Søg
 
Møde i

2. Anden behandlingaf udkast til ny sundhedsaftale - Høringsudkast

Sundhedskoordinationsudvalget Brevid: 3832525

Resume

Sundhedskoordinationsudvalget drøfter udkast til ny sundhedsaftale med henblik på godkendelse. Endvidere drøftes høringsliste og høringsbrev.

Sagsfremstilling

Aftaletekst

Sundhedsaftale 2019-2023 blev sidst drøftet i Sundhedskoordinationsudvalget d. 01.10.2018. Samme dag drøftede Sundhedskoordinationsudvalget udkastet til sundhedsaftale med henholdsvis Patientinddragelsesudvalget og Praksisplanudvalget.

Det vedlagte udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 indeholder ændringer jf. bemærkninger fra Patientinddragelsesudvalget og Praksisplanudvalget samt Sundhedskoordinationsudvalgets beslutninger og tekstnære justeringer jf. møde i Styregruppe for sundhedssamarbejde d. 08.11.2018.

Ændringerne vedrører især:

· Balancen værdier/skarphed og stringens

· Kvalificering af indikatorerne

· Yderligere afsnit om principper for samarbejdet

Sundhedsaftaleteksten drøftes på mødet med henblik på godkendelse af høringsversion.

Særligt om indikatorerne

Indikatorerne for målene i Sundhedsaftalen angiver, hvorledes vi vil monitorere på og fastholde fokus og retning for udviklingen af vores fælles sundhedsvæsen. Formålet med indikatorerne er at tilvejebringe grundlag for:

· Løbende monitorering af mål i Sundhedsaftalen

· Følge udviklingen i indsatser under Sundhedsaftalen – herunder korrigere retning for arbejdet undervejs

· Fælles ledelsesoverblik i forhold til det tværsektorielle samarbejde

· Vise tendenser og iværksætte nærmere analyser

Det er derfor vigtigt, at der er enighed om, hvad hver enkelt indikator viser.

Der er taget udgangspunkt i de nationale indikatorer, som er relevante i forhold til Sundhedsaftalens mål. Dette er suppleret med regionale indikatorer, hvor de nationale indikatorer ikke er dækkende. Overordnet er det ambitionen, at de enkelte indikatorer skal leve op til følgende kriterier:

A. De skal være centrale for målene

B. Der skal kunne måles på dem jævnligt

C. De skal kunne nedbrydes til det relevante ledelsesniveau

D. De skal pege ind i sundhedstrekanten, dvs. samarbejdet i overgangene

En del af datagrundlaget er behæftet med den begrænsning, at data indsamles for sjældent til at kunne anvendes til løbende monitorering. Desuden tillader ikke alle datakilder, at data nedbrydes til relevant ledelsesmæssigt niveau. Endelig er der flere områder, hvor der p.t. mangler relevante data, eller hvor datakilden vil udvikle sig i aftaleperioden.

På denne baggrund er det vigtigt at understrege, at indikatorerne er dynamiske, dvs. de kan blive ændrede i aftaleperioden jævnfør indhøstede erfaringer, ændrede forudsætninger eller nationale krav, mv. Frem mod Sundhedsaftalens godkendelse og i den kommende aftaleperiode vil der derfor også foregå et fælles udviklingsarbejde med at udvikle bedre indikatorer til den politiske monitorering af aftalen, herunder baseline og ambitionsniveau pr. indikator.

Høring

Sundhedsaftalen sendes til høring i de 17 kommuner, diverse udvalg, sygehuse mv. i Region Sjælland, patientforeninger og faglige organisationer m.fl. jf. den vedlagte høringsliste.

Høringslisten og det vedlagte udkast til høringsbrev drøftes på mødet mhp. godkendelse.

Videre proces

· Sundhedsaftale 2019-2023 sendes i høring primo 2019.

· Høringsperioden er januar – februar 2019.

· Marts - april 2019: Justering og godkendelse i Styregruppe for sundhedssamarbejde og Sundhedskoordinationsudvalget.

· April – maj 2019: Godkendelse i Regionsrådet og kommunalbestyrelser.

· Ultimo juni 2019: Sundhedsaftale 2019-2023 indsendes til Sundhedsstyrelsen med henblik på godkendelse.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Sundhedskoordinationsudvalget:

1. Godkender høringsudkast til sundhedsaftale 2019-2023

2. Godkender høringslisten

3. Godkender høringsbrevet

4. Godkender vider proces

Sagen afgøres af Sundhedskoordinationsudvalget.

Behandling i Sundhedskoordinationsudvalget tirsdag den 8. januar 2019, pkt. 2

Ad1. Formanden udtrykte tilfredshed med den form sundhedsaftalen har fundet.

Der var fra kommunal side ønske om tættere monitorering af, hvorvidt de aftaler, der er indgået om samarbejde i forbindelse med indlæggelsesforløb - her særligt udskrivning - bliver fulgt.

Der blev givet tilsagn om, at dette ønske har topprioritet i den videre udvikling af indikatorer.

Til indikatorerne/monitoreringen blev det videre bemærket, at der kunne være ønsker til mere detaljeret monitorering, men at det skitserede, er de muliges kunst lige nu.

Kommunerne vil fremsende øvrige tekstnære ændringsønsker via sekretariatet.

Ad 2. Godkendt

Ad 3. Der udarbejdes et 'forklæde' fra politiker til politiker, der kan sendes ud med høringsmaterialet.

Ad 4. Der er ønsker til at høringsperioden udvides mest muligt. Sekretariatet afdækker muligheder, der sikrer såvel en involverende høringsproces som den egentlige godkendelsesproces.

Camilla Høegh-Guldberg, Kirsten Rask, Bente Borreskov, Lolland Kommune og Diana Jensen deltog ikke i Sundhedskoordinationsudvalgets behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:

Høringsudkast til Sundhedsaftale 2019-2023

Høringsparter sundhedsaftalen 2019-2023

Høringsbrev Sundhedsaftale 2019-2023


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener