Søg
 
Møde i

8. Screening for brystkræft i Region Sjælland

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3948462

Resume

Regionsrådet har i 2018 besluttet at anskaffe en ny trailerbus til at videreføre den nuværende decentrale model for screening af brystkræft med 13 mobile screeningssteder og ét stationært screeningssted. En efterfølgende teknisk vurdering af de eksisterende trailerbusser har vist, at det er muligt at renovere to busser i stedet for nyanskaffelse. Derved kan der fra projektet tilbageføres anlægsbudget på 5,0 mio. kr. og varigt driftsbudget på 0,7 mio. kr.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 4. juni 2018, at videreføre den nuværende decentrale model for screening af brystkræft med 13 mobile screeningssteder og ét stationært screeningssted på Ringsted Sygehus. Beslutningen medførte, at to eksisterende slidte og dårligt fungerende trailerbusser skulle udfases, og der skulle indkøbes og bestykkes en ny trailerbus. Derved vil der fremadrettet være to trailerbusser til servicering af de 13 mobile screeningssteder, der supplerer det stationære screeningssted på Ringsted Sygehus.

Som et led i beslutningen er der afsat 9 mio. kr. til indkøb af ny trailerbus og nyt udstyr. Ligeledes er der afsat 0,7 mio. kr. til årlige merudgifter til drift som følge af længere åbningstider.

En væsentlig forudsætning for sagen var blandt andet sygehusets forventning om at brystscanningsmetoden tomosyntese ville blive en del af den europæiske retningslinje inden for et til to år.

Efter Regionsrådets beslutning er der igangsat et arbejde med forberedelse af udbud af trailerbus og udstyr. I den forbindelse er man blevet opmærksom på, at den mekaniske tilstand og selve konstruktionen af trailerbusserne, er bedre end hidtil vurderet.

En efterfølgende teknisk vurdering, foretaget af et eksternt firma, underbygger dette.

En mindre omfattende renovering af de eksisterende trailerbusser kan således medvirke til en levetid på yderligere minimum 10 år under forudsætning af løbende renovering og vedligeholdelse.

Ligeledes er forventningen til den nye brystscanningsmetode tomosyntese siden blevet nedtonet. Det vurderes således nu, at det vil kræve yderligere forskning for at afgøre, om tomosyntese på sigt bør udgøre den gængse mammografiscreeningsmetode, eller om metoden skal bruges som supplement til den nuværende konventionelle undersøgelsesmetode – altså ikke en standardundersøgelse. Vurderingen er på nuværende tidspunkt, at tomosyntese ikke bliver standardundersøgelse inden for en overskuelig fremtid. Tomosyntese anvendes allerede i dag på Ringsted Sygehus til de kvinder, der har tæt brystvæv. Der er tale om en lille andel af kvinderne.

Forudsætningerne for sagens økonomiske grundlag er på den baggrund ændrede.

På baggrund af ovenstående nye oplysninger, foreslås de to trailerbusser renoveret og genindsat i normal drift. Det skal bemærkes, at drift af tre trailerbusser i stedet for to trailerbusser vil betyde, at der ikke er behov for udvidet åbningstid som forudsat.

Ved renovering kan den besluttede decentrale model med 13 mobile screeningssteder fortsat opretholdes med drift af de tre trailerbusser.

I renoveringen af de to eksisterende trailerbusser indgår udskiftning af to mammomater (screeningsapparatur), således at apparaturet i de tre trailerbusser har et ensartet niveau. Dette vil bidrage til at sikre ens arbejdsgange og ens kvalitet af undersøgelserne, ligesom forbedret strålehygiejne og ergonomi vil kunne sikre bedre arbejdsgange for personalet i trailerne. Endelig vil nye mammomater fremadrettet kunne anvendes til tomosyntese, såfremt det måtte blive aktuelt at tilbyde.

Renoveringen af selve trailerbusserne kan gennemføres på ca. to måneder. Således forventes busserne genindsat i drift i september 2019 (pga. sommerferie-perioden). Udbud og anskaffelse af nyt apparatur forventes at vare flere måneder. Trailerbusserne vil således blive taget kortvarigt ud af drift med henblik på installation af mammomater, når disse er anskaffet.

Det skal bemærkes, at Forretningsudvalget den 13. februar 2019, som led i sagen om mangelfulde brystundersøgelser, besluttede at afdelingen på Ringsted Sygehus, der varetager brystundersøgelser, skal flyttes til Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Dette har ikke betydning for nærværende sag, idet der fortsat vil skulle opretholdes en decentral screeningsmodel med 13 mobile screeningssteder.

Økonomi

Anlægsudgifterne til renovering af trailerbusser, herunder udskiftning af to mammomater beløber sig til 4,0 mio. kr.

Jf. politisk beslutning fra 4. juni 2018, er der tilført en anlægsbevilling på 9,18 mio. kr. Som følge af sagen, kan anlægsbevillingen nedskrives med 5,18 mio. kr., der var forudsat anvendt i 2019.

Ligeledes kan driftsbudgettet nedskrives varigt med 0,7 mio. kr. til udvidede åbningstider ved to busser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. De eksisterende to trailerbusser renoveres i stedet for anskaffelse af en ny trailerbus.


2. Anlægsbevilling til screening nedskrives med 5,18 mio. kr.


3. Rådighedsbeløb til screening nedjusteres med 5,18 mio. kr. i 2019.

4. Driftsbevillingen til Næstved Slagelse Ringsted sygehuse reduceres med 0,7 mio. kr., som følge af ændret behov for udvidet åbningstid i to trailerbusser.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud tirsdag den 14. maj 2019, pkt. 4

Indstillingerne anbefales. Udvalget indstiller hertil, at drifts- og anlægsbevillingen reserveres til den samlede indsats på brystkræftområdet. Forslag hertil behandles i Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud.

Ellen Knudsen (C), stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel, Gitte Simoni (O) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Det præciseres i forhold til den anden sag på dagsordenen om Flytning af brystundersøgelser fra Ringsted til SUH, at der fremdeles vil være et tilbud om brystkræftscreening i Ringsted i form af et mobilt screeningssted i overensstemmelse med Regionsrådets beslutning i 2018 om at videreføre det eksisterende tilbud med 13 mobile og ét stationært screeningssted.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. maj 2019, pkt. 10

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Der henvises i supplerende sagsfremstilling ovenfor til andet punkt på dagsordenen om flytning af brystundersøgelser fra Ringsted til SUH. Forretningsudvalget besluttede i møde den 20. maj 2019 at udsætte denne sag. Den supplerende sagsfremstilling ovenfor bortfalder derfor.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 8

Godkendt.

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener