Søg
 
Møde i

7. Sundhedsaftalen 2019-2023

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4025088

Resume

Sagen beskriver baggrund og indhold i Sundhedsaftalen 2019-2023, herunder aftalens særlige regionale mål og målgrupper. Sagen beskriver dertil den videre proces for behandling af Sundhedsaftalen. Sagen forelægges med henblik på Regionsrådets godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen indgås af Regionsrådet og de 17 kommuner i Region Sjælland for en 4-årig periode. Det er lovbestemt, at regioner og kommuner skal indgå sundhedsaftaler, jf. Sundhedslovens §§ 203-205. De praktiserende læger indgår i samarbejdet men er ikke aftalepart. Sundhedsaftalen sætter mål og rammer for de patientforløb, som går på tværs af region og kommune. Desuden sætter aftalen retning på en række fælles udviklingsspor.

Sundhedsaftalen 2019-2023 er en central ramme for samarbejdet med kommuner og almen praksis i regionen, og aftalen har stor betydning for Region Sjællands ønsker om at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Jf. Regionsrådets strategi ”Region Sjælland på forkant” som beskriver, at en ny konkret og visionær sundhedsaftale er vigtig for gensidigt forpligtende samarbejde om øget lighed i sundhed og styrkede forebyggende sundhedsindsatser. Sundhedsaftalen indgår også som en væsentlig del af regionens kommende strategi for det nære sundhedsvæsen med arbejdstitlen ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen”.

Indhold i Sundhedsaftalen 2019-2023

Sundhedsaftale 2019-2023 tager udgangspunkt i visionen ’Fælles med borgeren om bedre sundhed’. Visionen understøttes af de nationale kvalitetsmål for sundhedsvæsenet, suppleret med fire regionale mål på de områder, hvor de nationale mål ikke til fulde adresserer Region Sjællands særlig udfordringer. De fire fælles kommunale-regionale mål er:

· Fælles om borgerens livsudfordringer

· Tryghed og mestring i eget hjem

· Effektiv forebyggelse – sunde borgere

· Mental sundhed og psykisk trivsel

Der er tale om en fokuseret aftale, der stiller skarpt på behovet for tværsektorielle indsatser i forhold til følgende udvalgte målgrupper:

· Sårbare ældre

· Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme

· Voksne med psykisk sygdom

· Børn og unge med trivselsudfordringer

Derudover indgår en række principper for samarbejdet i aftalen med henblik på fortsat at udvikle det tværsektorielle samarbejde. Det gælder særligt for områder, der typisk er kendetegnet ved at give udfordringer i hverdagen.

Den videre proces

Sundhedsaftalen 2019-2023 er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget, som pr. 9. april 2019 har godkendt aftalen i forlængelse af en høringsproces, hvor i alt 38 høringssvar er blevet behandlet. Sundhedsaftalen 2019-2023 fremsendes til godkendelse af Regionsrådet med Sundhedskoordinationsudvalgets anbefaling om tiltræden.

Tilsvarende behandles aftalen af kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner i Region Sjælland med henblik på tiltræden. PLO er ikke aftalepart. De dele af aftalens implementering, som forudsætter aftaler med PLO, vil løbende blive behandlet i Praksisplanudvalget.

Når aftalen er godkendt af Regionsråd og kommunalbestyrelser og senest 30. juni 2019, sendes aftalen til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen vurderer aftalen i forhold til de beskrevne krav i ’Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler’.

Aftalen træder i kraft efter fremsendelse til Sundhedsstyrelsen.

Styregruppen for sundhedssamarbejdet udarbejder implementeringsplan, der godkendes i Sundhedskoordinationsudvalget.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Sundhedsaftalen 2019-2023 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 13. maj 2019, pkt. 12

Udvalget anbefaler, at Sundhedsaftalen 2019-2023 godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. maj 2019, pkt. 8

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 7

Godkendt.

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 7:

Sundhedsaftalen 2019-2023


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener