Søg
 
Møde i

9. Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2018

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3981739

Resume

MED-Hovedudvalgets opsamlende årlige arbejdsmiljødrøftelse forelægges til politisk drøftelse. Drøftelsen tager udgangspunkt i faktuelle oplysninger om sygefravær, arbejdsulykker, afgørelser fra arbejdstilsynet m.m. samt arbejdsmiljødrøftelser på alle niveauer i MED-organisationen.

Sagsfremstilling

Ifølge arbejdsmiljøloven skal alle virksomheder gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse. I Region Sjælland er det aftalt, at alle niveauer af MED-organisationen gennemfører en årlig arbejdsmiljødrøftelse.

Drøftelsen sætter fokus på status på arbejdsmiljøet og på aktiviteter og indsatser for det kommende år. Den medvirker endvidere til, at alle MED-udvalg får tilrettelagt samarbejdet om arbejdsmiljøet for det kommende år.

MED-udvalgenes arbejdsmiljødrøftelser samles til MED-Hovedudvalget, der gennemfører en samlet drøftelse for hele virksomheden. Denne fandt sted den 4. april 2019.

Af den årlige arbejdsmiljødrøftelse fremhæves følgende:

- Sygefraværet er steget med 0,29 procentpoint fra 2017-2018.

Både Regionsrådet og Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering har fokus på Region Sjællands sygefravær og ønsker, at der arbejdes målrettet og strategisk for at sænke det. Det gælder både direkte med fokus på en tættere opfølgning på den enkeltes sygefravær, men også indirekte ved at arbejde med årsager til for stort arbejdspres og negative faktorer i arbejdsmiljøet.

- Arbejdsulykker uden fravær er steget med 192 ulykker fra 2017-2018.

Det er primært de ulykkesårsager, der skyldes fysisk og psykisk vold og fysiske uheld, der er steget. Flere Område-MED har i deres årlige drøftelser givet udtryk for, at der skal være øget fokus på analyserne af ulykkeshændelser i det kommende år. De enheder, der har fokuseret på analyse af hændelsesforløb beskriver, at resultatet ofte giver værdifuld læring, der medfører justerede introduktions- eller instruktionsprogrammer eller lokale retningslinjer.

- Arbejdsulykker med fravær er faldet 26 ulykker fra 2017-2018

Faldet i arbejdsulykker med fravær skal ses i sammenhæng med, at antallet af forflytningsulykker er faldet.

- Antallet af reaktioner fra Arbejdstilsynet er faldet med 17 fra 2017-2018:

Faldet i reaktioner dækker både over færre strakspåbud og et langt færre antal påbud.

Arbejdsmiljøorganisationen i Region Sjælland har i 2018 modtaget ros fra Arbejdstilsynet for at være godt forberedt og samarbejdsvillige under udvidede risikobaserede tilsyn.

I forhold til samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet i det forløbne år fremgår det, at samarbejdet lykkes bedst i de enheder, der arbejder målrettet med at integrere arbejdsmiljøvinklen i det daglige arbejde og arbejdsgangene.

MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse blev gennemført med følgende konklusioner:

MED-Hovedudvalget drøftede regionens arbejdsmiljøindsats i 2018 og tog status på arbejdsmiljøet og indsatserne på arbejdsmiljøområdet til efterretning. MED-Hovedudvalget konstaterede, at der gennemføres en stor og vigtig indsats for arbejdsmiljøet på regionens arbejdspladser.

MED-Hovedudvalget besluttede, at der skal iværksættes to indsatsområder:

- nedbringelse af sygefravær

- rekruttering, fastholdelse og brug af flere faggrupper.

MED-Hovedudvalget tilsluttede sig også, at der udarbejdes tilbud til arbejdsmiljøgrupperne med viden og redskaber til at foretage analyser af hændelsesforløb, med henblik på at forebygge arbejdsulykker.

Flere detaljer om fakta og indsatser på arbejdsmiljøområdet fremgår af dokumentet ”Oplæg til MED Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse for 2018”, der er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at MED-Hovedudvalgets opsamlende arbejdsmiljødrøftelse drøftes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering mandag den 6. maj 2019, pkt. 2

Sagen blev drøftet, idet udvalget anerkendte arbejdsmiljøarbejdet og tilsluttede sig MED-Hovedudvalgets indsatsområder omkring nedbringelse af sygefravær og rekruttering, fastholdelse og brug af flere faggrupper med henblik på at nedbringe arbejdspresset og styrke arbejdsmiljøet i Region Sjælland.

Anders Koefoed (V) deltog ikke i Udvalget for arbejdsmiljø og rekrutterings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. maj 2019, pkt. 11

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 9

Sagen drøftet.

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 9:

Oplæg til MED Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2018


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener