Søg
 

Referat

Møde i Regionsrådet 2018-2021

mandag den 27. maj 2019 kl. 16:00

Rådssalen


Deltagere:

Heino Knudsen (A), Formand

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand

Jacob Jensen (V), 2. næstformand

Freddy Blak (A)- afbud

Jorun Bech (A)

Susanne Lundvald (A)

Kirsten Rask (A)

Jan Hendeliowitz (A)

Nicolai Nicolaisen (A)

Annemarie Knigge (A)

Charlotte Petersson (A)- afbud

Camilla Aff Bredegaard (A)

Jens Gredal (A)

John Wennerwald (A)

Felex Pedersen (A)

Trine Birk Andersen (A)

Kirsten Devantier (V)

Anders Koefoed (V)- afbud

Flemming Damgaard Larsen (V)

Jens Ravn (V)

Evan Lynnerup (V)

Claus Bakke (V)

Lene Madsen Milner (V)

Camilla Hove Lund (V)

Bodil Sø (V)

Gitte Simoni (O)

Per Nørhave (O)- afbud

Lars Folmann (O)

Julie Jacobsen (O)

Jan Herskov (O)

Christian Wedell-Neergaard (C)

Brigitte Klintskov Jerkel (C)- afbud

Per Hovmand (C)

Ellen Knudsen (C), stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel

Bruno Jerup (Ø)

Ursula Dieterich-Pedersen (Ø)

Jørgen Holst (Ø)- afbud

Tina Boel (F)

Torben Haack (F)

Anne Møller Ronex (B)

Lars Hoppe Søe (B)

Egon Bo (I)
Indholdsfortegnelse lukket møde

15.

Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2018-2019 (Lukket punkt)

41

16.

Salg af Glentevej 1, 4700 Næstved (Lukket punkt)

41


1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3833085

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 1

Godkendt, idet punkt 17 blev behandlet efter punkt 14.

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

2. Oversigt over budgetsager

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4020592

Resume

Der gives en oversigt over sager på dagsordenen vedr. økonomi, herunder budgetopfølgning, bevillingsændringer, investeringsoversigt samt opfølgning på driftsaftaler og budgetaftale. Der afprøves en ny form for fremlæggelse af sagerne med henblik på en drøftelse af, hvilken form der kan give Regionsrådet bedst mulig indsigt i de økonomiske sager.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget godkendte på mødet den 30. oktober 2017 et nyt styringskoncept, der indebærer, at Regionsrådet tre gange årligt pr. 31/3, 31/5 og 31/8 modtager en samlet opfølgning på budgetoverholdelse, budgetaftale og drifts- og udviklingsaftaler mellem Regionsrådet og sygehusene, Præhospitalt Center og Socialområdet.

Administrationen har i forlængelse heraf lyttet til Regionsrådets ønske om større inddragelse og åbenhed i de økonomiske beslutninger. Administrationen har derfor ændret praksis i forelæggelsen af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 for at øge informationsniveauet og Regionsrådets mulighed for indsigt i de konkrete beslutninger.

Konkret er budget- og driftsaftaleopfølgningen, der tidligere var én samlet sag, nu delt op i tre selvstændige sager, der skal ses i sammenhæng:

· Budgetopfølgning pr 31. marts 2019 – sagen skal give Regionsrådet en status på hhv. budgetoverholdelse og overholdelse af udgiftsloftet.

· Opfølgning på projekterne i budgetaftale 2019, herunder initiativerne i den økonomiske udviklingsplan, samt opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne.

· Bevillingsændringer – sagen samler de bevillingsændringer (budgetændringer), der iht. kompetenceregler skal forelægges for Regionsrådet.

Derudover forelægges som tidligere en selvstændig sag om revision af investeringsoversigten, der skal give en ajourføring på anlægsbevillingerne samt status på overholdelse af anlægsloftet.

Som konsekvens af den ændrede form på sagerne er detaljeringsniveauet også øget. I forhold til at finde en fremadrettet form på budgetopfølgningerne er det således vigtigt at vurdere detaljeringsgraden i forhold til mulighederne for at skabe overblik, så detaljeniveauet ikke overskygger de væsentlige økonomiske konklusioner og beslutninger.

Administrationen er opmærksom på, at detaljeringsgraden i de fremlagte sager muligvis er for høj.

Det foreslås derfor, at Forretningsudvalget drøfter ønskerne til form i sagerne om budgetopfølgning, der skal forelægges for hhv. Forretningsudvalget og Regionsrådet. Med baggrund i drøftelsen vil administrationen fremlægge et revideret opfølgningskoncept til næste budgetopfølgning pr. 31/5.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Forretningsudvalget drøfter den nye form for fremlæggelse af økonomisagerne

2. Regionsrådet orienteres om resultatet af drøftelsen.

Indstillingens punkt 1. afgøres af Forretningsudvalget, og indstillingens punkt 2 afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. maj 2019, pkt. 2

Forretningsudvalget drøftede sagen og lagde vægt på, at sagerne formidles i et klart og tydeligt sprog. Regionsrådet orienteres om drøftelsen.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 2

Indstillingens punkt 2 taget til efterretning.

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

3. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4009637

Resume

Administrationen forventer på nuværende tidspunkt overholdelse af udgiftsloftet på både sundhedsområdet og Regional Udvikling i 2019.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 viser, at det forventede forbrug på sundhedsområdet pt. viser et merforbrug ift. udgiftsloftet på 5 mio. kr. Det er dog forbundet med vis usikkerhed og i en størrelsesorden, der vil kunne håndteres i den resterende del af 2019.

Sagsfremstilling

Sundhedsområdet

I denne budgetopfølgning måles budgetoverholdelsen på budgettet inkl. de bevillingsændringer, der er fremlagt for Regionsrådets på regionsrådsmødet den 27. maj 2019.

Såfremt sagen med bevillingsændringer godkendes i sin helhed af Regionsrådet vil det samlede budget overstige udgiftsloftet på sundhed med 103 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser dog samtidig, at der en forventning om et samlet mindreforbrug ift. budgettet på 98 mio. kr.

Ift. overholdelse af udgiftsloftet betyder det, at udgiftsloftet vil blive overskredet med ca. 5 mio. kr. Beløbsstørrelse og tidspunkt på året taget i betragtning er vurderingen, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for kompenserende initiativer.

Prognosen for overholdelsen af sundhedsrammen i 2019 kan herefter opgøres således:

Mio kr.

Ændring

Budget overstiger udgiftsloft 2019

+103

Budgetopfølgning pr. 31/3

-98

Prognose for overskridelse af sundhedsramme

+5

Historisk har det realiserede mindreforbrug ved årets udgang været væsentlig højere end forventningen ved budgetopfølgning pr. 31/3. Omvendt har der også været fortilfælde for, senest i 2018, at midtvejsreguleringen nedjusterer årets udgiftsloft på sundhedsområdet med henvisning til ændret pris- og lønfremskrivning. Pga. usikkerheden herom foreslår administrationen også, at udmøntning af bufferpuljen først udmøntes på et senere tidspunkt, hvor der fx er klarhed over økonomiaftalen mv.

Budgetopfølgningen pr. 31/3 (afvigelse mellem bevilling og forventet forbrug) er underopdelt på henholdsvis driftsområderne” og de såkaldte ”særligt udvalgte områder”.

Driftsområder

Driftsområderne er underlagt rammestyring, og der forventes i udgangspunkt i budgetoverholdelse. Der foretages således en opfølgning på, hvorvidt budgetområderne forventes at kunne overholde budgettet i 2019, eller der skal tages højde for et forventet mer- eller mindreforbrug.

For driftsområderne på Hovedkonto 1, sundhedsområdet, viser prognosen, at der vil være et mindreforbrug ift. budgettet (ikke at forveksle med udgiftsloftet) på 84 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug kan henføres til, at bufferpuljen ikke anvendes til nye udgiftsdrivende initiativer. Derudover er der en række forventninger på virksomhedsområderne, der netto er i balance. Således bliver det pt. forventede merforbrug på sygehusene på ca. 11 mio. kr. neutraliseret af andre virksomhedsområders forventede mindreforbrug.

Dertil kommer, at sundhedsområdet får overført ca. 93 pct. af budget og forbrug fra Hovedkonto 4 Fælles formål og administration. Det vil yderligere bidrage med 14 mio. kr. i mindreforbrug i 2019 målt ift. budget.

Særligt udvalgte områder

De særligt udvalgte områder er kendetegnet ved, at forbruget ikke umiddelbart kan korrigeres, da det er styret af fx lovgivning, overenskomster og lignende. En forventning om væsentlige ændringer i forbruget må derfor give anledning til en bevillingsændring.

Der er i vedlagte bilag foretaget en analyse af de særlig udvalgte områders udgiftsniveau i 2019-2022. Analysen viser, at der i 2019 foreløbigt er et relativt beskedent pres på sundhedsområdet med et øget budgetbehov på 4,9 mio. kr. Beløbet indgår i bevillingsændringer til Regionsrådets godkendelse på mødet den 27. maj 2019. Med en tilpasning af bevillingerne er der således en forventning om fuld budgetoverholdelse i 2019 på de særligt udvalgte områder.

Analysens resultat på netto 4,9 mio. kr. i 2019 dækker imidlertid over, at der er områder med forventning om stigende udgifter og områder med forventning om faldende udgifter. Områderne med en markant stigning i forventede udgifter er Patienterstatningen og Patientbefordring. Dertil kommer en reduktion i takstindtægter vedrørende somatik og psykiatri.

Omvendt er der forventning om et lavere udgiftsniveau på sygesikring, særlig dyr medicin, udenregionalt forbrug vedrørende somatik og psykiatri.

For en uddybende gennemgang henvises til vedlagte bilag, hvor også effekten i budgetoverslagsårene 2020-2022 behandles nærmere.

Socialområdet

Alle socialområdets tilbud forventer budgetoverholdelse, på nær Synscenter Refsnæs, hvor prognoses tilsiger en mindre overskridelse på 1,2 mio. kr.

Regional Udvikling

For Regional Udvikling forventes både overholdelse af budget og udgiftsloft.

Regionsrådet skal hvert kvartal indsende en vurdering af budgetoverholdelsen til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Dette sker i form af et særligt skema, der er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. maj 2019, pkt. 3

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 3

Budgetopfølgningen pr. 31/3-2019 blev taget til efterretning.

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 3:

Bilag 1. Analyse af særligt udvalgte områder

Bilag 2. Standariseret økonomiopfølgning til Danske Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet

4. Opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler og budgetaftale projekter pr. 31. marts 2019

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4000785

Resume

Der forelægges opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne pr. 31. marts 2019 for de fire somatiske sygehuse, Psykiatrien, Socialområdet og Præhospitalt Center. Endvidere forelægges opfølgning pr. 31. marts 2019 på de prioriterede indsatser i budgetaftalen for 2019. Sagen skal ses i sammenhæng med anden sag på dagsordenen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2019.

Sagsfremstilling

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne og budgetaftalen forelægges tre gange årligt i sammenhæng med opfølgningerne på budget pr. 31. marts, 31. maj og 31. august. Der henvises til anden sag på dagsordenen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2019.

Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning

Der gives en status på realisering af målsætningerne i drifts- og udviklingsaftalerne for de fire somatiske sygehuse og Psykiatrien, Socialområdet og Præhospitalt Center.

De somatiske sygehuse og Psykiatrien

Afrapporteringen skal ses i lyset af, at der på grund af implementering af nyt landspatientregistrer LPR3 ikke er data til at følge op på en række af de centrale parameter.

Der forventes først officielle data om kræftpakker og udredningsret m.m. fra staten fra 4. kvartal 2019 og frem. I opfølgningen pr. 31. maj 2019 vil der på grundlag af data fra Sundhedsplatformen blive fulgt op på følgende parameter:

· Overholdelse af kræftpakker

· Overholdelse af udredningsret og udredningsplan, både inden for somatik og psykiatri

· Overbelægning på de somatiske sygehuse

For de somatiske sygehuse er der fin fremgang i arbejdet med at omlægge patientforløb. Psykiatrien er godt i gang med at implementere de mange nye tiltag i 2019.

I vedlagte bilag er der en opfølgning for de fire somatiske sygehuse og Psykiatrien.

Socialområdet

Her gives en status på indsatserne forskning og sundhed. På forskningsområdet er der ved at blive indgået aftaler om nye forskningsprojekter. Sundhedsindsatsen er målrettet reduktion i medicinfejl og utilsigtede hændelser ved patientovergang.I vedlagte bilag er der en detaljeret opfølgning påSocialområdets drifts- og udviklingsaftale.

Præhospitalt Center

Her følges op på de fleste målsætningeri drifts- og udviklingsaftalen. Der er positiv udvikling i responstiderne for kørsel A og B. For den liggende transport er målene endnu ikke opfyldt, men der en positiv udvikling i første kvartal 2019 i forhold til foregående år.

I vedlagte bilag er der en detaljeret opfølgning på Præhospitalt Centers drifts- og udviklingsaftale.

Status på budgetaftaleprojekter

Budgetaftalen for 2019 indeholder i alt 35 definerede projekter eller opgaver. Den aktuelle status på budgetaftaleprojekterne pr. 31. marts 2019 fremgår af vedlagte bilag.

Det indgår som et særligt element i budgetaftalen for 2019, at der skal gennemføres en økonomisk udviklingsplan i 2019-2022. Der er i den forbindelse defineret en række strukturelle indsatser og initiativer vedrørende serviceniveau, der skal sikre, at provenuet i den økonomiske udviklingsplan kan realiseres.

Som det fremgår af bilaget, vurderes der at være god og planmæssig fremdrift i indsatserne vedrørende:

· Strategi for det nære sundhedsvæsen

· Reduktion af administrationsgrad og etablering af intern gruppe af IT-konsulenter

· Optimering af hjemtag og kapacitetsaftaler mv

· Nedbringelse af vikarforbrug

· Specialegennemgang

· Digitale rettigheder ift. ambulante kontroller

· Analyse af regionens udgifter til transport

For så vidt angår hjemmerespiratorpatienter, har det vist sig vanskeligt at implementere den forudsatte model for samarbejde med Region Hovedstaden om administration og udbud af hjælperordninger i 2019, hvorfor Region Sjællands nuværende kontrakter må forlænges med udløb ultimo 2020. Det forventes, at der som planlagt kan realiseres en besparelse i 2019 på 5 mio. kr. som forudsat på grund af lavere aktivitet, men det er tvivlsomt, om det forudsatte besparelsespotentiale på 10 mio. kr. fra 2020 kan realiseres.

Endvidere er de igangsatte projekter, der skal bidrage til at bremse væksten i medicinudgifter, lidt forsinkede ift. den fastlagte plan, men målsætningen i udviklingsplanen vurderes fortsat at være realistisk.

Ift. til de øvrige projekter og opgaver i budgetaftalen for 2019 vurderes der generelt at være god fremdrift henset til, at der er tale om årets første rapportering. Der er således allerede nået en række vigtige delresultater som fx:

· 3-8-15 modellen til nedbringelse af sygefravær

· 78 konkrete eksempler på brug af flere faggrupper

· Ansættelse af socialsygeplejersker

· Handlingsplan for det medicinske område

· Initiativer på psykiatriområdet

· Partnerskabsaftale med privat leverandør

· Samarbejdsaftale med Region Hovedstaden

Alle øvrige projekter og opgaver ud over den økonomiske udviklingsplan er således ”grønne” med undtagelse af nedbringelse af ventetiderne til operationer for grå stær og høreapparatbehandling og afdækning af mulighederne for åbning af filial af privat apotek på sygehusene.

For så vidt angår nedbringelse af ventetider til grå stær og høreapparater, har Regionsrådet fået en uddybende status på budgetseminaret den 14. maj 2019. Der er samtidig taget initiativer til at sikre, at indsatsen vedrørende privat filial af apotek bliver grøn ved næstkommende opfølgning.

Regionsrådet har på budgetseminar den 14. maj 2019 i øvrigt fået et oplæg om status for budgetaftale 2019 som supplement til denne sag.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne tages til efterretning

2. Opfølgning på budgetaftale 2019 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. maj 2019, pkt. 4

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 4

Indstillingens punkt 1 og 2 taget til efterretning.

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 4:

Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning - sygehuse

Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning - socialområdet

Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning - Præhospitalt center

Opfølgning på budgetaftaleprojekter pr. 31. marts 2019

5. Bevillingsændringer pr. 31. marts 2019

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3996168

Resume

Med denne sag foreslås bevillingsændringer i alt på -3,8 mio. kr. på regionens budget. Nettoeffekten på sundhedsrammen er en budgetforhøjelse på 1,4 mio. kr. Og på socialområdet en budgetnedjustering på 5,2 mio. kr.

Sagsfremstilling

I årets løb er der behov for at tilpasse bevillinger for regionens driftsenheder og særlige udvalgte områder, således at der økonomisk kompenseres for opstart af projekter, flytning af opgaver, uforudsete udgifter samt anden ny viden, der påvirker deres bevillingssituation.

Overordnet kan bevillingsændringer inddeles i:

1. Bevillingsændringer med rammepåvirkning, fx tillægsbevillinger til opstart af projekter/opgaver, revurdering af igangværende opgaver, ændring af priser eller mængde mv. Bevillingsændringerne kan videre opdeles på:

a. Bevillingsændringer til særlig politisk stillingtagen

b. Virkning af vurdering af særlige udvalgte områder

c. Yderligere rammepåvirkende, tekniske ændringer

2. Bevillingsændringer, der er udgiftsneutrale, fx flytning af opgaver mellem enheder, udmøntning af afsatte midler til specifikke formål, mindre udgiftsneutrale, tekniske korrektioner mv.

Administrationen foreslår bevillingsændringer på drift for i alt -3,8 mio. kr. til 2019, jf. nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Bevillingsændringerne på driftsrammer i 2019 (afrundede tal)

Område

Bevillings-

ændringer til særlig politisk stilling-tagen

Vurdering af særlige udvalgte områder

Yderligere ramme-

påvirkende tekniske ændringer

Udgifts-

neutrale

ændringer

Samlet

mio. kr.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1+2+3+4)

Sundhed

22,9

-1,2

-28,0

-6,0

-12,3

Social-området

-

-

-5,8

-5,8

Regional

Udvikling

-

-

-0,5

-0,5

Fælles formål*

-

6,6

2,2

6,0

14,8

I alt

22,9

5,4

-32,1

0,0

-3,8

* Fælles formål fordeles på hhv. Sundhedsområdet, Socialområdet og Regional Udvikling iht. gældende fordelingsnøgle.

1: Bevillingsændringer med rammepåvirkning mv.

Ad. 1.a: Bevillingsændringer til særlig politisk stillingtagen

Administrationen anmoder om Regionsrådets godkendelse af følgende bevillinger:

Tabel 2. Bevillingsændringer til særlig politisk stillingtagen

mio. kr.

2019

Varig-hed

1

Driftsudgifter til "Mor og barn"-bygningen på Slagelse Sygehus

15,9

Varig

2

Håndtering af akutte kapacitetsproblemer på dialyseområdet

7,0

Et årigt

Sundhedsområdet (HKT1) i alt

22,9

Ad 1: Administrationen foreslår, at Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse får tilført permanent driftsbevilling på 15,9 mio. kr. til øgede udgifter ved ibrugtagning af ”Mor-Barn” bygningen på Slagelse Sygehus.

Administrationen har i samarbejde med sygehuset beregnet et samlet behov for finansiering af driftsudgifter vedr. rengøring, logistik og havearbejde på 15,9 mio. kr. i helårsvirkning. Samlet set vurderes det at koste 21,9 mio. kr. at servicere den nye bygning, men der kan samtidig spares 6 mio. kr. ved fraflytning af Næstved. Det bemærkes, at udgangspunktet for opgørelsen er, at der ikke kommer anden aktivitet på de fraflyttede kvadratmetre i Næstved.


2. Administrationen foreslår, at Holbæk Sygehus og Sjællands Universitetshospital samlet får tilført 7 mio. kr. i 2019 til øget dialysekapacitet. Med en fortsat stigning i antallet af patienter er der derfor behov for øget kapacitet på området, idet der på nuværende tidspunkt er fuld kapacitetsudnyttelse.

Holbæk Sygehus oplyser, at der er et aktuelt behov for finansiering af kapacitet til yderligere 7 dialysepatienter i 2019. Sjællands Universitetshospital oplyser, at der inden udgangen af 2019 vil være behov for at etablere dialysekapacitet til 10 patienter. Med afsæt i patienternes ønsker og behandlingsbehov kan øgningen i kapaciteten foretages ved at kombinere etablering af nye pladser til hjemmehæmodialyse, selvbetjent hæmodialyse og centerhæmodialyse.

Der forventes yderligere patienttilgang allerede i 2020 og årene frem. Administrationen er i samarbejde med det Sundhedsfaglige Råd ved at belyse området. Dette arbejde vil indgå i budgetprocessen for 2020.

Ad. 1.b. Virkning af vurdering af Særlige udvalgte områder

Resultatet af analysen af særlig udvalgte områder (jf. bilag til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019) er medtaget i bevillingsændringerne på -1,2 mio. kr. på Sundhedsområdet (hovedkonto 1) og 6,6 mio. kr. på Fælles formål (hovedkonto 4). De enkelte bevillingsændringer indgår i vedlagte bilag med oversigt over bevillingsændringer pr. 31.marts 2019.

Ad. 1.c. Yderligere rammepåvirkende, tekniske ændringer

Yderligere rammepåvirkende, tekniske ændringer kan typisk vedrører følgende situationer:

· Budgettering af aktivitet, som er udført uden tilsvarende bevilling for den berørte enhed. På trods af forhøjelse af bevillingerne bliver overholdelsen af sundhedsrammen ikke påvirket, da aktiviteten allerede er forudsat afholdt og tidligere har været korrigeret regnskabsmæssigt.

· Afløb af tidligere politiske beslutninger, fx budgettering af flytteomkostninger, mistede indtægter, flytninger mellem drifts- og anlægsrammen, flytninger af godkendte overførsler mellem enhederne mv.

· Teknisk budgettering af uforudsete udgifter, hvor regionen er forpligtet til afholdelse af disse, fx pga. lovgivning eller aftalt fællesbidrag fra alle regioner til et fællesregionalt formål.

· Teknisk nedjustering af bevillinger pga. regnskabsførte refusioner og indtægter. Bevillinger nedjusteres tilsvarende, så den samlede nettoramme for enhederne fastholdes på det i budget 2019 aftalte niveau.

Effekten af yderligere rammepåvirkende, tekniske ændringer fremgår af tabel 3:

Tabel 3. Yderligere rammepåvirkende, tekniske ændringer

mio. kr.

2019

Varig-hed

Våd AMD

15,7

Varig

Enhedsbørn

4,5

Varig

Manglende huslejeindtægt fra KRAM A/S i Køge

1,5

Varig

Intensive børne og ungdomspsykiatriske teams

4,5

Varig

FMK beslutningsstøtte

-1,5

Et årig

Flytning af infrastruktur PHC

-0,6

Et årig

Apovision

-0,4

Et årig

Tidligere finansiering af LOFUS projekt. Flytning af godkendte overførsler

-1,0

Et årig

Sikring

-0,5

To årig

Refusion af energiudgifter

-12,6

Et årig

Indtægt vedrørende Oringe

-3,8

Et årig

Indfrielse af leasing

-33,8

Flerårig

Sundhedsområdet (HKT1) i alt

-28,0

Socialområdet (HKT2) i alt

-5,8

Regional Udvikling (HKT3) i alt

-0,5

Driftsbudget vedrørende landsdelsprogrammet for telemedicinsk hjemmemonitorering af KOL

1,6

To årig

Udgifter til den offentlig rejsesygesikring på Grønland og Færøerne

0,6

Varig

Fælles formål og Administration (HKT4) i alt

2,2

De enkelte bevillingsændringer indgår i vedlagte bilag med oversigt over bevillingsændringer pr. 31.marts 2019.

2: Udgiftsneutrale bevillingsændringer

Udgiftsneutrale bevillingsændringer kan dække over positive og negative bevillingsændringer vedrørende udmøntninger af puljer, aftalte flytninger mellem to enheder, tekniske korrektioner med mindre bevillingsvirkning, rettelse på mindre udmøntningsfejl.

Udgiftsneutrale ændringer kan påvirke bevillinger under samme områder (fx Sundhedsområdet) eller på tværs af de enkelte områder (primært mellem Sundhedsområdet og Fælles formål). Nettoeffekten af bevillingsændringerne for regionen er nul. Der kan stadigvæk opstå påvirkning af de enkelte rammer, når bevilling går på tværs af områder, jf. tabel 4.

Tabel 4. Udgiftsneutrale bevillingsændringer, som påvirker Sundhedsområdet og Fælles formål.

mio. kr.

2019

AMK Vagtcentralsystem

-0,8

Driftsmidler til varetagelsen af SP Nyt uddannelseskoncept

-1,6

Indkøbsbesparelser udmøntning december 2018

0,9

Merudgifter til IT-kontrakter i administrationen

0,9

Omorganisering af opgave ifm. rekruttering af SOSU elever

0,3

TeleKOL

-3,9

Udvidet SP rådighedsvagt

-1,8

Korrektion indkøbsbesparelser mellem Hovedkonto 1 og Hovedkonto 4.

0,1

Udmøntning af tilskud fra arbejdsmiljøpuljen

0,0

Udmøntning af administrationsgrad i Koncern Service

-0,2

Udmøntning af tilskud fra arbejdsmiljøpuljen

0,0

Sundhedsområdet (HKT1) i alt

-6,0

AMK Vagtcentralsystem (modpost HKT1)

0,8

Driftsmidler til varetagelsen af SP Nyt uddannelseskoncept (modpost HKT1)

1,6

Indkøbsbesparelser udmøntning december 2018 (modpost HKT1)

-0,9

Merudgifter til IT-kontrakter i administrationen (modpost HKT1)

-0,9

Omorganisering af opgave ifm. rekruttering af SOSU elever (modpost HKT1)

-0,3

TeleKOL (modpost HKT1)

3,9

Udvidet SP rådighedsvagt (modpost HKT1)

1,8

Korrektion indkøbsbesparelser (modpost HKT1)

-0,1

Udmøntning af tilskud fra arbejdsmiljøpuljen (modpost HKT1)

-0,0

Udmøntning af administrationsgrad i Koncern Service (modpost HKT1)

0,2

Udmøntning af tilskud fra arbejdsmiljøpuljen (modpost HKT1)

-0,0

Fælles formål og Administration (HKT4) i alt

6,0

Samtlige udgiftsneutrale bevillingsændringer indgår i vedlagte bilag med oversigt over bevillingsændringer pr. 31.marts 2019.

Økonomi

Ved godkendelse af bevillingsændringer i denne sag, vil der være en samlet forhøjelse af sundhedsbudgettet med 1,4 mio. kr., jf. tabel 5. Sundhedsbudgettet vil herefter samlet være på 17.689 mio. kr. Hermed er sundhedsbudgettet 103 mio. kr. over udgiftsloftet på sundhed på 17.586 mio. kr.

Rammepåvirkningen ved ovenstående bevillingskorrektioner efter fordeling af Fælles formål fordeler sig således:

Hovedkonto

mio. kr.

Rammeeffekt i 2019

Driftsramme i alt

-3,8

- Sundhedsområdet (HK1)

1,4

- Socialområdet (HK2)

-5,2

- Regional Udvikling (HK3)

0,0

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der gives varig bevillingstilførsel på 15,9 mio. kr. til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse til øgede driftsudgifter ved ibrugtagning af ”Mor-Barn” bygningen på Slagelse sygehus.

2. Der gives bevillingstilførsel i 2019 på 7,0 mio. kr. til Holbæk Sygehus og Sjællands Universitetshospital til øget dialysekapacitet.

3. Bevillingsændringer som følge analysen af Særlige udvalgte områder på 5,4 mio. kr. godkendes.

4. Yderligere rammepåvirkende, tekniske bevillingsændringer på -32,1 mio. kr. godkendes.

5. Samtlige udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. maj 2019, pkt. 5

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 5

Godkendt.

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 5:

Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer pr. 31. marts 2019

Bilag 2. Bevillingsoversigt til budgetopfølgning 2019 - udgiftsbaseret

Bilag 3. Bevillingsoversigt til budgetopfølgning 2019 - omkostningsbaseret

6. Revision af investeringsoversigten pr. 31. marts 2019

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3990759

Resume

Med denne sag følges der op på investeringsoversigten i budget 2019. Der søges desuden om udmøntning af anlægsbevillinger for 99 mio. kr. samt afsættelse og frigivelse af rådighedsbeløb på 57,4 mio. kr. i henhold til budget 2019 og revision af investeringsoversigten pr. 31.marts 2019.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler primært udmøntning af en række digitaliserings-projekter, der indgår i budget 2019, og som dermed tidligere er besluttet. I henhold til Budget- og regnskabssystemer for regionerne, skal disse beslutninger udmøntes i konkrete bevillingsbeslutninger, hvilket sker med denne sag.

Herudover søges der med denne sag om bevilling og tillægsbevillinger til en række projekter, der ikke fremgår af det oprindelige budget 2019.

Overholdelse af anlægsloftet

Anlægsloftet for 2019 er aftalt i den økonomiaftale, der indgås mellem Danske Regioner og regeringen. For at sikre overholdelse af anlægsloftet, men samtidig også en fuld udnyttelse af anlægsloftet, revurderes investeringsoversigten (året anlægsbudget) løbende.

Investeringsoversigten i det oprindeligt budget 2019 er lig med Region Sjællands anlægsloft i 2019 på ca. 393,5 mio. kr. I forlængelse heraf har Regionsrådet på mødet den 29. april 2019 godkendt overførsel af investeringsbudget fra 2018 til 2019 på i alt 106,4 mio. kr. på anlæg, der er omfattet af anlægsloftet.

Derudover har en gennemgang af de igangværende anlægsprojekters budgetbehov i 2019 givet anledning til en samlet nedjustering af investeringsbudgettet med 14,3 mio. kr. i 2019. Med det reviderede investeringsbudget i 2019 på i alt 408,7 mio. kr. vil regionen gå 92,1 mio. kr. over anlægsloftet i 2019. Dette er med en forudsætning om, at alle projekter udnytter de nye rådighedsbeløb fuldt ud. Det er dog forventningen, at der i løbet af året vil ske ændringer i tidsplanerne for flere af projekterne, således at anlægsrammen vil kunne overholdes i 2019.

Tabel 1: Investeringsoversigt for 2019

(1.000 kr.)

Oprindeligt budget 2019 (sundhed + Fælles Formål / adm.)

393.471

+ Overført fra 2018, godkendt af RR d. 29/4 2019

106.400

+ Ændringer pr. 31. marts 2019, jf. tabel 2

-14.306

Revideret budget i henhold til anlægsloft

485.565

Overskridelse af anlægsloft

92.094

* Opgøres ekskl. Socialområdet, donationer samt køb/salg af ejendomme

Justering af rådighedsbeløb

Anlægsbevillinger vil ofte strække sig over flere år. I disse tilfælde deles bevillingen op i rådighedsbeløb i henhold til forventede udførelses- og betalingsplaner. Regionsrådet afsætter rådighedsbeløb i de relevante år, men kan udelukkende frigive rådighedsbeløb i det aktuelle budgetår.

Regionsrådet kan i 2019 fx give anlægsbevilling til et projekt, der strækker sig over perioden 2019-2021. Regionsrådet afsætter rådighedsbeløb for den samlede periode, men frigiver alene rådighedsbeløbet for 2019.

Rådighedsbeløb afsættes som angivet i forhold til forventede udførelses- og betalingsplaner. Af forskellige årsager kan der forekomme ændringer i disse planer, hvilket kræver løbende justeringer af afsatte rådighedsbeløb. I tabel 2 fremgår de anlægsprojekter, hvor der med udgangen af 1. kvartal 2019 er justeringer til rådighedsbeløbet i år.

Tabel 2: Ændring i rådighedsbeløb

(1.000 kr.)

2019

2020

Sundhedsområdet HK1:

Egenfinansiering
Sundhedsplatformen

8.125

LPR3

-3.668

FMK Beslutningsstøtte

1.500

Infrastruktur PHC

650

LPR3 / Sundhedsplatform

-5.000

Landsdelsprogram telemedicinsk hjemmemonitering til borgere med KOL

1.269

ApoVision (fra drift til anlæg)

457

Holbæk, Fase 1. Bygning 42
(senge og enestuer)

-9.260

9.260

Opgradering/udskillelse af Servisys

-380

380

Udbud af det mikrobiologiske system

-1.218

1.218

Implementering af patologisystem evt. Beaker

-1.000

1.000

Nyt uddannelseskoncept SP

-350

Digitalisering af befordringsansøgninger

220

Fælles Formål og Administration HK4:

Stabilisering af teknisk fundament for Oracle E-Business Suite

-529

Udbud af mødebooking og forplejningsbestillingssystem

-1.046

1.046

Nyt Budgetsystem

529

Anskaffelse af nyt intranet og website

-1.114

Administrativ proces. Effektivisering

-3.390

3.390

Foranalyser

-101

101

Ændring i rådighedsbeløb i alt

-14.306

16.395

Anlægsbevillinger

Ud over ændring af rådighedsbeløb er det også nødvendigt med tillægsbevillinger/anlægsbevillinger for at frigive afsatte beløb og justere bevillinger i henhold til forventet forbrug.

Regionsrådet afsatte i budget 2019 en række beløb til bl.a. nye digitaliserings-projekter. Jf. tabel 3 søges der med denne sag om anlægsbevilling på ca. 48 mio. kr. til digitaliseringsprojekter på sundhedsområdet og ca. 23 mio. kr. til digitaliseringsprojekter inden for Fælles Formål. Herudover søges der om anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til transformationsprojektet i Næstved. En specifikation af anlægsbevillingerne fremgår af vedlagte bilag med oversigt over anlægsbevillinger.

Tabel 3: Anlægsbevillinger jf. oprindeligt Budget 2019

(1.000 kr.)

Bevillinger

Ny samlet anlægs-bevilling

Frigivelse af rådigheds-beløb i 2019

Ny bevillinger sundhedsområdet (HK1)

55.532

58.512

25.734

Ny bevillinger Fælles Formål (HK4)

22.938

22.938

15.315

I alt

78.470

81.450

41.049

Beskrivelse af projekter fremgår af bilag til sagen

Herudover søges der med denne sag om tillægsbevillinger til en række digitaliseringsprojekter, der ikke fremgår af det oprindelige budget 2019. Netto søges der om tillægsbevillinger på ca. 20,5 mio. kr. jf. tabel 4. Der er tale om en udvidelse af den samlede ramme for digitaliseringsprojekter, og der skal således foretages en ny prioritering af området i forbindelse med budget 2020.

Tabel 4: Nye anlægsbevillinger

(1.000 kr.)

Ændringer i bevillinger

Ny samlet anlægsbevilling

Ny bevillinger Sundhedsområdet (HK1)

FMK Beslutningsstøtte

1.500

1.500

Infrastruktur PHC

650

650

Tillægsbevilling
sundhedsområdet (HK1)

Egenfinansiering Sundhedsplatformen

10.657

110.700

LPR3

16.531

23.931

LPR3 tilskud

-5.800

-13.200

Negativ tillægsbevilling Fælles Formål (HK4)

Stabilisering af teknisk fundament for Oracle E-Business Suite

-529

30.945

I alt

23.009

154.526

(1.000 kr.)

Oprindeligt budget + overført fra 2018 (RR 29.04.2019)

Ændring-er 31.3.2019

Frigivelse af rådigheds-beløb i 2019

Ny bevillinger Sundhedsområdet (HK1)

FMK Beslutnings-støtte

0

1.500

1.500

Infrastruktur PHC

0

650

650

Tillægsbevilling sundhedsområdet (HK1)

Egenfinansiering Sundhedsplatformen

-1.229

8.125

6.896

LPR3

9.544

-3.668

5.876

LPR3 tilskud

-13.200

0

-13.200

Negativ tillægsbevilling sundhedsområdet (HK4)

Stabilisering af teknisk fundament for Oracle E-Business Suite

9.425

-529

8.896

I alt

4.540

6.078

10.618


Nye bevillinger:

FMK Beslutningsstøtte
I 2018 gennemførte regionen projekt ”fra drift til anlæg”. I den forbindelse blev det vurderet, at en række projekter, der blev driftsført, reelt set burde anlægsføres. Et af disse projekter omhandler FMK Beslutningsstøtte. FMK beslutningsstøtte er et system, der skal hjælpe lægerne med at undgå fejlmedicinering af patienter. Projektet forventes afsluttet i 2019.

Det foreslås, at det gives bevilling på 1,5 mio. kr. Det bemærkes, at det afsatte rådighedsbeløb i 2019 indgår i vedlagte bilag med oversigt over anlægsbevillinger.

Infrastruktur PHC
I investeringsoversigten er afsat 43,5 mio. kr. til flytning af Præhospitalt Center (PHC) fra Slagelse til Næstved. Dette projekt indeholder dog ikke udgifter til nødvendig infrastruktur (telefoni o.l.).

Det forslås derfor, at der gives bevilling på 0,7 mio. kr. Det bemærkes, at det afsatte rådighedsbeløb i 2019 indgår i tabel 1.

Tillægsbevillinger / negative tillægsbevillinger:

Egenfinansiering af Sundhedsplatformen
Sundhedsplatformen bliver gennemført sammen med Region Hovedstaden. Region Sjælland har dog en række såkaldte egenfinansierede delprojekter. Dvs. projekter, der alene vedrører Region Sjælland. Der er i alt bevilget 100 mio. kr. til formålet. Efter ibrugtagning af Sundhedsplatformen er der igangsat et projekt vedr. LPR3 (Landspatientregister). Det vil for regionen være naturligt at bygge de nødvendige systemer sammen. Det foreslås derfor, at der gives en tillægsbevilling på 10,7 mio. kr. Det bemærkes, at det afsatte rådighedsbeløb i 2019 indgår i tabel 1.

LPR3
Landspatientregisteret indeholder data om danskernes kontakter med sundhedsvæsenet og er af stor betydning for sundhedsvæsenets funktion. LPR3-programmet er en fælles indsats mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland, og princippet for fordelingen af udgifter mellem de to regioner er aftalt til at være den samme som under programmet for Sundhedsplatformen svarende til, at Region Hovedstaden betaler 75 % af de samlede udgifter og Region Sjælland 25 %, når det nationale tilskud er fratrukket. En naturlig konsekvens af sammenhængen mellem Sundhedsplatformen og LPR3.

Den samlede ramme for projektet for Region Sjælland og Region Hovedstaden er på 77,8 mio. kr. Heraf udgør det statslige tilskud 55,7 mio. kr. Dvs. Region Sjællands forholdsmæssige andel af projektet udgør 19,5 mio. kr., og andel af statstilskuddet er på 13,2 mio. kr. Udover det fælles projekt med hovedstaden har Region Sjælland en række udgifter til LPR3 programmet på samlet 4,4 mio. kr. De samlede udgifter for regionen forventes således at beløbe sig til 23,9 mio. kr. Med et statstilskud på 13,2 mio. kr. udgør nettoudgifter 10,7 mio. kr.

Regionsrådet gav den 7. december 2017 en bevilling på 7,4 mio. kr. til at afholde udgifter og 7,4 mio. kr. til modtagelse af tilskud til projektet.

Der foreslås en ”tillægsbevilling til udgifter” på 16,5 mio. kr. samt ”tillægsbevilling til modtagelse af tilskud” på 5,8 mio. kr. Det bemærkes, at de afsatte rådighedsbeløb i 2019 indgår i tabel 1.

Stabilisering af teknisk fundament for Oracle E-Business Suite.
I Budget 2019 er oprindeligt afsat 31,5 mio. kr. til projekter. En gennemgang at projektet betyder dog, at de forventede udgifter kan nedjusteres med 0,5 mio. kr. Det bemærkes, at de afsatte rådighedsbeløb i 2019 indgår i tabel 1.

Økonomi

Der er ingen driftsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Investeringsbudgettet nedjusteres med 14,1 mio. kr. i 2019 iht. specifikation i tabel 2.

2. Der gives anlægsbevillinger på i alt 78,5 mio. kr. og frigives rådighedsbeløb i 2019 iht. specifikation i tabel 3.

3. Der gives tillægsbevillinger på i alt 23 mio. kr. samt afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2019 iht. specifikation i tabel 4.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. maj 2019, pkt. 6

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 6

Godkendt.

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 6:

Oversigt over anlægsbevillinger

Investeringsoversigt pr. 31.3.2019

7. Sundhedsaftalen 2019-2023

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4025088

Resume

Sagen beskriver baggrund og indhold i Sundhedsaftalen 2019-2023, herunder aftalens særlige regionale mål og målgrupper. Sagen beskriver dertil den videre proces for behandling af Sundhedsaftalen. Sagen forelægges med henblik på Regionsrådets godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen indgås af Regionsrådet og de 17 kommuner i Region Sjælland for en 4-årig periode. Det er lovbestemt, at regioner og kommuner skal indgå sundhedsaftaler, jf. Sundhedslovens §§ 203-205. De praktiserende læger indgår i samarbejdet men er ikke aftalepart. Sundhedsaftalen sætter mål og rammer for de patientforløb, som går på tværs af region og kommune. Desuden sætter aftalen retning på en række fælles udviklingsspor.

Sundhedsaftalen 2019-2023 er en central ramme for samarbejdet med kommuner og almen praksis i regionen, og aftalen har stor betydning for Region Sjællands ønsker om at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Jf. Regionsrådets strategi ”Region Sjælland på forkant” som beskriver, at en ny konkret og visionær sundhedsaftale er vigtig for gensidigt forpligtende samarbejde om øget lighed i sundhed og styrkede forebyggende sundhedsindsatser. Sundhedsaftalen indgår også som en væsentlig del af regionens kommende strategi for det nære sundhedsvæsen med arbejdstitlen ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen”.

Indhold i Sundhedsaftalen 2019-2023

Sundhedsaftale 2019-2023 tager udgangspunkt i visionen ’Fælles med borgeren om bedre sundhed’. Visionen understøttes af de nationale kvalitetsmål for sundhedsvæsenet, suppleret med fire regionale mål på de områder, hvor de nationale mål ikke til fulde adresserer Region Sjællands særlig udfordringer. De fire fælles kommunale-regionale mål er:

· Fælles om borgerens livsudfordringer

· Tryghed og mestring i eget hjem

· Effektiv forebyggelse – sunde borgere

· Mental sundhed og psykisk trivsel

Der er tale om en fokuseret aftale, der stiller skarpt på behovet for tværsektorielle indsatser i forhold til følgende udvalgte målgrupper:

· Sårbare ældre

· Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme

· Voksne med psykisk sygdom

· Børn og unge med trivselsudfordringer

Derudover indgår en række principper for samarbejdet i aftalen med henblik på fortsat at udvikle det tværsektorielle samarbejde. Det gælder særligt for områder, der typisk er kendetegnet ved at give udfordringer i hverdagen.

Den videre proces

Sundhedsaftalen 2019-2023 er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget, som pr. 9. april 2019 har godkendt aftalen i forlængelse af en høringsproces, hvor i alt 38 høringssvar er blevet behandlet. Sundhedsaftalen 2019-2023 fremsendes til godkendelse af Regionsrådet med Sundhedskoordinationsudvalgets anbefaling om tiltræden.

Tilsvarende behandles aftalen af kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner i Region Sjælland med henblik på tiltræden. PLO er ikke aftalepart. De dele af aftalens implementering, som forudsætter aftaler med PLO, vil løbende blive behandlet i Praksisplanudvalget.

Når aftalen er godkendt af Regionsråd og kommunalbestyrelser og senest 30. juni 2019, sendes aftalen til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen vurderer aftalen i forhold til de beskrevne krav i ’Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler’.

Aftalen træder i kraft efter fremsendelse til Sundhedsstyrelsen.

Styregruppen for sundhedssamarbejdet udarbejder implementeringsplan, der godkendes i Sundhedskoordinationsudvalget.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Sundhedsaftalen 2019-2023 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 13. maj 2019, pkt. 12

Udvalget anbefaler, at Sundhedsaftalen 2019-2023 godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. maj 2019, pkt. 8

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 7

Godkendt.

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 7:

Sundhedsaftalen 2019-2023

8. Screening for brystkræft i Region Sjælland

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3948462

Resume

Regionsrådet har i 2018 besluttet at anskaffe en ny trailerbus til at videreføre den nuværende decentrale model for screening af brystkræft med 13 mobile screeningssteder og ét stationært screeningssted. En efterfølgende teknisk vurdering af de eksisterende trailerbusser har vist, at det er muligt at renovere to busser i stedet for nyanskaffelse. Derved kan der fra projektet tilbageføres anlægsbudget på 5,0 mio. kr. og varigt driftsbudget på 0,7 mio. kr.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 4. juni 2018, at videreføre den nuværende decentrale model for screening af brystkræft med 13 mobile screeningssteder og ét stationært screeningssted på Ringsted Sygehus. Beslutningen medførte, at to eksisterende slidte og dårligt fungerende trailerbusser skulle udfases, og der skulle indkøbes og bestykkes en ny trailerbus. Derved vil der fremadrettet være to trailerbusser til servicering af de 13 mobile screeningssteder, der supplerer det stationære screeningssted på Ringsted Sygehus.

Som et led i beslutningen er der afsat 9 mio. kr. til indkøb af ny trailerbus og nyt udstyr. Ligeledes er der afsat 0,7 mio. kr. til årlige merudgifter til drift som følge af længere åbningstider.

En væsentlig forudsætning for sagen var blandt andet sygehusets forventning om at brystscanningsmetoden tomosyntese ville blive en del af den europæiske retningslinje inden for et til to år.

Efter Regionsrådets beslutning er der igangsat et arbejde med forberedelse af udbud af trailerbus og udstyr. I den forbindelse er man blevet opmærksom på, at den mekaniske tilstand og selve konstruktionen af trailerbusserne, er bedre end hidtil vurderet.

En efterfølgende teknisk vurdering, foretaget af et eksternt firma, underbygger dette.

En mindre omfattende renovering af de eksisterende trailerbusser kan således medvirke til en levetid på yderligere minimum 10 år under forudsætning af løbende renovering og vedligeholdelse.

Ligeledes er forventningen til den nye brystscanningsmetode tomosyntese siden blevet nedtonet. Det vurderes således nu, at det vil kræve yderligere forskning for at afgøre, om tomosyntese på sigt bør udgøre den gængse mammografiscreeningsmetode, eller om metoden skal bruges som supplement til den nuværende konventionelle undersøgelsesmetode – altså ikke en standardundersøgelse. Vurderingen er på nuværende tidspunkt, at tomosyntese ikke bliver standardundersøgelse inden for en overskuelig fremtid. Tomosyntese anvendes allerede i dag på Ringsted Sygehus til de kvinder, der har tæt brystvæv. Der er tale om en lille andel af kvinderne.

Forudsætningerne for sagens økonomiske grundlag er på den baggrund ændrede.

På baggrund af ovenstående nye oplysninger, foreslås de to trailerbusser renoveret og genindsat i normal drift. Det skal bemærkes, at drift af tre trailerbusser i stedet for to trailerbusser vil betyde, at der ikke er behov for udvidet åbningstid som forudsat.

Ved renovering kan den besluttede decentrale model med 13 mobile screeningssteder fortsat opretholdes med drift af de tre trailerbusser.

I renoveringen af de to eksisterende trailerbusser indgår udskiftning af to mammomater (screeningsapparatur), således at apparaturet i de tre trailerbusser har et ensartet niveau. Dette vil bidrage til at sikre ens arbejdsgange og ens kvalitet af undersøgelserne, ligesom forbedret strålehygiejne og ergonomi vil kunne sikre bedre arbejdsgange for personalet i trailerne. Endelig vil nye mammomater fremadrettet kunne anvendes til tomosyntese, såfremt det måtte blive aktuelt at tilbyde.

Renoveringen af selve trailerbusserne kan gennemføres på ca. to måneder. Således forventes busserne genindsat i drift i september 2019 (pga. sommerferie-perioden). Udbud og anskaffelse af nyt apparatur forventes at vare flere måneder. Trailerbusserne vil således blive taget kortvarigt ud af drift med henblik på installation af mammomater, når disse er anskaffet.

Det skal bemærkes, at Forretningsudvalget den 13. februar 2019, som led i sagen om mangelfulde brystundersøgelser, besluttede at afdelingen på Ringsted Sygehus, der varetager brystundersøgelser, skal flyttes til Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Dette har ikke betydning for nærværende sag, idet der fortsat vil skulle opretholdes en decentral screeningsmodel med 13 mobile screeningssteder.

Økonomi

Anlægsudgifterne til renovering af trailerbusser, herunder udskiftning af to mammomater beløber sig til 4,0 mio. kr.

Jf. politisk beslutning fra 4. juni 2018, er der tilført en anlægsbevilling på 9,18 mio. kr. Som følge af sagen, kan anlægsbevillingen nedskrives med 5,18 mio. kr., der var forudsat anvendt i 2019.

Ligeledes kan driftsbudgettet nedskrives varigt med 0,7 mio. kr. til udvidede åbningstider ved to busser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. De eksisterende to trailerbusser renoveres i stedet for anskaffelse af en ny trailerbus.


2. Anlægsbevilling til screening nedskrives med 5,18 mio. kr.


3. Rådighedsbeløb til screening nedjusteres med 5,18 mio. kr. i 2019.

4. Driftsbevillingen til Næstved Slagelse Ringsted sygehuse reduceres med 0,7 mio. kr., som følge af ændret behov for udvidet åbningstid i to trailerbusser.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud tirsdag den 14. maj 2019, pkt. 4

Indstillingerne anbefales. Udvalget indstiller hertil, at drifts- og anlægsbevillingen reserveres til den samlede indsats på brystkræftområdet. Forslag hertil behandles i Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud.

Ellen Knudsen (C), stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel, Gitte Simoni (O) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Det præciseres i forhold til den anden sag på dagsordenen om Flytning af brystundersøgelser fra Ringsted til SUH, at der fremdeles vil være et tilbud om brystkræftscreening i Ringsted i form af et mobilt screeningssted i overensstemmelse med Regionsrådets beslutning i 2018 om at videreføre det eksisterende tilbud med 13 mobile og ét stationært screeningssted.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. maj 2019, pkt. 10

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Der henvises i supplerende sagsfremstilling ovenfor til andet punkt på dagsordenen om flytning af brystundersøgelser fra Ringsted til SUH. Forretningsudvalget besluttede i møde den 20. maj 2019 at udsætte denne sag. Den supplerende sagsfremstilling ovenfor bortfalder derfor.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 8

Godkendt.

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

9. Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2018

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3981739

Resume

MED-Hovedudvalgets opsamlende årlige arbejdsmiljødrøftelse forelægges til politisk drøftelse. Drøftelsen tager udgangspunkt i faktuelle oplysninger om sygefravær, arbejdsulykker, afgørelser fra arbejdstilsynet m.m. samt arbejdsmiljødrøftelser på alle niveauer i MED-organisationen.

Sagsfremstilling

Ifølge arbejdsmiljøloven skal alle virksomheder gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse. I Region Sjælland er det aftalt, at alle niveauer af MED-organisationen gennemfører en årlig arbejdsmiljødrøftelse.

Drøftelsen sætter fokus på status på arbejdsmiljøet og på aktiviteter og indsatser for det kommende år. Den medvirker endvidere til, at alle MED-udvalg får tilrettelagt samarbejdet om arbejdsmiljøet for det kommende år.

MED-udvalgenes arbejdsmiljødrøftelser samles til MED-Hovedudvalget, der gennemfører en samlet drøftelse for hele virksomheden. Denne fandt sted den 4. april 2019.

Af den årlige arbejdsmiljødrøftelse fremhæves følgende:

- Sygefraværet er steget med 0,29 procentpoint fra 2017-2018.

Både Regionsrådet og Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering har fokus på Region Sjællands sygefravær og ønsker, at der arbejdes målrettet og strategisk for at sænke det. Det gælder både direkte med fokus på en tættere opfølgning på den enkeltes sygefravær, men også indirekte ved at arbejde med årsager til for stort arbejdspres og negative faktorer i arbejdsmiljøet.

- Arbejdsulykker uden fravær er steget med 192 ulykker fra 2017-2018.

Det er primært de ulykkesårsager, der skyldes fysisk og psykisk vold og fysiske uheld, der er steget. Flere Område-MED har i deres årlige drøftelser givet udtryk for, at der skal være øget fokus på analyserne af ulykkeshændelser i det kommende år. De enheder, der har fokuseret på analyse af hændelsesforløb beskriver, at resultatet ofte giver værdifuld læring, der medfører justerede introduktions- eller instruktionsprogrammer eller lokale retningslinjer.

- Arbejdsulykker med fravær er faldet 26 ulykker fra 2017-2018

Faldet i arbejdsulykker med fravær skal ses i sammenhæng med, at antallet af forflytningsulykker er faldet.

- Antallet af reaktioner fra Arbejdstilsynet er faldet med 17 fra 2017-2018:

Faldet i reaktioner dækker både over færre strakspåbud og et langt færre antal påbud.

Arbejdsmiljøorganisationen i Region Sjælland har i 2018 modtaget ros fra Arbejdstilsynet for at være godt forberedt og samarbejdsvillige under udvidede risikobaserede tilsyn.

I forhold til samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet i det forløbne år fremgår det, at samarbejdet lykkes bedst i de enheder, der arbejder målrettet med at integrere arbejdsmiljøvinklen i det daglige arbejde og arbejdsgangene.

MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse blev gennemført med følgende konklusioner:

MED-Hovedudvalget drøftede regionens arbejdsmiljøindsats i 2018 og tog status på arbejdsmiljøet og indsatserne på arbejdsmiljøområdet til efterretning. MED-Hovedudvalget konstaterede, at der gennemføres en stor og vigtig indsats for arbejdsmiljøet på regionens arbejdspladser.

MED-Hovedudvalget besluttede, at der skal iværksættes to indsatsområder:

- nedbringelse af sygefravær

- rekruttering, fastholdelse og brug af flere faggrupper.

MED-Hovedudvalget tilsluttede sig også, at der udarbejdes tilbud til arbejdsmiljøgrupperne med viden og redskaber til at foretage analyser af hændelsesforløb, med henblik på at forebygge arbejdsulykker.

Flere detaljer om fakta og indsatser på arbejdsmiljøområdet fremgår af dokumentet ”Oplæg til MED Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse for 2018”, der er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at MED-Hovedudvalgets opsamlende arbejdsmiljødrøftelse drøftes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering mandag den 6. maj 2019, pkt. 2

Sagen blev drøftet, idet udvalget anerkendte arbejdsmiljøarbejdet og tilsluttede sig MED-Hovedudvalgets indsatsområder omkring nedbringelse af sygefravær og rekruttering, fastholdelse og brug af flere faggrupper med henblik på at nedbringe arbejdspresset og styrke arbejdsmiljøet i Region Sjælland.

Anders Koefoed (V) deltog ikke i Udvalget for arbejdsmiljø og rekrutterings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. maj 2019, pkt. 11

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 9

Sagen drøftet.

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 9:

Oplæg til MED Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2018

10. Holbæk Sygehus - Udvidelse af bygning 42

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3994137

Resume

Holbæk Sygehus er udbygget med omtrent den aktivitet, der skal være, når Region Sjællands sygehusplan er gennemført i 2024. For at sikre større kapacitet på det medicinske område og leve op til dagens standard med større andel af ensengsstuer fremlægges projektforslag til udvidelse og ombygning af bygning 42 til Regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Der har bl.a. på grund af de fysiske forhold været særlige kapacitetsudfordringer på det medicinske område på Holbæk Sygehus. Der er i budgetaftale 2019 derfor afsat midler til en udvidelse af kapaciteten med 18 senge. Med udvidelsen af bygning 42 etableres denne forøgelse af kapaciteten.

Eksisterende forhold

Bygningen er opført i 3 etager på i alt 1.885 m2 og rummer 26 sengepladser. Stueetagen er disponeret til blodprøvetagning, mens 1. og 2. sal består af sengeafsnit med hver 6 tosengsstuer og én ensengstue.

Fremtidige forhold

Projektforslaget er vedlagt som bilag. Bygningen forlænges mod Akacievej med en tilbygning i samme arkitektoniske udtryk som de eksisterende længer. I stueetagen udføres tilbygningen som et råhus uden indvendig aptering, mens den på 1. og 2. sal indeholder de nye sengeafsnit med i alt 44 sengepladser. Sengeafsnittene placeres etagevis og vil hver bestå af:

· 8 nye ensengsstuer med eget badeværelse, hvoraf en stue pr. etage er til bariatriske (svært overvægtige) patienter.

· 6 eksisterende tosengsstuer med eget badeværelse i eksisterende bygning.

· 1 nyetableret ensengsstue med eget badeværelse i eksisterende bygning.

· 1 eksisterende ensengsstue med eget badeværelse i eksisterende bygning.

Udvidelsen udgør i alt 1.381 m2.

Ensengsstuer

Disponeringen og indretningen af enestuerne bygger på de erfaringer, der er opsamlet fra regionens øvrige enestueprojekter. Alle nye sengestuer indrettes som enestuer med eget bad og toilet. Bad og toilet placeres indeliggende mod gang, og der dannes dybe nicher i gangforløbet med adgang til to sengestuer. Der er mulighed for at bruge nicherne til forrum til isolationsstuer.

Stuerne indrettes med 3 zoner. Personalets arbejdszone er gangnær og indeholder de væsentlige funktioner som håndvask og skrivepult. Patientens zone centralt i rummet har udsyn til omgivelserne ude og inde. Ud- og indsyn fra gangareal skærmes af de dybe nicher. Pårørendezonen ved facaden har plads til gæster og overnattende.

Fællesfaciliteter

På begge etager indrettes nye køkkenfaciliteter tilpasset regionens kostkoncept. Opholdsrum, møderum og personaleophold er placeret med adgang fra den centrale gang og markerer sig som karnapper i facaden, hvorved der opnås både gode dagslysforhold og udsyn til omgivelserne. Depoter og supportfunktioner ligger i en zone mellem gang og enestuer, hvilket giver en god overskuelighed og et godt arbejdsflow, mens personalefaciliteter ligger samlet i forbindelse med den eksisterende sekretærfunktion og modtagelse.

Tidsplan

Der udarbejdes detail- og udbudsprojekt frem til september 2019. Projektet udbydes i fagentrepriser og med et fremskudt udbud på betonelementleverancen af hensyn til den mest optimale udførelsestakt.

Der er fremskudt udbud på betonelementer juni 2019. Udbudsperioden på fagentreprise er september/oktober 2019. Udførelsen sker fra oktober 2019 til november 2020.

Optimeringsliste

Optimeringsliste udgør ca. 5% af håndværkerudgifterne.

Som tilkøbsoptioner prioriteres opgradering af belysning og elinstallationer i den eksisterende del af bygningen samt køleinstallationer til ventilationsanlæg, eksisterende hovedforsyning.

Som fradragsoptioner peges på reduktion af inventar/udstyr og et lavere kvalitetsniveau i overflader og materialer.

Økonomi

(Kr.)

Anlægsudgift inkl. uforudseelige udgifter

31.120.000

Inventar og Apparatur

3.900.000

Omkostninger

6.100.000

I alt

41.120.000

Der er givet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2018, hvoraf der er forbrugt 0,1 mio. kr. De uforbrugte 2,4 mio. kr. er overført til 2019. Mindreforbruget i 2018 skyldes forskydning i tidsplan grundet behov for koordinering mellem brugerønsker og sikring af arkitektonisk kvalitet i projektforslaget. Der skal gives tillægsbevilling, da der skal bevilges midler til at gennemføre projektet i henhold til revideret betalingsplan.

Den samlede tidsplan forlænges med 3 måneder, hvorfor rådighedsbeløb i 2019 ændres til 11,5 mio. kr., og rådighedsbeløb for 2020 ændres fra 20,26 mio. kr. til 29,52 mio. kr.

Det forudsættes, at de driftsøkonomiske konsekvenser skal dækkes af de midler, der tidligere har været givet til finansiering af den midlertidige overbelægning på medicinsk afdeling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Projektforslaget godkendes.

2. Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 38,62 mio. kr. således at den samlede anlægsbevilling udgør 41,12 mio. kr.

3. Der frigives rådighedsbeløb på 9,1 mio. kr. i 2019.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. maj 2019, pkt. 13

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 10

Godkendt.

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 10:

Projektforslag, Holbæk Sygehus, Udvidelse af bygning 42, Enestueprojekt

11. Kvartalsrapport for Projekt Universitetshospital Køge 1. kvartal 2019

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3992318

Resume

I henhold til ’Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri’ skal der for Universitetshospital Køge (USK) udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til Regionsrådet. Disse danner grundlag for opfølgning fra Sundheds- og Ældreministeriet. Der redegøres i denne sag desuden for fremdriften i projektet.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter, herunder Universitetshospitalet i Køge (USK), lever op til de overordnede formål. Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter.


I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, der skal påbegyndes, når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet.

Den 9. maj 2018 modtog regionen godkendelse af udbetalingsanmodningen vedr. USK. USK er regionens sidste kvalitetsfondsprojekt. Godkendelsen betyder, at regionen siden 2. kvartal 2018 har udarbejdet kvartalsrapporter.

Kvartalsrapporten skal indsendes med en ledelseserklæring, hvor regionsrådsformanden og regionsdirektøren erklærer, at rapporteringen til ministeriet giver et retvisende billede af status for projekterne. Kvartalsrapport og ledelseserklæring er vedlagt som bilag.

Samtidigt skal regionens uafhængige revision sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra ministeriet om kvalitetsfondsprojekterne. Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. USK, dervedlægges som bilag.

Det skal hertil bemærkes, at der i erklæringen tages forbehold for manglende bogføring vedr. deponering. Forbeholdet skyldes forsinkelser i bogføringen af bevægelser, således at disse bogføringer først sker efter udarbejdelsen af erklæringen. Revisionen må derfor tage forbehold for opgørelsen af deponering. Forbeholdet kan, efter aftale med revisionen, fjernes i denne endelige erklæring og vil dermed ikke være en del af sagen, når denne afgøres af Regionsrådet. Forbeholdet har ingen betydning for revisionens andre konklusioner.

Erklæringen underskrives endeligt af revisionen, når Regionsrådet har godkendt kvartalsrapporterne.

Den fremsendte kvartalsrapport for 1. kvartal 2019 beskriver status for det samlede Projekt Universitetshospital Køge.

Fremdrift i projektet
Efter ønske fra medlemmer af Regionsrådet er det i forbindelse med kvartalsrapport for 3. kvartal 2018 besluttet, at der i sagen gives en beskrivelse af projektets generelle fremdrift. Der vil løbende blive fuldt op på hvorledes denne status gives for at sikre Regionsrådet det bedste informationsniveau.

Status for projektet er som følger:

Regionsrådet godkendte den 4. marts 2019 projektforslaget for TE01 med tilhørende anlægsøkonomi og udførelsestidsplan.

Kontrakten med totalentreprenøren JV Itinera-CMB blev underskrevet onsdag den 27. marts 2019. Kontrakten omhandler ca. 115.000 m² senge- og behandlingsbygning omfattende bl.a. ambulatorier, operationsstuer, sengestuer og stråleterapi. Med kontraktens underskrivelse går TE01 ind i fase 2, som omfatter hovedprojekteringen og udførelse, og som vil bestå af fire bygningsmæssige delprojekter B1, B2, B6 og B8.

Første delprojekt B1 vil være færdigt juni 2021, hvorefter sengeafdelinger i de eksisterende bygninger L og F flyttes hertil, så disse bygninger kan fjernes og give plads til opførelsen af den resterende del af nybyggeriet. Det færdige byggeri vil stå klar ultimo 2024.


Regionsrådet godkendte udbud af Te03 Energicentral (fjernkøl og nødstrøm) den 3. december 2018. Der er nu indkommet tilbud på henholdsvis nødstrømsanlæg, og fjernkølecentralen. Der pågår vurdering af tilbuddene, og det er intentionen, at der underskrives kontrakter ultimo maj 2019.

For TE02-A Nuklearmedicin og laboratoriebygningen godkendte Regionsrådet udbudsmaterialet den 4. februar 2019. Der er nu prækvalificeret to totalentreprenører, som skal afgive tilbud senest den 24. juni 2019.

Med udgangspunkt i den godkendte udbudsstrategi fra marts 2017 og hovedtidsplan fra juni 2018 er den overordnede status for Projekt Universitetshospital Køge, at tid, økonomi og kvalitet kan overholdes.

Hverken regionens interne controllerenhed eller revisionen har ved gennemgang konstateret forhold, der giver anledning til at tage forbehold for de oplysninger, der gives i kvartalsrapporten. Bemærkninger fra den interne controllerenhed er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

  1. Kvartalsrapporten for USK for 1. kvartal 2019 godkendes og videresendes til Sundheds- og Ældreministeriet.
  2. Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. maj 2019, pkt. 14

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 11

Indstillingens punkt 1 godkendt. Indstillingens punkt 2 taget til efterretning.

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 11:

Controllerenhedens bemærkninger

Kvartalsrapport for USK 1. kvartal 2019

Ledelseserklæring

Skema vedr. deponering

12. Godkendelse af Praksisplan for psykologhjælp

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3993869

Resume

Udkast til ”Praksisplan for Psykologhjælp” har været sendt i høring efter behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen og Forretningsudvalget i november 2018. Tilkendegivelserne fra høringsparterne nu er blevet indarbejdet. Det reviderede planudkast har været behandlet i Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp, hvor der er enighed om at oversende planen med henblik på Regionsrådets endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Der forelægges ”Praksisplan for psykologhjælp”, som er udarbejdet af en arbejdsgruppen under Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp.

Det første udkast til praksisplan blev behandlet i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 15. november 2018 og i Forretningsudvalget 26. november 2018, som godkendte, at udkastet til praksisplan blev sendt i høring.

Høringsparterne har givet positive tilbagemeldinger på planudkastet, som bifaldes af parterne, og høringssvarene har givet anledning til mindre, supplerende tekstbidrag, som er indarbejdet i vedlagte reviderede udkast til ”Praksisplan for Psykologhjælp”.

Praksisplanen danner grundlag for regionens beslutning om blandt andet behandlingskapacitet, placering af ydernumre, udviklingen i samarbejdet med øvrige sundhedstilbud og kvalitetsudvikling indenfor for rammerne af overenskomsten.

Indhold i Praksisplanen

Praksisplanen giver indledningsvis en beskrivelse af de persongrupper, der er berettiget til at modtage psykologhjælp med tilskud samt de formelle krav til psykologer med ydernummer.

Planen belyser udviklingen i befolkningstallet. Planen har også indarbejdet de konklusioner fra sundhedsprofilen, som har relevans for psykologområdet. Desuden er udviklingen i behandlingsaktivitet og økonomi i den forudgående periode analyseret.

Heraf fremgår det, at det samlede forbrug til psykologhjælp ligger konstant, og at der ses et fald i antallet af behandlinger og i antallet af borgere, som har modtaget psykologhjælp i perioden 2015 – 2017.

Den geografiske fordelingen af psykologer og kapaciteten er f.eks. belyst ved antallet af psykologer og deres fordeling i de enkelte kommuner. Endvidere er borgernes pendlingsmønster samt ventetiden til psykologbehandling beskrevet.

Praksisplanen lægger op til en række områder, som der skal rettes særligt fokus på i den kommende periode. Praksisplanen inkluderer seks konkrete anbefalinger:

· Den demografiske udvikling skal følges på kommuneniveau

· Antallet på 128 ydernumre fastholdes

· Udviklingen i forsøgsordningen med vederlagsfri psykologbehandling til unge 18-20 årige følges

· Der arbejdes på initiativer til konkrete samarbejder eller forsøgsordninger mellem psykologer, alment praktiserende læger og psykiatrien

· Der følges op på indrapportering af utilsigtede hændelser

· Der følges op på serviceinformationerne på psykologernes praksisdeklarationer i planperioden.

Planudkastet har den 9. april 2019 været behandlet i Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp.

Psykologerne i Samarbejdsudvalget har jf. overenskomstens bestemmelser mulighed for at fremsætte selvstændige bemærkninger til udkastet til praksisplan.

Samarbejdsudvalgets beslutning var, at:

”Udkastet til praksisplan blev drøftet. Praksisplanen oversendes til endelig godkendelse til Regionsrådet.

Psykologerne i samarbejdsudvalget ønsker at fastholde opmærksomheden på – og omsorgen for – at den til enhver tid gældende kapacitet i ordningen overvåges og søges justeret, når der foreligger fakta, som kan påvise et øget behov for psykologhjælp hos borgerne i Region Sjælland under hensyntagen til, at den centralt definerede økonomiramme også søges udvidet.”

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Praksisplan for Psykologhjælp godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 13. maj 2019, pkt. 7

Udvalget anbefaler, at Praksisplan for psykologhjælp godkendes.

Udvalget vil på næste møde modtage en status for projekt med telepsykiatri.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. maj 2019, pkt. 16

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 12

Godkendt

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 12:

Udkast Praksisplan for psykologhjælp

13. Delegation af regionsrådets indstillingsret til de særlige pladser i Psykiatrien

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3991805

Resume

Sundheds- og Ældreministeriet har den 20. december 2018 fremsat et lovforslag vedrørende de særlige pladser i psykiatrien. I lovforslaget er der lagt op til, at regionsrådet i patienternes bopælskommune får mulighed for at anmode visitationsforummet om at udfærdige en indstilling til en særlig plads. Lovforslaget er vedtaget og trådte i kraft den 1. april 2019. Det foreslås, at indstillingsretten til de særlige pladser delegeres fra regionsrådet til psykiatriledelsen.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i juni 2017, at der i hver region skulle oprettes særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Region Sjælland har etableret de planlagte 23 særlige pladser i Psykiatrien Syd i Vordingborg.

Ophold på de særlige pladser kan alene finde sted på baggrund af en indstilling og en afgørelse om visitation.

Det har tidligere udelukkende været kommunalbestyrelsen i patientens handlekommune, som har kunne anmode om indstilling til visitation til de særlige pladser hos visitationsforummet for de særlige pladser. På baggrund af indstillingen fra visitationsforummet træffer kommunalbestyrelsen i patientens handlekommune afgørelse om visitation af patienten til ophold på en af de særlige pladser.

Da de særlige pladser ikke er blevet anvendt i det forventede omfang, har Sundheds- og Ældreministeriet den 20. december 2018 fremsat et lovforslag vedrørende de særlige pladser i psykiatrien.

Med lovforslaget, som Folketinget efterfølgende har vedtaget med ikrafttrædelse den 1. april 2019, tillægges regionsrådet kompetence til – på lige fod med kommunalbestyrelsen i patientens handlekommune – at anmode visitationsforummet om at indstille en patient til ophold på en af de særlige pladser.

Regionen får dermed mulighed for at gøre kommunen opmærksom på borgere, som efter regionens mening kan have gavn af et ophold på de særlige pladser.

Det vil dog fortsat være kommunalbestyrelsen i patientens handlekommune, der træffer den endelige afgørelse på baggrund af indstillingen fra visitationsforummet.

Med lovforslaget udvides regionsrådets kompetence desuden således, at regionsrådet får adgang til at indhente relevante oplysninger om patienten på tilsvarende vis som kommunalbestyrelsen og visitationsforummet.

Det er regionsrådet, der skal fastsætte den nærmere organisering og administration for anmodningsprocessen.

Administrationen foreslår, at regionsrådet delegerer indstillingsretten til de særlige pladser i psykiatrien til Psykiatriledelsen. Såfremt regionsrådet delegerer indstillingsretten til Psykiatriledelsen, vil Psykiatriledelsen videredelegere til afdelingsledelserne, så indstillingsretten kan benyttes ude på de enkelte sengeafsnit og ambulante enheder.

Der sker parallel politisk behandling i Forretningsudvalget den 20. maj 2019 og Udvalget for social og psykiatri den 23. maj 2019 forud for Regionsrådets behandling af sagen den 27. maj 2019. Udvalgets indstilling vil foreligge på Regionsrådets møde.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regionsrådets indstillingsret til de særlige pladser delegeres til Psykiatriledelsen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. maj 2019, pkt. 17

Anbefales med forbehold for udvalgets indstilling i møde den 23. maj 2019.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 13

Godkendt.

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

14. Politisk mødeplan 2020

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3988599

Resume

Der fremlægges forslag til mødeplan for ordinære møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet i 2020 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til den politiske mødeplan for 2020.

Den politiske mødeplan er udarbejdet ud fra følgende kriterier:

  • 11 forretningsudvalgsmøder, der afholdes på mandage med start kl. 9.30, med undtagelse af møde i august, som afholdes fredag den 14. august
  • 10 regionsrådsmøder, der afholdes på mandage med start kl. 16.00, hvor der vil være temamøde forinden
  • Der er reserveret foreløbige datoer til udvalgsmøder. Udvalgsmøderne er søgt placeret samlet så vidt muligt inden for samme uge for at gøre sagsgangene så korte som muligt og for at sikre, at sagerne kan nå med til næste møde i Forretningsudvalget. Mødeplanen for udvalgene skal godkendes i de enkelte udvalg
  • Der er reserveret dato til afholdelse af døgnseminar for Regionsrådet i forlængelse af regionsrådsmøde den 2. marts 2020 (2.-3. marts 2020)
  • Der er reserveret datoer til afholdelse af budgetseminar den 12. maj 2020 og den 25. august 2020

Som bilag er vedlagt kalender med datoer for de foreslåede møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Når mødeplanen er godkendt i alle udvalg, vil medlemmerne modtage de relevante mødeindkaldelser til de politiske møder via den elektroniske kalender (Outlook).

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Det indstilles, at

  1. møderne i Forretningsudvalget for 2020 godkendes
  2. møderne i Regionsrådet for 2020 godkendes
  3. de planlagte temamøder i Regionsrådet for 2020 godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget for så vidt angår indstillingens pkt. 1. Indstillingens punkt 2 og 3 godkendes af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. maj 2019, pkt. 18

Indstillingens punkt 1 godkendt. Indstillingens punkt 2 og 3 anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 14

Indstillingens punkt 2 og 3 godkendt.

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 14:

Mødekalender 2020 FU og RR

15. Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2018-2019 (Lukket punkt)

16. Salg af Glentevej 1, 4700 Næstved (Lukket punkt)

17. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3833086

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 17

Formanden orienterede om, at han i brev af 29. marts 2019 har inviteret sundhedsministeren til et møde i sagen om mangelfulde brystundersøgelser på Ringsted Sygehus. Ministeren har afslået invitationen under henvisning til udskrivelsen af valg til Folketinget.

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener