Søg
 
Møde i


Møde i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

Torsdag den 20. juni 2019 kl. 10:00

Regionshuset i Sorø

Journalnummer: 17-001658

6. Orientering om implementeringsplan

Resume

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi fik på sit møde d. 28. marts 2019 en status for arbejdet med implementeringsplanen for den nuværende praksisplan for fysioterapi. Samarbejdsudvalget orienteres om det videre arbejde med implementeringsplanen siden sidste møde.

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalget nedsatte på sit møde d. 28. marts 2019 en arbejdsgruppe, som skulle arbejde videre med implementeringsplanen til praksisplanen. Siden møde i Samarbejdsudvalget er der arbejdet videre med følgende:

1: Samarbejde med praktiserende læger

Der har været afholdt samarbejdsmøde imellem PLO og fysioterapeuterne samt repræsentant for region og kommunerne. Der blev fra begge sider fremført forskellige udfordringer i samarbejdet. Af emner der blev drøftet, var blandt andet:

· Nye overenskomster på fysioterapi området - Der enighed om, at de forskellige overenskomster har indflydelse på hinanden, og kendskabet til dem bør være bedre imellem faggrupperne

· Bedre samarbejde om epikriser – begge parter oplever udfordringer på dette område

· Inddragelse af fysioterapeuterne til arbejdet i lægeklynger eller årlige møder i PLO Sjælland

Aftalen blev, at der skal arbejdes videre imellem at styrke samarbejdet imellem de to sektorer.

2: Samarbejde imellem kommuner og fysioterapeuter

Der har i arbejdsgruppen været drøftet samarbejdet imellem fysioterapeuterne og kommunerne. Fysioterapeuterne ønsker at komme i tættere dialog ude i de enkelte kommunerne eksempelvis igennem dialogfora og samarbejdsudvalg.

Sekretariatet har gennemført en spørgeskema undersøgelse blandt kommunerne i forhold til at skabe et overblik over, hvor der findes samarbejdsudvalg, og hvad der drøftes. Se vedhæftet opsamling fra spørgeskema undersøgelsen. Opsamlingen viser overordnet set, at:

· 5 kommuner oplyser, at de har dialogfora/samarbejdsudvalg eller lign. imellem de privat praktiserende fysioterapeuter og kommunerne

· 12 kommuner oplyser, at de ikke har dialogfora/samarbejdsudvalg eller lign. imellem de privat praktiserende fysioterapeuter og kommunerne

· Blandt de 5 kommuner som har dialogfora, meldes der om god dialog imellem de 2 sektorer med gensidig erfaringsudveksling og ønsker til området, som er til gavn for det samlede samarbejde

· Blandt de kommuner som ikke har formaliseret samarbejde, opleves der en vigende interesse fra fysioterapeuternes side i et gensidigt samarbejde.

Sekretariatet vil drøfte resultaterne med kommunerne i kommunalt netværk for fysioterapi.

3: Analyse af de kommunale udgifter til vederlagsfri fysioterapi/ridefysioterapi

Samarbejdsudvalget bestilte på deres møde d. 18. november 2018 en overordnet analyse af de kommunale udgifter til vederlagsfri fysioterapi/ridefysioterapi. Sekretariatet har udarbejdet en analyse af udgifterne i perioden 2016-2018, se vedhæftet analyse.

Konklusionen på analysen viser samlet set, at der er store kommunale forskelle, når man ser på fordelingen af ydelser, patienter og udgifter pr. patient. Især på antallet af patienter og antallet af ydelser opleves der for begge specialer store variationer imellem kommunerne.

Analysen viser desuden, at der er en vanskeligt at konkludere noget entydigt ud fra talmaterialet om årsagerne til de kommunale variationer i udgifterne til vederlagsfrie fysioterapi (speciale 62) og vederlagsfri ridefysioterapi (speciale 65) – altså hvorfor har nogle kommuner højere udgifter end andre?

De punkter som har betydning er de demografiske forskelle i kommunerne i forhold til alderssammensætning og sundhedsprofil i de enkelte kommuner. Desuden har fordelingen ydelsestyper i den enkelte kommune en betydning i forhold til prisen pr. patient. Herudover kan de praktiserende lægers henvisningsmønstre samt praksis blandt fysioterapeuterne være forskellige kommunerne imellem.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Det blev besluttet, at sekretariatet til Samarbejdsudvalgets næste møde undersøger årsager til de høje udgifter til vederlagsfri behandling i Ringsted-, Slagelse- og Sorø-kommune.

Fysioterapeut Hans Andersen deltog ikke i Samarbejdsudvalget for Fysioterapis behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:

Analyse - Vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri rydefysioterapi 2016-2018

Opsamling samarbejde imellem fysioterapeuter og kommunerne


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener