Søg
 

Referat

Møde i Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde

torsdag den 24. januar 2019 kl. 14:00

Femern A/S, København V


Deltagere:

Freddy Blak

Christian Wedell-Neergaard- afbud

Jorun Bech

Jan Hendeliowitz

Per Nørhave

Egon Bo

Evan Lynnerup, Region Sjælland

Flemming Damgaard Larsen

Charlotte Petersson
1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde

Brevid: 3830929

Behandling i Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde torsdag den 24. januar 2019, pkt. 1

Godkendt.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejdes behandling af sagen.


2. Studietur for udvalget

Åbent

Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde Brevid: 3847340

Resume

Udvalget besluttede på mødet den 31. oktober 2018 at tage på studietur i foråret 2019 med udgangspunkt i Eurotunnelen.

I sagen fremlægges et forslag til formål, overordnet indhold og program for studieturen.

Sagsfremstilling

Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde har mulighed for at tage på en studietur for at indhente inspiration og drage nytte af nye erfaringer med deres fokusområder.

Udvalget har i sit virke fokus på en stærk Femern Bælt-korridor, idet Femern Bælt-korridoren bliver en gamechanger for udviklingen i Region Sjælland. Med den kommende faste forbindelse over Femern Bælt skabes et stort regionalt udviklingspotentiale på linje med andre lignende store infrastrukturprojekter i Europa.

Udvalget besluttede ved mødet den 31. oktober 2018 at komme på studietur med udgangspunkt i Eurotunnelen i foråret 2019 om muligt.

På den baggrund fremlægges forslag til den endelige dato, formål, overordnet indhold og program for studieturen.

Formål og overordnet indhold for studieturen

Formålet med turen foreslås at være at studere store grænseoverskridende infrastrukturanlæg og deres betydning for den regionale udvikling i områderne omkring infrastrukturanlægget.

I den ene del af programmet foreslås indlagt møder med regionale politiske repræsentanter fra de to naboregioner til Eurotunnelen under den engelske kanal (Pas de Calais og Ashford). Fokus for møderne vil være på effekterne af tunnelen i forhold til udviklingen i de to grænseregioner, de politiske prioriteringer og indsatser (før, under og efter byggeriet) samt drøftelser af hvordan potentialerne udnyttes bedst muligt ved nye store infrastrukturanlæg. Endvidere besøges selve tunnelanlægget (Eurotunnel) og en del af rejsen foregår med højhastighedstog (Eurostar) bl.a. gennem tunnelen.

I Bruxelles foreslås tre møder. Besøg og møde på Greater Copenhagens EU kontor. Møde med ambassadør/transportråd på den danske repræsentation i Bruxelles om ”state of the union”, herunder Brexit. Møde i INEA i EU-kommissionen bl.a. om forudsætningerne for EU-støtte til Femern Bælt-tunnelen, herunder CEF, TEN-T og ScanMED korridoren.

Forslag til overordnet program for studieturen

Dag 1

Formiddag

- Fly fra Kastrup til Bruxelles.

Eftermiddag

- Greater Copenhagens EU-kontor.

- Den danske repræsentation i EU.

- INEA, EU-kommissionen.

Middag og overnatning

Bruxelles

Dag 2

Formiddag

- Højhastighedstog (Eurostar) fra Bruxelles til Calais Fréthun.

Eftermiddag

- Møde med politiske repræsentanter fra Pas de Calais.

- Besøg i Eurotunnel.

Middag og overnatning

Calais

Dag 3

Formiddag

- Højhastighedstog fra Calais gennem tunnelen til Ashford.

Eftermiddag

- Møde med politiske repræsentanter fra Ashford.

- Bus til Heathrow Airport og fly til Kastrup.

Turen foreslås afholdt den 24.-26. juni 2019. Studieturen arrangeres i samarbejde med Femern Belt Development.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Det overordnede program godkendes.

2. Tidspunktet for studieturen besluttes endeligt.

Sagen afgøres af Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde.

Behandling i Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde torsdag den 24. januar 2019, pkt. 2

Indstilling fulgt, idet det forelagte program godkendes, samt at udvalget ønsker at tage på studietur den 26.-28. juni 2019.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejdes behandling af sagen.


3. Beslutning om Region Sjællands engagement i BSSSC

Åbent

Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde Brevid: 3710591

Resume

Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde har vedtaget, at den videre indsats i Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) skal evalueres. I forbindelse med tidligere drøftelser i udvalget, har det været ønsket at få en nærmere økonomisk redegørelse for et videre engagement i BSSSC. Redegørelsen forelægges i sagen med henblik på, at udvalget tager beslutning om Region Sjællands fremtidige engagement i BSSSC.

Sagsfremstilling

Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) blev etableret i 1993. BSSSC er et politisk forum, der skal fremme samarbejde mellem regionerne i Østersøområdet. Hvert år holder BSSSC en konference, hvor der gøres status for samarbejdet og sættes fokus på områder af særlig betydning.

Medlemmer af BSSSC er kommunale og regionale myndigheder i landene omkring Østersøen. Bestyrelsen udgør BSSSC's beslutningstagende organ og består af medlemmer fra de deltagende myndigheder. Se vedlagte notat for yderligere uddybning og den tidligere politiske behandling af sagen i 2018.

Region Sjællands deltagelse i BSSSC

Region Sjælland har været medlem af BSSSC siden regionens start, primært via deltagelse i den årlige konference.

De danske regioner og kommuner kan udpege to politiske medlemmer til BSSSC’s bestyrelse. Herunder kan der udpeges to repræsentanter fra BSSSC ungdomsarbejdet i de enkelte lande. Der er pt ingen danske regioner eller kommuner repræsenteret i BSSSC’s bestyrelse.

Der afholdes fire årlige bestyrelsesmøder i BSSSC. Bestyrelsesmøderne kan afholdes i hele Østersø geografien. Møderne indledes typisk med en middag og et bestyrelsesmøde og evt. besøgsprogram den efterfølgende dag.

Region Sjælland er flere gange blevet opfordret til at tage en mere aktiv rolle i bestyrelsen for BSSSC. Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde har drøftet dette og vedtaget, at udviklingsdirektør Carsten Krabbe skulle indstilles som observatør i bestyrelsen for 2018.

Hensigten er at evaluere, om indtræden i BSSSC’s bestyrelse kan skabe værdi for Region Sjælland. I drøftelsen af det videre engagement i BSSSC har udvalget ønsket at få en nærmere økonomisk redegørelse for dette.

Økonomisk redegørelse

Udgifter og ressourcetræk til deltagelse i BSSSC’s bestyrelsesarbejde vil afhænge af Region Sjællands ambitionsniveau, og hvor møderne afholdes.

Et mindste ressourcetræk med deltagelse af en politiker og en ledsagende embedsmand samt forberedelse af dagsordener mv. anslås at udgøre ca. 80.000 kr. pr år. Hertil skal der allokeres et kvart administrativt årsværk i Regional Udvikling til opgaven.

Det kvarte årsværk i Regional udvikling skal tages ud af de 3 årsværk, der er allokeret til

- tiltrækning af midler fra interreg-programmerne,

- lobbyarbejdet for Region Sjællands adgang til interreg-midler efter 2020,

- udnyttelse af Greater Copenhagen og STRING samarbejderne til at skabe vækst og udvikling i Sjælland,

- udnyttelse af Femern-forbindelse og samarbejdet med Slesvig-Holsten.

Der er i budgettet for 2019 ikke afsat midler til kultursamarbejde. Region Sjælland har derfor ikke mulighed for at understøtte BSSSC’s ungdomsarbejde.

Administrationens vurdering af Region Sjællands videre engagement i BSSSC

BSSSC er et bredt strategisk samarbejde, hvor der opleves at mangle en fokuseret, strategisk kerne. Bestyrelsesmøderne i BSSSC omhandler alt overvejende generelle informationer om projekter og aktuelle emner. Der præsenteres ved møderne mange informationer i form af oplæg eller gensidig orientering. Der opleves generelt et ønske om at agendasætte strategiske initiativer. Men der opleves samtidig en begrænset villighed blandt medlemmerne til at forpligte sig strategisk ift. at bære BSSSC’s dagsordener igennem.

Med den politiske aftale for regional udvikling i Region Sjælland den 27. juni 2018 er rammerne for opgaverne i Regional Udvikling blevet fastlagt. Aftalen sætter fokus på, at Regional Udvikling skal understøtte, at Region Sjælland fortsat er et attraktivt sted at leve, arbejde og drive virksomhed.

På det interregionale område er fokus rettet mod at samarbejde ift. udnyttelse af Femernforbindelsen, samarbejdet med Slesvig-Holsten, Greater Copenhagen og de øvrige danske regioner til at skabe udvikling i Region Sjælland. Derudover skal der arbejdes systematisk med hjemtagning af nationale midler og EU midler, både til Region Sjællands organisation og operatører.

Inden for rammerne af Regional Udviklings opgaver vurderes arbejdet i BSSSC’s bestyrelse ikke at bidrage væsentligt til at løse Region Sjællands udfordringer. Her vurderes samarbejderne omkring Femern Bælt, i STRING, med Slesvig-Holsten og i Greater Copenhagen at være af større værdi for Region Sjælland.

Af hensyn til samarbejdet i Østersøregionen og interessevaretagelsen omkring fremtidens Interreg programmer, vurderer administrationen på den baggrund, at Region Sjælland fortsat politisk bakker op om samarbejdet ved en politisk repræsentation ved BSSSC’s årsmøder.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. udvalget beslutter, at Region Sjælland fremadrettet deltager i BSSSC’s årsmøder,

2. udvalget beslutter, at Region Sjælland ikke deltager i BSSSC’s bestyrelsesarbejde.

Sagen afgøres af Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde.

Behandling i Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde torsdag den 24. januar 2019, pkt. 3

Indstilling fulgt, idet Region Sjællands engagement i BSSSC evalueres på ny efter deltagelse i årsmødet for 2019 for en mulig videre deltagelse i BSSSC´s bestyrelse mv.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejdes behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:

Referat fra BSSSC årsmøde 10.-12. sep. 2018

Kort baggrund om BSSSC og Region Sjællands engagement


4. Afrapportering på udvalgets arbejde i 2018

Åbent

Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde Brevid: 3845874

Resume

Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde har sat konkrete aftryk i 2018. Der er derfor udarbejdet en afrapportering for arbejdet med udvalgets kerneområder.

Sagsfremstilling

Region Sjælland er afhængige af samarbejde med regionerne omkring os for at skabe vækst og udvikling. Den 18. januar 2018 nedsatte Regionsrådet ni udvalg herunder også et udvalg for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde. Udvalget arbejder aktivt for at styrke samarbejder, der rækker udover regionens og landets grænser for at styrke de regionale indsatser og forbindelser.

I sit arbejde har udvalget i 2018 haft fokus på at understøtte implementeringen af Regionsrådets strategi for 2018-2021 ”Region Sjælland på forkant” og understøttet arbejdet med den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018 samt udviklingen af ReVUS 2019-2022.

I udvalgets kommissorium fremgår udvalgets fokusområder:

- En stærk Femern-korridor

- Styrket interessevaretagelse

- Fælles politisk fokus skal øge hjemtaget af Interreg-midler

Udvalgets største succeser i 2018 knytter an til:

- Stor aktiv og strategisk opbakning til Femern-forbindelsen blandt centrale aktører som STRING og Greater Copenhagen.

- Styrket afsæt for at agendasætte vækst og udvikling knyttet til den faste forbindelse i samarbejde mellem region, kommuner, virksomheder, videninstitutioner samt i samarbejdsaftalen med Slesvig Holsten.

- Tiltrækning af Interreg-midler, hvor regionens aktører i programperioden ved udgangen af 2018 har tiltrukket godt 600 mio. kr.

En stærk Femern-korridor

Med den tyske myndighedsgodkendelse går udviklingen omkring Femern Bælt regionen ind i en ny fase. Udvalgets fokus har været, at der skal drages størst mulig nytte af den faste forbindelse i både byggefasen, og når forbindelsen står færdig.

Udvalget har haft særligt fokus på vækst- og udviklingsindsatsen omkring den faste FemernBælt forbindelse, og hvordan denne kan skabe størst mulig effekt i samarbejde mellem region, kommuner, virksomheder og videninstitutioner på dansk, såvel som tysk side af geografien. Udvalget har arbejdet for at skabe en fælles strategisk retning på tværs af Femern geografien for at indfri de potentialer for vækst og udvikling, som den faste forbindelse giver. Arbejdet har sat konkrete aftryk i handleplanen med den tyske delstatsregering i Slesvig Holsten, hvor parterne forpligter sig til at koordinere denne indsats.

I samarbejdsaftalen med Slesvig Holsten har udvalget derudover arbejdet for at styrke tiltrækningen af arbejdskraft i anlægsfasen. I handleplanen er det således indføjet, at der skal etableres en grænsependlerfunktion i Femern-geografien.

Styrket interessevaretagelse

Under Region Sjællands formandskab for Greater Copenhagen-samarbejdet i 2018, har udvalget understøttet formandskabet ved at dagsordensætte områder af stor interesse for Region Sjælland. Udvalgets indflydelse har sikret et bredt fokus på hele Greater Copenhagen geografien. Femern-forbindelsen er i formandsperioden blevet et helt centralt pejlemærke for Greater Copenhagen ift. at sikre vækst og udvikling i hele geografien. Udvalget har derudover særligt anvendt Greater Copenhagen for at løfte den digitale og trafikale infrastruktur samt kollektive trafik på tværs af metropolregionen.

Udvalget har bidraget til, at Sjællands og Hovedstadens EU-kontorer er blevet fusioneret til ét fælles EU kontor: Greater Copenhagen EU Office pr. 1. januar 2019. Udvalget har fokus på, at fusionen skal øge hjemtaget af EU-midler og skal sikre en mere effektiv interessevaretagelse bl.a. for fremtidens Interreg-programmer.

I forhold til STRING har udvalget været med til at fastholde en stor opbakning til Femern forbindelsen. Udvalget har sat solidt aftryk i STRINGs strategiarbejde, der nu har et fokus på den faste forbindelse over Femern Bælt, transport og infrastruktur i hele STRING-korridoren og STRING, som en grøn vækstkorridor.

Fælles politisk fokus skal øge hjemtaget af Interreg-midler

Udvalget har løbende haft fokus på hjemtag af midler fra de tre Interreg 5A-programmer til Region Sjællands aktører. Den samlede bevilling til projekter med partnere i Region Sjælland er i den aktuelle programperiode fra 2014 til udgangen 2018 anløbet hele 640 mio. kr. Udvalget har endvidere medvirket til at udarbejde en række særlige indlæg med fokus på Interreg og værdien af Femern for Region Sjælland.

Udvalget har i 2018 mobiliseret relevante regionale, nationale og grænseregionale samarbejdspartnere for at sikre, at den nuværende programgeografi og form ift. Interreg-programmerne for 2021-2027. Kommissionens forslag til opbygningen af de nye programmer vil gøre det vanskeligt for Region Sjælland at deltage i programmerne. Udvalget har derfor med samarbejdspartnerne særligt Region Syddanmark og Schleswig-Holstein været meget aktive i Bruxelles for at sikre en opbygning af de kommende programmer, der understøtter den videre udvikling af Femern-geografien og Greater Copenhagen-geografien.

Udvalget har være aktive i Interreg 5A udvalgene i løbet af året. Her har der bl.a. været særligt fokus på at sikre større brugervenlighed for operatørerne under Interreg-programmet Deutschland-Denmark. Under ØKS-programmet har et særligt fokus i 2018 været at sikre at indsatser herunder har understøttet initiativer knyttet til Greater Copenhagen for at sikre sammenhæng med Region Sjællands prioriteringer.

Andre indsatser

Udvalget har i 2018 deltaget i en række internationale aktiviteter bl.a. på Connecting Europe Facility (CEF) seminar i Bruxelles, Femern Belt Days samt BSSSCs årskonference i Gdansk i Polen. Hensigten med deltagelsen ved de interregionale arrangementer har været at bidrage til samarbejde inden for områder der skaber merværdi til de regionale, strategiske indsatser samt en god dialog med de relevante samarbejdspartnere over grænserne.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter afrapporteringen.

Sagen afgøres af Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde.

Behandling i Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde torsdag den 24. januar 2019, pkt. 4

Sag forelagt.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejdes behandling af sagen.


5. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde

Brevid: 3830930

Greater Copenhagen

Greater Copenhagens bestyrelse (The Greater Copenhagen & Skåne Committee) har afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde den 23. november og ordinært bestyrelsesmøde den 12. december 2018. På møderne besluttede man at videreføre samarbejdet med få justeringer som følge af den kommende danske erhvervsfremmelovgivning.

Det indebærer bl.a. at komiteens formål og de danske regioners indflydelse fastholdes, at finansieringen for 2019 er på plads, men at der i 2019 skal sikres en måde, hvordan finansieringen fra 2020 kan ske.

Fra 1. januar 2019 træder Region Halland og de seks kommuner i Halland ind i samarbejdet, der samtidig ændrer navn til Greater Copenhagen Committee.

Som en del af den årlige rotation i Greater Copenhagens formandskab afløses Heino Knudsen, Region Sjælland den 1. januar 2019 på formandsposten af Frank Jensen, Københavns Kommune. Heino Knudsen fortsætter i 2019 i formandskabet sammen med Region Skånes nye regionsrådsformand Carl-Johan Sonesson og en repræsentant fra Region Halland.

Den 23. november 2018 afholdt Greater Copenhagen sit årlige topmøde. Mødet – der har politikere i Greater Copenhagens fire regioner og 85 kommuner som primær målgruppe – havde transport og infrastruktur og arbejdet med det fælles trafikcharter som tema. Topmødet blev afholdt på Sørup Herregård ved Ringsted og havde ca. 125 deltagere.

Medlem i udvalget samt bestyrelsesmedlem i Greater Copenhagen Evan Lynnerup vil kort uddybe sagen.

Myndighedsgodkendelse af Femern-forbindelsen

Fredag den 28. december 2018 var en stor mærkedag for den kommende Femern-forbindelse. Femern A/S fik her myndighedsgodkendelsen af projektet og har, i henhold til tyske regler, 14 dage til at gennemgå godkendelsen, inden den endeligt underskrives. I den proces kan der alene ske mindre, redaktionelle ændringer af godkendelsen. Selve godkendelsen er et juridisk dokument på mere end 1.000 sider, der baserer sig på den 14.000 sider lange ansøgning, som Femern A/S har været ansvarlige for at udarbejde.

Den tyske myndighedsgodkendelse kan påklages ved Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig, hvilket Femern A/S har forberedt sig på vil ske. En tysk retssag vil have betydning for, hvornår byggeriet for alvor kan begynde på tysk side. Forventeligt vil det senest være i 2020. Region Sjælland markerede begivenheden med en pressemeddelelse. Denne er vedlagt.

Behandling i Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde torsdag den 24. januar 2019, pkt. 5

De aktuelle sager blev forelagt.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejdes behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

2018-12-28 PM Glæde i Region Sjælland over tysk Femern-godkendelse


6. Næste møde

Åbent

Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde

Brevid: 3830931

Næste møde i Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde finder sted den 21. marts 2019 kl. 14.00-16.00.

Behandling i Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde torsdag den 24. januar 2019, pkt. 6

Næste møde finder sted den 21. marts 2019 kl. 14.00-16.00.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejdes behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener