Søg
 
Møde i

3. Beslutning om Region Sjællands engagement i BSSSC

Åbent

Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde Brevid: 3710591

Resume

Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde har vedtaget, at den videre indsats i Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) skal evalueres. I forbindelse med tidligere drøftelser i udvalget, har det været ønsket at få en nærmere økonomisk redegørelse for et videre engagement i BSSSC. Redegørelsen forelægges i sagen med henblik på, at udvalget tager beslutning om Region Sjællands fremtidige engagement i BSSSC.

Sagsfremstilling

Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) blev etableret i 1993. BSSSC er et politisk forum, der skal fremme samarbejde mellem regionerne i Østersøområdet. Hvert år holder BSSSC en konference, hvor der gøres status for samarbejdet og sættes fokus på områder af særlig betydning.

Medlemmer af BSSSC er kommunale og regionale myndigheder i landene omkring Østersøen. Bestyrelsen udgør BSSSC's beslutningstagende organ og består af medlemmer fra de deltagende myndigheder. Se vedlagte notat for yderligere uddybning og den tidligere politiske behandling af sagen i 2018.

Region Sjællands deltagelse i BSSSC

Region Sjælland har været medlem af BSSSC siden regionens start, primært via deltagelse i den årlige konference.

De danske regioner og kommuner kan udpege to politiske medlemmer til BSSSC’s bestyrelse. Herunder kan der udpeges to repræsentanter fra BSSSC ungdomsarbejdet i de enkelte lande. Der er pt ingen danske regioner eller kommuner repræsenteret i BSSSC’s bestyrelse.

Der afholdes fire årlige bestyrelsesmøder i BSSSC. Bestyrelsesmøderne kan afholdes i hele Østersø geografien. Møderne indledes typisk med en middag og et bestyrelsesmøde og evt. besøgsprogram den efterfølgende dag.

Region Sjælland er flere gange blevet opfordret til at tage en mere aktiv rolle i bestyrelsen for BSSSC. Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde har drøftet dette og vedtaget, at udviklingsdirektør Carsten Krabbe skulle indstilles som observatør i bestyrelsen for 2018.

Hensigten er at evaluere, om indtræden i BSSSC’s bestyrelse kan skabe værdi for Region Sjælland. I drøftelsen af det videre engagement i BSSSC har udvalget ønsket at få en nærmere økonomisk redegørelse for dette.

Økonomisk redegørelse

Udgifter og ressourcetræk til deltagelse i BSSSC’s bestyrelsesarbejde vil afhænge af Region Sjællands ambitionsniveau, og hvor møderne afholdes.

Et mindste ressourcetræk med deltagelse af en politiker og en ledsagende embedsmand samt forberedelse af dagsordener mv. anslås at udgøre ca. 80.000 kr. pr år. Hertil skal der allokeres et kvart administrativt årsværk i Regional Udvikling til opgaven.

Det kvarte årsværk i Regional udvikling skal tages ud af de 3 årsværk, der er allokeret til

- tiltrækning af midler fra interreg-programmerne,

- lobbyarbejdet for Region Sjællands adgang til interreg-midler efter 2020,

- udnyttelse af Greater Copenhagen og STRING samarbejderne til at skabe vækst og udvikling i Sjælland,

- udnyttelse af Femern-forbindelse og samarbejdet med Slesvig-Holsten.

Der er i budgettet for 2019 ikke afsat midler til kultursamarbejde. Region Sjælland har derfor ikke mulighed for at understøtte BSSSC’s ungdomsarbejde.

Administrationens vurdering af Region Sjællands videre engagement i BSSSC

BSSSC er et bredt strategisk samarbejde, hvor der opleves at mangle en fokuseret, strategisk kerne. Bestyrelsesmøderne i BSSSC omhandler alt overvejende generelle informationer om projekter og aktuelle emner. Der præsenteres ved møderne mange informationer i form af oplæg eller gensidig orientering. Der opleves generelt et ønske om at agendasætte strategiske initiativer. Men der opleves samtidig en begrænset villighed blandt medlemmerne til at forpligte sig strategisk ift. at bære BSSSC’s dagsordener igennem.

Med den politiske aftale for regional udvikling i Region Sjælland den 27. juni 2018 er rammerne for opgaverne i Regional Udvikling blevet fastlagt. Aftalen sætter fokus på, at Regional Udvikling skal understøtte, at Region Sjælland fortsat er et attraktivt sted at leve, arbejde og drive virksomhed.

På det interregionale område er fokus rettet mod at samarbejde ift. udnyttelse af Femernforbindelsen, samarbejdet med Slesvig-Holsten, Greater Copenhagen og de øvrige danske regioner til at skabe udvikling i Region Sjælland. Derudover skal der arbejdes systematisk med hjemtagning af nationale midler og EU midler, både til Region Sjællands organisation og operatører.

Inden for rammerne af Regional Udviklings opgaver vurderes arbejdet i BSSSC’s bestyrelse ikke at bidrage væsentligt til at løse Region Sjællands udfordringer. Her vurderes samarbejderne omkring Femern Bælt, i STRING, med Slesvig-Holsten og i Greater Copenhagen at være af større værdi for Region Sjælland.

Af hensyn til samarbejdet i Østersøregionen og interessevaretagelsen omkring fremtidens Interreg programmer, vurderer administrationen på den baggrund, at Region Sjælland fortsat politisk bakker op om samarbejdet ved en politisk repræsentation ved BSSSC’s årsmøder.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. udvalget beslutter, at Region Sjælland fremadrettet deltager i BSSSC’s årsmøder,

2. udvalget beslutter, at Region Sjælland ikke deltager i BSSSC’s bestyrelsesarbejde.

Sagen afgøres af Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde.

Behandling i Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde torsdag den 24. januar 2019, pkt. 3

Indstilling fulgt, idet Region Sjællands engagement i BSSSC evalueres på ny efter deltagelse i årsmødet for 2019 for en mulig videre deltagelse i BSSSC´s bestyrelse mv.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejdes behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:

Referat fra BSSSC årsmøde 10.-12. sep. 2018

Kort baggrund om BSSSC og Region Sjællands engagement


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener