Søg
 
Møde i

10. Holbæk Sygehus - Udvidelse af bygning 42

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3994137

Resume

Holbæk Sygehus er udbygget med omtrent den aktivitet, der skal være, når Region Sjællands sygehusplan er gennemført i 2024. For at sikre større kapacitet på det medicinske område og leve op til dagens standard med større andel af ensengsstuer fremlægges projektforslag til udvidelse og ombygning af bygning 42 til Regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Der har bl.a. på grund af de fysiske forhold været særlige kapacitetsudfordringer på det medicinske område på Holbæk Sygehus. Der er i budgetaftale 2019 derfor afsat midler til en udvidelse af kapaciteten med 18 senge. Med udvidelsen af bygning 42 etableres denne forøgelse af kapaciteten.

Eksisterende forhold

Bygningen er opført i 3 etager på i alt 1.885 m2 og rummer 26 sengepladser. Stueetagen er disponeret til blodprøvetagning, mens 1. og 2. sal består af sengeafsnit med hver 6 tosengsstuer og én ensengstue.

Fremtidige forhold

Projektforslaget er vedlagt som bilag. Bygningen forlænges mod Akacievej med en tilbygning i samme arkitektoniske udtryk som de eksisterende længer. I stueetagen udføres tilbygningen som et råhus uden indvendig aptering, mens den på 1. og 2. sal indeholder de nye sengeafsnit med i alt 44 sengepladser. Sengeafsnittene placeres etagevis og vil hver bestå af:

· 8 nye ensengsstuer med eget badeværelse, hvoraf en stue pr. etage er til bariatriske (svært overvægtige) patienter.

· 6 eksisterende tosengsstuer med eget badeværelse i eksisterende bygning.

· 1 nyetableret ensengsstue med eget badeværelse i eksisterende bygning.

· 1 eksisterende ensengsstue med eget badeværelse i eksisterende bygning.

Udvidelsen udgør i alt 1.381 m2.

Ensengsstuer

Disponeringen og indretningen af enestuerne bygger på de erfaringer, der er opsamlet fra regionens øvrige enestueprojekter. Alle nye sengestuer indrettes som enestuer med eget bad og toilet. Bad og toilet placeres indeliggende mod gang, og der dannes dybe nicher i gangforløbet med adgang til to sengestuer. Der er mulighed for at bruge nicherne til forrum til isolationsstuer.

Stuerne indrettes med 3 zoner. Personalets arbejdszone er gangnær og indeholder de væsentlige funktioner som håndvask og skrivepult. Patientens zone centralt i rummet har udsyn til omgivelserne ude og inde. Ud- og indsyn fra gangareal skærmes af de dybe nicher. Pårørendezonen ved facaden har plads til gæster og overnattende.

Fællesfaciliteter

På begge etager indrettes nye køkkenfaciliteter tilpasset regionens kostkoncept. Opholdsrum, møderum og personaleophold er placeret med adgang fra den centrale gang og markerer sig som karnapper i facaden, hvorved der opnås både gode dagslysforhold og udsyn til omgivelserne. Depoter og supportfunktioner ligger i en zone mellem gang og enestuer, hvilket giver en god overskuelighed og et godt arbejdsflow, mens personalefaciliteter ligger samlet i forbindelse med den eksisterende sekretærfunktion og modtagelse.

Tidsplan

Der udarbejdes detail- og udbudsprojekt frem til september 2019. Projektet udbydes i fagentrepriser og med et fremskudt udbud på betonelementleverancen af hensyn til den mest optimale udførelsestakt.

Der er fremskudt udbud på betonelementer juni 2019. Udbudsperioden på fagentreprise er september/oktober 2019. Udførelsen sker fra oktober 2019 til november 2020.

Optimeringsliste

Optimeringsliste udgør ca. 5% af håndværkerudgifterne.

Som tilkøbsoptioner prioriteres opgradering af belysning og elinstallationer i den eksisterende del af bygningen samt køleinstallationer til ventilationsanlæg, eksisterende hovedforsyning.

Som fradragsoptioner peges på reduktion af inventar/udstyr og et lavere kvalitetsniveau i overflader og materialer.

Økonomi

(Kr.)

Anlægsudgift inkl. uforudseelige udgifter

31.120.000

Inventar og Apparatur

3.900.000

Omkostninger

6.100.000

I alt

41.120.000

Der er givet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2018, hvoraf der er forbrugt 0,1 mio. kr. De uforbrugte 2,4 mio. kr. er overført til 2019. Mindreforbruget i 2018 skyldes forskydning i tidsplan grundet behov for koordinering mellem brugerønsker og sikring af arkitektonisk kvalitet i projektforslaget. Der skal gives tillægsbevilling, da der skal bevilges midler til at gennemføre projektet i henhold til revideret betalingsplan.

Den samlede tidsplan forlænges med 3 måneder, hvorfor rådighedsbeløb i 2019 ændres til 11,5 mio. kr., og rådighedsbeløb for 2020 ændres fra 20,26 mio. kr. til 29,52 mio. kr.

Det forudsættes, at de driftsøkonomiske konsekvenser skal dækkes af de midler, der tidligere har været givet til finansiering af den midlertidige overbelægning på medicinsk afdeling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Projektforslaget godkendes.

2. Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 38,62 mio. kr. således at den samlede anlægsbevilling udgør 41,12 mio. kr.

3. Der frigives rådighedsbeløb på 9,1 mio. kr. i 2019.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. maj 2019, pkt. 13

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 10

Godkendt.

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 10:

Projektforslag, Holbæk Sygehus, Udvidelse af bygning 42, Enestueprojekt


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener