Søg
 
Møde i

6. Revision af investeringsoversigten pr. 31. marts 2019

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3990759

Resume

Med denne sag følges der op på investeringsoversigten i budget 2019. Der søges desuden om udmøntning af anlægsbevillinger for 99 mio. kr. samt afsættelse og frigivelse af rådighedsbeløb på 57,4 mio. kr. i henhold til budget 2019 og revision af investeringsoversigten pr. 31.marts 2019.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler primært udmøntning af en række digitaliserings-projekter, der indgår i budget 2019, og som dermed tidligere er besluttet. I henhold til Budget- og regnskabssystemer for regionerne, skal disse beslutninger udmøntes i konkrete bevillingsbeslutninger, hvilket sker med denne sag.

Herudover søges der med denne sag om bevilling og tillægsbevillinger til en række projekter, der ikke fremgår af det oprindelige budget 2019.

Overholdelse af anlægsloftet

Anlægsloftet for 2019 er aftalt i den økonomiaftale, der indgås mellem Danske Regioner og regeringen. For at sikre overholdelse af anlægsloftet, men samtidig også en fuld udnyttelse af anlægsloftet, revurderes investeringsoversigten (året anlægsbudget) løbende.

Investeringsoversigten i det oprindeligt budget 2019 er lig med Region Sjællands anlægsloft i 2019 på ca. 393,5 mio. kr. I forlængelse heraf har Regionsrådet på mødet den 29. april 2019 godkendt overførsel af investeringsbudget fra 2018 til 2019 på i alt 106,4 mio. kr. på anlæg, der er omfattet af anlægsloftet.

Derudover har en gennemgang af de igangværende anlægsprojekters budgetbehov i 2019 givet anledning til en samlet nedjustering af investeringsbudgettet med 14,3 mio. kr. i 2019. Med det reviderede investeringsbudget i 2019 på i alt 408,7 mio. kr. vil regionen gå 92,1 mio. kr. over anlægsloftet i 2019. Dette er med en forudsætning om, at alle projekter udnytter de nye rådighedsbeløb fuldt ud. Det er dog forventningen, at der i løbet af året vil ske ændringer i tidsplanerne for flere af projekterne, således at anlægsrammen vil kunne overholdes i 2019.

Tabel 1: Investeringsoversigt for 2019

(1.000 kr.)

Oprindeligt budget 2019 (sundhed + Fælles Formål / adm.)

393.471

+ Overført fra 2018, godkendt af RR d. 29/4 2019

106.400

+ Ændringer pr. 31. marts 2019, jf. tabel 2

-14.306

Revideret budget i henhold til anlægsloft

485.565

Overskridelse af anlægsloft

92.094

* Opgøres ekskl. Socialområdet, donationer samt køb/salg af ejendomme

Justering af rådighedsbeløb

Anlægsbevillinger vil ofte strække sig over flere år. I disse tilfælde deles bevillingen op i rådighedsbeløb i henhold til forventede udførelses- og betalingsplaner. Regionsrådet afsætter rådighedsbeløb i de relevante år, men kan udelukkende frigive rådighedsbeløb i det aktuelle budgetår.

Regionsrådet kan i 2019 fx give anlægsbevilling til et projekt, der strækker sig over perioden 2019-2021. Regionsrådet afsætter rådighedsbeløb for den samlede periode, men frigiver alene rådighedsbeløbet for 2019.

Rådighedsbeløb afsættes som angivet i forhold til forventede udførelses- og betalingsplaner. Af forskellige årsager kan der forekomme ændringer i disse planer, hvilket kræver løbende justeringer af afsatte rådighedsbeløb. I tabel 2 fremgår de anlægsprojekter, hvor der med udgangen af 1. kvartal 2019 er justeringer til rådighedsbeløbet i år.

Tabel 2: Ændring i rådighedsbeløb

(1.000 kr.)

2019

2020

Sundhedsområdet HK1:

Egenfinansiering
Sundhedsplatformen

8.125

LPR3

-3.668

FMK Beslutningsstøtte

1.500

Infrastruktur PHC

650

LPR3 / Sundhedsplatform

-5.000

Landsdelsprogram telemedicinsk hjemmemonitering til borgere med KOL

1.269

ApoVision (fra drift til anlæg)

457

Holbæk, Fase 1. Bygning 42
(senge og enestuer)

-9.260

9.260

Opgradering/udskillelse af Servisys

-380

380

Udbud af det mikrobiologiske system

-1.218

1.218

Implementering af patologisystem evt. Beaker

-1.000

1.000

Nyt uddannelseskoncept SP

-350

Digitalisering af befordringsansøgninger

220

Fælles Formål og Administration HK4:

Stabilisering af teknisk fundament for Oracle E-Business Suite

-529

Udbud af mødebooking og forplejningsbestillingssystem

-1.046

1.046

Nyt Budgetsystem

529

Anskaffelse af nyt intranet og website

-1.114

Administrativ proces. Effektivisering

-3.390

3.390

Foranalyser

-101

101

Ændring i rådighedsbeløb i alt

-14.306

16.395

Anlægsbevillinger

Ud over ændring af rådighedsbeløb er det også nødvendigt med tillægsbevillinger/anlægsbevillinger for at frigive afsatte beløb og justere bevillinger i henhold til forventet forbrug.

Regionsrådet afsatte i budget 2019 en række beløb til bl.a. nye digitaliserings-projekter. Jf. tabel 3 søges der med denne sag om anlægsbevilling på ca. 48 mio. kr. til digitaliseringsprojekter på sundhedsområdet og ca. 23 mio. kr. til digitaliseringsprojekter inden for Fælles Formål. Herudover søges der om anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til transformationsprojektet i Næstved. En specifikation af anlægsbevillingerne fremgår af vedlagte bilag med oversigt over anlægsbevillinger.

Tabel 3: Anlægsbevillinger jf. oprindeligt Budget 2019

(1.000 kr.)

Bevillinger

Ny samlet anlægs-bevilling

Frigivelse af rådigheds-beløb i 2019

Ny bevillinger sundhedsområdet (HK1)

55.532

58.512

25.734

Ny bevillinger Fælles Formål (HK4)

22.938

22.938

15.315

I alt

78.470

81.450

41.049

Beskrivelse af projekter fremgår af bilag til sagen

Herudover søges der med denne sag om tillægsbevillinger til en række digitaliseringsprojekter, der ikke fremgår af det oprindelige budget 2019. Netto søges der om tillægsbevillinger på ca. 20,5 mio. kr. jf. tabel 4. Der er tale om en udvidelse af den samlede ramme for digitaliseringsprojekter, og der skal således foretages en ny prioritering af området i forbindelse med budget 2020.

Tabel 4: Nye anlægsbevillinger

(1.000 kr.)

Ændringer i bevillinger

Ny samlet anlægsbevilling

Ny bevillinger Sundhedsområdet (HK1)

FMK Beslutningsstøtte

1.500

1.500

Infrastruktur PHC

650

650

Tillægsbevilling
sundhedsområdet (HK1)

Egenfinansiering Sundhedsplatformen

10.657

110.700

LPR3

16.531

23.931

LPR3 tilskud

-5.800

-13.200

Negativ tillægsbevilling Fælles Formål (HK4)

Stabilisering af teknisk fundament for Oracle E-Business Suite

-529

30.945

I alt

23.009

154.526

(1.000 kr.)

Oprindeligt budget + overført fra 2018 (RR 29.04.2019)

Ændring-er 31.3.2019

Frigivelse af rådigheds-beløb i 2019

Ny bevillinger Sundhedsområdet (HK1)

FMK Beslutnings-støtte

0

1.500

1.500

Infrastruktur PHC

0

650

650

Tillægsbevilling sundhedsområdet (HK1)

Egenfinansiering Sundhedsplatformen

-1.229

8.125

6.896

LPR3

9.544

-3.668

5.876

LPR3 tilskud

-13.200

0

-13.200

Negativ tillægsbevilling sundhedsområdet (HK4)

Stabilisering af teknisk fundament for Oracle E-Business Suite

9.425

-529

8.896

I alt

4.540

6.078

10.618


Nye bevillinger:

FMK Beslutningsstøtte
I 2018 gennemførte regionen projekt ”fra drift til anlæg”. I den forbindelse blev det vurderet, at en række projekter, der blev driftsført, reelt set burde anlægsføres. Et af disse projekter omhandler FMK Beslutningsstøtte. FMK beslutningsstøtte er et system, der skal hjælpe lægerne med at undgå fejlmedicinering af patienter. Projektet forventes afsluttet i 2019.

Det foreslås, at det gives bevilling på 1,5 mio. kr. Det bemærkes, at det afsatte rådighedsbeløb i 2019 indgår i vedlagte bilag med oversigt over anlægsbevillinger.

Infrastruktur PHC
I investeringsoversigten er afsat 43,5 mio. kr. til flytning af Præhospitalt Center (PHC) fra Slagelse til Næstved. Dette projekt indeholder dog ikke udgifter til nødvendig infrastruktur (telefoni o.l.).

Det forslås derfor, at der gives bevilling på 0,7 mio. kr. Det bemærkes, at det afsatte rådighedsbeløb i 2019 indgår i tabel 1.

Tillægsbevillinger / negative tillægsbevillinger:

Egenfinansiering af Sundhedsplatformen
Sundhedsplatformen bliver gennemført sammen med Region Hovedstaden. Region Sjælland har dog en række såkaldte egenfinansierede delprojekter. Dvs. projekter, der alene vedrører Region Sjælland. Der er i alt bevilget 100 mio. kr. til formålet. Efter ibrugtagning af Sundhedsplatformen er der igangsat et projekt vedr. LPR3 (Landspatientregister). Det vil for regionen være naturligt at bygge de nødvendige systemer sammen. Det foreslås derfor, at der gives en tillægsbevilling på 10,7 mio. kr. Det bemærkes, at det afsatte rådighedsbeløb i 2019 indgår i tabel 1.

LPR3
Landspatientregisteret indeholder data om danskernes kontakter med sundhedsvæsenet og er af stor betydning for sundhedsvæsenets funktion. LPR3-programmet er en fælles indsats mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland, og princippet for fordelingen af udgifter mellem de to regioner er aftalt til at være den samme som under programmet for Sundhedsplatformen svarende til, at Region Hovedstaden betaler 75 % af de samlede udgifter og Region Sjælland 25 %, når det nationale tilskud er fratrukket. En naturlig konsekvens af sammenhængen mellem Sundhedsplatformen og LPR3.

Den samlede ramme for projektet for Region Sjælland og Region Hovedstaden er på 77,8 mio. kr. Heraf udgør det statslige tilskud 55,7 mio. kr. Dvs. Region Sjællands forholdsmæssige andel af projektet udgør 19,5 mio. kr., og andel af statstilskuddet er på 13,2 mio. kr. Udover det fælles projekt med hovedstaden har Region Sjælland en række udgifter til LPR3 programmet på samlet 4,4 mio. kr. De samlede udgifter for regionen forventes således at beløbe sig til 23,9 mio. kr. Med et statstilskud på 13,2 mio. kr. udgør nettoudgifter 10,7 mio. kr.

Regionsrådet gav den 7. december 2017 en bevilling på 7,4 mio. kr. til at afholde udgifter og 7,4 mio. kr. til modtagelse af tilskud til projektet.

Der foreslås en ”tillægsbevilling til udgifter” på 16,5 mio. kr. samt ”tillægsbevilling til modtagelse af tilskud” på 5,8 mio. kr. Det bemærkes, at de afsatte rådighedsbeløb i 2019 indgår i tabel 1.

Stabilisering af teknisk fundament for Oracle E-Business Suite.
I Budget 2019 er oprindeligt afsat 31,5 mio. kr. til projekter. En gennemgang at projektet betyder dog, at de forventede udgifter kan nedjusteres med 0,5 mio. kr. Det bemærkes, at de afsatte rådighedsbeløb i 2019 indgår i tabel 1.

Økonomi

Der er ingen driftsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Investeringsbudgettet nedjusteres med 14,1 mio. kr. i 2019 iht. specifikation i tabel 2.

2. Der gives anlægsbevillinger på i alt 78,5 mio. kr. og frigives rådighedsbeløb i 2019 iht. specifikation i tabel 3.

3. Der gives tillægsbevillinger på i alt 23 mio. kr. samt afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2019 iht. specifikation i tabel 4.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. maj 2019, pkt. 6

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 6

Godkendt.

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 6:

Oversigt over anlægsbevillinger

Investeringsoversigt pr. 31.3.2019


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener