Søg
 
Møde i

3. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4009637

Resume

Administrationen forventer på nuværende tidspunkt overholdelse af udgiftsloftet på både sundhedsområdet og Regional Udvikling i 2019.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 viser, at det forventede forbrug på sundhedsområdet pt. viser et merforbrug ift. udgiftsloftet på 5 mio. kr. Det er dog forbundet med vis usikkerhed og i en størrelsesorden, der vil kunne håndteres i den resterende del af 2019.

Sagsfremstilling

Sundhedsområdet

I denne budgetopfølgning måles budgetoverholdelsen på budgettet inkl. de bevillingsændringer, der er fremlagt for Regionsrådets på regionsrådsmødet den 27. maj 2019.

Såfremt sagen med bevillingsændringer godkendes i sin helhed af Regionsrådet vil det samlede budget overstige udgiftsloftet på sundhed med 103 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser dog samtidig, at der en forventning om et samlet mindreforbrug ift. budgettet på 98 mio. kr.

Ift. overholdelse af udgiftsloftet betyder det, at udgiftsloftet vil blive overskredet med ca. 5 mio. kr. Beløbsstørrelse og tidspunkt på året taget i betragtning er vurderingen, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for kompenserende initiativer.

Prognosen for overholdelsen af sundhedsrammen i 2019 kan herefter opgøres således:

Mio kr.

Ændring

Budget overstiger udgiftsloft 2019

+103

Budgetopfølgning pr. 31/3

-98

Prognose for overskridelse af sundhedsramme

+5

Historisk har det realiserede mindreforbrug ved årets udgang været væsentlig højere end forventningen ved budgetopfølgning pr. 31/3. Omvendt har der også været fortilfælde for, senest i 2018, at midtvejsreguleringen nedjusterer årets udgiftsloft på sundhedsområdet med henvisning til ændret pris- og lønfremskrivning. Pga. usikkerheden herom foreslår administrationen også, at udmøntning af bufferpuljen først udmøntes på et senere tidspunkt, hvor der fx er klarhed over økonomiaftalen mv.

Budgetopfølgningen pr. 31/3 (afvigelse mellem bevilling og forventet forbrug) er underopdelt på henholdsvis driftsområderne” og de såkaldte ”særligt udvalgte områder”.

Driftsområder

Driftsområderne er underlagt rammestyring, og der forventes i udgangspunkt i budgetoverholdelse. Der foretages således en opfølgning på, hvorvidt budgetområderne forventes at kunne overholde budgettet i 2019, eller der skal tages højde for et forventet mer- eller mindreforbrug.

For driftsområderne på Hovedkonto 1, sundhedsområdet, viser prognosen, at der vil være et mindreforbrug ift. budgettet (ikke at forveksle med udgiftsloftet) på 84 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug kan henføres til, at bufferpuljen ikke anvendes til nye udgiftsdrivende initiativer. Derudover er der en række forventninger på virksomhedsområderne, der netto er i balance. Således bliver det pt. forventede merforbrug på sygehusene på ca. 11 mio. kr. neutraliseret af andre virksomhedsområders forventede mindreforbrug.

Dertil kommer, at sundhedsområdet får overført ca. 93 pct. af budget og forbrug fra Hovedkonto 4 Fælles formål og administration. Det vil yderligere bidrage med 14 mio. kr. i mindreforbrug i 2019 målt ift. budget.

Særligt udvalgte områder

De særligt udvalgte områder er kendetegnet ved, at forbruget ikke umiddelbart kan korrigeres, da det er styret af fx lovgivning, overenskomster og lignende. En forventning om væsentlige ændringer i forbruget må derfor give anledning til en bevillingsændring.

Der er i vedlagte bilag foretaget en analyse af de særlig udvalgte områders udgiftsniveau i 2019-2022. Analysen viser, at der i 2019 foreløbigt er et relativt beskedent pres på sundhedsområdet med et øget budgetbehov på 4,9 mio. kr. Beløbet indgår i bevillingsændringer til Regionsrådets godkendelse på mødet den 27. maj 2019. Med en tilpasning af bevillingerne er der således en forventning om fuld budgetoverholdelse i 2019 på de særligt udvalgte områder.

Analysens resultat på netto 4,9 mio. kr. i 2019 dækker imidlertid over, at der er områder med forventning om stigende udgifter og områder med forventning om faldende udgifter. Områderne med en markant stigning i forventede udgifter er Patienterstatningen og Patientbefordring. Dertil kommer en reduktion i takstindtægter vedrørende somatik og psykiatri.

Omvendt er der forventning om et lavere udgiftsniveau på sygesikring, særlig dyr medicin, udenregionalt forbrug vedrørende somatik og psykiatri.

For en uddybende gennemgang henvises til vedlagte bilag, hvor også effekten i budgetoverslagsårene 2020-2022 behandles nærmere.

Socialområdet

Alle socialområdets tilbud forventer budgetoverholdelse, på nær Synscenter Refsnæs, hvor prognoses tilsiger en mindre overskridelse på 1,2 mio. kr.

Regional Udvikling

For Regional Udvikling forventes både overholdelse af budget og udgiftsloft.

Regionsrådet skal hvert kvartal indsende en vurdering af budgetoverholdelsen til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Dette sker i form af et særligt skema, der er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. maj 2019, pkt. 3

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 3

Budgetopfølgningen pr. 31/3-2019 blev taget til efterretning.

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 3:

Bilag 1. Analyse af særligt udvalgte områder

Bilag 2. Standariseret økonomiopfølgning til Danske Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener