Søg
 
Møde i

4. Høring i forbindelse med driftsoverenskomst for forberende voksenundervisning

Åbent

Udvalget for Regional Udvikling Brevid: 3989840

Resume

AOF Center Roskilde har ansøgt VUC Roskilde om at indgå en driftsoverenskomst på forberedende voksenundervisning. Regionsrådet skal høres ved indgåelse af driftsoverenskomster på forberedende voksenundervisning. Udvalget for Regional Udvikling er bemyndiget til at afgive høringssvar på vegne af Regionsrådet. Administrationen indstiller, at Udvalget godkender ansøgningen.

Sagsfremstilling

Formålet med forberedende voksenundervisning (FVU) er at give voksne mulighed for at forbedre deres grundlæggende færdigheder i dansk og matematik. Alle borgere, der opfylder adgangskravene, skal ifølge Bekendtgørelsen af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning have adgang til FVU inden for en rimelig geografisk afstand.

Jf. bekendtgørelsen kan undervisning i FVU udbydes på bl.a. daghøjskoler og sprogcentre, såfremt der er indgået driftsoverenskomst med et voksenuddannelsescenter (VUC) forinden. Hvis en institution ønsker at udbyde FVU-undervisning, skal institutionen sende en ansøgning herom til et VUC, som indhenter en udtalelse fra eget uddannelsesudvalg, hvori den pågældende ansøgning vurderes.

Hvis uddannelsesudvalget i deres udtalelse imødekommer ansøgningen om driftsoverenskomst, retter den pågældende VUC henvendelse til regionen, som skal høres i sagen.

AOF Center Roskildes ansøgning om driftsoverenskomst

AOF Center Roskilde ønsker at udbyde FVU på lokationer i Roskilde, Lejre, Greve, Solrød og Køge Kommune. AOF Center Roskilde har derfor ansøgt VUC Roskilde om at indgå en driftsoverenskomst om FVU. Ansøgningen er vedlagt. Bestyrelsen hos VUC Roskilde har godkendt, at AOF Center Roskilde tildeles driftsoverenskomsten. Bestyrelsens indstilling er vedlagt i form af et referat fra bestyrelsesmødet. I VUC Roskildes vurdering af ansøgningen, stilles der dog spørgsmålstegn ved, om ansøger kan møde minimumskravet om fem årskursister i løbet af to år, grundet antallet af eksisterende FVU-udbud i samme område. VUC Roskildes vurdering er vedlagt.

Administrationens vurdering

Regionerne har en lovfæstet opgave med at sikre en bred uddannelsesdækning og skal herunder sikre, at nye udbud ikke udhuler elevgrundlaget for eksisterende tilbud. VUC Roskilde har på nuværende tidspunkt fire driftsoverenskomstaftaler i Roskilde, to i Greve og en i Køge.

Administrationen vurderer, at ansøgningen om driftsoverenskomst kan godkendes, men med forbehold for, at VUC Roskilde skærper tilsynet med FVU hos AOF Center Roskilde i Roskilde, så det sikres, at der er et driftsgrundlag. Administrationens vurdering bygger på hensynet til allerede eksisterende FVU-tilbud i Roskilde.

På baggrund af VUC Roskildes seneste opgørelse, er aktiviteten faldet fra i alt 146 årskursister i 2017 til 110 årskursister i 2018 på VUC Roskildes eget FVU-tilbud samt på driftsoverenskomstparternes FVU-tilbud. Opgørelsen er vedlagt. Aktiviteten var samlet på tre ud af de i alt syv institutioner, som VUC Roskilde i 2018 havde aftaler om driftsoverenskomster med.

Opgørelsen viser et behov for FVU-tilbud i VUC Roskildes geografiske dækningsområde, men vidner også om en konkurrencesituation, hvor nogle driftsoverenskomstparter har ingen eller meget få årskursister.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at driftsoverenskomsten mellem AOF Center Roskilde og VUC Roskilde godkendes.

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 29. maj 2019, pkt. 4

Sag i skriftlig høring den 11. juni 2019.

Indstilling godkendt.

Bilag til punkt nr. 4:

AOF Center Roskildes ansøgning om driftsoverenskomst

Referat af bestyrelsesmøde - VUC Roskilde den 21. marts 2019

VUC Roskildes vurdering af AOF Center Roskildes ansøgning

VUC Roskildes opgørelse over årskursister på FVU


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener