Søg
 

Referat

Møde i Regionsrådet 2018-2021

mandag den 24. juni 2019 kl. 17:00

Rådssalen


Deltagere:

Heino Knudsen (A), Formand

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand- afbud

Jacob Jensen (V), 2. næstformand

Freddy Blak (A)

Jorun Bech (A)- afbud

Susanne Lundvald (A)

Kirsten Rask (A)

Jan Hendeliowitz (A)

Nicolai Nicolaisen (A)

Annemarie Knigge (A)

Charlotte Petersson (A)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Jens Gredal (A)

John Wennerwald (A)- deltog ikke i behandlingen af punkt: 1

Felex Pedersen (A)

Trine Birk Andersen (A)

Kirsten Devantier (V)

Anders Koefoed (V)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Jens Ravn (V)

Evan Lynnerup (V)

Claus Bakke (V)- afbud

Lene Madsen Milner (V)- afbud

Camilla Hove Lund (V)

Bodil Sø (V)

Gitte Simoni (O)- afbud

Per Nørhave (O)

Lars Folmann (O)

Julie Jacobsen (O)

Jan Herskov (O)- afbud

Christian Wedell-Neergaard (C)- afbud

Brigitte Klintskov Jerkel (C)- afbud

Per Hovmand (C)

Ellen Knudsen (C), stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel

Bruno Jerup (Ø)

Ursula Dieterich-Pedersen (Ø)

Jørgen Holst (Ø)

Tina Boel (F)

Torben Haack (F)- afbud

Anne Møller Ronex (B)

Lars Hoppe Søe (B)- afbud

Egon Bo (I)
1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4040266

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. juni 2019, pkt. 1

Godkendt.

Jorun Bech (A), John Wennerwald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Gitte Simoni (O), Jan Herskov (O), Christian Wedell-Neergaard (C), Brigitte Klintskov Jerkel (C), Torben Haack (F) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen (C) deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

2. Flytning af brystundersøgelser fra Ringsted Sygehus til SUH, Roskilde

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4040186

Resume

Som led i sagen om mangelfulde brystundersøgelser på Ringsted Sygehus har Forretningsudvalget godkendt, at afdelingen der foretager brystundersøgelser overgår til Sjællands Universitetshospital (SUH), og at Regionsrådet skal tage stilling til den organisatoriske flytning og en eventuel fysisk flytning. Ud fra en samlet vurdering og gennemgang af alternativer foreslås det, at hele mammaradiologien overgår organisatorisk til SUH pr. 1. april 2020, og at mammaradiologien flyttes fysisk til SUH, Roskilde i to trin, hhv. den 1. april 2020 og medio 2020. Samtidig foreslås det at den øvrige radiologi og biokemi flyttes til Næstved og Slagelse så der ikke længere er sygehusaktivitet på matriklen i Ringsted.

Flytningen af mammaradiologien forventes at medføre anlægsudgifter svarende til ca. 14,5 mio. kr., hvoraf ca. 4,4 mio. kr. forventes dækket af allerede eksisterende finansiering i Projekt Universitetshospital Køge.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte d. 7. januar 2019 flytning af brystkirurgien fra Ringsted til Roskilde frem mod permanent flytning til Køge. I Roskilde samles brystkirurgien med plastikkirurgien. Flytning af brystkirurgien indebærer samtidig flytning af nålemarkeringsfunktionen, der er en del af mammaradiologien.

Med Forretningsudvalgets godkendelse af 7-punktsplanen den 13. februar 2019 (bilag vedlagt), flyttes afdelingen der udfører undersøgelserne for brystkræft fra Ringsted til SUH, idet Regionsrådet hurtigst muligt skal tage stilling den organisatoriske flytning og en eventuel fysisk flytning.

Stillingtagen til organisatorisk og fysisk flytning blev behandlet i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud den 14. maj 2019 med anbefaling til Forretningsudvalget om at Region Sjællands samlede mammaradiologiske funktion overgår organisatorisk fra Næstved Slagelse Ringsted sygehuse (NSR) til SUH pr. 1. februar 2020, samtidig med at brystkirurgien flytter fra Ringsted til Roskilde. Udvalget anbefalede også en fysisk flytning til SUH, men ønskede en afdækning af om funktionen kan flyttes til Køge med det samme. Endelig anbefalede udvalget at de sidste sygehusaktiviteter i Ringsted udfases.

På grund af udsættelsen af sagen, må det forventes at første trin i flytningen kan gennemføres omkring 1. april 2020, mens de øvrige mammaradiologiske funktioner kan flytte medio 2020. Dette gælder ligeledes for brystkirurgien, da denne er afhængig af nålemarkeringsfunktionen.

Forretningsudvalget behandlede sagen den 20. maj 2019 med en beslutning om, at sagen genbehandles på et ekstraordinært møde i Forretningsudvalget og Regionsrådet inden sommerferien med henblik på at få sagen yderligere oplyst. Sagen er vedlagt som bilag.

I forlængelse heraf udbredes beslutningsgrundlaget for en eventuel fysisk flytning af funktionen nu og ikke som ellers forudsat i forbindelse færdiggørelsen af Køge.

De kriterier der lægges til grund for beskrivelse af alternativer for den fysiske placering, er hensynet til faglig kvalitet og service for de kvinder, der skal undersøges og behandles, hensynet til driftsmæssige forhold, der forbinder mammaradiologi og brystkirurgi, samt ledelse og fremtidig rekruttering til mammaradiologien. Ligeledes beskrives de forventede økonomiske konsekvenser ved fysisk flytning, samt konsekvenserne for patienterne og personalet.

Det skal bemærkes, at sagen er fortsat under udredning. Da det er en kompleks sag, må der tages forbehold for evt. problemstillinger til senere politisk behandling.

Tre scenarier for fysisk placering

Herunder beskrives tre mulige scenarier for fysisk placering af mammaradiologi. De tre scenarier er illustreret i vedlagte bilag.

1. Opretholdelse af den fysiske funktion i Ringsted

Opretholdelse af den fysiske funktionen i Ringsted vil umiddelbart betyde en mindre omfattende flytning af udstyr og, at en del af personalet kun skal flytte én gang, når funktionen flyttes til Køge i 2024/25.

I forhold til at opretholde den faglige kvalitet er der dog stor bekymring for, at funktionen vil blive fagligt isoleret.

Aktuelt er de fleste mammaradiologer i Ringsted speciallægekonsulenter, og typisk er der tale om pensionerede speciallæger, som har været tilknyttet matriklen i en del år. I modsætning til andre sygehuse, er der ingen faglig sparring med andre radiologer. Mammaradiologien vil fremadrettet være det eneste speciale på Ringsted Sygehus, hvilket formodes at forstærke denne isolering. Hertil kommer at det vurderes, at der er behov for klar og tilstedeværende ledelse af den mammaradiologiske funktion. Dette kan ikke tilbydes ved opretholdelse af funktionen i Ringsted

Ligeledes kan det vise sig vanskeligt at fastholde speciallægekonsulenterne. Den isolerede placering i Ringsted og den rene mammaradiologiske funktion vil fortsat gøre det vanskeligt, at tiltrække nye radiologer med kompetencer i klinisk mammografi eller radiologer, der ønsker at blive oplært i klinisk mammografi.

Radiologer, der arbejder i Danmark, og som behersker klinisk mammografi, er en begrænset lægeressource.

Flytning til Roskilde er hensigtsmæssig, idet mammaradiologien foretager den såkaldte nålemarkering i forbindelse med operationen i ca. 1/3 af operationerne. Nålemarkeringen foregår med nåle i brystet, og patienten kan ikke transporteres fra mammaradiologien i Ringsted til brystkirurgien i Roskilde med nåle i brystet. Nålemarkeringen skal således ske fysisk tæt på operationsstuen.

Derudover er det hensigtsmæssigt, at nålemarkeringen ligger sammen med den øvrige mammaradiologi, dels af for at sikre kvaliteten og dels af hensyn til de meget knappe personaleressourcer inden for mammaradiologien. Derved kan trænes medarbejderne i at lave flere typer af mammaradiologiske undersøgelser, og ikke kun nålemarkering.

Udfordringerne med rekruttering og fastholdelse af lægefaglige kompetencer, kan på sigt give kvalitetsmæssige problemer. På den baggrund vurderer administrationen, at det kan være problematisk, at opretholde funktionen i Ringsted.

2. Permanent flytning til Køge

I forhold til gennemførelsen af Sygehusplan 2010, vil det være mest hensigtsmæssigt, hvis funktionen flyttes direkte til Køge allerede nu.

I forbindelse med tidligere sag om flytning af brystkirurgi er der dog redegjort for, at det ikke vurderes hensigtsmæssigt at flytte yderligere funktioner direkte til Køge for nuværende. Dette gør sig også gældende for mammaradiologi, idet tidligere omrokering af aktivitet mellem Roskilde og Køge, har medført fuld udnyttelse af den fysiske kapacitet. Ligeledes er der i de konkrete byggeplaner for det kommende universitetshospital forudsat genhusning af funktioner, hvor især nedrivning af to sengebygninger medfører behov for genhusning på matriklen.

Såfremt mammaradiologi skal flyttes til Køge, er det nødvendigt at flytte andre funktioner væk fra hospitalet.

For at sikre faglig udvikling af funktionen og effektiv drift, er det mest hensigtsmæssigt, at mammaradiologi er fysisk placeret på samme matrikel som bryst- og plastikkirurgien. En flytning til Køge vil således medføre udfordringer, som ved fortsat placering i Ringsted.

På den baggrund er det administrationens vurdering, at det for nuværende, ikke muligt at gennemføre en permanent flytning til Køge.

3. Flytning til SUH, Roskilde

Givet at det ikke er muligt at samle brystkirurgi og mammaradiologi i Køge med det samme, vurderes det bedst at samle funktionerne i Roskilde.

Her vil mammaradiologien indgå i et bredere fagligt fællesskab og have den daglige ledelse på matriklen.

Driftsmæssigt og fagligt er det også den bedste løsning i forhold til brug af ressourcerne, personale og udstyr, idet nålemarkering ligger sammen med de øvrige funktioner.

Det kan ikke udelukkes at flytningen fra Ringsted til Roskilde på kort sigt vil medføre et tab af kompetencer hvis ikke al personale flytter med. På lægesiden, som primært er bemandet med udenlandske speciallægekonsulenter forventes det ikke at få nogen betydning og en fysisk placering i Roskilde forventes generelt at åbne op for nye rekrutteringsmuligheder både i forhold til eksterne kandidater, og i forhold til at bringe mammaradiologien tættere på den øvrige radiologi.

På baggrund heraf foreslås det fortsat, at flytte den mammaradiologiske funktion fra Ringsted til Roskilde i forbindelse med flytningen af brystkirurgien til samme sted. Derved samles alle funktioner med relation til brystkræftbehandlingen, det vil sige mammaradiologi og bryst- og plastikkirurgi i Roskilde.

Dette vil indebære, at mammaradiologi flytter til Køge i 2024/25 sammen med bryst- og plastikkirurgi fra Roskilde.

Hidtil har det været antaget, at mammaradiologien skulle huses i midlertidige pavilloner i Roskilde. Siden sidste behandling af sagen, er der gennemført yderligere undersøgelser og beregninger med personalet fra Ringsted Sygehus. Her er det vurderet, at den mammaradiologiske kapacitet i Ringsted kan huses i Roskilde i færre rum ved en mere effektiv udnyttelse af rummene. Derved kan den eksisterende bygningsmasse, inkl. eksisterende pavilloner anvendes og der er således ikke behov for etablering af midlertidige pavilloner.

Herudover er det muligt at flytte de til mammaradiologien tilknyttede CT- og MR-skannere fra Ringsted direkte til Køge (Det skal undersøges i forbindelse med den konkrete planlægning, om det er muligt at udskifte den eksisterende CT-skanner.) Da disse fordrer begrænsede areal, kan der under hensyn til byggeplanerne, er det muligt at tilvejebringe tilstrækkelig plads. Af hensyn til implementering af Sygehusplan 2010, vil. SUH vil i den mellemliggende periode omfordele aktiviteten mellem Roskilde og Køge, således der er tilstrækkelig kapacitet til den mammaradiologiske funktionen i Roskilde. Kvinder til brystundersøgelser skal således kun møde i Roskilde.

Samtidigt betyder Regionsrådets beslutning om at renovere to trailerbusser til screening for brystkræft, at screeninger, der midlertidigt er foretaget i Ringsted på grund af nedbrud, vil kunne flyttes tilbage til trailerbusserne. Derved aflastes den stationære screeningsfunktion i forhold den nuværende aktivitet. Konsekvensen af en beslutning om at flytte mammaradiologien samlet til Roskilde, vil være at borgerne i Roskilde skal benytte den stationære screeningsfunktion i Roskilde, mens Ringsted vil blive betjent at trailerbusserne.

Som beskrevet i sag om flytning af brystkirurgi, er det altså nødvendigt at nålemarkering og brystkirurgi ligger side om side, og det vurderes samtidig mest hensigtsmæssigt at nålemarkering og øvrig mammaradiologi ligger side om side.

Det skal bemærkes, at konkret tidspunkt for flytningen, herunder varsling af personale, først kan fastlægges, såfremt Regionsrådet beslutter, at flytte mammaradiologien. Samtidig skal flytningen koordineres med flytning af brystkirurgien af hensyn til driften. Det forventes derfor for nuværende, at flytning kan ske omkring 1. april 2020 for nålemarkering mm. Umiddelbart herefter kan den resterende del af mammaradiologien flytte.

En flytning vil være i tråd med Sygehusplan 2010, idet den specialiserede funktion mammaradiologi skal flytte til Køge, når byggeriet er tilendebragt.

Med ovennævnte model vil de resterende konventionelle radiologiske undersøgelser forbliver i regi af NSR. I praksis vil dette betyde, at disse undersøgelser flyttes til Slagelse og Næstved. Derved vil der ikke længere være sygehusfunktioner på Ringsted Sygehus, og forslaget vil derved bidrage til at sygehusaktiviteten i Ringsted kan udfases, jf. Sygehusplan 2010.

Konsekvenser for patienterne

For patienterne vil flytning først og fremmest betyde at kvaliteten i undersøgelse og behandling kan sikres og udvikles, samt at udredning og behandling sker samlet på ét sygehus.

Regionsrådets beslutning fra 4. juni 2018 om, at videreføre en decentral model for mammografiscreening med 13 mobile screeningssteder, vil ikke blive ændret. Dog vil det stationære screeningsted fremadrettet være SUH, Roskilde, fremfor Ringsted Sygehus.

Kvinder der er henvist til yderligere mammaradiologiske undersøgelser, kræftpakkeforløb for brystkræft mm. skal fremadrettet til Roskilde frem for Ringsted.

I forhold til den konventionelle røntgen (røntgen, CT- og MR-skanning) skal patienter, som hidtil er blevet henvist til Ringsted Sygehus, fremadrettet til undersøgelse i Slagelse eller Næstved. Det gør sig ligeledes gældende for patienter til blodprøvetagning mm. Region Sjælland vil efterfølgende tage kontakt til Ringsted Kommune i forhold til muligheden for evt. regionale funktioner i kommunens sundhedscenter.

Konsekvenser for personale

Region Sjællands personalepolitiske principper ved forandringsprocesser og organisationsprocesser følges, så personalet tilbydes at følge med deres funktioner. Såfremt Regionsrådet vedtager at flytte mammaradiologien til Roskilde, vil der blive igangsat en MED-proces med henblik på varsling af personalet snarest herefter. Det er dermed ikke muligt aktuelt, at vurdere hvor stor en andel af personalet, der ønsker at følge med funktionen.

Det er væsentligt at pointere, at det personale, der varetager screeningsprogrammet fra brystkræft ikke berøres ikke i synderlig grad, da deres arbejde finder sted i de trailerbusser, der flyttes rundt mellem forskellige stoppesteder i regionen.

Den del af screeningsprogrammet, der udføres på Ringsted Sygehus, vil fremadrettet skulle udføres i Roskilde af blandt andet de mammaradiologer, der udfører nålemarkeringer mm.

De fleste mammaradiologer i Ringsted er ansat som speciallægekonsulenter, og typisk er der tale om pensionerede speciallæger, som har været tilknyttet matriklen i en del år. Som tidligere beskrevet, vurderes det vanskeligere at fastholde lægerne, hvis de ikke er en del af et fagligt miljø, end hvis de flyttes til Roskilde.

Input fra MED/personalegrupper

MED-Hovedudvalget har behandlet forslaget og givet deres udtalelse, der er vedlagt sagen. Behandlingen af sagen i MED-Hovedudvalget følger gældende aftaler, idet sager, der har tværgående indhold for flere enheder altid behandles i MED-Hovedudvalget, ligesom det er praksis, at sager af denne type behandles på ét MED-niveau.

De lokale MED-udvalg fra NSR har i deres henvendelser givet input til den videre proces, såfremt det besluttes at flytte funktionen. Der er også modtaget enkelte henvendelser fra medarbejdergrupper, som også er vedlagt sagen. De gældende personalepolitiske retningslinjer vil finde anvendelse og planlægningen af proces for en evt. flytning vil ske efter drøftelse i berørte MED-udvalg, hvor de indsendte henvendelser vil indgå.

Økonomi

Herunder beskrives de økonomiske konsekvenser ved fysisk flytning af mammaradiologi til SUH, Roskilde. Bemærk, at der er tale om estimater baseret på udgifter ved tidligere flytninger. Der er ikke indhentet konkrete tilbud på anskaffelser og udførelse.

Det vurderes, at den samlede flytning af mammaradiologien andrager ca. 14,5 mio. kr. Heraf vurderes det muligt, at dække ca. 4,4 mio. kr. af allerede eksisterende finansiering i byggeprojektet Projekt Universitetshospital Køge.

Samlet set vil der være en merudgift på ca. 10 mio. kr. Udgiften vedrører flytning af apparatur og udstyr fra Ringsted, samt afledte udgifter til reetablering af funktioner, der hidtil har været placeret, hvor mammaradiologien placeres. Når merudgifterne er konkretiseret, vil der blive forelagt en konkret sag om bevilling.

Udgifterne kan også opdeles i udgifter relateret til midlertidig flytning til Roskilde, og udgifter til permanent flytning af apparatur til Køge. Udgifter til flytning til Roskilde beløber sig til ca. 2 mio. kr., mens udgifter til permanent flytning af apparatur til Køge, beløber sig til ca. 12,4 mio. kr.

Flytning af øvrige funktioner fra Ringsted, er ikke opdateret, men indgår i den oprindelige sagsfremstilling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Region Sjællands samlede mammaradiologiske funktion overgår organisatorisk fra NSR til SUH pr. 1. april 2020 (forventeligt), samtidig med at brystkirurgien flytter fra Ringsted til Roskilde.

2. Fysisk flytning af mammaradiologi sker i to trin, således at nålemarkering flyttes til Roskilde omkring den 1. april 2020 (forventeligt), og klinisk mammografi og de øvrige mammaradiologiske funktioner flyttes medio 2020, når det nødvendige bygningsarbejde i Roskilde er gennemført.

3. Der igangsættes et arbejde med at afdække de samlede drifts- og anlægsøkonomiske og aktivitetsmæssige konsekvenser ved flytning af mammaradiologien.

4. Den konventionelle røntgen, herunder CT- og MR-skanninger, samt biokemisk funktion på Ringsted Sygehus, flyttes til hhv. Slagelse og Næstved sygehuse. Derved vil der ikke længere være radiologisk funktion på Ringsted Sygehus. Region Sjælland vil efterfølgende tage kontakt til Ringsted Kommune i forhold til muligheden for evt. regionale funktioner i kommunens sundhedscenter.

5. Jf. Sygehusplan 2010 igangsættes arbejdet med at afvikle dele af Ringsted Sygehus, der således ikke længere skal anvendes til sygehusaktivitet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. juni 2019, pkt. 3

Anbefales.

Bruno Jerup stemte imod indstillingen.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. juni 2019, pkt. 2

Indstillingens punkt 3 blev enstemmigt godkendt.

Indstillingens punkt 1, 2, 4 og 5 blev sat til afstemning:

For stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre.

Enhedslisten stemte imod.

Dermed blev indstillingens punkt 1, 2, 4 og 5 godkendt.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Gitte Simoni (O), Jan Herskov (O), Christian Wedell-Neergaard (C), Brigitte Klintskov Jerkel (C), Torben Haack (F) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen (C) deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 2:

Sagsfremstilling til FU 20.5.2019

7-punktsplan

Udtalelse fra MED-Hovedudvalget

Øvrige henvendelser fra lokale MED-udvalg og medarbejdergrupper

3. Flytning af karkirurgi fra Slagelse Sygehus til SUH, Roskilde

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4056627

Resume

Den faglige udvikling indenfor blodpropbehandling i hjernen, hensynet til patienterne og den rekrutteringsmæssige situation gør, at der er behov for at samle kompetencerne indenfor karkirurgi, kardiologi, radiologi og neurologi. Det tidligere regionsråd har løbende været orienteret om at det var planlagt, at flytte den karkirurgiske funktion fra Slagelse Sygehus til SUH, Roskilde. Med udgangspunkt i at den type sager i denne valgperiode forelægges til godkendelse i Regionsrådet, foreslås funktionen flyttet pr. 1. januar 2020. I Roskilde vil både kardiologi, neurologi og radiologi væres samlet og kan samarbejde om patientbehandling. Når byggeriet i Køge er tilendebragt, skal den karkirurgiske funktion flytte hertil sammen med kardiologi, radiologi og neurologi.

Sagsfremstilling

En række hyppigt forekommende sygdomme i karsystemet er årsag til både hjertesygdom, apopleksi, forsnævring og tilstopning af pulsårer. Det er tilstande som behandles i fire specialer, Kardiologi, karkirurgi, radiologi og neurologi og i stigende grad med de samme invasive metoder (indgreb og undersøgelser der indebærer indtrængen i kroppen ved hjælp af snit eller stik eller ved at indføre instrumenter gennem naturlige kanaler i legemet). Hensynet til at sikre at patienterne får den bedst mulige behandling, øger behovet for tværfagligt samarbejde mellem specialerne.

Udfordringen er, at specialerne kardiologi, neurologi og radiologi er placeret på SUH, Roskilde, mens karkirurgi og radiologi er placeret på Slagelse Sygehus. Jf. Sygehusplan 2010 skal de fire specialer, inkl. specialiseret behandling, fremadrettet varetages på SUH, når byggeriet i Køge er tilendebragt. Dog skal der fortsat være neurologi i Slagelse og radiologi på alle regionens sygehuse.

Den karkirurgiske funktion er aktuelt et afsnit under Mave-tarmkirurgisk Afdeling i Slagelse, men har tidligere været en selvstændig afdeling. Længerevarende udfordringer med rekruttering af medarbejdere, især karkirurger og specialuddannede sygeplejersker, har vanskeliggjort driften af funktionen.

Kombineret med den faglige udvikling i blodpropbehandling i hjernen, kan samling af specialerne kardiologi, karkirurgi, radiologi og neurologi ikke afvente færdiggørelse af byggeriet i Køge.

Det tidligere regionsråd har løbende været orienteret om, at det var planlagt at flytte karkirurgien fra Slagelse til Roskilde (under overskriften: Etablering af et ”kar-center”/vaskulært center). Det er blandt andet sket via skemaer over ”Status for sygehusplanen” som har været forelagt til orientering. Orientering er blandt andet sket i Forretningsudvalget d. 19. juni 2017. Det skal bemærkes, at forslaget ikke tidligere har været forelagt Forretningsudvalget og Regionsrådet til beslutning. Dette skyldes, at det først i denne valgperiode er blevet praksis at forelægge sager om midlertidige løsninger i forbindelse med implementering af Sygehusplan 2010.

Det foreslås på den baggrund at Regionsrådet godkender den planlagte flytning af den karkirurgiske funktion fra Slagelse Sygehus til SUH, Roskilde pr. 1. januar 2020. Flytningen er et led i arbejdet hen i mod etablering af et egentlig ”kar-center” på sigt.

På mødet den 19. juni 2017 i Forretningsudvalget blev det oplyst, at der arbejdes med at etablere et regionalt vaskulært center (”kar-center”), hvor kompetencer inden for behandling af sygdomme i blodårerne samles på en sygehusmatrikel. Det vil sige specialerne kardiologi, karkirurgi, radiologi og neurologi.

Det forventes, at flytning af funktionen til Roskilde, hvor både kardiologi, radiologi og neurologi i forvejen er tilstede, vil kunne forbedre kvaliteten og sammenhængen i behandlingen af patienterne. Tværfagligt samarbejde og gensidige synergier mellem karkirurgi, kardiologi, neurologi og radiologi vil gavne de faglige miljøer i specialerne, og dermed bidrage til bedre patientbehandling, kompetenceudvikling af personalet, muligheder for forskning og øget specialisering.

Derudover forventes flytningen at bidrage til at bedre rekrutteringsmulighederne for især karkirurger og specialuddannede sygeplejersker.

Endelig forventes flytningen at kunne bidrage til opbygning af nye funktioner, som for eksempel varicekirurgi (åreknuder). Derved kan det udenregionale og private forbrug på sigt reduceres. Det skal bemærkes, at den akutte karkirurgiske aktivitet fortsat skal varetages på Odense Universitetshospital, men at der med flytningen kan påbegyndes en proces for hjemtagning før indflytning i Køge. Dette vil yderligere bidrage til, at patienterne får et samlet tilbud inden for regionen.

I Roskilde etableres den karkirurgiske funktion som et afsnit under Kardiologisk Afdeling med selvstændig faglig ledelse. I forbindelse hermed er den personalemæssige proces igangsat, og personalet er blevet tilbudt at flytte med til Roskilde. Det drejer sig om seks sygeplejersker, to social- og sundhedsassistenter, tre lægesekretærer, syv speciallæger og to hoveduddannelses-/reservelæger, i alt 20 medarbejdere.

Det skal bemærkes, at det lokale MED-udvalg i Mave-tarmkirurgisk Afdeling i Slagelse er orienteret om planerne for flytning efter behandling i Forretningsudvalget i 2017. Ligeledes er det lokale MED-udvalg i Kardiologisk Afdeling i Roskilde orienteret om planerne i 2019, da der var klarhed om organisatorisk placering. Medarbejderne får medindflydelse på flytningen, jf. MED-aftalen, på møde i MED-Hovedudvalget den 17. juni 2019 forud for, at der træffes beslutning i Regionsrådet.

Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at flytte funktionen direkte til Køge i 2020, idet kardiologi, neurologi og specialiseret radiologi ikke for nuværende er tilstede i Køge. Ligeledes er der ikke tilstrækkelig ledig fysiske kapacitet med hensyn til senge, operationsstuer mm. Flytning til Køge vil kunne ske samlet for alle funktionerne i 2024/25 (forventet), når byggeriet er tilendebragt.

Økonomi

Økonomien der skal flyttes fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse til Sjællands Universitetshospital er ved at blive endelig afklaret. Økonomiflytningen vil indgå i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019, som forelægges Regionsrådet i august måned 2019.

Der er etableringsudgifter i 2019 på samlet 2,6 mio. kr. til etablering af et kar-rum på SUH, Roskilde.

Dertil kommer at der foreslås afsat 2,3 mio. kr. i 2020 og frem til styrkelse og udvikling af den karkirurgiske funktion på SUH.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1) Flytning af karkirurgi fra Slagelse Sygehus til SUH, Roskilde pr. 1. januar 2020 godkendes under forbehold for behandling og udtalelse fra behandling i MED-Hovedudvalget den 17. juni 2019, der forelægges Regionsrådet i forbindelse med behandlingen af sagen.

2) At der bevilliges 2,6 mio. kr. i 2019tiletableringsudgifter til et kar-rum på SUH, Roskilde (drift).

3) At der bevilliges 2,3 mio.kr i 2020 og frem til styrkelse og udvikling af den karkirurgiske funktion på SUH.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. juni 2019, pkt. 4

Anbefales.

Bruno Jerup tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Der var møde i MED Hovedudvalget 17. juni 2019, hvor sagen blev behandlet:

Behandling i MED-Hovedudvalget

Ledelsen indledte drøftelsen med at orientere om baggrunden for flytningen, jf. sagsfremstillingen til Forretningsudvalget.

MED-Hovedudvalget aftalte følgende udtalelse til Regionsrådets behandling af sagen den 25. juni 2019:

· Der må forventes et tab af kompetencer ved flytningen. Ikke alle medarbejdere i Slagelse kan forventes at flytte med til Roskilde. Der bør tages højde for genopbygningen af kompetencer i planlægningen af flytningen samt ressourceforbrug til dette.

· Økonomien bør være afklaret fuldt ud inden flytning til Roskilde, så området ikke ser ind i yderligere besparelser pga. flytningen. Selve flytningen er en økonomisk omkostning, og samtidig er det vigtig, at have opmærksomhed på, at der også er økonomi til de understøttende funktioner.

· MED-systemet skal tilpasses flytningen, jf. MED-aftalen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. juni 2019, pkt. 3

Godkendt.

Enhedslisten undlod at stemme.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Gitte Simoni (O), Jan Herskov (O), Christian Wedell-Neergaard (C), Brigitte Klintskov Jerkel (C), Torben Haack (F) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen (C) deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

4. Opkrævning af betaling for akut behandling af udenlandske patienter

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3989205

Resume

Folketinget har med virkning fra 1. juli 2019 vedtaget en ændring af Sundhedsloven, der betyder at regionerne skal opkræve betaling for akut sygehusbehandling af personer som ikke har bopæl her i landet og hvor der ikke er hjemmel i medfør af EU-retten.

Lovændringen betyder, at visse patienter vil blive mødt med et betalingskrav i umiddelbar forlængelse af sin akutte og fortsatte sygehusbehandling, såfremt patienten ikke kan dokumentere sin ret til vederlagsfri sygehusbehandling i form af gyldigt sundhedskort, gyldigt særligt sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Lovændringen skal primært håndteres administrativt, idet princippet om, at der ikke er penge mellem patient og det kliniske personale fastholdes.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 14. marts 2019 vedtaget en ændring af Sundhedsloven, der betyder at regionerne som udgangspunkt skal opkræve betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af personer, som opholder sig midlertidigt i Danmark uden at være bopælsregistreret eller som er omfattet af EU-retten (det blå EU-sygesikringskort). Lovændringen træder i kraft pr 1. juli 2019.

Implementering af lovændringen bygger i væsentlig grad på Ministeriets Vejledning om ’opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark’. Vejledningen er på væsentlige stræk udformet i samråd regionerne.

Lovændringen vil medføre en betydelig administrativ byrde, idet hver enkelt sag skal behandles ud fra almindelige forvaltningsmæssige principper - skøn under regel, og der skal således træffes en individuel, konkret afgørelse ved hver opkrævning efterfulgt af en klagevejledning. Derudover lægges der i Vejledningen op til en rimelighedsvurdering, således at regionerne kan yde vederlagsfri sygehusbehandling i de tilfælde, hvor det under de foreliggende omstændigheder skønnes rimeligt.

Implementering af lovændringen i Region Sjælland gennemføres i et samarbejde mellem Sundhedsstrategisk Planlægning og Koncern Økonomi, og bygger på de mange erfaringer og den store viden, der med tiden er samlet i Sekretariatet for Behandling Udland under Sundhedsstrategisk Planlægning og selve faktureringsdelen, der varetages af Koncern Økonomi.

Der foregår allerede i dag en screening af alle patienter, som ikke har bopæl i Danmark, idet disse patienter straks ved ankomst til sygehuset anmodes om at udfylde et oplysningsskema. Det udfyldte skema danner i den videre sagsbehandling grundlag for den enkelte patients rettigheder og vilkår for selve sygehusbehandlingen.

Fremadrettet foreslås det, at alle patienter aktivt skal kunne dokumentere sin ret til vederlagsfri, akut sygehusbehandling enten i form af:

- Gyldigt Sundhedskort, hvor ophold i Danmark kan verificeres gennem CPR registret

- Gyldigt særligt Sundhedskort, der er tidsbegrænset og som primært udstedes til Grænsegængere

- Gyldigt EU – sygesikringskort eller erstatningsblanket, der verificerer EU-borgerskab og sygeforsikring i andet EU-/EØS land

Patienter, som ikke kan dokumentere sin ret til vederlagsfri sygehusbehandling, vil blive mødt med et betalingskrav i umiddelbar relation til undersøgelse og behandling.

Vilkår for sygehusbehandling skal indgå som en del af det informerede samtykke til behandling, således at patienten er bekendt med, at der kan forekomme et betalingskrav.

Princippet om at der ikke er penge mellem patient og det kliniske personale fastholdes imidlertid, mens den egentlige procedure vedrørende dokumentation og fremvisning af gyldige sygesikringskort eller kreditkortoplysninger alene skal varetages ved skranken hos en sekretær.

Personer, som ikke kan fremvise et af de 3 gyldige sygesikringskort, vil i udgangspunktet blive bedt om, at deponere et aconto beløb, der er i nogenlunde overensstemmelse med det forventede beløb, som undersøgelse/behandling forventes at udløse i DRG værdi.

Administrationen planlægger med en graduering af aconto beløbene svarende til 5 - 7 forskellige beløbsstørrelser.

Den endelige fakturering, der skal varetages i Koncern Økonomi, vil tage udgangspunkt i LPR indberetningen og efterreguleres herefter, således at patienten kun vil blive opkrævet de faktuelle udgifter.

DRG værdien danner udgangspunkt for beregning af de samlede udgifter til opkrævning.

Udgifter til den præhospitale indsats er ikke indeholdt i lovændringen, men finder anvendelse ved overflytning mellem sygehusene.

Regionernes samlede vurdering har været, at man generelt har meget dårlige erfaringer med hensyn til at opkræve betaling, når først patienten har forladt sygehuset, ligesom opkrævning gennem patienternes eventuelle rejsesygeforsikringer oftest er langsommeligt og administrativt meget tungt.

Regionerne har derfor i udgangspunktet anlagt samme principper for opkrævning af betaling, som ovenfor anført.

For EU-/EØS borgere, som kan fremvise et gyldigt EU-sygesikringskort, vil betalingskravet, som hidtil, blive fremsat gennem det mellemstatslige afregningssystem (E-125) mellem EU – landene.

Ministeriet har sin Vejledning lagt stor vægt på, at ingen patienter må nægtes akut sygehusbehandling med henvisning til krav om betaling, ligesom ingen patienter må tilbageholdes mod deres vilje, hvis de afviser at betale.

Lovændringen fastholder, at akut behandling fortsat ydes vederlagsfrit til:

- Børn under 18 år

- Asylansøgere

- Gravide til herboende ægtefælle og som søger om opholdstilladelse i forbindelse med familiesammenføring

Aktivitetstal for 2018:

Jf. Årsrapporten 2018 fra Sekretariatet for Behandling Udland, er der på regionens sygehuse registreret i alt 538 patienter, hvor der efterfølgende har været mulighed for at fremsætte et betalingskrav enten via EU-systemet E-125 eller direkte overfor patienten. Det samlede betalingskrav inkl. befordringsudgifter beløber sig til i alt: 3.6 mio. kr.

Tabel 1

2018

Aktivitet

Antal patienter

Mellemstatslig afregning

E – 125

Befordring i

E-125

Udstedte faktura

Patienter fra EU-/EØS lande

489

2.755.713 kr.

535.838 kr.

Patienter fra 3. lande

49

292.557 kr.

Tabel 1 viser antallet af udenlandske patienter, hvor Region Sjælland efterfølgende har fremsat et betalingskrav enten i relation til EU-retten eller som følge af Sundhedsloven og muligheden for at opkræve dele af udgifterne til behandling af 3. lande borgere.

Økonomi

Danske Regioner har netop afsluttet forhandlingerne vedrørende økonomi med Sundheds- og Ældreministeriet og sagen er lukket med en fælles aftale på i alt 23 mio. kr. Region Sjælland har fremsat et forsigtigt skøn på administrative merudgifter på mellem 1 – 2 mio. kr.

Hertil vil det påføre særligt de akutte modtageafdelinger en væsentlig meropgave i forhold til at sikre alle nødvendige oplysninger, herunder betalingsoplysninger til brug for den videre beregning og opkrævning.

Det fremadrettede provenu ved opkrævning af betaling for akutte sygehusbehandlinger, er vanskeligt at beregne. Dog ved vi erfaringsmæssigt, at det er en vanskelig opgave, og at betaling skal sikres i umiddelbar tilknytning til behandlingen, hvis det skal have effekt.

Et endeligt opgør med den akutte, vederlagsfri sygehusbehandling, vil endvidere medføre en ændring i tilgangen til patientbehandlingen hos det kliniske personale. Selvom princippet om, at der fortsat ikke skal være penge mellem patient og behandler, så skal der i hvert enkelt patientforløb tages stilling til aconto betaling eller gyldig dokumentation hos patienter uden dansk ophold.

Derfor må det også forventes, at der i indkøringsperioden ikke opnås et så stort provenu som lovændringen giver mulighed for.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den skitserede model for afregning godkendes.

Sagen godkendes af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud onsdag den 22. maj 2019, pkt. 5

Model for opkrævning af betaling for akut behandling af udenlandske patienter anbefales.

Kirsten Devantier (V), Gitte Simoni (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. juni 2019, pkt. 6

Anbefales.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Der var møde i MED Hovedudvalget 17. juni 2019, hvor sagen blev behandlet:

Behandling i MED-Hovedudvalget

Ledelsen orienterede indledningsvis om ændringen af sundhedsloven på dette område, og at der blandt andet via fælles retningslinjer og indkøb af kreditkortautomater bliver arbejdet på at finde løsninger, så der ikke direkte er penge mellem borger og behandler.

Medarbejdersiden tog orienteringen til efterretning, og anførte, at det er vigtigt med gode retningslinjer til personalet, der skal håndtere dette.

Det har ikke været muligt at supplere sagsfremstillingen med materiale, der belyser, hvorledes opgaven i praksis skal løftes, hvilket gjorde det svært at give relevante input til punktet. Det blev derfor aftalt, at følge op på indsatsen igen om ca. et halvt år.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. juni 2019, pkt. 4

Godkendt.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Gitte Simoni (O), Jan Herskov (O), Christian Wedell-Neergaard (C), Brigitte Klintskov Jerkel (C), Torben Haack (F) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen (C) deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

5. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4040268

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. juni 2019, pkt. 5

Formanden orienterede om, at tidsplanen for indgåelse af økonomiaftale mellem Regeringen og Danske Regioner er ukendt som følge af de igangværende regeringsforhandlinger. Det forventes, at der vil blive indgået en aftale i august. Som følge heraf vil mødeplanen for Regionsrådets 1. og 2. behandling af budget 2020 blive justeret.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Gitte Simoni (O), Jan Herskov (O), Christian Wedell-Neergaard (C), Brigitte Klintskov Jerkel (C), Torben Haack (F) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen (C) deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener