Søg
 

Referat

Møde i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

torsdag den 20. juni 2019 kl. 10:00

Regionshuset i Sorø


Deltagere:

Regionsrådsmedlem Lars Hoppe Søe

Regionsrådsmedlem Jens Gredal

Borgmester Anette Mortensen

Byrådsmedlem Anne Camilla Meyer

Faglig næstformand, fysioterapeut Marjanne den Hollander

Fysioterapeut Hans Andersen- afbud

Fysioterapeut Morten Kronborg

Fysioterapeut Henrik Nielsen

Fra administrationen:

Funktionschef Tina Haar

Konsulent Troels Petersen

Chefkonsulent Morten Beck Skafte

Observatør: Danske Fysioterapeuter Stine Bøgh Pedersen
Indholdsfortegnelse lukket møde

4.

Orientering om godkendelse af rideskoler

6

5.

Orientering om opfølgning på omsætning i delte ydernumre i 2018

6

9.

Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 1 (Progressive patienter)

14

10.

Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 2 (Progressive patienter)

14

11.

Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 3 (Progressive patienter)

14

12.

Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 4 (Progressive patienter)

14

13.

Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 5 (Progressive patienter)

14

14.

Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 6 (Progressive patienter)

14

15.

Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 7

14

16.

Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 8

14

17.

Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 9

14

18.

Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 10

14

19.

Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 11

14

20.

Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 12

14

21.

Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 13

14

22.

Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 14

15

23.

Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 15

15

24.

Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 16

15

25.

Orientering om LSU-sager

15

27.

Beslutning i klagesag

17


Møde i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region Sjælland

Torsdag den 20. juni 2019 kl. 10:00

Regionshuset i Sorø

Journalnummer: 17-001658

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen er godkendt.

Fysioterapeut Hans Andersen deltog ikke i Samarbejdsudvalget for Fysioterapis behandling af sagen.

Møde i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region Sjælland

Torsdag den 20. juni 2019 kl. 10:00

Regionshuset i Sorø

Journalnummer: 17-001658

2. Gensidig orientering

Beslutning

Der udarbejdes en orienteringssag til dagsordenen på Samarbejdsudvalgets næste møde ift. pakkeforløb. Fysioterapeuterne samarbejder om udarbejdelsen af denne sag og orienterende brev til alle fysioterapeuter i regionen om reglerne på området.

Fysioterapeut Hans Andersen deltog ikke i Samarbejdsudvalget for Fysioterapis behandling af sagen.


Møde i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

Torsdag den 20. juni 2019 kl. 10:00

Regionshuset i Sorø

Journalnummer: 17-001658

3. Orientering om Sundhedsaftale

Resume

Samarbejdsudvalget orienteres om status for arbejdet med ny Sundhedsaftale gældende for perioden 2019-2023. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den nuværende sundhedsaftale for perioden 2015-2019 udløber d. 30. juni 2019. Der har igennem en længere periode været arbejdet med udarbejdelsen af ny sundhedsaftale for perioden 2019-2023.

Den nye sundhedsaftale arbejder med følgende fire fælles kommunale-regionale mål:

· Fælles om borgerens livsudfordringer

· Tryghed og mestring i eget hjem

· Effektiv forebyggelse – sunde borgere

· Mental sundhed og psykisk trivsel

Samtidig tager Sundhedsaftalen afsæt i de nationale kvalitetsmål, der udtrykker retningen for den ønskede udvikling af det danske sundhedsvæsen. Her har man i den nye Sundhedsaftale valgt at prioritere tre af de otte mål, som skal være med til at skabe et velfungerende samarbejde på tværs af sektorerne. Det gælder målene omhandlende:

· Bedre sammenhængende patientforløb

· Styrket indsats for mennesker med kronisk sygdom og ældre patienter

· Flere sunde leveår

Sundhedsaftalen har været sendt til høring i perioden januar-marts 2019 i Region Sjælland, de 17 kommuner og blandt patientforeninger og faglige organisationer (herunder Danske Fysioterapeuter). Efter endt høringsperiode blev Sundhedsaftalen godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget d. 9. april 2019. Der pågår nu en godkendelsesproces i de 17 Kommunalbestyrelser samt Regionsrådet, som skal være afsluttet senest d. 19. juni 2019. Herefter sendes Sundhedsaftale 2019-2023 til godkendelse i Sundhedsstyrelsen inden d. 30. juni 2019.

Der pågår på nuværende tidspunkt et arbejde med at udarbejde en plan for implementeringen af aftalen blandt de tre parter – Region Sjælland, de 17 kommuner og PLO. Arbejdet skal kortlægge nuværende indsatser samt fastlægge eventuelt nye initiativer for aftaleperioden.

Dette arbejde er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet herunder fastsættelse af, hvilke indsatser der skal arbejdes med i de kommende 4 år igennem Sundhedsaftalen. Det er derfor pt. ikke muligt at sige, hvilke direkte påvirkninger (om nogen) den nye sundhedsaftale har på fysioterapiområdet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Fysioterapeut Hans Andersen deltog ikke i Samarbejdsudvalget for Fysioterapis behandling af sagen.

4. Orientering om godkendelse af rideskoler

5. Orientering om opfølgning på omsætning i delte ydernumre i 2018


Møde i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

Torsdag den 20. juni 2019 kl. 10:00

Regionshuset i Sorø

Journalnummer: 17-001658

6. Orientering om implementeringsplan

Resume

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi fik på sit møde d. 28. marts 2019 en status for arbejdet med implementeringsplanen for den nuværende praksisplan for fysioterapi. Samarbejdsudvalget orienteres om det videre arbejde med implementeringsplanen siden sidste møde.

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalget nedsatte på sit møde d. 28. marts 2019 en arbejdsgruppe, som skulle arbejde videre med implementeringsplanen til praksisplanen. Siden møde i Samarbejdsudvalget er der arbejdet videre med følgende:

1: Samarbejde med praktiserende læger

Der har været afholdt samarbejdsmøde imellem PLO og fysioterapeuterne samt repræsentant for region og kommunerne. Der blev fra begge sider fremført forskellige udfordringer i samarbejdet. Af emner der blev drøftet, var blandt andet:

· Nye overenskomster på fysioterapi området - Der enighed om, at de forskellige overenskomster har indflydelse på hinanden, og kendskabet til dem bør være bedre imellem faggrupperne

· Bedre samarbejde om epikriser – begge parter oplever udfordringer på dette område

· Inddragelse af fysioterapeuterne til arbejdet i lægeklynger eller årlige møder i PLO Sjælland

Aftalen blev, at der skal arbejdes videre imellem at styrke samarbejdet imellem de to sektorer.

2: Samarbejde imellem kommuner og fysioterapeuter

Der har i arbejdsgruppen været drøftet samarbejdet imellem fysioterapeuterne og kommunerne. Fysioterapeuterne ønsker at komme i tættere dialog ude i de enkelte kommunerne eksempelvis igennem dialogfora og samarbejdsudvalg.

Sekretariatet har gennemført en spørgeskema undersøgelse blandt kommunerne i forhold til at skabe et overblik over, hvor der findes samarbejdsudvalg, og hvad der drøftes. Se vedhæftet opsamling fra spørgeskema undersøgelsen. Opsamlingen viser overordnet set, at:

· 5 kommuner oplyser, at de har dialogfora/samarbejdsudvalg eller lign. imellem de privat praktiserende fysioterapeuter og kommunerne

· 12 kommuner oplyser, at de ikke har dialogfora/samarbejdsudvalg eller lign. imellem de privat praktiserende fysioterapeuter og kommunerne

· Blandt de 5 kommuner som har dialogfora, meldes der om god dialog imellem de 2 sektorer med gensidig erfaringsudveksling og ønsker til området, som er til gavn for det samlede samarbejde

· Blandt de kommuner som ikke har formaliseret samarbejde, opleves der en vigende interesse fra fysioterapeuternes side i et gensidigt samarbejde.

Sekretariatet vil drøfte resultaterne med kommunerne i kommunalt netværk for fysioterapi.

3: Analyse af de kommunale udgifter til vederlagsfri fysioterapi/ridefysioterapi

Samarbejdsudvalget bestilte på deres møde d. 18. november 2018 en overordnet analyse af de kommunale udgifter til vederlagsfri fysioterapi/ridefysioterapi. Sekretariatet har udarbejdet en analyse af udgifterne i perioden 2016-2018, se vedhæftet analyse.

Konklusionen på analysen viser samlet set, at der er store kommunale forskelle, når man ser på fordelingen af ydelser, patienter og udgifter pr. patient. Især på antallet af patienter og antallet af ydelser opleves der for begge specialer store variationer imellem kommunerne.

Analysen viser desuden, at der er en vanskeligt at konkludere noget entydigt ud fra talmaterialet om årsagerne til de kommunale variationer i udgifterne til vederlagsfrie fysioterapi (speciale 62) og vederlagsfri ridefysioterapi (speciale 65) – altså hvorfor har nogle kommuner højere udgifter end andre?

De punkter som har betydning er de demografiske forskelle i kommunerne i forhold til alderssammensætning og sundhedsprofil i de enkelte kommuner. Desuden har fordelingen ydelsestyper i den enkelte kommune en betydning i forhold til prisen pr. patient. Herudover kan de praktiserende lægers henvisningsmønstre samt praksis blandt fysioterapeuterne være forskellige kommunerne imellem.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Det blev besluttet, at sekretariatet til Samarbejdsudvalgets næste møde undersøger årsager til de høje udgifter til vederlagsfri behandling i Ringsted-, Slagelse- og Sorø-kommune.

Fysioterapeut Hans Andersen deltog ikke i Samarbejdsudvalget for Fysioterapis behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:

Analyse - Vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri rydefysioterapi 2016-2018

Opsamling samarbejde imellem fysioterapeuter og kommunerne


Møde i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

Torsdag den 20. juni 2019 kl. 10:00

Regionshuset i Sorø

Journalnummer: 17-001658

7. Beslutning om praksisplan

Resume

Der gives en orientering om praksisplanudvalgets arbejde. Det indstilles, at praksisplanudvalgets anbefalinger drøftes, og at der træffes beslutning om, hvilke temaer der skal arbejdes videre med i den kommende praksisplan.

Derudover indstilles det, at der arbejdes videre med praksisplanen, ud fra den forudsætning, at kapacitetsmængden på fysioterapi og ridefysioterapi fastholdes i sit nuværende omfang, samt at det vedlagte kommissorie for det videre arbejde godkendes.

Sagsfremstilling

Den 27. maj 2019 har arbejdsgruppen for praksisplanarbejdet (praksisplanudvalget) holdt møde, med det formål at drøfte omfanget af kapaciteter indenfor fysioterapi, med udgangspunkt i sekretariatets udarbejde kapacitetsanalyse. (Bilag vedlagt).

Praksisplanudvalget består af Konsulent Troels Petersen, Chefkonsulent Morten Bech Skafte, Fysioterapeut Marjanne den Hollander og Fysioterapeut Henrik Nielsen. På mødet deltog ligeledes Teamleder Tina Haar, og Henrik Eilsø fra KKR.

Udkast til kommissorium for praksisplanudvalget vedlægges som bilag.

Kapacitetsvurdering

Praksisplanudvalget anbefaler, at der ikke foretages kapacitetsudvidelser på fysioterapi-området og på ridefysioterapi-området, da kapaciteten på baggrund af den gennemførte analyse af ventetider og patienttyngde og -fordeling vurderes dækkende.

Anbefalingen om, at fastholde kapaciteten på det nuværende niveau, tager tillige udgangspunkt i et hensyn til det gældende økonomiloft på landsplan, hvor det vurderes, at en udvidelse af kapaciteten i Region Sjælland vil har indvirkning på loftet.

Det anbefales, at kapacitetsfastsættelsen kan tages op til fornyet overvejelse, når der kommer nye overenskomster; hvis der iværksættes politiske initiativer på området som fx nye henvisningsregler mm. som kan ændre behov og mulighed for fysioterapeutisk kapacitet, således at ændringer i forhold til kapaciteten også vil kunne iværksættes i indeværende praksisplanperiode.

Temaer i den kommende praksisplan

Praksisplanen er en fælles plan, der giver mulighed for at sætte fokus på konkrete problemstillinger og ønsker til udviklingen af fysioterapi området i Region Sjælland. Et formål med praksisplanen er også, at den skal danne grundlag for beslutninger og konkrete afgørelser i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi og sætte retning for den daglig administration af området.

Praksisplanen indeholder en kapacitetsdel jf. ovenstående samt en udviklingsdel, som er det næste trin i processen, hvorfor der lægges op til den første drøftelse af mulige temaer, som arbejdsgruppen kan inddrage i det videre arbejde med praksisplanen.

Et afsæt for drøftelserne af temaer i udviklingsdelen kan være:

· Nye overenskomster for fysioterapi som bl.a. har fokus på

o Faste økonomiske rammer

o Akkreditering og kvalitetsudvikling

o Tættere dialog med samarbejdspartnere

· Strategi for det nære sundhedsvæsen – er pt. i politisk proces

o Med fokus på, hvordan der kan leveres sundhedsydelser på nye måder og hvordan der kan åbnes op for øget samarbejde i forpligtende fællesskaber.

o ”Hvad betyder et nært sundhedsvæsen for borgerne”. Herunder perspektiver på fleksibel behandling i borgerens eget hjem, bedre støtte til de særligt sårbare, styrket sundhedsfremme og forebyggelse samt akut hjælp tilpasset borgerens behov.

· Sundhedsaftalen jf. anden sag på dagsordenen

o Hvis kommende handleplaner for sundhedsaftalen kommer til at favne/berøre fysioterapi.

· Temaer i den nuværende praksisplan/implementeringsplan, som ønskes videreført. De overordnede temaer er:

o Kapacitet og planlægning

o Udvikling af samarbejde og dialog

o Sikring af udvikling og faglig kvalitet i fysioterapien

o Økonomi og ressourceanvendelse

o Ridefysioterapi.

Det anbefales, at udvalget tager den første drøftelse af temaer, som skal indgå i praksisplanen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

at praksisplanudvalgets anbefalinger drøftes.

at der arbejdes videre med praksisplanen, ud fra en forudsætning om, at kapacitetsmængden på fysioterapi og ridefysioterapi fastholdes i sit nuværende omfang.

at der træffes beslutning om, hvilke temaer der skal arbejdes videre med i den nye praksisplan.

at kommissoriet for praksisplanudvalget godkendes.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi.

Beslutning

Der arbejdes videre med praksisplanen, med beslutning om at kapacitetsmængden på fysioterapi og ridefysioterapi fastholdes i sit nuværende omfang.

Kapacitetsfastsættelsen kan tages op til fornyet drøftelse i en indeværende praksisplanperiode, hvis der sker relevante ændringer ift. nye overenskomster, politiske initiativer på området, større demografiske ændringer mv.

Der arbejdes videre med temaer ud fra nævnte forhold på dagsordenen.

Kommissoriet for Praksisplanudvalget godkendes.

Fysioterapeut Hans Andersen deltog ikke i Samarbejdsudvalget for Fysioterapis behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 7:

Kommissorium for praksisplanudvalget

Kapacitetsanalyse

Bilag 1


Møde i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

Torsdag den 20. juni 2019 kl. 10:00

Regionshuset i Sorø

Journalnummer: 17-001658

8. Orientering om kontrolstatistik for 2018

Resume

Der orienteres om tilgangen til kontrolstatistikken for 2018. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kontrolstatistikudvalget består i år af Konsulent Troels Petersen, Chefkonsulent Morten Beck Skafte, Fysioterapeut Marjanne den Hollander og Fysioterapeut Morten Kronborg.

Udvalget har foretaget høringer af samtlige fysioterapeuter, som lå over højestegrænserne.

Højestegrænserne er fordelt således jf. overenskomsten:

Maksimalt 10 procent over regionsgennemsnittet på speciale 61.

Maksimalt 25 procent over regionsgennemsnittet på speciale 51.

Maksimalt 4 normalbehandlinger i gns. pr. patient med progressiv lidelse.

Maksimalt 10 procent over landsgennemsnittet på ridefysioterapi.

Der er blevet sendt 44 høringsbreve ud i år. Fordelingen har været på 22 høringsbreve vedr. progressive patienter, 18 høringsbreve vedr. speciale 51 og speciale 62 og 4 høringsbreve vedr. ridefysioterapi.

Kontrolstatistikudvalget har holdt møde den 9. maj 2019, hvor det blev besluttet at tage i alt 28 sager til efterretning.

Sager, som er taget til efterretning, har bl.a. taget udgangspunkt i ophørte ydere, relevante redegørelser for behandlingsomfang, samt manglende statistisk omfang af patientgrundlag.

De resterende 16 sager fordeler sig på henstillingssager og sager om tildeling af højestegrænser, som kræver Samarbejdsudvalgets beslutning. Disse vil fremgå af de efterfølgende sager på dagsordenen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Fysioterapeut Hans Andersen deltog ikke i Samarbejdsudvalget for Fysioterapis behandling af sagen.

9. Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 1 (Progressive patienter)

10. Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 2 (Progressive patienter)

11. Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 3 (Progressive patienter)

12. Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 4 (Progressive patienter)

13. Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 5 (Progressive patienter)

14. Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 6 (Progressive patienter)

15. Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 7

16. Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 8

17. Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 9

18. Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 10

19. Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 11

20. Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 12

21. Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 13

22. Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 14

23. Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 15

24. Beslutning om kontrolstatistik for 2018, Sag 16

25. Orientering om LSU-sager


Møde i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

Torsdag den 20. juni 2019 kl. 10:00

Regionshuset i Sorø

Journalnummer: 17-001658

26. Orientering om stikprøvekontroller

Resume

Sekretariatet har siden efteråret 2018 gennemført stikprøvekontroller på udvalgte klinikker. Dette har medført et særligt fokus på to klinikker, som har givet basisydelser og sundhedsydelser til en stor andel af speciale 51 patienterne. Sekretariatet vil orientere om disse to sager, og om tilgangen til det videre forløb i sagerne. Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sekretariatet har bedt om regningsmateriale for uge 39 i 2018, hos 27 ydere på udvalgte klinikker.

Deraf fremgik det at særligt to klinikker havde anvendt mange private ydelser på speciale 51 patienter.

Ydelserne kostede henholdsvis 65 kr. og 20. kr. For disse beløb blev patienterne givet mulighed for at træne på behandlingsdagen, anvende større mængder tape, anvendelse af IT-træningsprogrammer mm. Ydelsen kan således virke som en samlet forsikring, der kan dække evt. kommende behov hos patienten, for ekstra ydelser i patientens behandlingsforløb.

Landssamarbejdsudvalget har tidligere besluttet, at tilkøb af ydelser som ligger udenfor overenskomsten, skal være et aktivt tilvalg fra patienten. Dette tilvalg skal ske på et veloplyst grundlag, hvor patienten giver samtykke til behandling og betaling udover overenskomsten.

Samtidig skal der være et acceptabelt formål med opkrævningen af

ydelser. Der kan således ikke opkræves gebyr eller ydelser for forhold, der bør ligge indenfor patienternes behandling under overenskomsten.

På den baggrund har sekretariatet bedt om en redegørelse for ydelsernes formål, samt dokumentation for at patienterne der har betalt for ydelserne er blevet informeret om ydelsens formål, og at de har accepteret den ekstra betaling, som ligger udover overenskomsten.

Ingen af klinikkerne har tydeligt kunne dokumentere patienternes accept af ydelsen, f.eks. ved underskrifter fra patienterne. Klinikkerne orientere således patienterne om ydelsens formål mundtligt, og registrerede herefter beslutningen i deres IT-system.

Sekretariatet har måtte erkende, at overenskomsten ikke er tydelig nok i sin definition af, hvad der kan kræves som dokumentation af fysioterapeuterne for, at patienten har accepteret ydelsen og er indforstået med ydelsens formål.

Sekretariatet mener dog at der er en problematik ved, at ydelsen kun er blevet opkrævet på speciale-51 patienter, mens det ikke gælder for speciale-62 patienterne i klinikken. Dette skyldes, så vidt sekretariatet er orienteret, en udmelding fra Danske Fysioterapeuter, omkring den generelle mulighed for anvendelsen af private ydelser, hvor det er oplyst at der ikke er mulighed for at pålægge speciale 62 patienter disse ekstrabetalinger.

Men da vederlagsfrie patienter således kan gennemgå deres overenskomstmæssige behandlingsforløb uden denne ydelse, finder sekretariatet umiddelbart ikke grundlag for at speciale-51 patienterne opkræves denne ekstra ydelse.

Sekretariatet vil nu tage kontakt til Danske Fysioterapeuter og Danske Regioner, med det formål at få afklaret, hvilken tilgang der kan være mulig i opkrævningen af samlede pakkeløsninger/privat ydelser overfor speciale 51 patienter.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Fysioterapeut Hans Andersen deltog ikke i Samarbejdsudvalget for Fysioterapis behandling af sagen.

27. Beslutning i klagesag

Møde i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region Sjælland

Torsdag den 20. juni 2019 kl. 10:00

Regionshuset i Sorø

Journalnummer: 17-001658

28. Eventuelt

  1. Forretningsordenen er blevet tilrettet, og medbringes i fysisk form til at blive underskrevet.

  1. Fysioterapeuterne vil på Samarbejdsudvalgets møde den 30. oktober 2019, fremlægge en tilpasset ansøgning til ændring af §24 til drøftelse.

Beslutning

Orientering er taget til efterretning.

Fysioterapeuterne orienterer om, at de til næste Samarbejdsudvalgsmøde vil fremsende ansøgning til §2 aftale vedr. GLA:d-forløb.

Fysioterapeut Hans Andersen deltog ikke i Samarbejdsudvalget for Fysioterapis behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 28:

Forretningsorden

Møde i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region Sjælland

Torsdag den 20. juni 2019 kl. 10:00

Regionshuset i Sorø

Journalnummer: 17-001658

29. Næste møde

Samarbejdsudvalgets næste møde afholdes den 30. oktober 2019 kl. 10:00 – 12:00.

Der er formøde for politikerne den 30. oktober kl. 9:00 – 10:00.

Beslutning

Orientering er taget til efterretning.

Fysioterapeut Hans Andersen deltog ikke i Samarbejdsudvalget for Fysioterapis behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener