Søg
 

Referat

Møde i Sundhedskoordinationsudvalget

tirsdag den 9. april 2019 kl. 09:30

Regionshuset, Mødelokale 1


Deltagere:

Regionsrådet

Anne Møller Ronex (B)

Kirsten Rask (A)- afbud

Camilla Hove Lund (V)- afbud

Julie Jacobsen (O)

Ursula Dieterich-Pedersen (Ø)

Kommunerne

Pernille Beckmann, Greve Kommune

Eric Steffensen, Lolland Kommune

Bente Borreskov, Lolland Kommune

Anne Camilla Meyer, Faxe Kommune- afbud

Anette Mortensen, Stevns Kommune

Praktiserende Lægers Organisation

Camilla Høegh-Guldberg- afbud

Diana Jensen- afbud

Johan Reventlow- afbud

Administrationen

Koncerndirektør Lone Lindsby

Kommunaldirektør Claus Thykjær

Direktør Trine Hedegaard Holgersen

Sekretariatet

Specialkonsulent Henrik Eilsø

Specialkonsulent Lisbeth Broberg

Chefkonsulent Jesper Bøjer Jensen

Anne Øster Hjortshøj, Enhedschef

Chefkonsulent Karen Buur

Chefkonsulent Lasse Gregers Nielsen
1. Godkendelse af dagsorden

Sundhedskoordinationsudvalget Brevid: 3847764

Behandling i Sundhedskoordinationsudvalget tirsdag den 9. april 2019, pkt. 1

Pkt. 5 flyttes frem efter pkt. 3.

Dagsorden godkendt med denne ændring.

Camilla Høegh-Guldberg, Johan Reventlow, Anne Camilla Meyer, Faxe Kommune, Diana Jensen, Kirsten Rask (A) og Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i Sundhedskoordinationsudvalgets behandling af sagen.

2. Godkendelse af referat

Sundhedskoordinationsudvalget Brevid: 3847766

Behandling i Sundhedskoordinationsudvalget tirsdag den 9. april 2019, pkt. 2

Referatet godkendt med den bemærkning, at der på næste møde ønskes en tilbagemelding vedr. det videre arbejde med de temaer, der var adresseret under Sundhedsstrategisk planlægning / udviklingslaboratorier.

Camilla Høegh-Guldberg, Johan Reventlow, Anne Camilla Meyer, Faxe Kommune, Diana Jensen, Kirsten Rask (A) og Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i Sundhedskoordinationsudvalgets behandling af sagen.

3. Temadrøftelse om digitalisering

Sundhedskoordinationsudvalget Brevid: 3949381

Resume

Sundhedskoordinationsudvalget præsenteres for en række igangværende og kommende tværsektorielle digitaliseringsindsatser. Udvalget drøfter, hvordan indsatserne kan være med til at realisere målsætningerne om styrket brug af digitale løsninger i den kommende sundhedsaftale.

Sagsfremstilling

Et af principperne i udkastet til ny sundhedsaftale omhandler en fælles digitaliseringsdagsorden. Konkret står der følgende i aftaleudkastet:

”Borgerne i Region Sjælland skal opleve, at langt flere sundhedstilbud leveres mere fleksibelt i deres nærmiljø via digitale løsninger, og at de digitale løsninger giver en bedre tilgængelighed og styrker borgernes mestring af egen sygdom.

Effektive digitale arbejdsgange i det sammenhængende sundhedsvæsen kræver fælles digital infrastruktur og fælles tilgang til prioritering af indsatser. Samtidigt kræver det en fælles tilgang til rådgivning og udvikling af de sundhedsprofessionelles digitale, kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer. ”

Ovenstående taler ind i en dagsorden, som allerede er i fuld gang med at blive realiseret i det tværsektorielle samarbejde i Region Sjælland. Med den kommende sundhedsaftale sikrer aftaleparterne en retning på de indsatser, som skal sikre, at vi i de kommende år kan tilbyde langt flere borgere fleksible sundhedstilbud via digitale løsninger.

Med henblik på at sikre Sundhedskoordinationsudvalget et godt afsæt for drøftelser af digitalisering i implementeringen af den kommende sundhedsaftale, præsenteres udvalget for en række større igangværende og kommende digitale indsatser. Det drejer sig konkret om følgende indsatser:

- Virtuelle konsultationer på Holbæk Sygehus, som for nyligt vandt Sammenhængsprisen 2019.

Ledende overlæge Henrik Ancher Sørensen vil præsentere projektet, som har et stort potentiale for udbredelse.

Herefter vil enhedschef Anne Øster Hjortshøj give et overblik over en række andre indsatser:

- Telemedicinsk hjemmemonitorering for KOL-patienter, som i 2020 implementeres i hele regionen og i alle 17 kommuner.

- Region Sjællands samarbejde med Kalundborg, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommune om virtuelle konsultationer mm.

- Helbredsprofilen.dk som leverer rådgivning og bidrager til kompetenceløft indenfor en række længerevarende sygdomme.

- Region Sjællands satsning jf. budgetaftalen 2019 på i regi af e-hospitalet at etablere en borgerrettet funktion til styrket forebyggelse – særligt med fokus på træning som alternativ eller forberedelse til operation.

- Region Sjællands puljeansøgningen til Sundheds- og ældreministeriets puljen om midler til at etablere et tilbud om virtuel specialistrådgivning på det akutte område til kommunale akutfunktioner og almen praksis. Projektet startes som et samarbejde mellem regionen og Næstved, Ringsted og Roskilde Kommuner.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Sundhedskoordinationsudvalget drøfter, hvordan de igangværende og kommende digitaliseringsindsatser kan være med til at realisere målsætningerne om styrket digitalisering i den kommende sundhedsaftalen.

Sagen afgøres af Sundhedskoordinationsudvalget.

Behandling i Sundhedskoordinationsudvalget tirsdag den 9. april 2019, pkt. 3

Der blev vist stor interesse for de indsatser, der blev præsenteret under de to oplæg. Særligt var der opmærksomhed på, hvordan erfaringer kan udbredes og evt. adapteres på andre områder.

Der var gensidigt ønske til, at der koordineres via sekretariaterne, når nye initiativer sættes i gang, der involverer begge sektorer. Dette med henblik på at bidrage til effektiv projektudvikling og -implementering samt fælles overblik over igangværende initiativer.

Digitalisering er et af principperne for samarbejde, der er beskrevet i sundhedsaftalen.

PLO spurgte til, om øvrige principper på samme måde ville blive behandlet som temadrøftelser i udvalget. Der blev givet tilsagn om, at dette er forventningen.

Camilla Høegh-Guldberg, Johan Reventlow, Anne Camilla Meyer, Faxe Kommune, Diana Jensen, Kirsten Rask (A) og Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i Sundhedskoordinationsudvalgets behandling af sagen.

4. Behandling af høringssvar til Sundhedsaftale 2019-2023

Sundhedskoordinationsudvalget Brevid: 3929163

Resume

Udkast til sundhedsaftale har været i høring fra den 14.1.2019 til den 1.3.2019.

Sundhedskoordinationsudvalget behandler forslag til revideret aftaletekst på baggrund af høringssvar og behandling i Styregruppen for sundhedssamarbejde.

Sagsfremstilling

Processen med høring af sundhedsaftaleudkastet er nu afsluttet.

Der var ved høringsfristens udløb indkommet 38 svar. En opsummerende oversigt over høringssvarene samt alle svar er vedlagt som bilag.

Svarene fordeler sig således:

· 11 kommuner

· 1 regionalt udvalg

· 4 ældreråd (flere besvarelser indgår i Regionsældrerådets besvarelse og i enkelte kommunesvar indgår også svar fra kommunens ældreråd)

· 6 sygehus (inkl. Steno Diabetes)

· 8 patientforeninger

· 8 faglige organisationer

Følgende er de temaer, der går igen i høringssvarene:

· Patient/pårørendeinddragelse: Tydeligere fokus på patient- og pårørendeinddragelse, såvel organisatorisk som ved individuelle forløb

· Forebyggelse: Ønsker til bredere tilgang, der både sikrer borgere med forskellige livsvilkår samme mulighed for adgang til forebyggelsestilbud samt fokus på at forebygge, at sygdom forværres.

· Ulighed i sundhed: Tydeligere fokus. Med regionens udfordringer risiko for yderligere ulighed, hvis ikke der sættes målrettet ind.

· Datadeling: Fælles ledelse, fælles løsninger forudsætter fælles data.

· Hjælpemidler: Fokus på fælles løsninger, så borgeren ikke komme i klemme mellem myndighedsområder og lovgivninger

Herudover er fremsendt en række konkrete ændringer til aftaletekst samt forslag til implementering og udvikling af værktøjskasse.

På baggrund af de indkomne høringssvar er udarbejdet forslag til revideret aftaletekst, som anbefales af Styregruppen for sundhedssamarbejdet (vedlagt som bilag). Ændringsforslagene er baseret på, at det af høringssvarene fremgår, at det er utydeligt, hvad aftaleteksten udtrykker, eller opmærksomhedspunkter, som foreslås indarbejdet i aftaleteksten. Ændringsforslagene er markeret med rødt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Sundhedskoordinationsudvalget godkender aftaleteksten med henblik på udsendelse til kommunalbestyrelser og Regionsrådet til endelig behandling her.

Sagen afgøres af Sundhedskoordinationsudvalget.

Behandling i Sundhedskoordinationsudvalget tirsdag den 9. april 2019, pkt. 4

Formanden udtrykte tilfredshed med bearbejdningen af høringssvarene udmøntet i den reviderede aftaletekst.

Den reviderede aftaletekst blev godkendt med de foreslåede ændringer. Aftalen sendes til godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd snarest efter mødet. Frist for tilbagemelding er den 19.6.2019. Herefter sendes aftalen til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

Der var en drøftelse af det videre arbejde med Værktøjskassen, som også blev omtalt i en del høringssvar. Det blev aftalt, at administrationen melder tilbage til udvalget, når der foreligger et forslag til organisation, struktur og proces for videreudvikling af Værktøjskassen.

Høringssvaret fra Faxe Kommune blev omdelt på mødet og er vedlagt referatet.

Camilla Høegh-Guldberg, Johan Reventlow, Anne Camilla Meyer, Faxe Kommune, Diana Jensen, Kirsten Rask (A) og Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i Sundhedskoordinationsudvalgets behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:

Høringssvar fra Patientinddragelsesudvalget på høringsudkast til Sundhedsaftalen 2019 til 2023

1900301 - Høringssvar Sundhedsaftale 2019-2023, Region Sjælland - DH afd. i Region Sjælland

RÆRs høringssvar - Sundhedsaftale 2019-23

forslag til ældrera°dets høringssvar Odsherred

Ældrerådets høringssvar til Sundhedsaftale 2019-2023(4271796) Lolland

Høringssvar fra Næstved Ældreråd vedr. sundhedsaftalen

Høringssvar fra Udvalget for social og psykiatri, Region Sjælland

SV: Høring af udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 i Region Sjælland, Psykiatrien

Høringssvar til Sundhedsaftale, SUH

Høringssvar Sundhedsaftalen(3911526) NFS

Høringsvar fra NSR vedr. udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 i Region Sjælland

Høringssvar vedr. Sundhedsaftalen for Region Sjælland 2019-2023 Holbæk sygehus

Underskrevet høringssvar sund.aftale 2019-2023 Steno Diabetes CS

Høringssvar til udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023 Lejre

Høringssvar fra Næstved Kommune vedr. Sundhedsaftale

Høringssvar fra Ringsted Kommune

Høringssvar Sundhedsaftale 2019-2023_29643-19_v1 Vordingborg

Høringssvar - udkast til Sundhedsaftale 2019 - 2023 i Region Sjælland - 180219 Guldborgsund

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland, Stevns Kommune

Høringssvar vedr udkast til sundhedsaftalen 2019- 2023 Solrød

Høringssvar fra Faxe Kommune Sundhedsaftale 2019-2023

VS: Høringssvar fra Sorø Kommune

Høringssvar Kalundborg

253_2019_34787_Høringssvar__Social___Sundheds__og_Psykiatriudvalg Greve

Høringssvar fra Lolland Kommunes Byråd til Sundhedsaftale 2019-2023(4272990)

Høringssvar sundhedsaftale Region Sjælland Kiropraktor Kredsforeningen

Høringssvar Jordemoderforeningen Sundhedsaftale 2019-2023

Høringssvar_sundhedsaftalen. FOA Sjælland

høringssvar sundhedsaftale 2019 Dansk Sygeplejeråd

Pharmadanmark høringssvar - Sundhedsaftale Region Sjælland februar 2019

Høringssvar fra Danske Fysioteraeputer

Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen til sundhedsaftale For Region Sjælland 2019-2023

PLO Sjælland høringssvar Sundhedsaftalen 2019-2023 26-02-2019

Høringssvar vedr. Forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Sjælland, Bedre Psykiatri

Hørringssvar Region Sjællands Sundhedsaftale 2019-2023 (1) Kræftens Bekæmpelse

Diabetesforeningens høringssvar til Sundhedsaftale Region Sjælland

Høringssvar - Sundhedsaftale Region Sjælland, Osteoporosforeningen

Forslag til indsatser - muskel- og skeletlidelser - Gigtforeningen

Høringssvar Region Sjælland - sundhedsaftale2019-23 Gigtforeningen

2019-hoeringssvar-sundhedsaftale-sjaelland-270219 ÆLdresagen

Udkast til revideret aftaletekst

Opsamling Høringssvar SA. 2019 til 2023 x

26 02 19 Høringssvar Sundhedsaftale 2019-2023 1 1

5. Orientering om Psykiatriens dialogmøderunde med kommunerne

Sundhedskoordinationsudvalget Brevid: 3914712

Resume

Psykiatriledelsen har gennemført en dialogmøderunde med regionens kommuner i 2018/2019. Møderne har haft et strategisk sigte med henblik på at styrke samarbejdet mellem Psykiatrien og kommunerne. Sundhedskoordinationsudvalget har efterspurgt.

Sagsfremstilling

Psykiatriledelsen har siden maj 2018 og frem til medio marts 2019 gennemført dialogmøder med alle 17 kommuner.

Psykiatriens forslag til opfølgning er endnu ikke præsenteret for og drøftet med kommunerne.

Sundhedskoordinationsudvalget efterspurgte på sidst møde en orientering.

Søren Rask Bredkjær vil på mødet præsentere de udfordringer og mulige udviklingsspor og initiativer, som er fremkommet på baggrund af dialogmøderne.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at styregruppen tager præsentationen til orientering.

Sagen afgøres af Sundhedskoordinationsudvalget.

Behandling i Sundhedskoordinationsudvalget tirsdag den 9. april 2019, pkt. 5

Søren Bredkjær orienterede om dialogmøderunden.

På baggrund af orienteringen, var der en drøftelse af nogle fælles udfordringer og udviklingsbehov.

Der er et fælles ønske og behov for kompetenceudvikling. I kommunerne til personale på botilbud og i Psykiatrien relevant personale. Temaer for kompetenceudvikling, der blev nævnt som eksempler, var medicinhåndtering, deeskalering som konflikthåndteringsmetode, recovery.

Et andet opmærksomhedspunkt er samarbejdet omkring børn, hvor det er svært at få samlet den rette viden fra de forskellige aktører, når den rette indsats skal findes til barnet. Konkret er der vanskeligheder med at få/indhente PPR-vurderingen, der rummer væsentlige oplysninger i forhold til barnets forløb.

Camilla Høegh-Guldberg, Johan Reventlow, Anne Camilla Meyer, Faxe Kommune, Diana Jensen, Kirsten Rask (A) og Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i Sundhedskoordinationsudvalgets behandling af sagen.

6. Gensidig orientering

Sundhedskoordinationsudvalget Brevid: 3847767

Behandling i Sundhedskoordinationsudvalget tirsdag den 9. april 2019, pkt. 6

Ingen bemærkninger.

Camilla Høegh-Guldberg, Johan Reventlow, Anne Camilla Meyer, Faxe Kommune, Diana Jensen, Kirsten Rask (A) og Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i Sundhedskoordinationsudvalgets behandling af sagen.

7. Eventuelt

Sundhedskoordinationsudvalget Brevid: 3847768

Behandling i Sundhedskoordinationsudvalget tirsdag den 9. april 2019, pkt. 7

Ingen bemærkninger.

Camilla Høegh-Guldberg, Johan Reventlow, Anne Camilla Meyer, Faxe Kommune, Diana Jensen, Kirsten Rask (A) og Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i Sundhedskoordinationsudvalgets behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener