Søg
 
Møde i

8. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for Regional Udvikling Brevid: 3845273

Status for implementeringsplan for besparelserne på den regionale kollektive trafik

Udvalget fik på sit møde 1. marts 2019 forelagt en status for implementeringen af de vedtagne besparelser på den kollektive trafik.

Movia har efterfølgende bekræftet det tidligere skøn over besparelseseffekten i 2019 på 2 mio. kr. Den fulde effekt af besparelserne vil fremkomme i 2020.

Besparelseseffekten på 2 mio. kr. i 2019 vil påvirke forskellen på regionens acontobetaling til Movia og det realiserede regnskab for 2019. Forskellen afregnes i følgende gældende procedurer i 2021 og letter dermed de økonomiske rammer for dette år.

Ændringerne er for alle ruter på plads undtagen for busrute 120 (Høje Taastrup – Karlslunde – Køge). Busruten videreføres som vedtaget uændret til udgangen af 2019. Movia og kommunerne drøfter lige nu forslag til, hvordan betjeningen videreføres efter dette tidspunkt.

Hovedkonklusionerne i den regionale overvågning af vækstvilkår for Region Sjælland i 2018

Region Sjælland har indtil den 1. januar 2019 haft ansvaret for at overvåge de lokale og regionale vækstvilkår i regionen. Ansvaret for opgaven er pr. 1. januar 2019 overgået til Erhvervsstyrelsen.

Hovedkonklusionerne fra overvågningen i 2018 er:

- Region Sjælland har de senere år oplevet pæn fremgang på 3% i den samlede værdiskabelse, som skabes i regionens private virksomheder. Særligt industrien har bidraget positivt til udviklingen.

- Et stigende antal indbyggere pendler til arbejde, særligt fra de hovedstadsnære kommuner Roskilde, Greve og Køge. Sjællænderne er meget mobile i forhold til job.

- Ledigheden er lav og har været faldende, hvilket er positivt for de beskæftigede. Virksomhedernes vækst begrænses dog af adgang til kvalificeret arbejdskraft. Andelen af ubesatte stillinger er steget med 57% i forhold til 1. kvartal 2014.

Administrationen vil benytte analysen som baggrundsmateriale i den fortsatte regionale udviklingsindsats.

Orientering om høringssvar til kommuneplanlægning i Guldborgsund, Næstved, Roskilde og Vordingborg kommuner

Næstved Kommune og Roskilde Kommune har begge sendt strategi for deres kommende kommuneplan i offentlig høring, mens Guldborgsund Kommune og Vordingborg Kommune har sendt forslag til nye kommuneplaner i offentlig høring. Roskilde Kommunes planstrategi er nu vedtaget endeligt.

Planlægningen kan ses her:

Guldborgsund Kommune

Næstved Kommune

Roskilde Kommune

Vordingborg Kommune

Administrationen har udarbejdet vedlagte fire høringssvar. Høringssvaret til Næstved Kommune sendes først efter udvalgets behandling af sagen.

Høringssvarene omhandler området for regional udvikling. Høringssvarene lægger op til, at Region Sjælland kan deltage i og bidrage til flere af de kommunale indsatser og temaer.

Høringssvarene til Guldborgsund Kommune og Vordingborg Kommune omhandler også råstofområdet nærmere. Regionen forudsætter, at forslagenes retningslinjer generelt ikke er til hinder for en udnyttelse af råstofressourcen i overensstemmelse med råstofplanen. Regionen har bemærkninger til i alt seks arealudlæg, men administrationen vurderer, at udlæggene er af underordnet betydning for råstofplanlægningen. Regionen bemærker også, at regionen gerne vil inddrage kommunerne tidligt i forbindelse med regionens fastlæggelse af vilkår for efterbehandlingen af færdiggravede råstofgrave.

Orientering om det samlede søgetal for ungdomsuddannelserne i 2019

I alt har 10.349 borgere søgt om optagelse på en ungdomsuddannelse i skoleåret 2019/2020 i Region Sjælland. Søgningen til erhvervsuddannelserne (EUD) og EUX er steget en smule, mens søgningen til højere handelseksamen (HHX) og teknisk studentereksamen (HTX) er faldet en smule.

Der er sket en lille forskydning af ansøgere mellem almen studentereksamen (STX) og HF, hvor der samlet set er 6 færre ansøgere.

I alt er der 26 ansøgere færre end sidste år, men samtidig er der cirka 500 færre unge mellem 15 og 17 år. Således er der en større andel af de 15-17 årige, som søger ind på en ungdomsuddannelse i år sammenlignet med sidste år, hvilket er en positiv udvikling.

Ny lovgivning for STX og HF betyder, at ansøgerne får reserveret en plads frem til, at ansøgerne har aflagt deres afsluttende eksamener og bekræfter at opfylde karakterkravene for uddannelserne. Derefter kan ansøgerne optages. Administrationen følger de reelle optagelsestal for STX og HF inden skolestarten i 2019for at undersøge, hvor mange unge der optages på uddannelserne sammenlignet med, hvor mange der har søgt om optagelse. Optagelsestallene forelægges Udvalget.

Uddannelses-

retning

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2019/2020 sammenlignet med 2018/2019

Ændring i procent imellem søgetal 2018/2019 og 2017/2018

STX

4656

4714

4845

5103

- 58

- 1,2%

HF

1215

1163

1091

1008

+ 52

4,5%

HHX

1363

1460

1557

1459

- 97

-6,6%

HTX

755

797

854

927

- 42

-5,3%

EUX

669

644

621

635

+ 25

3,9 %

EUD

1691

1597

1563

1607

+94

5,9%

TOTAL

10.349

10.375

10.531

10.739

- 26

-0,25%

Opsamling på DM i Skills i Næstved

Det årlige Danmarksmesterskab for unge talenter på erhvervsuddannelserne, DM i Skills, blev i år afholdt i Arena Næstved den 4.-6. april. Der var DM i Skills 2019 52.000 besøgende, hvoraf ca. 27.000 var folkeskolelever. Se vedlagte notat.

Det forventes, at SkillsDenmark og Næstved Kommune igangsætter en måling af effekterne af DM i Skills 2019. Det skal bl.a. afdækkes, hvor mange 7. og 8. klasser fra Region Sjællands geografi, som besøgte DM i Skills 2019. Derudover skal det undersøges, om der sker en ekstraordinær tilgang af elever til erhvervsskolerne i 2020, da det med stor sandsynlighed vil kunne tilskrives DM i Skills i Næstved.

Administrationen følger op på evalueringen af DM i Skills 2019 og orienterer Udvalget for Regional Udvikling herom.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 29. maj 2019, pkt. 8

Sag udsat.

Bilag til punkt nr. 8:

Høringssvar til Guldborgsund Kommune

Høringssvar til Næstved Kommune

Høringssvar til Roskilde Kommune

Høringssvar til Vordingborg Kommune

Notat om afholdelse af DM i SKILLS i Næstved den 4.-6. april 2019


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener