Søg
 
Møde i

4. Opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler og budgetaftale projekter pr. 31. marts 2019

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4000785

Resume

Der forelægges opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne pr. 31. marts 2019 for de fire somatiske sygehuse, Psykiatrien, Socialområdet og Præhospitalt Center. Endvidere forelægges opfølgning pr. 31. marts 2019 på de prioriterede indsatser i budgetaftalen for 2019. Sagen skal ses i sammenhæng med anden sag på dagsordenen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2019.

Sagsfremstilling

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne og budgetaftalen forelægges tre gange årligt i sammenhæng med opfølgningerne på budget pr. 31. marts, 31. maj og 31. august. Der henvises til anden sag på dagsordenen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2019.

Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning

Der gives en status på realisering af målsætningerne i drifts- og udviklingsaftalerne for de fire somatiske sygehuse og Psykiatrien, Socialområdet og Præhospitalt Center.

De somatiske sygehuse og Psykiatrien

Afrapporteringen skal ses i lyset af, at der på grund af implementering af nyt landspatientregistrer LPR3 ikke er data til at følge op på en række af de centrale parameter.

Der forventes først officielle data om kræftpakker og udredningsret m.m. fra staten fra 4. kvartal 2019 og frem. I opfølgningen pr. 31. maj 2019 vil der på grundlag af data fra Sundhedsplatformen blive fulgt op på følgende parameter:

· Overholdelse af kræftpakker

· Overholdelse af udredningsret og udredningsplan, både inden for somatik og psykiatri

· Overbelægning på de somatiske sygehuse

For de somatiske sygehuse er der fin fremgang i arbejdet med at omlægge patientforløb. Psykiatrien er godt i gang med at implementere de mange nye tiltag i 2019.

I vedlagte bilag er der en opfølgning for de fire somatiske sygehuse og Psykiatrien.

Socialområdet

Her gives en status på indsatserne forskning og sundhed. På forskningsområdet er der ved at blive indgået aftaler om nye forskningsprojekter. Sundhedsindsatsen er målrettet reduktion i medicinfejl og utilsigtede hændelser ved patientovergang.I vedlagte bilag er der en detaljeret opfølgning påSocialområdets drifts- og udviklingsaftale.

Præhospitalt Center

Her følges op på de fleste målsætningeri drifts- og udviklingsaftalen. Der er positiv udvikling i responstiderne for kørsel A og B. For den liggende transport er målene endnu ikke opfyldt, men der en positiv udvikling i første kvartal 2019 i forhold til foregående år.

I vedlagte bilag er der en detaljeret opfølgning på Præhospitalt Centers drifts- og udviklingsaftale.

Status på budgetaftaleprojekter

Budgetaftalen for 2019 indeholder i alt 35 definerede projekter eller opgaver. Den aktuelle status på budgetaftaleprojekterne pr. 31. marts 2019 fremgår af vedlagte bilag.

Det indgår som et særligt element i budgetaftalen for 2019, at der skal gennemføres en økonomisk udviklingsplan i 2019-2022. Der er i den forbindelse defineret en række strukturelle indsatser og initiativer vedrørende serviceniveau, der skal sikre, at provenuet i den økonomiske udviklingsplan kan realiseres.

Som det fremgår af bilaget, vurderes der at være god og planmæssig fremdrift i indsatserne vedrørende:

· Strategi for det nære sundhedsvæsen

· Reduktion af administrationsgrad og etablering af intern gruppe af IT-konsulenter

· Optimering af hjemtag og kapacitetsaftaler mv

· Nedbringelse af vikarforbrug

· Specialegennemgang

· Digitale rettigheder ift. ambulante kontroller

· Analyse af regionens udgifter til transport

For så vidt angår hjemmerespiratorpatienter, har det vist sig vanskeligt at implementere den forudsatte model for samarbejde med Region Hovedstaden om administration og udbud af hjælperordninger i 2019, hvorfor Region Sjællands nuværende kontrakter må forlænges med udløb ultimo 2020. Det forventes, at der som planlagt kan realiseres en besparelse i 2019 på 5 mio. kr. som forudsat på grund af lavere aktivitet, men det er tvivlsomt, om det forudsatte besparelsespotentiale på 10 mio. kr. fra 2020 kan realiseres.

Endvidere er de igangsatte projekter, der skal bidrage til at bremse væksten i medicinudgifter, lidt forsinkede ift. den fastlagte plan, men målsætningen i udviklingsplanen vurderes fortsat at være realistisk.

Ift. til de øvrige projekter og opgaver i budgetaftalen for 2019 vurderes der generelt at være god fremdrift henset til, at der er tale om årets første rapportering. Der er således allerede nået en række vigtige delresultater som fx:

· 3-8-15 modellen til nedbringelse af sygefravær

· 78 konkrete eksempler på brug af flere faggrupper

· Ansættelse af socialsygeplejersker

· Handlingsplan for det medicinske område

· Initiativer på psykiatriområdet

· Partnerskabsaftale med privat leverandør

· Samarbejdsaftale med Region Hovedstaden

Alle øvrige projekter og opgaver ud over den økonomiske udviklingsplan er således ”grønne” med undtagelse af nedbringelse af ventetiderne til operationer for grå stær og høreapparatbehandling og afdækning af mulighederne for åbning af filial af privat apotek på sygehusene.

For så vidt angår nedbringelse af ventetider til grå stær og høreapparater, har Regionsrådet fået en uddybende status på budgetseminaret den 14. maj 2019. Der er samtidig taget initiativer til at sikre, at indsatsen vedrørende privat filial af apotek bliver grøn ved næstkommende opfølgning.

Regionsrådet har på budgetseminar den 14. maj 2019 i øvrigt fået et oplæg om status for budgetaftale 2019 som supplement til denne sag.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne tages til efterretning

2. Opfølgning på budgetaftale 2019 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. maj 2019, pkt. 4

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 4

Indstillingens punkt 1 og 2 taget til efterretning.

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 4:

Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning - sygehuse

Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning - socialområdet

Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning - Præhospitalt center

Opfølgning på budgetaftaleprojekter pr. 31. marts 2019


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener