Søg
 
Møde i

2. Oversigt over budgetsager

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4020592

Resume

Der gives en oversigt over sager på dagsordenen vedr. økonomi, herunder budgetopfølgning, bevillingsændringer, investeringsoversigt samt opfølgning på driftsaftaler og budgetaftale. Der afprøves en ny form for fremlæggelse af sagerne med henblik på en drøftelse af, hvilken form der kan give Regionsrådet bedst mulig indsigt i de økonomiske sager.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget godkendte på mødet den 30. oktober 2017 et nyt styringskoncept, der indebærer, at Regionsrådet tre gange årligt pr. 31/3, 31/5 og 31/8 modtager en samlet opfølgning på budgetoverholdelse, budgetaftale og drifts- og udviklingsaftaler mellem Regionsrådet og sygehusene, Præhospitalt Center og Socialområdet.

Administrationen har i forlængelse heraf lyttet til Regionsrådets ønske om større inddragelse og åbenhed i de økonomiske beslutninger. Administrationen har derfor ændret praksis i forelæggelsen af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 for at øge informationsniveauet og Regionsrådets mulighed for indsigt i de konkrete beslutninger.

Konkret er budget- og driftsaftaleopfølgningen, der tidligere var én samlet sag, nu delt op i tre selvstændige sager, der skal ses i sammenhæng:

· Budgetopfølgning pr 31. marts 2019 – sagen skal give Regionsrådet en status på hhv. budgetoverholdelse og overholdelse af udgiftsloftet.

· Opfølgning på projekterne i budgetaftale 2019, herunder initiativerne i den økonomiske udviklingsplan, samt opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne.

· Bevillingsændringer – sagen samler de bevillingsændringer (budgetændringer), der iht. kompetenceregler skal forelægges for Regionsrådet.

Derudover forelægges som tidligere en selvstændig sag om revision af investeringsoversigten, der skal give en ajourføring på anlægsbevillingerne samt status på overholdelse af anlægsloftet.

Som konsekvens af den ændrede form på sagerne er detaljeringsniveauet også øget. I forhold til at finde en fremadrettet form på budgetopfølgningerne er det således vigtigt at vurdere detaljeringsgraden i forhold til mulighederne for at skabe overblik, så detaljeniveauet ikke overskygger de væsentlige økonomiske konklusioner og beslutninger.

Administrationen er opmærksom på, at detaljeringsgraden i de fremlagte sager muligvis er for høj.

Det foreslås derfor, at Forretningsudvalget drøfter ønskerne til form i sagerne om budgetopfølgning, der skal forelægges for hhv. Forretningsudvalget og Regionsrådet. Med baggrund i drøftelsen vil administrationen fremlægge et revideret opfølgningskoncept til næste budgetopfølgning pr. 31/5.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Forretningsudvalget drøfter den nye form for fremlæggelse af økonomisagerne

2. Regionsrådet orienteres om resultatet af drøftelsen.

Indstillingens punkt 1. afgøres af Forretningsudvalget, og indstillingens punkt 2 afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. maj 2019, pkt. 2

Forretningsudvalget drøftede sagen og lagde vægt på, at sagerne formidles i et klart og tydeligt sprog. Regionsrådet orienteres om drøftelsen.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 2

Indstillingens punkt 2 taget til efterretning.

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener