Søg
 
Møde i

5. Fællesadministrative udgifter for Regional Udvikling

Åbent

Udvalget for Regional Udvikling Brevid: 3894549

Resume

Denne sag er en opfølgning på den politiske aftale fra 27. juni 2018 om at nedbringe Regional Udviklings andel af udgifter til Fælles formål og administration. Der anmodes således om tillægsbevilling til flytning af administrative funktioner på hovedkonto 3 Regional Udvikling til hovedkonto 4 Fælles formål og administration. Flytningen af de administrative funktioner frigiver ca. 5 mio. kr. til initiativer på Regional Udviklings ramme.

Sagsfremstilling

Af den politiske aftale om Regional Udvikling fra 27. juni 2018 fremgår det, at andelen af udgifter, der fordeles ud fra Fælles formål og administration skal nedbringes på Regional Udvikling.

Af Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for Budget og Regnskab for regioner fremgår det, at Fælles Formål og administration, hovedkonto 4 (HK4) omfatter regionens centrale tværgående administration og planlægningsvirksomhed, diverse omkostninger og indtægter samt lønpuljer og valg. Og det fremgår videre, at HK4 ved budgetlægning og regnskab skal nulstilles, og fordeles ud til regionens tre hovedområder: Sundhed (HK1), Social og specialundervisning (HK2) og Regional Udvikling (HK3).

Ved fordelingen af HK4 har Region Sjælland haft tradition for, at fordelingen sker efter en forholdsmæssig fordeling af udgifter på de tre hovedområder. Èt princip som administrationen vil anbefale at fastholde, da det giver den største transparens, og det kræver færrest administrative ressourcer.

Regional Udvikling har været underlagt et stigende økonomisk pres de senere år. Først med implementeringen af sundhedsplatformen med ekstra administrative udgifter konteret under Koncern IT (på HK4), som dermed indgår i det samlede beløb, der skal fordeles på hovedområder, jf. ovenstående. Og senest med overflytningen af opgaverne til staten på erhvervsfremme, hvor der for regionen er anslået et nettotab på op 40 mio. kr. ved at sammenholde den beskårede bevilling med det faktiske forbrug.

Administrationen har derfor set på de administrative udgifter, der for nuværende udgiftsføres direkte på HK3 (Regional Udvikling). Og det viser sig, at administrationen af Regional Udvikling omfatter både centrale og decentrale enheder i forbindelse med administrationen af det regionale udviklingsområde herunder politisk betjening, IT – området og økonomisk tilskudsadministration. En række af disse udgifter kan, iht. Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer, opgøres som fælles administrative udgifter og dermed flyttes fra HK3 til HK4. Administrationen vurderer, at de administrative opgaver af tværgående karakter, der kan flyttes, udgør ca. 5 mio. kr.

Område

Opgave

Årsværk

Beløb i mio. kr.

Politisk

Betjening af Udvalg

1,0

0,6

Politikerbetjening, herunder overvågningsudvalgsdeltagelse

3,5

2,1

Kommunikation

1,0

0,6

ITområdet

360 (ESDH)

1,0

0,6

Økonomi

Udbud - lovgivning

0,5

0,3

Afregninger med staten

0,2

0,1

Tilskudsadministration

1,0

0,6

Forsikringer

0,0

0,1

I alt

8,2

5,0

Varetagelsen af de øvrige faglige opgaver på det regionale udviklingsområde betragtes ikke som administration, da de ikke vedrører den overordnede ledelse og styring eller støttefunktioner knyttet hertil. Det samme gælder for myndighedsopgaver på fx råstof og miljøområdet.

Økonomi

Forslaget indebærer, at budgetposten fremadrettet vil indgå som en del af fordelingen af HK4 til hhv. sundhedsområdet, socialområdet og Regional Udvikling. Sundhedsområdet vil i budget 2019 blive belastet med 4,6 mio. kr., Socialområdet med 0,2 mio. kr. og Regional Udvikling med 0,2 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives tillægsbevilling på 5 mio. kr. til Regional Udvikling på HK4.

2. Regional Udviklings udgifter til tværgående administrative opgaver fremadrettet udgiftsføres på HK4.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. februar 2019, pkt. 6

Anbefales.

Susanne Lundvald (A), Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. marts 2019, pkt. 5

Godkendt.

Sagen sendes til Udvalg for Regional Udvikling til orientering.

Freddy Blak (A), John Wennerwald (A), Evan Lynnerup (V), Camilla Hove Lund (V), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Torben Haack (F) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Supplerende sagsfremstilling

Det blev ved Regionsrådsmødet aftalt, at Udvalget for Regional Udvikling skulle have supplerende orientering omkring udmøntningen af tillægsbevillingen. Nettobevillingen til Regional Udvikling er på 4,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, jf. den tekniske udregning.

Midlerne foreslås i 2019 disponeret til engangsudgifter i forbindelse med erhvervsfremmereformen på 2 mio. kr. samt til nye initiativer/projekter indenfor det regionale udviklingsområde. Midlerne for 2019 vil udmøntes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Midlerne for 2020 og fremad udmøntes i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger, hvor midlerne både kan anvendes til ansættelser, nye initiativer og forøgelse af driftsbevillinger på det regionale udviklingsområde.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der i 2019 anvendes 2 mio. kr. til engangsudgifter i forbindelse med erhvervsfremmereformen.

2. at det resterende beløb i 2019 på 2,8 mio. kr. udmøntes i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

3. at fordelingen vil indgå i den kommende budgetopfølgning.

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 29. maj 2019, pkt. 7

Sag udsat.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener