Søg
 
Møde i


Møde i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

Torsdag den 20. juni 2019 kl. 10:00

Regionshuset i Sorø

Journalnummer: 17-001658

7. Beslutning om praksisplan

Resume

Der gives en orientering om praksisplanudvalgets arbejde. Det indstilles, at praksisplanudvalgets anbefalinger drøftes, og at der træffes beslutning om, hvilke temaer der skal arbejdes videre med i den kommende praksisplan.

Derudover indstilles det, at der arbejdes videre med praksisplanen, ud fra den forudsætning, at kapacitetsmængden på fysioterapi og ridefysioterapi fastholdes i sit nuværende omfang, samt at det vedlagte kommissorie for det videre arbejde godkendes.

Sagsfremstilling

Den 27. maj 2019 har arbejdsgruppen for praksisplanarbejdet (praksisplanudvalget) holdt møde, med det formål at drøfte omfanget af kapaciteter indenfor fysioterapi, med udgangspunkt i sekretariatets udarbejde kapacitetsanalyse. (Bilag vedlagt).

Praksisplanudvalget består af Konsulent Troels Petersen, Chefkonsulent Morten Bech Skafte, Fysioterapeut Marjanne den Hollander og Fysioterapeut Henrik Nielsen. På mødet deltog ligeledes Teamleder Tina Haar, og Henrik Eilsø fra KKR.

Udkast til kommissorium for praksisplanudvalget vedlægges som bilag.

Kapacitetsvurdering

Praksisplanudvalget anbefaler, at der ikke foretages kapacitetsudvidelser på fysioterapi-området og på ridefysioterapi-området, da kapaciteten på baggrund af den gennemførte analyse af ventetider og patienttyngde og -fordeling vurderes dækkende.

Anbefalingen om, at fastholde kapaciteten på det nuværende niveau, tager tillige udgangspunkt i et hensyn til det gældende økonomiloft på landsplan, hvor det vurderes, at en udvidelse af kapaciteten i Region Sjælland vil har indvirkning på loftet.

Det anbefales, at kapacitetsfastsættelsen kan tages op til fornyet overvejelse, når der kommer nye overenskomster; hvis der iværksættes politiske initiativer på området som fx nye henvisningsregler mm. som kan ændre behov og mulighed for fysioterapeutisk kapacitet, således at ændringer i forhold til kapaciteten også vil kunne iværksættes i indeværende praksisplanperiode.

Temaer i den kommende praksisplan

Praksisplanen er en fælles plan, der giver mulighed for at sætte fokus på konkrete problemstillinger og ønsker til udviklingen af fysioterapi området i Region Sjælland. Et formål med praksisplanen er også, at den skal danne grundlag for beslutninger og konkrete afgørelser i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi og sætte retning for den daglig administration af området.

Praksisplanen indeholder en kapacitetsdel jf. ovenstående samt en udviklingsdel, som er det næste trin i processen, hvorfor der lægges op til den første drøftelse af mulige temaer, som arbejdsgruppen kan inddrage i det videre arbejde med praksisplanen.

Et afsæt for drøftelserne af temaer i udviklingsdelen kan være:

· Nye overenskomster for fysioterapi som bl.a. har fokus på

o Faste økonomiske rammer

o Akkreditering og kvalitetsudvikling

o Tættere dialog med samarbejdspartnere

· Strategi for det nære sundhedsvæsen – er pt. i politisk proces

o Med fokus på, hvordan der kan leveres sundhedsydelser på nye måder og hvordan der kan åbnes op for øget samarbejde i forpligtende fællesskaber.

o ”Hvad betyder et nært sundhedsvæsen for borgerne”. Herunder perspektiver på fleksibel behandling i borgerens eget hjem, bedre støtte til de særligt sårbare, styrket sundhedsfremme og forebyggelse samt akut hjælp tilpasset borgerens behov.

· Sundhedsaftalen jf. anden sag på dagsordenen

o Hvis kommende handleplaner for sundhedsaftalen kommer til at favne/berøre fysioterapi.

· Temaer i den nuværende praksisplan/implementeringsplan, som ønskes videreført. De overordnede temaer er:

o Kapacitet og planlægning

o Udvikling af samarbejde og dialog

o Sikring af udvikling og faglig kvalitet i fysioterapien

o Økonomi og ressourceanvendelse

o Ridefysioterapi.

Det anbefales, at udvalget tager den første drøftelse af temaer, som skal indgå i praksisplanen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

at praksisplanudvalgets anbefalinger drøftes.

at der arbejdes videre med praksisplanen, ud fra en forudsætning om, at kapacitetsmængden på fysioterapi og ridefysioterapi fastholdes i sit nuværende omfang.

at der træffes beslutning om, hvilke temaer der skal arbejdes videre med i den nye praksisplan.

at kommissoriet for praksisplanudvalget godkendes.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi.

Beslutning

Der arbejdes videre med praksisplanen, med beslutning om at kapacitetsmængden på fysioterapi og ridefysioterapi fastholdes i sit nuværende omfang.

Kapacitetsfastsættelsen kan tages op til fornyet drøftelse i en indeværende praksisplanperiode, hvis der sker relevante ændringer ift. nye overenskomster, politiske initiativer på området, større demografiske ændringer mv.

Der arbejdes videre med temaer ud fra nævnte forhold på dagsordenen.

Kommissoriet for Praksisplanudvalget godkendes.

Fysioterapeut Hans Andersen deltog ikke i Samarbejdsudvalget for Fysioterapis behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 7:

Kommissorium for praksisplanudvalget

Kapacitetsanalyse

Bilag 1


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener