Søg
 
Møde i

3. Uddannelsesanalyse 2018

Åbent

Udvalget for Regional Udvikling Brevid: 3908252

Resume

Uddannelsesområdet er et vigtigt indsatsområde for Region Sjælland. Mange unge har langt til uddannelse, der er mange unge uden hverken job eller uddannelse og regionen har for få faglærte og højtuddannede. Derfor udarbejdes hvert år en uddannelsesanalyse for at udviklingen på uddannelsesområdet kan følges tæt. Administrationen indstiller, at Udvalget tager orienteringen om Uddannelsesanalyse 2018 til efterretning, og at Udvalget godkender administrationens forslag til den videre proces.

Sagsfremstilling
Uddannelsesanalyse 2018, som er vedlagt, er en analyse, der udarbejdes én gang årligt. Det er sjette gang analysen laves som en årlig opfølgning på de nationale målsætninger og regionens egne mål på uddannelsesområdet. Analysen bidrager samtidig til, at uddannelsesindsatsen i Region Sjælland sker på et oplyst grundlag.

Uddannelsesanalyserne efterspørges af regionens samarbejdspartnere i kommunerne og på uddannelsesinstitutionerne. For at udviklingen på uddannelsesområdet kan følges fra år til år, er analysens opgørelser i vidt omfang de samme hvert år. Dette år indeholder analysen dog en opdeling på køn og har desuden et særligt fokus på regionens nettotilflytning opdelt på aldersgrupper.

Uddannelsesanalyserne har hvert år et særtema, som stiller skarpt på en særlig udfordring inden for uddannelsesområdet i Region Sjælland. Særtemaet i dette års analyse er fremtidens behov for digitale, tekniske og naturvidenskabelige kompetencer. De tidligere analyser viste, at behovet for uddannede med såkaldte STEM-kompetencer (Science,Technology,Engineering,Math) er stort i Region Sjælland.

Uddannelsesanalyse 2018’s forankring i geografien

Analysen sendes til alle relevante uddannelsesaktører. Administrationen gennemfører på den baggrund en række møder, som vil have til formål at:

· Præsentere Uddannelsesanalysens væsentligste konklusioner for uddannelsesaktørerne.

· Skabe en fælles forståelse for udfordringer og en fælles strategisk retning i geografien.

· Skabe et grundlag for at udmønte de regionale udviklingsmidler, der er øremærket uddannelsesområdet (4 mio. kr.).

Ved Udvalget for Regional Udviklings møde den 29. maj 2019 præsenteres Udvalget for et forslag til en fælles retning på uddannelsesområdet, som kan danne grundlag for udmøntningen af uddannelsesmidler.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget for Regional Udvikling tager orienteringen om Uddannelsesanalyse 2018 til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 20. marts 2019, pkt. 9

Sag udsat, idet administrationen fortsætter dialogen med aktører.

Flemming Damgaard Larsen (V), Jens Ravn (V), Lars Folmann (O) og Torben Haack (F) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

På mødet den 20. marts 2019 besluttede udvalget at sætte et tema om uddannelse på mødet d. 29. maj med udgangspunkt i den udsatte sag om Uddannelsesanalyse 2018.

På uddannelsesområdet har regionerne efter erhvervsfremmereformen fortsat en række opgaver omkring uddannelse, der fortsat giver regionerne en stærk platform at bedrive politik fra.

I den politiske ”Aftale vedrørende regional udvikling i Region Sjælland” af 27. juni 2018 er uddannelse et af de fem centrale fokusområder for regional udvikling.

I den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2019-2021, der blev godkendt ultimo 2018, er uddannelse og kompetent arbejdskraft et af de fire fokusområder, og uddannelse vil også indgå som et forslag til temaområde i den kommende Regionale Udviklingsstrategi.

Behov for fælles retning i Region Sjælland

For at skabe en fælles regional forståelse for udfordringerne i Region Sjælland, og en mulig fælles strategisk retning for de indsatser, der gennemføres, har administrationen været i dialog både med en bredere kreds af uddannelsesaktører siden sidste udvalgsmøde. I dialogen med de forskellige uddannelsesaktører er der særligt lagt vægt på de regionale udfordringer, der ikke kan løses af de enkelte institutioner selv.

Det billede af udfordringerne som tegnes af uddannelsesaktørerne bekræfter og nuancerer de tre indsatsområder, som blev politisk vedtaget i forbindelse med arbejdet med den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi 2019-2021. De tre indsatsområder i den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi er:

1) Attraktive uddannelser og kompetent arbejdskraft

2) Et inkluderende arbejdsmarked

3) Opkvalificering og tiltrækning af medarbejder

Udover disse tre områder er der blandt uddannelsesaktørerne et fokus på at synliggøre de mange muligheder, der er ved at tage en uddannelse i Region Sjælland.

Region Sjællands uddannelsesinstitutioner har kvaliteter, som er anderledes end fx i hovedstaden. Særligt er der af uddannelsesaktørerne blevet fremhævet kvaliteter som nærhed, sammenhæng og fællesskaber. Derudover er der i Region Sjælland unikke muligheder for at tage en uddannelse med tæt kontakt til virksomheder. Diplomingeniøruddannelsen i Kalundborg er et godt eksempel med deres tætte samarbejde med Novo Nordisk.

Desuden er der blandt uddannelsesaktørerne en efterspørgsel efter en branding af Region Sjælland som en stærk uddannelsesregion. Region Sjælland kan få en vigtig rolle både ved at sætte retning med nogle politiske dagsordner og ved at facilitere et samarbejde på tværs af uddannelsesaktører, så Region Sjælland bliver en stærk og sammenhængende uddannelsesregion.

Uddannelsesaktørerne har på møderne givet udtryk for både en opbakning til en fælles strategisk dagsorden og kvitteret for, at regionen har påtaget sig den faciliterende rolle, der samler uddannelser på tværs af uddannelsesniveauer og uddannelsestyper.

Forslag til videre proces

Administrationen foreslår, at der arbejdes videre med at skabe fælles retning baseret dels på de væsentligste konklusioner fra dialogen med uddannelsesaktørerne, dels på de tre fokusområder fra den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi 2019-2021.

Oplæg til drøftelse på mødet:

Som grundlag for udvalgets drøftelse af uddannelse i Region Sjælland fremlægger David Jens Meinke, Udviklingschef, Regional Udvikling, højdepunkter fra Uddannelsesanalyse 2018 samt hovedkonklusionerne fra dialogen med uddannelsesaktørerne.

Region Nordjylland har mange af de samme udfordringer på uddannelsesområdet, som ses i Region Sjælland. Nanna Skovrup, kontorchef i Regional Udvikling, Region Nordjylland, vil kort skitsere de væsentligste udfordringer på uddannelsesområdet, samt fortælle hvordan man arbejder med dem regionalt i Region Nordjylland.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 29. maj 2019, pkt. 3

Sag udsat.

Bilag til punkt nr. 3:

Uddannelsesanalyse 2018


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener