Søg
 
Møde i

13. Delegation af regionsrådets indstillingsret til de særlige pladser i Psykiatrien

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3991805

Resume

Sundheds- og Ældreministeriet har den 20. december 2018 fremsat et lovforslag vedrørende de særlige pladser i psykiatrien. I lovforslaget er der lagt op til, at regionsrådet i patienternes bopælskommune får mulighed for at anmode visitationsforummet om at udfærdige en indstilling til en særlig plads. Lovforslaget er vedtaget og trådte i kraft den 1. april 2019. Det foreslås, at indstillingsretten til de særlige pladser delegeres fra regionsrådet til psykiatriledelsen.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i juni 2017, at der i hver region skulle oprettes særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Region Sjælland har etableret de planlagte 23 særlige pladser i Psykiatrien Syd i Vordingborg.

Ophold på de særlige pladser kan alene finde sted på baggrund af en indstilling og en afgørelse om visitation.

Det har tidligere udelukkende været kommunalbestyrelsen i patientens handlekommune, som har kunne anmode om indstilling til visitation til de særlige pladser hos visitationsforummet for de særlige pladser. På baggrund af indstillingen fra visitationsforummet træffer kommunalbestyrelsen i patientens handlekommune afgørelse om visitation af patienten til ophold på en af de særlige pladser.

Da de særlige pladser ikke er blevet anvendt i det forventede omfang, har Sundheds- og Ældreministeriet den 20. december 2018 fremsat et lovforslag vedrørende de særlige pladser i psykiatrien.

Med lovforslaget, som Folketinget efterfølgende har vedtaget med ikrafttrædelse den 1. april 2019, tillægges regionsrådet kompetence til – på lige fod med kommunalbestyrelsen i patientens handlekommune – at anmode visitationsforummet om at indstille en patient til ophold på en af de særlige pladser.

Regionen får dermed mulighed for at gøre kommunen opmærksom på borgere, som efter regionens mening kan have gavn af et ophold på de særlige pladser.

Det vil dog fortsat være kommunalbestyrelsen i patientens handlekommune, der træffer den endelige afgørelse på baggrund af indstillingen fra visitationsforummet.

Med lovforslaget udvides regionsrådets kompetence desuden således, at regionsrådet får adgang til at indhente relevante oplysninger om patienten på tilsvarende vis som kommunalbestyrelsen og visitationsforummet.

Det er regionsrådet, der skal fastsætte den nærmere organisering og administration for anmodningsprocessen.

Administrationen foreslår, at regionsrådet delegerer indstillingsretten til de særlige pladser i psykiatrien til Psykiatriledelsen. Såfremt regionsrådet delegerer indstillingsretten til Psykiatriledelsen, vil Psykiatriledelsen videredelegere til afdelingsledelserne, så indstillingsretten kan benyttes ude på de enkelte sengeafsnit og ambulante enheder.

Der sker parallel politisk behandling i Forretningsudvalget den 20. maj 2019 og Udvalget for social og psykiatri den 23. maj 2019 forud for Regionsrådets behandling af sagen den 27. maj 2019. Udvalgets indstilling vil foreligge på Regionsrådets møde.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regionsrådets indstillingsret til de særlige pladser delegeres til Psykiatriledelsen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. maj 2019, pkt. 17

Anbefales med forbehold for udvalgets indstilling i møde den 23. maj 2019.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 13

Godkendt.

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener