Søg
 
Møde i

5. Bevillingsændringer pr. 31. marts 2019

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3996168

Resume

Med denne sag foreslås bevillingsændringer i alt på -3,8 mio. kr. på regionens budget. Nettoeffekten på sundhedsrammen er en budgetforhøjelse på 1,4 mio. kr. Og på socialområdet en budgetnedjustering på 5,2 mio. kr.

Sagsfremstilling

I årets løb er der behov for at tilpasse bevillinger for regionens driftsenheder og særlige udvalgte områder, således at der økonomisk kompenseres for opstart af projekter, flytning af opgaver, uforudsete udgifter samt anden ny viden, der påvirker deres bevillingssituation.

Overordnet kan bevillingsændringer inddeles i:

1. Bevillingsændringer med rammepåvirkning, fx tillægsbevillinger til opstart af projekter/opgaver, revurdering af igangværende opgaver, ændring af priser eller mængde mv. Bevillingsændringerne kan videre opdeles på:

a. Bevillingsændringer til særlig politisk stillingtagen

b. Virkning af vurdering af særlige udvalgte områder

c. Yderligere rammepåvirkende, tekniske ændringer

2. Bevillingsændringer, der er udgiftsneutrale, fx flytning af opgaver mellem enheder, udmøntning af afsatte midler til specifikke formål, mindre udgiftsneutrale, tekniske korrektioner mv.

Administrationen foreslår bevillingsændringer på drift for i alt -3,8 mio. kr. til 2019, jf. nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Bevillingsændringerne på driftsrammer i 2019 (afrundede tal)

Område

Bevillings-

ændringer til særlig politisk stilling-tagen

Vurdering af særlige udvalgte områder

Yderligere ramme-

påvirkende tekniske ændringer

Udgifts-

neutrale

ændringer

Samlet

mio. kr.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1+2+3+4)

Sundhed

22,9

-1,2

-28,0

-6,0

-12,3

Social-området

-

-

-5,8

-5,8

Regional

Udvikling

-

-

-0,5

-0,5

Fælles formål*

-

6,6

2,2

6,0

14,8

I alt

22,9

5,4

-32,1

0,0

-3,8

* Fælles formål fordeles på hhv. Sundhedsområdet, Socialområdet og Regional Udvikling iht. gældende fordelingsnøgle.

1: Bevillingsændringer med rammepåvirkning mv.

Ad. 1.a: Bevillingsændringer til særlig politisk stillingtagen

Administrationen anmoder om Regionsrådets godkendelse af følgende bevillinger:

Tabel 2. Bevillingsændringer til særlig politisk stillingtagen

mio. kr.

2019

Varig-hed

1

Driftsudgifter til "Mor og barn"-bygningen på Slagelse Sygehus

15,9

Varig

2

Håndtering af akutte kapacitetsproblemer på dialyseområdet

7,0

Et årigt

Sundhedsområdet (HKT1) i alt

22,9

Ad 1: Administrationen foreslår, at Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse får tilført permanent driftsbevilling på 15,9 mio. kr. til øgede udgifter ved ibrugtagning af ”Mor-Barn” bygningen på Slagelse Sygehus.

Administrationen har i samarbejde med sygehuset beregnet et samlet behov for finansiering af driftsudgifter vedr. rengøring, logistik og havearbejde på 15,9 mio. kr. i helårsvirkning. Samlet set vurderes det at koste 21,9 mio. kr. at servicere den nye bygning, men der kan samtidig spares 6 mio. kr. ved fraflytning af Næstved. Det bemærkes, at udgangspunktet for opgørelsen er, at der ikke kommer anden aktivitet på de fraflyttede kvadratmetre i Næstved.


2. Administrationen foreslår, at Holbæk Sygehus og Sjællands Universitetshospital samlet får tilført 7 mio. kr. i 2019 til øget dialysekapacitet. Med en fortsat stigning i antallet af patienter er der derfor behov for øget kapacitet på området, idet der på nuværende tidspunkt er fuld kapacitetsudnyttelse.

Holbæk Sygehus oplyser, at der er et aktuelt behov for finansiering af kapacitet til yderligere 7 dialysepatienter i 2019. Sjællands Universitetshospital oplyser, at der inden udgangen af 2019 vil være behov for at etablere dialysekapacitet til 10 patienter. Med afsæt i patienternes ønsker og behandlingsbehov kan øgningen i kapaciteten foretages ved at kombinere etablering af nye pladser til hjemmehæmodialyse, selvbetjent hæmodialyse og centerhæmodialyse.

Der forventes yderligere patienttilgang allerede i 2020 og årene frem. Administrationen er i samarbejde med det Sundhedsfaglige Råd ved at belyse området. Dette arbejde vil indgå i budgetprocessen for 2020.

Ad. 1.b. Virkning af vurdering af Særlige udvalgte områder

Resultatet af analysen af særlig udvalgte områder (jf. bilag til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019) er medtaget i bevillingsændringerne på -1,2 mio. kr. på Sundhedsområdet (hovedkonto 1) og 6,6 mio. kr. på Fælles formål (hovedkonto 4). De enkelte bevillingsændringer indgår i vedlagte bilag med oversigt over bevillingsændringer pr. 31.marts 2019.

Ad. 1.c. Yderligere rammepåvirkende, tekniske ændringer

Yderligere rammepåvirkende, tekniske ændringer kan typisk vedrører følgende situationer:

· Budgettering af aktivitet, som er udført uden tilsvarende bevilling for den berørte enhed. På trods af forhøjelse af bevillingerne bliver overholdelsen af sundhedsrammen ikke påvirket, da aktiviteten allerede er forudsat afholdt og tidligere har været korrigeret regnskabsmæssigt.

· Afløb af tidligere politiske beslutninger, fx budgettering af flytteomkostninger, mistede indtægter, flytninger mellem drifts- og anlægsrammen, flytninger af godkendte overførsler mellem enhederne mv.

· Teknisk budgettering af uforudsete udgifter, hvor regionen er forpligtet til afholdelse af disse, fx pga. lovgivning eller aftalt fællesbidrag fra alle regioner til et fællesregionalt formål.

· Teknisk nedjustering af bevillinger pga. regnskabsførte refusioner og indtægter. Bevillinger nedjusteres tilsvarende, så den samlede nettoramme for enhederne fastholdes på det i budget 2019 aftalte niveau.

Effekten af yderligere rammepåvirkende, tekniske ændringer fremgår af tabel 3:

Tabel 3. Yderligere rammepåvirkende, tekniske ændringer

mio. kr.

2019

Varig-hed

Våd AMD

15,7

Varig

Enhedsbørn

4,5

Varig

Manglende huslejeindtægt fra KRAM A/S i Køge

1,5

Varig

Intensive børne og ungdomspsykiatriske teams

4,5

Varig

FMK beslutningsstøtte

-1,5

Et årig

Flytning af infrastruktur PHC

-0,6

Et årig

Apovision

-0,4

Et årig

Tidligere finansiering af LOFUS projekt. Flytning af godkendte overførsler

-1,0

Et årig

Sikring

-0,5

To årig

Refusion af energiudgifter

-12,6

Et årig

Indtægt vedrørende Oringe

-3,8

Et årig

Indfrielse af leasing

-33,8

Flerårig

Sundhedsområdet (HKT1) i alt

-28,0

Socialområdet (HKT2) i alt

-5,8

Regional Udvikling (HKT3) i alt

-0,5

Driftsbudget vedrørende landsdelsprogrammet for telemedicinsk hjemmemonitorering af KOL

1,6

To årig

Udgifter til den offentlig rejsesygesikring på Grønland og Færøerne

0,6

Varig

Fælles formål og Administration (HKT4) i alt

2,2

De enkelte bevillingsændringer indgår i vedlagte bilag med oversigt over bevillingsændringer pr. 31.marts 2019.

2: Udgiftsneutrale bevillingsændringer

Udgiftsneutrale bevillingsændringer kan dække over positive og negative bevillingsændringer vedrørende udmøntninger af puljer, aftalte flytninger mellem to enheder, tekniske korrektioner med mindre bevillingsvirkning, rettelse på mindre udmøntningsfejl.

Udgiftsneutrale ændringer kan påvirke bevillinger under samme områder (fx Sundhedsområdet) eller på tværs af de enkelte områder (primært mellem Sundhedsområdet og Fælles formål). Nettoeffekten af bevillingsændringerne for regionen er nul. Der kan stadigvæk opstå påvirkning af de enkelte rammer, når bevilling går på tværs af områder, jf. tabel 4.

Tabel 4. Udgiftsneutrale bevillingsændringer, som påvirker Sundhedsområdet og Fælles formål.

mio. kr.

2019

AMK Vagtcentralsystem

-0,8

Driftsmidler til varetagelsen af SP Nyt uddannelseskoncept

-1,6

Indkøbsbesparelser udmøntning december 2018

0,9

Merudgifter til IT-kontrakter i administrationen

0,9

Omorganisering af opgave ifm. rekruttering af SOSU elever

0,3

TeleKOL

-3,9

Udvidet SP rådighedsvagt

-1,8

Korrektion indkøbsbesparelser mellem Hovedkonto 1 og Hovedkonto 4.

0,1

Udmøntning af tilskud fra arbejdsmiljøpuljen

0,0

Udmøntning af administrationsgrad i Koncern Service

-0,2

Udmøntning af tilskud fra arbejdsmiljøpuljen

0,0

Sundhedsområdet (HKT1) i alt

-6,0

AMK Vagtcentralsystem (modpost HKT1)

0,8

Driftsmidler til varetagelsen af SP Nyt uddannelseskoncept (modpost HKT1)

1,6

Indkøbsbesparelser udmøntning december 2018 (modpost HKT1)

-0,9

Merudgifter til IT-kontrakter i administrationen (modpost HKT1)

-0,9

Omorganisering af opgave ifm. rekruttering af SOSU elever (modpost HKT1)

-0,3

TeleKOL (modpost HKT1)

3,9

Udvidet SP rådighedsvagt (modpost HKT1)

1,8

Korrektion indkøbsbesparelser (modpost HKT1)

-0,1

Udmøntning af tilskud fra arbejdsmiljøpuljen (modpost HKT1)

-0,0

Udmøntning af administrationsgrad i Koncern Service (modpost HKT1)

0,2

Udmøntning af tilskud fra arbejdsmiljøpuljen (modpost HKT1)

-0,0

Fælles formål og Administration (HKT4) i alt

6,0

Samtlige udgiftsneutrale bevillingsændringer indgår i vedlagte bilag med oversigt over bevillingsændringer pr. 31.marts 2019.

Økonomi

Ved godkendelse af bevillingsændringer i denne sag, vil der være en samlet forhøjelse af sundhedsbudgettet med 1,4 mio. kr., jf. tabel 5. Sundhedsbudgettet vil herefter samlet være på 17.689 mio. kr. Hermed er sundhedsbudgettet 103 mio. kr. over udgiftsloftet på sundhed på 17.586 mio. kr.

Rammepåvirkningen ved ovenstående bevillingskorrektioner efter fordeling af Fælles formål fordeler sig således:

Hovedkonto

mio. kr.

Rammeeffekt i 2019

Driftsramme i alt

-3,8

- Sundhedsområdet (HK1)

1,4

- Socialområdet (HK2)

-5,2

- Regional Udvikling (HK3)

0,0

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der gives varig bevillingstilførsel på 15,9 mio. kr. til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse til øgede driftsudgifter ved ibrugtagning af ”Mor-Barn” bygningen på Slagelse sygehus.

2. Der gives bevillingstilførsel i 2019 på 7,0 mio. kr. til Holbæk Sygehus og Sjællands Universitetshospital til øget dialysekapacitet.

3. Bevillingsændringer som følge analysen af Særlige udvalgte områder på 5,4 mio. kr. godkendes.

4. Yderligere rammepåvirkende, tekniske bevillingsændringer på -32,1 mio. kr. godkendes.

5. Samtlige udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. maj 2019, pkt. 5

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 5

Godkendt.

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 5:

Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer pr. 31. marts 2019

Bilag 2. Bevillingsoversigt til budgetopfølgning 2019 - udgiftsbaseret

Bilag 3. Bevillingsoversigt til budgetopfølgning 2019 - omkostningsbaseret


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener