Søg
 
Møde i

5. Beslutning om udarbejdelse af Råstofplan 2020

Åbent

Udvalget for Regional Udvikling Brevid: 3991565

Resume

Den offentlige høring om behovet for revision af råstofplanen er slut. Regionsrådet kan derfor nu træffe beslutning om, hvorvidt råstofplanen skal revideres. På baggrund af høringen vurderes der at være behov for en ny råstofplan. Det indstilles, at udarbejdelsen af en ny Råstofplan 2020 igangsættes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal udarbejde en råstofplan for forsyningen med råstoffer, som skal omfatte en periode på mindst 12 år. Regionsrådet skal hvert fjerde år vurdere, om der er behov for justeringer eller revision af råstofplanen. De seneste opgørelse viser, at råstofferne på den østlige del af Sjælland slipper op om 10-20 år, mens råstofferne på resten af Sjælland måske rækker til 40-50 år. Det bliver en særlig udfordring for Regionsrådet at afbalancere hensynet til samfundets behov for råstoffer overfor hensynet til en bæredygtig udvikling, hvor der også er råstoffer af god kvalitet til de kommende generationer.

Regionsrådet besluttede den 3. december 2018 at afholde en offentlig høring med en redegørelse for behovet for revision og et debatoplæg for indkaldelse af forslag, idéer og bemærkninger til en ny råstofplan. Høringen sluttede den 11. marts 2019, og høringsmaterialet og de indkomne høringssvar kan ses via dette link.

Høringssvarene

Der er kommet 71 høringssvar. Ingen af høringssvarene udtrykker direkte at der er et behov for at revidere den gældende Råstofplan 2016. Samtidig er der dog kommet en lang række ønsker til udformningen af råstofplanlægningen. Det taler for, at der udarbejdes en ny Råstofplan 2020.

Der er i omtrent halvdelen af høringssvarene kommet forslag fra råstofindvindere og lodsejere til nye udlæg af 37 graveområder på tilsammen ca. 810 ha for primært sand, grus og sten.

De øvrige høringssvar kommer fra borgere, foreninger, interesse-organisationer, kommuner og andre myndigheder. En del af høringssvarere udtrykker ønske om, at eksisterende grave- og interesseområder skal udtages af råstofplanen. Enkelte høringssvar bifalder brugen af FN´s verdensmål i råstofplanlægningen og nødvendigheden af en national råstofstrategi.

Behov for revision af graveområder

Administrationen har holdt møder med bl.a. råstofindvindere og har revideret opgørelsen af råstofressourcer for Kalundborg og Sorø regionale graveområder. Administrationen vurderer herefter, at Råstofplan 2016 omfatter råstoffer svarer til ca. 17 års indvinding ved udgangen af 2020. De eksisterende graveområder opfylder dermed råstoflovens krav om ressourcer til mindst 12 år. Reelt er der dog ikke råstoffer nok til ca. 17 år. I praksis kan hele ressourcen ikke altid udnyttes, og det er heller ikke alle lodsejere, der ønsker råstofindvinding.


Desuden er der en ulige geografisk fordeling af råstofressourcen i regionen, både mængde- og kvalitetsmæssigt. Det medvirker til øgede transportafstande med øget trængsel og tung trafik til følge. Udlæg af nye, lokale graveområder i udvalgte kommuner kan give en transportmæssigt mere bæredygtig Råstofplan 2020, sikre mulighed for lokal forsyning og aflaste de tre regionale graveområder.

Der kan desuden være et behov for at udlægge nye graveområder ved det forsyningsmæssigt vigtige Roskilde regionale graveområde i Greve, Lejre og Roskilde kommuner, hvor der alene forventes at være råstoffer svarende til 8 års indvinding.

Derudover bør en række graveområder udtages af råstofplanen. Det er områder, hvor indvindingen er afsluttet eller kortlægning har vist, at der ikke er væsentlige råstoffer.

Behov for revision af råstofinteresseområder

I foråret 2019 har administrationen afsluttet kortlægning af størstedelen af de udlagte råstofinteresseområder på ca. 11.200 ha. Det vurderes, at ca. 60 % af interesseområderne kan udtages af råstofplanen, altovervejende fordi der har vist sig ikke at være indvindingsegnede råstoffer. Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at udlægge ca. 550 ha nye interesseområder, hvor der er kortlagt råstoffer.

Behov for revision ud fra andre forhold

Udover arealudlæggene er der især behov for at se på bæredygtighed, FN’s 17 verdensmål og retningslinjer for rækkefølgeplanlægning. Miljø- og Fødevareklagenævnet har givet Region Sjælland delvis medhold i, at der kan foretages rækkefølgeplanlægning, derfor skal det vurderes hvordan retningslinjerne kan formuleres på ny.

Ved møde den 20. marts 2019 drøftede Udvalget for Regional Udvikling arbejdet med en bæredygtig råstofplan. Udvalget var enige om, at der skal tænkes nyt, særligt ift. mere genanvendelse, og at der skal tages mest mulig hensyn til borgerne ved råstofgravning.

Samlet vurdering af revisionsbehov

Det er samlet set administrationens vurdering, at der er behov for en revision af råstofplanen, både i forhold til udlæg af grave-og interesseområder, råstofplanens retningslinjer og øvrige overordnede temaer, herunder genanvendelse, mere bæredygtig råstofanvendelse og mest muligt hensyn til borgerne.

Det videre forløb

Hvis det besluttes at revidere råstofplanen, vil administrationen udarbejde et udkast til hvidbog for den netop afholdte idéfase og et udkast til forslag til Råstofplan 2020 med en tilhørende miljøvurdering. Kommuner, lodsejere, naboer og andre vil blive inddraget eller partshørt i forbindelse med arbejdet med nye, mulige graveområder.

Forslag til nye graveområder vurderes ud fra de principper som Regionsrådet blev forelagt den 3. december 2018:

1. Der er god dokumentation for en råstofforekomst (udstrækning, mængde, kvalitet).

2. Udlægning af nye graveområder kan ske i områder med knaphed på råstoffer, med hovedfokus på:

a) Udlæg af nye lokale graveområder for at opnå en mere jævn geografisk fordeling af graveområder i hele regionen. Det mindsker transportafstande og styrker lokal forsyning.

b) Nye graveområder udlægges i tilknytning til eksisterende grave, så der hurtigere kan ske en endelig færdiggravning og efterbehandling i området.

3. Hensyn til natur og miljø, naboer og bysamfund, kulturarv og byudvikling m.m. tilgodeses bedst muligt.

Udkast til hvidbog for idéfasen med de 71 høringssvar og udkast til forslag til Råstofplan 2020 med miljøvurdering vil blive forelagt til politisk beslutning i begyndelsen af 2020. Den offentlige høring for forslag til Råstofplan 2020 forventes at forløbe i foråret 2020. Råstofplan 2020 planlægges derefter at kunne vedtages endeligt senest i december 2020.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udarbejdelsen af en ny Råstofplan 2020 igangsættes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 29. maj 2019, pkt. 5

Sag i skriftlig høring den 11. juni 2019.

Anbefales.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener