Søg
 
Møde i

11. Kvartalsrapport for Projekt Universitetshospital Køge 1. kvartal 2019

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3992318

Resume

I henhold til ’Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri’ skal der for Universitetshospital Køge (USK) udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til Regionsrådet. Disse danner grundlag for opfølgning fra Sundheds- og Ældreministeriet. Der redegøres i denne sag desuden for fremdriften i projektet.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter, herunder Universitetshospitalet i Køge (USK), lever op til de overordnede formål. Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter.


I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, der skal påbegyndes, når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet.

Den 9. maj 2018 modtog regionen godkendelse af udbetalingsanmodningen vedr. USK. USK er regionens sidste kvalitetsfondsprojekt. Godkendelsen betyder, at regionen siden 2. kvartal 2018 har udarbejdet kvartalsrapporter.

Kvartalsrapporten skal indsendes med en ledelseserklæring, hvor regionsrådsformanden og regionsdirektøren erklærer, at rapporteringen til ministeriet giver et retvisende billede af status for projekterne. Kvartalsrapport og ledelseserklæring er vedlagt som bilag.

Samtidigt skal regionens uafhængige revision sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra ministeriet om kvalitetsfondsprojekterne. Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. USK, dervedlægges som bilag.

Det skal hertil bemærkes, at der i erklæringen tages forbehold for manglende bogføring vedr. deponering. Forbeholdet skyldes forsinkelser i bogføringen af bevægelser, således at disse bogføringer først sker efter udarbejdelsen af erklæringen. Revisionen må derfor tage forbehold for opgørelsen af deponering. Forbeholdet kan, efter aftale med revisionen, fjernes i denne endelige erklæring og vil dermed ikke være en del af sagen, når denne afgøres af Regionsrådet. Forbeholdet har ingen betydning for revisionens andre konklusioner.

Erklæringen underskrives endeligt af revisionen, når Regionsrådet har godkendt kvartalsrapporterne.

Den fremsendte kvartalsrapport for 1. kvartal 2019 beskriver status for det samlede Projekt Universitetshospital Køge.

Fremdrift i projektet
Efter ønske fra medlemmer af Regionsrådet er det i forbindelse med kvartalsrapport for 3. kvartal 2018 besluttet, at der i sagen gives en beskrivelse af projektets generelle fremdrift. Der vil løbende blive fuldt op på hvorledes denne status gives for at sikre Regionsrådet det bedste informationsniveau.

Status for projektet er som følger:

Regionsrådet godkendte den 4. marts 2019 projektforslaget for TE01 med tilhørende anlægsøkonomi og udførelsestidsplan.

Kontrakten med totalentreprenøren JV Itinera-CMB blev underskrevet onsdag den 27. marts 2019. Kontrakten omhandler ca. 115.000 m² senge- og behandlingsbygning omfattende bl.a. ambulatorier, operationsstuer, sengestuer og stråleterapi. Med kontraktens underskrivelse går TE01 ind i fase 2, som omfatter hovedprojekteringen og udførelse, og som vil bestå af fire bygningsmæssige delprojekter B1, B2, B6 og B8.

Første delprojekt B1 vil være færdigt juni 2021, hvorefter sengeafdelinger i de eksisterende bygninger L og F flyttes hertil, så disse bygninger kan fjernes og give plads til opførelsen af den resterende del af nybyggeriet. Det færdige byggeri vil stå klar ultimo 2024.


Regionsrådet godkendte udbud af Te03 Energicentral (fjernkøl og nødstrøm) den 3. december 2018. Der er nu indkommet tilbud på henholdsvis nødstrømsanlæg, og fjernkølecentralen. Der pågår vurdering af tilbuddene, og det er intentionen, at der underskrives kontrakter ultimo maj 2019.

For TE02-A Nuklearmedicin og laboratoriebygningen godkendte Regionsrådet udbudsmaterialet den 4. februar 2019. Der er nu prækvalificeret to totalentreprenører, som skal afgive tilbud senest den 24. juni 2019.

Med udgangspunkt i den godkendte udbudsstrategi fra marts 2017 og hovedtidsplan fra juni 2018 er den overordnede status for Projekt Universitetshospital Køge, at tid, økonomi og kvalitet kan overholdes.

Hverken regionens interne controllerenhed eller revisionen har ved gennemgang konstateret forhold, der giver anledning til at tage forbehold for de oplysninger, der gives i kvartalsrapporten. Bemærkninger fra den interne controllerenhed er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

  1. Kvartalsrapporten for USK for 1. kvartal 2019 godkendes og videresendes til Sundheds- og Ældreministeriet.
  2. Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. maj 2019, pkt. 14

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 11

Indstillingens punkt 1 godkendt. Indstillingens punkt 2 taget til efterretning.

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 11:

Controllerenhedens bemærkninger

Kvartalsrapport for USK 1. kvartal 2019

Ledelseserklæring

Skema vedr. deponering


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener