Søg
 
Møde i


Møde i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

Torsdag den 20. juni 2019 kl. 10:00

Regionshuset i Sorø

Journalnummer: 17-001658

3. Orientering om Sundhedsaftale

Resume

Samarbejdsudvalget orienteres om status for arbejdet med ny Sundhedsaftale gældende for perioden 2019-2023. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den nuværende sundhedsaftale for perioden 2015-2019 udløber d. 30. juni 2019. Der har igennem en længere periode været arbejdet med udarbejdelsen af ny sundhedsaftale for perioden 2019-2023.

Den nye sundhedsaftale arbejder med følgende fire fælles kommunale-regionale mål:

· Fælles om borgerens livsudfordringer

· Tryghed og mestring i eget hjem

· Effektiv forebyggelse – sunde borgere

· Mental sundhed og psykisk trivsel

Samtidig tager Sundhedsaftalen afsæt i de nationale kvalitetsmål, der udtrykker retningen for den ønskede udvikling af det danske sundhedsvæsen. Her har man i den nye Sundhedsaftale valgt at prioritere tre af de otte mål, som skal være med til at skabe et velfungerende samarbejde på tværs af sektorerne. Det gælder målene omhandlende:

· Bedre sammenhængende patientforløb

· Styrket indsats for mennesker med kronisk sygdom og ældre patienter

· Flere sunde leveår

Sundhedsaftalen har været sendt til høring i perioden januar-marts 2019 i Region Sjælland, de 17 kommuner og blandt patientforeninger og faglige organisationer (herunder Danske Fysioterapeuter). Efter endt høringsperiode blev Sundhedsaftalen godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget d. 9. april 2019. Der pågår nu en godkendelsesproces i de 17 Kommunalbestyrelser samt Regionsrådet, som skal være afsluttet senest d. 19. juni 2019. Herefter sendes Sundhedsaftale 2019-2023 til godkendelse i Sundhedsstyrelsen inden d. 30. juni 2019.

Der pågår på nuværende tidspunkt et arbejde med at udarbejde en plan for implementeringen af aftalen blandt de tre parter – Region Sjælland, de 17 kommuner og PLO. Arbejdet skal kortlægge nuværende indsatser samt fastlægge eventuelt nye initiativer for aftaleperioden.

Dette arbejde er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet herunder fastsættelse af, hvilke indsatser der skal arbejdes med i de kommende 4 år igennem Sundhedsaftalen. Det er derfor pt. ikke muligt at sige, hvilke direkte påvirkninger (om nogen) den nye sundhedsaftale har på fysioterapiområdet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Fysioterapeut Hans Andersen deltog ikke i Samarbejdsudvalget for Fysioterapis behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener