Søg
 
Møde i

2. Opdatering af Sjælland baner vejen frem

Åbent

Udvalget for Regional Udvikling Brevid: 3859624

Resume

Region Sjælland og KKR er sammen i gang med at opdatere ”Sjælland baner vejen frem”, som beskriver de fælles ønsker, holdninger og prioriteringer i forhold til den trafikale infrastruktur. Udvalget har en indledende drøftelse af opdateringen.

Sagsfremstilling

Indledning

Regionen og kommunerne har siden 2007 stået sammen om fælles ønsker, holdninger og prioriteringer i forhold til den trafikale infrastruktur. De nuværende prioriteringer fremgår af indspillet ”Sjælland baner vejen frem”.

Formålet med det fælles indspil er at understøtte en effektiv interessevaretagelse for de væsentligste infrastrukturprojekter i Region Sjælland. Det er afgørende vigtigt, at regionen og kommunerne står sammen, ligesom det er vigtigt, at der fokuseres og prioriteres.

Igangværende proces

Den nuværende version af ”Sjælland baner vejen frem” er fra november 2015. Det daværende Udvalg for trafik, infrastruktur og miljø godkendte på sit møde 20. november 2018 proces for en opdatering af ”Sjælland baner vejen frem”. Opdateringen sker i tæt samarbejde og er koordineret med KKR.

Lige nu indsamles forslag til infrastrukturprojekter fra kommunerne og regionen. Disse vil være en del af grundlaget for, at der udarbejdes forslag til et opdateret ”Sjælland baner vejen” til politisk drøftelse marts/april 2019 og endelig vedtagelse i løbet af forår/forsommer 2019. Herunder i Udvalget for regional udvikling og Regionsrådet.

Udvalget for regional udvikling behandler et udkast på sit møde 20. marts 2019.

Som forberedelse til denne behandling foretager udvalget på nærværende møde en indledende drøftelse.

Administrationen redegør på mødet for det nuværende ”Sjælland baner vejen frem” og samarbejdet med kommunerne, ligesom der gives en aktuel status omkring indkomne forslag fra kommunerne. Liste over de på nuværende tidspunkt indkomne forslag fra kommunerne samt nuværende projekter fra ”Sjælland baner vejen frem” vedlægges.

Det skal nævnes, at regeringen forventeligt i starten af 2019 fremlægger forslag til en investeringsplan. Der arbejdes på at få de prioriterede motorveje til Kalundborg og mellem Næstved og Rønnede (og en videre udbygning af den sjællandske tværforbindelse) med i investeringsplanen. Opdateringen af ”Sjælland baner vejen frem” anfægter ikke dette arbejde.

Regionens rolle

Region Sjælland har tidligere tilstræbt at sikre et overordnet regionalt perspektiv på indholdet af ”Sjælland baner vejen frem” samt at sikre en god proces frem mod den fælles prioritering.

Det indebærer blandt andet at kunne facilitere opnåelsen af enighed og opbakning, hvor det måtte være nødvendigt.

Administrationen har ved udarbejdelsen af de tidligere udgaver af ”Sjælland baner vejen frem” varetaget sekretariatsopgaven. Dette sker også denne gang i tæt samarbejde med KKRs sekretariat.

Indledende drøftelse

Region Sjællands fokus i udviklingen af ”Sjælland baner vejen frem” – er udover at sikre processen – naturligt på hele regionen og på de større tværgående forhold.

De indkomne projektforslag vil blive vurderet i forhold til en række kriterier. Kriterierne indgik i udvalgsbehandlingen 20. november 2018, og har tilsvarende været behandlet i KKR.

· Fælles/regional betydning.

· Modenhed af projekt.

· Samfundsøkonomisk forrentning.

· Vækst og udvikling i regionens erhvervsliv.

· Pendling og tilgængelighed til arbejde og uddannelse for regionens borgere.

Udvalget drøfter med udgangspunkt i ovenstående de indkomne forslag med henblik på at vurdere, om der mangler noget, og med henblik på det videre arbejde med opdateringen af ”Sjælland baner vejen frem” i det hele taget.

Den nuværende udgave af ”Sjælland baner vejen frem” vedlægges.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for Regional udvikling.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling fredag den 18. januar 2019, pkt. 2

Sagen drøftet.

Susanne Lundvald deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:

Sjælland baner vejen frem 2015

Indkomne forslag pr. 3. januar 2019


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener