Søg
 
Møde i

4. Afrapportering på udvalgets arbejde i 2018

Åbent

Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde Brevid: 3845874

Resume

Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde har sat konkrete aftryk i 2018. Der er derfor udarbejdet en afrapportering for arbejdet med udvalgets kerneområder.

Sagsfremstilling

Region Sjælland er afhængige af samarbejde med regionerne omkring os for at skabe vækst og udvikling. Den 18. januar 2018 nedsatte Regionsrådet ni udvalg herunder også et udvalg for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde. Udvalget arbejder aktivt for at styrke samarbejder, der rækker udover regionens og landets grænser for at styrke de regionale indsatser og forbindelser.

I sit arbejde har udvalget i 2018 haft fokus på at understøtte implementeringen af Regionsrådets strategi for 2018-2021 ”Region Sjælland på forkant” og understøttet arbejdet med den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018 samt udviklingen af ReVUS 2019-2022.

I udvalgets kommissorium fremgår udvalgets fokusområder:

- En stærk Femern-korridor

- Styrket interessevaretagelse

- Fælles politisk fokus skal øge hjemtaget af Interreg-midler

Udvalgets største succeser i 2018 knytter an til:

- Stor aktiv og strategisk opbakning til Femern-forbindelsen blandt centrale aktører som STRING og Greater Copenhagen.

- Styrket afsæt for at agendasætte vækst og udvikling knyttet til den faste forbindelse i samarbejde mellem region, kommuner, virksomheder, videninstitutioner samt i samarbejdsaftalen med Slesvig Holsten.

- Tiltrækning af Interreg-midler, hvor regionens aktører i programperioden ved udgangen af 2018 har tiltrukket godt 600 mio. kr.

En stærk Femern-korridor

Med den tyske myndighedsgodkendelse går udviklingen omkring Femern Bælt regionen ind i en ny fase. Udvalgets fokus har været, at der skal drages størst mulig nytte af den faste forbindelse i både byggefasen, og når forbindelsen står færdig.

Udvalget har haft særligt fokus på vækst- og udviklingsindsatsen omkring den faste FemernBælt forbindelse, og hvordan denne kan skabe størst mulig effekt i samarbejde mellem region, kommuner, virksomheder og videninstitutioner på dansk, såvel som tysk side af geografien. Udvalget har arbejdet for at skabe en fælles strategisk retning på tværs af Femern geografien for at indfri de potentialer for vækst og udvikling, som den faste forbindelse giver. Arbejdet har sat konkrete aftryk i handleplanen med den tyske delstatsregering i Slesvig Holsten, hvor parterne forpligter sig til at koordinere denne indsats.

I samarbejdsaftalen med Slesvig Holsten har udvalget derudover arbejdet for at styrke tiltrækningen af arbejdskraft i anlægsfasen. I handleplanen er det således indføjet, at der skal etableres en grænsependlerfunktion i Femern-geografien.

Styrket interessevaretagelse

Under Region Sjællands formandskab for Greater Copenhagen-samarbejdet i 2018, har udvalget understøttet formandskabet ved at dagsordensætte områder af stor interesse for Region Sjælland. Udvalgets indflydelse har sikret et bredt fokus på hele Greater Copenhagen geografien. Femern-forbindelsen er i formandsperioden blevet et helt centralt pejlemærke for Greater Copenhagen ift. at sikre vækst og udvikling i hele geografien. Udvalget har derudover særligt anvendt Greater Copenhagen for at løfte den digitale og trafikale infrastruktur samt kollektive trafik på tværs af metropolregionen.

Udvalget har bidraget til, at Sjællands og Hovedstadens EU-kontorer er blevet fusioneret til ét fælles EU kontor: Greater Copenhagen EU Office pr. 1. januar 2019. Udvalget har fokus på, at fusionen skal øge hjemtaget af EU-midler og skal sikre en mere effektiv interessevaretagelse bl.a. for fremtidens Interreg-programmer.

I forhold til STRING har udvalget været med til at fastholde en stor opbakning til Femern forbindelsen. Udvalget har sat solidt aftryk i STRINGs strategiarbejde, der nu har et fokus på den faste forbindelse over Femern Bælt, transport og infrastruktur i hele STRING-korridoren og STRING, som en grøn vækstkorridor.

Fælles politisk fokus skal øge hjemtaget af Interreg-midler

Udvalget har løbende haft fokus på hjemtag af midler fra de tre Interreg 5A-programmer til Region Sjællands aktører. Den samlede bevilling til projekter med partnere i Region Sjælland er i den aktuelle programperiode fra 2014 til udgangen 2018 anløbet hele 640 mio. kr. Udvalget har endvidere medvirket til at udarbejde en række særlige indlæg med fokus på Interreg og værdien af Femern for Region Sjælland.

Udvalget har i 2018 mobiliseret relevante regionale, nationale og grænseregionale samarbejdspartnere for at sikre, at den nuværende programgeografi og form ift. Interreg-programmerne for 2021-2027. Kommissionens forslag til opbygningen af de nye programmer vil gøre det vanskeligt for Region Sjælland at deltage i programmerne. Udvalget har derfor med samarbejdspartnerne særligt Region Syddanmark og Schleswig-Holstein været meget aktive i Bruxelles for at sikre en opbygning af de kommende programmer, der understøtter den videre udvikling af Femern-geografien og Greater Copenhagen-geografien.

Udvalget har være aktive i Interreg 5A udvalgene i løbet af året. Her har der bl.a. været særligt fokus på at sikre større brugervenlighed for operatørerne under Interreg-programmet Deutschland-Denmark. Under ØKS-programmet har et særligt fokus i 2018 været at sikre at indsatser herunder har understøttet initiativer knyttet til Greater Copenhagen for at sikre sammenhæng med Region Sjællands prioriteringer.

Andre indsatser

Udvalget har i 2018 deltaget i en række internationale aktiviteter bl.a. på Connecting Europe Facility (CEF) seminar i Bruxelles, Femern Belt Days samt BSSSCs årskonference i Gdansk i Polen. Hensigten med deltagelsen ved de interregionale arrangementer har været at bidrage til samarbejde inden for områder der skaber merværdi til de regionale, strategiske indsatser samt en god dialog med de relevante samarbejdspartnere over grænserne.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter afrapporteringen.

Sagen afgøres af Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde.

Behandling i Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde torsdag den 24. januar 2019, pkt. 4

Sag forelagt.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejdes behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener