Søg
 
Møde i


Møde i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

Torsdag den 20. juni 2019 kl. 10:00

Regionshuset i Sorø

Journalnummer: 17-001658

26. Orientering om stikprøvekontroller

Resume

Sekretariatet har siden efteråret 2018 gennemført stikprøvekontroller på udvalgte klinikker. Dette har medført et særligt fokus på to klinikker, som har givet basisydelser og sundhedsydelser til en stor andel af speciale 51 patienterne. Sekretariatet vil orientere om disse to sager, og om tilgangen til det videre forløb i sagerne. Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sekretariatet har bedt om regningsmateriale for uge 39 i 2018, hos 27 ydere på udvalgte klinikker.

Deraf fremgik det at særligt to klinikker havde anvendt mange private ydelser på speciale 51 patienter.

Ydelserne kostede henholdsvis 65 kr. og 20. kr. For disse beløb blev patienterne givet mulighed for at træne på behandlingsdagen, anvende større mængder tape, anvendelse af IT-træningsprogrammer mm. Ydelsen kan således virke som en samlet forsikring, der kan dække evt. kommende behov hos patienten, for ekstra ydelser i patientens behandlingsforløb.

Landssamarbejdsudvalget har tidligere besluttet, at tilkøb af ydelser som ligger udenfor overenskomsten, skal være et aktivt tilvalg fra patienten. Dette tilvalg skal ske på et veloplyst grundlag, hvor patienten giver samtykke til behandling og betaling udover overenskomsten.

Samtidig skal der være et acceptabelt formål med opkrævningen af

ydelser. Der kan således ikke opkræves gebyr eller ydelser for forhold, der bør ligge indenfor patienternes behandling under overenskomsten.

På den baggrund har sekretariatet bedt om en redegørelse for ydelsernes formål, samt dokumentation for at patienterne der har betalt for ydelserne er blevet informeret om ydelsens formål, og at de har accepteret den ekstra betaling, som ligger udover overenskomsten.

Ingen af klinikkerne har tydeligt kunne dokumentere patienternes accept af ydelsen, f.eks. ved underskrifter fra patienterne. Klinikkerne orientere således patienterne om ydelsens formål mundtligt, og registrerede herefter beslutningen i deres IT-system.

Sekretariatet har måtte erkende, at overenskomsten ikke er tydelig nok i sin definition af, hvad der kan kræves som dokumentation af fysioterapeuterne for, at patienten har accepteret ydelsen og er indforstået med ydelsens formål.

Sekretariatet mener dog at der er en problematik ved, at ydelsen kun er blevet opkrævet på speciale-51 patienter, mens det ikke gælder for speciale-62 patienterne i klinikken. Dette skyldes, så vidt sekretariatet er orienteret, en udmelding fra Danske Fysioterapeuter, omkring den generelle mulighed for anvendelsen af private ydelser, hvor det er oplyst at der ikke er mulighed for at pålægge speciale 62 patienter disse ekstrabetalinger.

Men da vederlagsfrie patienter således kan gennemgå deres overenskomstmæssige behandlingsforløb uden denne ydelse, finder sekretariatet umiddelbart ikke grundlag for at speciale-51 patienterne opkræves denne ekstra ydelse.

Sekretariatet vil nu tage kontakt til Danske Fysioterapeuter og Danske Regioner, med det formål at få afklaret, hvilken tilgang der kan være mulig i opkrævningen af samlede pakkeløsninger/privat ydelser overfor speciale 51 patienter.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Fysioterapeut Hans Andersen deltog ikke i Samarbejdsudvalget for Fysioterapis behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener