Søg
 

Referat

Møde i Regionsrådet 2018-2021

mandag den 7. januar 2019 kl. 16:00

Rådssalen


Deltagere:

Anders Koefoed

Anne Møller Ronex

Annemarie Knigge

Bodil Sø

Brigitte Klintskov Jerkel- afbud

Bruno Jerup

Camilla Aff Bredegaard

Camilla Hove Lund

Charlotte Petersson

Christian Wedell-Neergaard

Claus Bakke

Egon Bo

Ellen Knudsen, stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel

Evan Lynnerup, Region Sjælland

Felex Pedersen

Flemming Damgaard Larsen

Freddy Blak

Gitte Simoni

Heino Knudsen

Jacob Jensen

Jan Hendeliowitz

Jan Herskov

Jens Gredal- afbud

Jens Ravn

John Wennerwald

Jorun Bech

Julie Jacobsen

Jørgen Holst

Kirsten Devantier

Kirsten Rask

Lars Folmann

Lars Hoppe Søe

Lene Madsen Milner

Nicolai Nicolaisen

Per Hovmand

Per Nørhave

Peter Jacobsen

Susanne Lundvald

Tina Boel

Torben Haack

Trine Birk Andersen

Ursula Dieterich-Pedersen
1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3833076

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. januar 2019, pkt. 1

Godkendt.

Jens Gredal og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

2. Strukturelle initiativer som led i besparelsesplaner på SUH

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3831784

Resume

Med baggrund i Region Sjællands økonomiske udviklingsplan og behandling af tidligere sag den 29. oktober 2018 foreslås fire strukturelle initiativer, som indgår i de foreslåede planer for implementering af besparelser på Sjællands Universitetshospital (SUH). Initiativerne vedrører Sygehusplan 2010 og er begrundet i kvalitetsmæssige udfordringer og mulighed for økonomiske besparelser. Det foreslås midlertidigt at samle sengebåren klinisk onkologi og bryst- og plastikkirurgi på Sjællands Universitetshospital (SUH), Roskilde, samt at nedlægge lokal blodprøvetagning i Hundige. Endelig foreslås samling af SUH’s administrative stab i Køge.

Sagsfremstilling

På Forretningsudvalgets møde mandag den 8. oktober 2018 blev der givet en foreløbig status for udmøntningen af den økonomiske udviklingsplan, der blev vedtaget med budget 2019, i regionens virksomhedsområder og tværgående centre. Der blev endvidere orienteret om planerne for besparelser på Sjællands Universitetshospital (SUH).

I besparelsesplanen for SUH indgår strukturelle initiativer, der vedrører en fremrykning af Sygehusplan 2010 og andre tidligere politiske beslutninger, som kræver selvstændig politisk stillingtagen.

På Forretningsudvalgets møde den 29. oktober 2018 blev forelagt sag om principiel godkendelse af strukturelle initiativer som elementer i den foreslåede plan for implementering af besparelser på SUH. Forretningsudvalget udsatte sagen med henblik på en samlet gennemgang af status for og behovet for fremrykninger af sygehusplanen.

Med Regionsrådets strategi ”Region Sjælland på forkant” er Sygehusplan 2010 en forudsætning for, at Region Sjælland kan varetage den almindelige behandling på de fire akutsygehuse samt udbygge og opbygge den specialiserede behandling i overensstemmelse med den gældende specialeplan og udviklingsaftalen mellem regionen og Sundhedsstyrelsen om varetagelse af specialiserede funktioner i Region Sjælland.

Sygehusplanen skal overordnet set bidrage til at skabe kvalitet og effektivitet i sygehusvæsenet. Implementering og evt. fremrykning af planen skal tilrettelægges, så dette kan imødekommes.

Som nævnt foreslås fire strukturelle initiativer, der vedrører implementering af sygehusplanen. Initiativerne har til formål at imødegå kvalitetsmæssige udfordringer, herunder at samle funktioner og optimere den fysiske kapacitet på den korte bane frem mod fuld implementering af Sygehusplan 2010.

Herunder gives en kort status på arbejdet med implementering af Sygehusplan 2010, udeståender samt mulige fremrykninger. Der henvises til vedlagte bilag for nærmere beskrivelse.

Dernæst beskrives de fire initiativer kort, mens der henvises til vedlagte bilag for nærmere beskrivelse af initiativerne, herunder transaktionsomkostninger, produktionstab samt konsekvenser for patienter, personale og øvrige sygehuse.

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud har på møde den 28. november 2018 drøftet oplæg om status for sygehusplanen og de strukturelle initiativer.

Sagen forelægges med forbehold for behandling i MED-Hovedudvalget den 17. december 2018, hvor der kan fremkomme synspunkter fra medarbejderne, der skal tages højde for i den videre planlægning.

I det omfang den videre planlægning kræver det, vil der senere blive fremlagt enkeltelementer til politisk stillingtagen.

Status på Sygehusplan 2010

Implementering af sygehusplanen er nået meget langt. Der er gennemført fysiske samlinger af funktioner, og i andre tilfælde er der gennemført organisatoriske samlinger. Ligeledes er der lukket fire mindre sygehuse, og befolkningsunderlaget er ændret inden for det akutte medicinske område. Allerede gennemførte tiltag fremgår af oversigten i vedlagte bilag.

Trods de mange gennemførte tiltag udestår der fortsat mange kommende initiativer. Dette skyldes, at tilvejebringelse af fysisk kapacitet er en forudsætning for de fleste ændringer. Fysisk kapacitet, som for langt den største dels vedkommende først er til rådighed, når byggeriet af Projekt Universitetshospital Køge (USK) er tilendebragt ved udgangen af 2024.

Der udestår tre organisatoriske samlinger, idet de regionale afdelinger indenfor klinisk mikrobiologi og klinisk immunologi skal overgå fra Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse (NSR) til SUH, ligesom klinisk mammografi, der er en del af Radiologisk Afdeling på Ringsted Sygehus, skal overgå fra NSR til SUH.

Derudover er der en række fysiske samlinger, der primært skal ske, når den fysiske kapacitet er udbygget i Køge. Dog flytter Præhospitalt Center allerede i 2019 fra Slagelse til Næstved. Ifølge hovedtidsplanen for Projekt Universitetshospital Køge forventes projektet afsluttet ved udgangen af 2024 og alle flytninger gennemført.

Derudover skal alle specialiserede funktioner (regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner) flyttes fra de øvrige sygehuse til universitetshospitalet i Køge. Ligeledes skal der i forbindelse med indflytning i Køge ske en omfordeling af akutsygehusenes befolkningsunderlag.

På baggrund af ovenstående status på arbejdet med implementering af Sygehusplan 2010 er der basis for at fremrykke den organisatoriske samling af klinisk mikrobiologi og klinisk immunologi. Det vurderes ikke, at der er et besparelsespotentiale, idet der ikke ændres på driften. Modsat vurderes det ikke hensigtsmæssigt for nuværende at overdrage mammaradiologi og mammografiscreening til SUH, da funktionen er en del af en afdeling, ligesom der ikke foreligger konkret tidspunkt for flytning til Køge.

De fysiske samlinger bør afvente færdiggørelse af byggeriet i Køge. I enkelte tilfælde kan der være tale om andre hensyn (for eksempel kvalitet, rekruttering eller lignende), som taler for en midlertidig samling andet sted. Dette ses for eksempel i forbindelse med forslagene om at flytte onkologiske senge fra Næstved til Roskilde og brystkirurgi fra Ringsted til Roskilde.

Befolkningsunderlag/andel af aktivitet og specialiseret behandling kan ikke flyttes, før der er tilvejebragt tilstrækkelig fysisk kapacitet på alle matrikler samlet set.

Fire strukturelle initiativer

1. Styrkelse og samling af klinisk onkologi på SUH, Roskilde

Patienter indlagt på Onkologisk Afdeling i Næstved har oftest behov for højt kvalificeret lægefaglig ekspertise. Typisk er patienterne indlagt med blodforgiftning eller øget blødningstendens som komplikation til deres kemobehandling. Det er begge alvorlige livstruende tilstande, som kræver omfattende og kompetent lægefaglig behandling. I aften/nattevagten er der udfordringer med at levere højt kvalificeret lægefaglig ekspertise, hvilket til dels skyldes rekrutteringsvanskeligheder, og at tilstedeværelsesvagten derfor ofte må dækkes af vikarer med begrænset kendskab til specialet. Forvagten dækkes i 90% af tiden af en lægevikar (via vikarbureau), der ikke har onkologisk kendskab, mens bagvagten altid varetages af en onkologisk læge.

Samtidigt er der i forbindelse med rokaderne på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse fraflyttet en række kliniske funktioner fra Næstved Sygehus. Dette betyder blandt andet, at der ikke længere er intensivafdeling og akutberedskab på Næstved Sygehus. Det udgør en patientsikkerhedsrisiko, da patienter på Onkologisk Afdeling potentielt kan blive akut kritisk syge med behov for intensiv behandling og i sådanne tilfælde skal overflyttes til intensiv behandling på et andet hospital. Desuden afspejler indrapporterede utilsigtede hændelser tilfælde af bekymrende situationer opstået i forbindelse med kritisk syge patienters overflytning til intensiv terapi på andre regionale sygehuse.

Der er desuden ikke laboratorieservice i vagten på Næstved Sygehus. Dette betyder, at ved akut dårlige patienter skal blodprøverne sendes til analyse på Slagelse Sygehus, hvilket forsinker behandlingen. Samtidigt betyder rokaderne på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, at anæstesi ikke længere kan yde den samme service i Næstved.

Det foreslås midlertidigt at samle de onkologiske sengeafsnit i Roskilde, inkl. to palliative senge, der midlertidigt dækkes af det onkologiske sengeafsnit. Stråleterapi, ambulant kemobehandling og palliativ behandling forbliver i Næstved.

I forhold til risici ved flytningen af klinisk onkologi, kan det få betydning for Øjenafdelingen i Næstved, da de i meget sjældne tilfælde låner senge på det onkologisk sengeafsnit i Næstved. Ved flytning af klinisk onkologi til Roskilde, vil det derfor betyde, at disse patienter fra Øjenafdelingen fremover vil skulle indlægges i Roskilde.

Der forventes en samlet besparelse på 2,5 mio. kr. pr. år. Der forventes udgifter til klargøring af lokaler i Roskilde og flytning af kontormøbler og løst inventar. Dette beløber sig til 0,2 mio. kr. i 2019. Der forventes et ganske begrænset produktionstab for afdelingen i 2019.

Det skal bemærkes, at der herudover vil være en ekstraudgift forbundet med etablering af særskilt forvagtsfunktion (aften/nat og weekend) på Lungemedicinsk Afsnit på Næstved Sygehus, da denne aktuelt varetages af Onkologisk Afdeling i Næstved. Den medicinske aktivitet på Næstved Sygehus er begrænset, og således er der ikke et tilstrækkeligt antal lægelige uddannelsesstillinger på Næstved Sygehus til at dække et særskilt medicinsk forvagtslag. Derfor skal vagterne dækkes med lægevikarer fra eksterne vikarbureauer. Da de medicinske senge på Næstved Sygehus skal bevares jf. Sygehusplan 2010, er der tale om en permanent løsning.

2. Styrkelse og samling af bryst- og plastikkirurgi på SUH, Roskilde

Placeringen af den brystkirurgiske funktion i Ringsted medfører en række kvalitetsmæssige udfordringer. I Ringsted er der ikke backup fra højt kvalificeret anæstesipersonale og andre relevante specialer, særligt i forbindelse med komplikationer. Ligeledes er der ikke døgnbetjent Klinisk Biokemisk Afdeling og Billeddiagnostisk Afdeling i Ringsted. Det begrænser mulighederne for hurtig handling, ligesom nogle patienter skal overflyttes til andre sygehuse. Derudover kan brystkirurgiske patienter med anden alvorlig sygdom (co-morbiditet) i dag ikke opereres i afdelingen på grund af ovenstående.

Under brystkirurgiske operationer tages vævsprøver, der transporteres med taxa til analyse i Patologiafdelingen på Slagelse Sygehus (patologiafdelingen drives af SUH). Imens der ventes på prøvesvar fastholdes patienterne i bedøvelse, nogle gange i op til en time. Hvis funktionen får adgang til hurtigere prøvesvar, kan bedøvelsestiden for patienterne reduceres med ca. 30 minutter. Bemærk, at dette kræver, at SUH samtidig flytter Patologiafdelingens afsnit fra Slagelse til Roskilde.

Der er aktuelt en udfordring med sammenhængskraften mellem den bryst- og plastikkirurgiske funktion, ligesom fleksibiliteten mellem de to specialer er begrænset på grund af placeringen på to matrikler. Derudover er det vanskeligt at rekruttere personale, især læger. Dette afspejles blandt andet i den seneste lave målopfyldelse på pakkeforløb for brystkræft.

Kvalitetsmæssigt og økonomisk vurderes det at være en fordel at samle afdelingens aktivitet midlertidigt i Roskilde. Dog forudsætter flytningen, at SUH internt flytter Patologiafdelingens afsnit fra Slagelse til Roskilde. Dette skyldes at afsnittet primært udfører analyser i relation til brystkirurgien. Der er enkelte andre funktioner (analyser), der vil blive overført til afsnittet på Næstved Sygehus.

De dele af den mammaradiologiske funktion på Ringsted Sygehus, der direkte relaterer sig til de kirurgiske indgreb (nålemarkeringer mm.), bør flytte til SUH, Roskilde sammen med den brystkirurgiske funktion. Fysisk kapacitet og udgifter i forbindelse med etablering af funktionen i Roskilde skal afdækkes.

Der forventes en samlet besparelse på 4,6 mio. kr. pr. år. Udgifterne til selve flytningen vil forventeligt udgøre ca. 0,1 mio. kr. i 2019, da der alene er tale om flytning af møbler og løst inventar. Derudover vil der være udgifter forbundet med flytning af den mammaradiologiske funktion og evt. etablering af røntgenrum. Omfanget er ikke afdækket for nuværende. Der forventes et ganske begrænset produktionstab for afdelingen i 2019.

3. Nedlæggelse af blodprøvetagning i Hundige

SUH driver et mindre blodprøvelaboratorium i Hundige Storcenter (Waves), som betjenes af Klinisk Biokemisk Afdeling i Køge. Der tages kun visse typer prøver i laboratoriet. Alle øvrige prøver, herunder prøver der kræver særlig håndtering og prøver af børn, og al analyse af prøverne foregår på SUH, Køge.

Det foreslås at lukke laboratoriet og flytte personalet til afdelingen i Køge, hvor ressourcerne kan udnyttes mere optimalt og alle prøver håndteres.

SUH forventer en samlet besparelse på 0,6 mio. kr. årligt, bestående af reduktion i personale og udgifter til husleje mm.

Det skal bemærkes, at SUH herudover driver blodprøvetagning i Fakse Sundhedscenter, i eget hjem/plejehjem, samt som en forsøgsordning i mobilt laboratorium, der løber til udgangen af 2018. Ligeledes kan langt de fleste patienter få taget blodprøver ved egen læge. Undtaget ét lægehus er praktiserende læger i Hundige og omegn tilknyttet den regionale transportordning og kan derfor sende prøver to gange dagligt til SUH, Køge.

Ca. 10% af patienterne i blodprøvelaboratoriet er bosiddende i Region Hovedstaden.

Ydermere skal det bemærkes, at forslaget har været i skriftlig høring ved Udvalget for det nære sundhedsvæsen, som anbefaler indstillingen om at nedlægge tilbuddet.

4. Samling af den administrative stab i Køge

Den forestående reduktion af administrationsgraden (7,7 fuldtidsstillinger) medfører behov for mere effektiv anvendelse af de administrative ressourcer. Ligeledes har SUH behov for at frigøre arealer til ambulant behandling og andre funktioner, der ikke er direkte kliniske arbejde.

På den baggrund foreslås det, at den administrative stab på SUH samles i Køge. Forslaget fremgår ligeledes af sag om udviklingsplan for SUH, Roskilde, der behandles sideløbende med denne sag.

Ledelse og administration af Sjællands Universitetshospital indgår i byggeriet i Køge, jf. dimensionering i dispositionsforslaget, der udfolder disponeringen af de kommende bygninger. I lighed med profilen for Næstved Sygehus, placeres staben, hvor aktiviteten er størst.

Staben kan samles midlertidigt i eksisterende lejemål på Lykkebækvej 2 i Køge, hvor projektorganisationen for USK har til huse. Projektorganisationen flytter ind i den ny videnbygning, når denne står klar i 2019. Anvendelse af lejemålet i Køge sikrer fuld udnyttelse af bygningen, der også rummer Audiologisk Afsnit/Høreklinikken og testfaciliteter for byggeprojektet.

Bygningerne i Roskilde forudsættes i stort omfang anvendt til ambulant behandling, kontorer mm., idet samling af staben i Køge er en forudsætning for, at der kan tilvejebringes tilstrækkelig ledig fysisk kapacitet til samling af de onkologiske senge og brystkirurgien i Roskilde.

SUH forventer en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt, bestående af besparelse på leje af kontorpavilloner i Roskilde, rengøring mm.

Andre initiativer

Derudover arbejdes med yderligere fem initiativer, der vedrører interne ændringer og omprioriteringer på SUH, og de kan derfor iværksættes umiddelbart. Disse er:

· Styrkelse og samling af kardiologien på SUH, Roskilde.

· Styrkelse og udvidelse af Akutafdelingen på SUH, Køge.

· Flytning af klinisk fysiologi og nuklearmedicin fra Holbæk til SUH, Køge (Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling har aktuelt funktioner i Næstved, Holbæk og Køge under SUH’s ledelse. Ifølge Sygehusplan 2010 skal der fremadrettet være funktioner i Næstved og Køge).

· Styrkelse og samling af kirurgi på SUH, Køge.

· Samling af Patologiafdelingens afsnit fra Slagelse Sygehus til SUH, Roskilde (Patologiafdelingen har aktuelt funktioner i Roskilde, Næstved og Slagelse under SUH’s ledelse. Ifølge Sygehusplan 2010 skal der fremadrettet kun være patologi i Køge). Samlingen er en forudsætning for forslaget om samling af bryst- og plastikkirurgi i Roskilde, og vil derfor kun være aktuel, såfremt der træffes beslutning herom.

Økonomi

De fire strukturelle initiativer, som beskrevet ovenfor, bidrager hver især med afledte besparelser på driften. I 2019 vil der, i et mindre omfang, være udgifter til flytning mm. Bemærk at for forslag 2. Styrkelse og samling af bryst- og plastikkirurgi på SUH, Roskilde, vil der være yderligere udgifter i 2019 i forbindelse med flytning af mammaradiologi. Disse er ikke afdækket for nuværende.

Bemærk at beløbet for 2019 er angivet med helårseffekt, men vil blive tilpasset i forhold til den konkrete flytning af funktion og personale efter gældende regler om varsling.

Forslag

2019, mio. kr.

2020, mio. kr.

2021, mio. kr.

1. Styrkelse og samling af klinisk onkologi på SUH, Roskilde

2,3

2,5

2,5

2. Styrkelse og samling af bryst- og plastikkirurgi på SUH, Roskilde

4,5

4,6

4,6

3. Nedlæggelse af blodprøvetagning i Hundige

0,6

0,6

0,6

4. Samling af den administrative stab i Køge

0,3

0,5

0,5

Total

7,7

8,2

8,2

Det skal bemærkes, at besparelser indhentet ved implementering/fremrykning af Sygehusplan 2010 skal indgå i det udmeldte effektiviseringskrav i forbindelse med tilsagn til Projekt Universitetshospital Køge. Den forventede besparelse indgår således i dette regnskab, men kan samtidig anvendes til ny sygehusaktivitet. Dog vil det være hensigtsmæssigt, om en andel af de samlede besparelser reserveres til flytteudgifter, når byggeriet i Køge tages i brug.

Indstilling

Administrationen indstiller, at følgende initiativer godkendes under forbehold for behandling og udtalelse fra behandling i MED-Hovedudvalget den 17. december 2018, der forelægges Regionsrådet i forbindelse med behandling:

1. Klinisk onkologi (sengeafsnit) samles midlertidigt på SUH, Roskilde forud for samlet indflytning i byggeriet i Køge, jf. Sygehusplan 2010.

2. Bryst- og plastikkirurgi samles midlertidigt på SUH, Roskilde forud for samlet indflytning i byggeriet i Køge, jf. Sygehusplan 2010.

3. Tilbuddet om blodprøvetagning i Hundige flyttes til SUH, Køge, således funktionen i Hundige nedlægges.

4. Staben for SUH samles på SUH, Køge

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling

Som opfølgning på Forretningsudvalgets beslutning i møde den 29. oktober 2018 om at udarbejde en samlet gennemgang af status for og behovet for fremrykninger af sygehusplanen beskriver sagsfremstillingen de mange forskellige processer, der følger fra vedtagelse af Sygehusplan 2010 til den fulde implementering, herunder status på arbejdet med implementering af sygehusplanen, udeståender, samt mulige fremrykninger. Formuleringer omkring bl.a. flytning af klinisk mikrobiologi og klinisk immunologi er således blot en status for mulige ændringer, der ikke tages stilling til forbindelse med denne sag.

I forhold til forslaget om at samle bryst- og plastkirurgi i Roskilde (indstillingens punkt 2) vil en afledt konsekvens være, at patologiske funktioner vedrørende mammakirurgi, der i dag varetages af SUH på afdeling i Slagelse, flyttes fra Slagelse til Roskilde for at sikre hurtigere adgang til prøvesvar.

Det skal altså præciseres, at der alene skal tages stilling til de fire strukturelle initiativer, der er foreslået i sagsfremstillingen og i indstillingen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. december 2018, pkt. 2

Et flertal i Forretningsudvalget bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance anbefaler indstillingens punkt 2, 3 og 4.

Samme flertal i Forretningsudvalget anbefaler, at konsekvenserne af indstillingens punkt 1 undersøges nærmere med henblik på fornyet forelæggelse for FU i februar 2019.

Frem mod Regionsrådets møde udarbejdes notat, der beskriver de kapacitetsmæssige muligheder for permanent at flytte bryst- og plastikkirurgi til SUH, Køge.

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre tog forbehold for indstillingens punkt 1 og 2 frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Enhedslisten tog forbehold for indstillingens punkt 1, 2 og 3 frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Regionsrådet

Som opfølgning på Forretningsudvalgets behandling af sagen foreligger udtalelse fra MED-Hovedudvalgets behandling af sagen.

”Der blev peget på, at flytningen af bryst- og plastikkirurgien til Roskilde Sygehus ikke vurderes at få stor økonomisk betydning. Det er samtidig medarbejdernes vurdering, at en midlertidig placering på Roskilde Sygehus har kvalitetsmæssige uhensigtsmæssigheder - f.eks. i forhold til anvendelse af radioaktivt sporstof, højere skiftetider på Roskilde Sygehus og andet.

Der er fremsendt bemærkninger fra medarbejdere og fagfolk, som forventes inddraget i den videre beslutnings- og planlægningsproces.

Generelt var der tilslutning til flytningen, hvis den understøtter et løft i patientsikkerhed og faglighed. Samtidig blev der generelt opfordret til at begrænse antallet af flytninger med henvisning til de konsekvenser, som flytninger har for de berørte ansatte.

Der var ingen bemærkninger til nedlæggelse af blodprøvetagningen i Hundige og samling af administrativ stab i Køge."

SUH har svaret følgende angåendeudtalelsen fra MED-Hovedudvalget om radioaktive sporstoffer:

”Radioaktive stoffer: Før mammakirurgi kan starte i Roskilde med operationstyper som i Ringsted skal operationsstuer m.v. godkendes til radioaktive stoffer af Statens Institut for Strålehygiejne. Det burde ikke kræve nogen strukturelle bygningsmæssige tiltag, da operationsstuer i forvejen er indrettet mhp høj rengøringsstandard. Godkendelsen skal selvfølgelig foreligge inden ibrugtagning, så ansøgningsprocessen skal hurtigst muligt sættes i gang. Der betales et årligt gebyr på ca. 1600 kr pr godkendt rum. Da antallet af godkendelser formentlig vil være det samme i Roskilde som i Ringsted, er der ikke øgede udgifter herved.

Nuklearmedicinsk afsnit i Næstved leverer radioaktive stoffer til Ringsted og møder derfor tidligt for at kunne lave leverancen klar til operationer kl. 8. Hvis operationerne flyttes til Roskilde, vil stofferne i stedet skulle leveres fra vores afsnit i Køge pga transporttid. Dette vil kræve, at personalets mødetider justeres med ca. 1 time om morgenen på begge afsnit (senere mødetid i Næstved og tidligere i Køge).

Konklusion: brug af radioaktive stoffer ved mammakirurgiske operationer er ingen hindring for flytning til Roskilde.”

Der vedlægges notat, der beskriver de kapacitetsmæssige muligheder for permanent at flytte bryst- og plastikkirurgi til SUH, Køge.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. januar 2019, pkt. 2

Forretningsudvalgets indstilling til punkt 1, 3 og 4 blev enstemmigt godkendt, således at der ift. indstillingens punkt 1 foretages en nærmere undersøgelse af konsekvenser med henblik på fornyet forelæggelse for FU i februar 2019.

Indstillingens punkt 2 blev sat til afstemning:

For indstillingen stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Imod indstillingen stemte Enhedslisten.

Dermed blev indstillingens punkt 2 godkendt.

Jens Gredal og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:

Status på Sygehusplan 2010

Supplerende notat vedr. strukturelle initiativer

Uddybende notat i forhold sagsfremstilling og supplerende notat

3. Udvikling af Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3688899

Resume

Jf. budgetaftalen for 2018 skal der udarbejdes en plan for, hvordan Sjællands Universitetshospital, Roskilde udvikles til et velfungerende specialsygehus. Hermed fremlægges første led i arbejdet, der beskriver den fremtidige overordnede profil for Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Senere forelægges en trinvis plan for anvendelse og frasalg af de fysiske arealer på sygehusmatriklen i Roskilde.

Sagsfremstilling

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud behandlede på deres møde onsdag den 29. august 2018 sag om udvikling af Roskilde sygehus, og i den forbindelse bemærkede udvalget, at oplægget lå tæt op af publikationen "Region Sjællands sygehuse - sammenhæng og specialisering" og savnede nærmere beskrivelser af en række forhold og dets mulige konsekvenser. Udvalget besluttede, at der skulle udarbejdes et mere uddybet og konkret beslutningsforslag.

En revideret sagsfremstilling foreligger nu.

I forbindelse med endelig tilsagn om statslig medfinansiering fra Kvalitetsfonden til Projekt Universitetshospital Køge er det en forudsætning, at Roskilde Sygehus omdannes til et elektivt og ambulant sygehus med udfasning af den stationære aktivitet (senge). I Sygehusplan 2010 er dette benævnt specialsygehus. Dette betyder, at Region Sjælland i forbindelse med byggeriet i Køge har forpligtet sig til, at der med fuld ibrugtagning af Universitetshospitalet i Køge ikke længere skal være senge på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Derudover har staten ved tilsagnet til Projekt Universitetshospital Køge fastsat et effektiviseringskrav på 7 pct. (svarende til 193 mio. kr. 2013-pl) for de hospitalsfunktioner, der fusioneres og samles i Køge. Dette begrundes med, at byggeriet giver nye muligheder for arbejdstilrettelæggelse, kapacitetsudnyttelse mv. Udfasning og frasalg af bygninger er et vigtig element heri, ligesom samling af funktioner betyder færre dobbeltfunktioner og mere effektiv brug af personalets tid.

I budgetaftalen for 2018 er det besluttet, at der skal udarbejdes en plan, der sikrer, at Sjællands Universitetshospital, Roskilde bliver et velfungerende specialsygehus. Årsagen til at planlægningen påbegyndes allerede nu er, at forberedelsen er tidskrævende med blandt andet udvikling af området, ændring af lokalplaner og frasalg af bygninger.

Første trin i planen er derfor at fastlægge, hvilke nye funktioner, der tilføres sygehuset, og hvilke funktioner der flytter til andre geografier. Profilen vedrører Roskilde i 2019 og 2024 efter endelig og fuld ibrugtagning af Sjællands Universitetshospital i Køge. Funktionerne er beskrevet overordnet i 2024, under hensyntagen til, at der er seks år til planen er fuldt gennemført.

Udgangspunktet er fortsat Sygehusplan 2010 og den efterfølgende profilbeskrivelse for Sjællands Universitetshospital, Roskilde, der er vedtaget af Regionsrådet den 7. januar 2016. Det skal bemærkes, at der er vedtaget profilbeskrivelser for alle sygehuse i regionen, og alle fremtidige kendte funktioner, på overordnet niveau, er placeret. Det betyder, at hvis Sjællands Universitetshospital, Roskilde skal tilføres yderligere funktioner, skal de fjernes fra et andet sygehus i regionen.

Sjællands Universitetshospital, Roskilde 2019

I 2019 tilbyder Sjællands Universitetshospital, Roskilde behandling til patienter inden for en række områder:

· Pædiatri

· Dermatologi og venerologi, kun ambulant

· Gynækologi og obstetrik

· Hæmatologi

· Onkologi, herunder palliativt ambulatorium og –sengeafsnit, samt udgående funktion

· Kardiologi

· Kirurgi

· Karkirurgi

· Specialiseret behandling inden for geriatri, infektionsmedicin, lungemedicin og reumatologi

· Neurologi

· Plastikkirurgi

· Urologi

· Øjensygdomme

· Genoptræning, kun ambulant

 • Enhed for Tværfaglig Udredning og Behandling (ETUB), kun ambulant
 • AK-klinik og AK-skole, kun ambulant

Til at understøtte ovenstående aktivitet er der desuden funktioner inden for:

· Anæstesi

· Billeddiagnostik

· Patologisk anatomi og cytologi

· Sygehusapotek med produktion af cytostatika (kemoterapi)

· Klinisk genetik

· Klinisk farmakologi

· Klinisk immunologi (blodbank)

· Klinisk biokemi (bl.a. blodprøvetagning)

Der er desuden en døgnåben skadestue.

Sjællands Universitetshospital, Roskilde varetager desuden specialiseret behandling (regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner) inden for en lang række af ovenstående specialer.

Sjællands Universitetshospital, Roskilde 2024

I 2024 forventes Sygehusplan 2010 at være fuldt gennemført, og Sjællands Universitetshospital, Roskilde vil være et specialsygehus, som tilbyder elektiv og ambulant behandling. Hermed sikres nærhed for patienter i den nord-østlige del af regionen og en hensigtsmæssig udnyttelse af de tilbageværende faciliteter på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, samt et bæredygtigt fagligt miljø på sygehuset.

I 2024 varetages således følgende sygehustilbud på Sjællands Universitetshospital, Roskilde:

 • Ambulatorievirksomhed og sammedagsaktivitet inden for relevante medicinske og kirurgiske specialer, herunder genoptræning og patientskoler[1]
 • Planlagte operationer inden for kirurgi og ortopædkirurgi
 • Jordemodercenter
 • Enhed for tværfaglig udredning og behandling (ETUB)
 • Dialyse (satellit)

I tilpas tid inden 2024 skal sygehusets ledelse udpege de konkrete funktioner indenfor medicinske og kirurgiske specialer. Samtidig vil det være naturligt at gentænke det elektive sygehus i forhold til dets rolle i etableringen af et nært og trygt sundhedsvæsen med fokus på at borgerne skal behandles, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Det kan for eksempel være med øget vægt på, at nogle ambulante funktioner vil foregå telemedicinsk, og at der er skal være et mere udbygget samarbejde med kommunerne.

Til at understøtte ovenstående aktivitet vil der desuden være funktioner inden for:

· Anæstesi

· Billeddiagnostik

· Sygehusapotek med produktion af cytostatika(kemoterapi) [2]

· Klinisk biokemi (bl.a. blodprøvetagning).

Der vil desuden fortsat være en skadeklinik.

Der etableres et regionalt simulationscenter, der skal fungere som et lærende eksperimentarium for hele regionen. Her tilbydes simulationstræning i nye arbejdsgange, nye koncepter og ny teknologi for medarbejdere på alle regionens sygehuse. Simulationscenteret vil således fungere som et supplement til de lokale simulationsfaciliteter, der eksisterer på nogle sygehuse, hvor nærheden til klinikken er vigtig. Fordelen ved et centralt simulationscenter er, at træningen kan foretages i et isoleret miljø, hvor træningen ikke afbrydes af hverdagens gøremål på afdelingen. Simulationscenteret kan ligeledes bruges til træning af medicin- og sygeplejerskestuderende.

Hvis der på et senere tidspunkt, bliver behov for at placere andre regionale funktioner på et eller flere sygehuse, vil Sjællands Universitetshospital, Roskilde indgå i beslutningen på lige fod med de øvrige sygehuse i regionen. På samme måde vil en eventuel senere beslutning om etablering af nære sundhedstilbud i samarbejde med kommunen kunne indarbejdes, jf. den videre proces beskrevet nedenfor.

Ledelse og administration af Sjællands Universitetshospital indgår i byggeriet i Køge, jf. dimensionering i dispositionsforslaget, der udfolder disponeringen af de kommende bygninger. I lighed med profilen for Næstved Sygehus, placeres staben, hvor aktiviteten er størst.

Rokader

Som det fremgår ovenfor, skal en del funktioner flyttes til Sjællands Universitetshospital i Køge i takt med at byggeriet færdiggøres. Tidsplan for rokader og flytninger udarbejdes i takt med at byggeriet færdiggøres.

Videre proces

Efter Regionsrådets behandling af profilen for Sjællands Universitetshospital, Roskilde følger anden del af sagen, udviklingsplan for Sjællands Universitetshospital, Roskilde, der vedrører den fremtidige fysiske plan for udnyttelse af bygningsmassen på sygehusmatriklen i Roskilde. Denne udviklingsplan forventes fremlagt til politisk godkendelse i foråret 2019.

I udviklingsplanen vil der blive angivet muligheder for evt. samarbejde med kommune og private aktører i den del af den nuværende bygningsmasse, der fremadrettet forventes anvendt til sundhedsformål. Evt. samarbejde med andre aktører, vil blive afklaret de kommende år frem mod den fulde implementering af sygehusplanen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den beskrevne profil for Sjællands Universitetshospital, Roskilde godkendes, således at Sjællands Universitetshospital, Roskilde i 2024 varetager elektiv ambulant behandling inden for de nævnte områder, og at der arbejdes videre med en fysisk plan, der afspejler profilen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud tirsdag den 2. oktober 2018, pkt. 2

Den beskrevne profil for Sjællands Universitetshospital, Roskilde godkendes, således at Sjællands Universitetshospital, Roskilde i 2024 varetager elektiv ambulant behandling inden for de nævnte områder, og at Enhedslisten tog forbehold for godkendelsen.

Annemarie Knigge, Brigitte Klintskov Jerkel og Kirsten Devantier deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen skal ses i sammenhæng med anden sag på dagsorden om strukturelle initiativer på Sjællands Universitetshospital, som har konsekvens for Roskilde Sygehus.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 29. oktober 2018, pkt. 6

Sagen blev udsat, jf. beslutning under dagsordenens punkt 4.

Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. december 2018, pkt. 3

Et flertal i Forretningsudvalget bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre og Det Konservative Folkeparti anbefaler den foreslåede profil, men understreger, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at vurdere og tage stilling til det fremtidige behov for sengepladser på SUH, Roskilde, da det bl.a. må bero på mulighederne for at udvikle nære sundhedstilbud til borgerne.

Radikale Venstre anbefaler administrationens indstilling.

Enhedslisten tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. januar 2019, pkt. 3

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre og Det Konservative Folkeparti godkendte Forretningsudvalgets indstilling.

Enhedslisten og Radikale Venstre stemte imod Forretningsudvalgets indstilling.

Radikale Venstre ønskede at følge administrationens indstilling.

Enhedslisten mener:

· At der skal fastholdes senge i Roskilde

· At SUH med afdelinger i Køge og Roskilde har akut på flere matrikler

Jens Gredal og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

4. Modernisering af Nykøbing F. Akutsygehus Fase 2

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3838642

Resume

Regionsrådet vedtog i foråret 2010 Region Sjællands Sygehusplan, hvorefter Nykøbing F. Sygehus skal udgøre et af regionens fire akutsygehuse. Ved budgetaftalen for 2019 blev der afsat samlet rådighedsbeløb på 659,2 mio. kr. fra 2019 og fremad til modernisering af Nykøbing F. Sygehus Fase 2. Der fremlægges ideoplæg for Modernisering af Nykøbing F. Akutsygehus Fase 2 med henblik på, at opgradere og styrke Sygehuset som akutsygehus.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i foråret 2010 Region Sjællands Sygehusplan, hvorefter Nykøbing F. Sygehus skal udgøre et af regionens fire akutsygehuse. Således er der med regionens budgetaftale 2019 på investeringsoversigten for 2019 afsat et samlet rådighedsbeløb på 659,2 mio. kr. til en opgradering, modernisering og renovering af Nykøbing F. Sygehus til moderne akutsygehus standard.

En modernisering vil imødekomme tre væsentlige hovedhensyn:

1. En styrkelse af Nykøbing F. Sygehus som akutsygehus

2. Skabe tidssvarende faciliteter for patienter, pårørende og personale

3. Sikre en styrket rekruttering og fastholdelse af nøglepersonel

Moderniseringen indeholder følgende elementer og prioriteringer (vedlagt principdiagram):

· Etablering af tunnelforbindelser af hensyn til logistik

· Nedrivning af bygning K-P (boliger)

· Midlertidige erstatningsboliger

· Etablering af nye en-sengestuer i nybyggeri mod øst

· Nybyggeri af bygning med operationsstuer og CT-scanner til Akutafdelingen

· Ombygning/renovering af eksisterende hovedkompleks, bestående af bygning A og B, primært til ambulatorier

· Aptering af resterende etager i nybyggeri mod øst med de nye sengepladser

· Helikopterlandingsplads

Herudover vil det være nødvendigt at,

· Have fokus på optimering af sygehusets logistik, herunder bl.a. varetransporter, affald, sengevask mv.

· Forbedre ankomstforhold og parkeringsforhold til ny sengebygning mod øst

Moderniseringsopgaven vil omfatte diverse ombygninger og inkluderer samtidig et stort omfang af nybyggeri på sygehusmatriklen i Nykøbing F.

Erfaringsmæssigt er det oftest dyrere at renovere og ombygge frem for at nybygge. Samtidig udgør de eksisterende bygningsrammer en barriere for etableringen af tidssvarende indretning af sengestuer, toilet og badeforhold, logistik mv.

Nybyggeriet med en-sengestuer i tilknytning til MANA byggeriet understøtter det overordnede koncept med sengeslanger, som indebærer, at afdelingernes behov for ekstra senge i en spidsbelastningssituation kan imødekommes ved en simpel udvidelse af sengeafsnittet. Dette løses ved, at sengeafsnittene er placeret i sammenhæng og med gode interne forbindelser.

Myndighedsforhold

Der er indledt dialog med Guldborgsund Kommune. Dialogen vedrører lokalplanen, som tilstræbes ændret i løbet af 2019, så ideoplægget kan realiseres.

Hovedtidsplan

Der er opstillet følgende overordnede tidsplan for byggeriet.

· Ideoplæg godkendes af Regionsrådet januar 2019

· Udbud og valg af bygherrerådgiver primo/medio 2019

· Udbud og valg af totalrådgiver medio 2019

· Program godkendes af Regionsrådet december 2019

· Projektforslag for de enkelte etaper fremlægges løbende, startende med tunnelforbindelser primo 2020

· Udførelse fra 2020 med forventet afslutning i 2028

Projektorganisation

Til gennemførelse af projektet etableres en projektorganisation bestående af styregruppe, projektgruppe og brugergruppe, der følger projektet gennem alle faser.

Program udarbejdes af regionens totalrådgiver.

Bygherrerådgivnings-/ og totalrådgivningsopgaven for arbejderne fra og med udarbejdelse af program sendes i EU-udbud.

Økonomi

Der er udarbejdet følgende anslåede budget

Håndværkerudgifter inklusiv uforudsete udgifter

430.000.000

Apparatur og inventar

130.000.000

Rådgivning og øvrige omkostninger

99.200.000

Total

659.200.000

På investeringsoversigt for 2019 er afsat samlet rådighedsbeløb på 659,2 mio. kr. fordelt på 5,310 mio. kr. i 2019, 26 mio. kr. i 2020, 81,930 mio. kr. i 2021, 101,224 mio. kr. i 2022, 444,736 mio. kr. i perioden 2023-2030.

De driftsmæssige konsekvenser ved projektet vil blive fremlagt i forbindelse med fremlæggelsen af projektforslagene.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Ideoplæg til modernisering af Nykøbing F Sygehus fase 2godkendes som beskrevet

2. Der meddeles anlægsbevilling på 5,3 mio. kr. til gennemførelse af rådgivningsudbud og udarbejdelse af program

3. Der frigives rådighedsbeløb på 5,3 mio. kr. i 2019

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. december 2018, pkt. 4

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. januar 2019, pkt. 4

Godkendt.

Jens Gredal og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:

Principdiagram over eksisterende og fremtidige Nykøbing F. Sygehus

5. Supplerende analyse, handleplan og udmøntning af midler på det medicinske område

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3819639

Resume

Udvalget præsenteres for en supplerende analyse på det medicinske område, en handleplan for området samt forslag til udmøntning af de 11,2 mio. kr. fra Sundhedsstrategien, som er reserveret det medicinske område i 2019.

Sagsfremstilling

Supplerende analyse af det medicinske område

Udvalget for Sygehusenes Behandlingstilbud har ønsket en supplerende analyse af det medicinske område på baggrund af analysen fra maj 2018. Vedlagte analyse skal således ses som et supplement til analysen fra maj, hvor der bl.a. beskrives indlæggelsesmønstre på det medicinske område.

Overordnet viser analysen, at der i vinteren 2017/2018 var en særlig udfordring på de medicinske afdelinger sammenlignet med vinteren 2016/2017. Udfordringerne er ikke de samme på tværs af sygehusene, og der er flere forskellige årsager til presset på de medicinske afdelinger.

Hvor den største udfordring for nogle afdelinger er mange tunge patienter med lange indlæggelser, har andre afdelinger udfordringer med mange genindlæggelser. Derudover er der stor forskel i befolkningsgrundlaget, herunder befolkningens livsvilkår, som har betydning for antal indlæggelser og længden heraf.

Analysen peger bl.a. på, at:

- Akutsygehusenes organisering og befolkningsgrundlag har stor betydning for belastningen på de medicinske afdelinger

- Der er forskel i kommunernes potentiale for at forebygge indlæggelser og genindlæggelser

- Holbæk Sygehus er særligt udfordret af et relativt stort befolkningsgrundlag pr. seng, de tilhørende kommuners socioøkonomiske forhold og en svær rekrutteringssituation.

Handleplan

Sideløbende med udarbejdelse af den supplerende analyse har der været drøftelser med bl.a. sygehusene om tiltag for at imødekomme et forventet øget pres i den kommende vinter, men også om hvad der bør ske på længere sigt på området. På den baggrund fremlægges vedlagte forslag til handleplan.

I handleplanen præsenteres en bred vifte af tiltag, herunder indsatser, som har til formål at sikre flere hænder til direkte patientkontakt, forslag til mere fleksibel brug af personaleressourcer samt forslag til en række organisatoriske tiltag. Handleplanen præsenterer tillige forslag til et styrket samarbejde med primær sektor.

I handleplanen angives det, hvilke indsatser sygehusene har ansvaret for at løfte, og hvilke indsatser administrationen i Regionshuset iværksætter. Der er en forventning om, at sygehusene implementerer relevante tiltag fra handleplanen, og opfølgning vil ske efter princippet ”følg eller forklar”.

Det bemærkes, at der - for at imødekomme det forventede øgede pres i den kommende vinter – allerede er planlagt iværksat en række konkrete initiativer på sygehusene. Disse følges op af yderligere initiativer, jf. handleplanen.

Udmøntning af midler fra Sundhedsstrategien

Der er afsat 11,2 mio. kr. i Sundhedsstrategien til drift på det medicinske område i 2019.

Administrativt er det besluttet at forlænge de 10 midlertidige senge på Sjællands Universitetshospital, Køge som aflastning af Holbæk Sygehus, som blev iværksat i juni 2018. Sengene forlænges til udgangen af april 2019, og det anbefales, at der afsættes midler til drift af sengene i årets fire første måneder. Det foreslås ligeledes, at der reserveres midler til drift af 10 senge i de to sidste måneder af 2019, når den næste vintersæson sætter ind.

Det anbefales, at de resterende midler reserveres til indsatser inden for rammerne af handleplanen, hvor administrationen får mandat til at udmønte midlerne. Ved denne model er der mulighed for at handle hurtigt, hvis der opstår behov for dette.

Økonomi

De 11,2 mio. kr. fra Sundhedsstrategien til det medicinske område i 2019 foreslås udmøntet som følger:

Drift af 10 midlertidige senge på SUH, Køge som aflastning af Holbæk Sygehus (jan.-apr.)

4,0 mio. kr.

Reservering af midler svarende af drift af 10 midlertidige senge i november og december 2019

2,0 mio. kr.

Ramme til prioritering inden for handleplanens initiativer.

5,2 mio. kr.

I alt

11,2 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Den supplerende analyse tages til efterretning.

2. Handleplanen for det medicinske område godkendes.

3. Fordeling af midlerne til det medicinske område reserveret i Sundhedsstrategien besluttes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud onsdag den 28. november 2018, pkt. 2

De 3 elementer i indstillingen blev tiltrådt. Det bemærkes, at udvalget ønsker formuleringen i handleplanens initiativ 1 og 2 omformuleret så fokus er på, at der sker en fleksibel anvendelse af personaleressourcerne.

Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Supplerende sagsfremstilling

Handleplanen er justeret i henhold til bemærkning fra Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud på deres møde den 28. november 2018. Justeringen er indsat med synlig rettelsesmarkering.

Administrationen skal i øvrigt bemærke, der er tale om et første udkast af den supplerende analyse. Sammenfatningen skal tages med forbehold, da der en vis usikkerhed hæftet ved data. Ligeledes peges der i analysen på en række forhold, hvor det ikke er muligt at påvise den bagvedliggende årsag ud fra data. Analysens pointer skal derfor betragtes som tendenser inden for det medicinske område og ikke som entydige konklusioner.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. december 2018, pkt. 5

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. januar 2019, pkt. 5

Indstillingens punkt 1 blev taget til efterretning. Indstillingens punkt 2 og 3 blev godkendt.

Jens Gredal og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

Handleplan for det medicinske område

Supplerende analyse på det medicinske område

6. Løsning vedr. serviceassistentopgaver, indkøb og logistik mv.

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3847176

Resume

Der forelægges forslag til ny organisering i forlængelse af Regionsrådets beslutninger om serviceassistentkonceptet og administration. Serviceassistenter og lager- og depotfunktioner overføres til sygehusene, ligesom de grønne områder flyttes, når kontrakten med den private leverandør udløber. Der oprettes en ny enhed: Indkøb, produktion og logistik. Koncern Service nedlægges som en konsekvens af dette.

Sagsfremstilling

Regionsrådet traf d. den 4. juni 2018 beslutninger vedr. den administrative organisering og serviceassistentopgaver. Herunder blev det besluttet, atadministrationen udarbejder et oplæg, der beskriver, hvordan der kan samles flere opgaver for at skabe synergi ift. de tilbageværende serviceopgaver i Koncern Service.

Regionsrådet har desuden arbejdet ud fra et princip om at opgaver, der kræver nærhed til kerneopgaverne, bør løses lokalt, mens opgaveløsning, som kan give "stordriftsfordele", eller som kræver særlige fagligheder eller standardiseringer for bl.a. at sikre omkostningseffektivitet, løses fælles. På den baggrund foreslås følgende (forslaget beskrives nærmere i vedlagte notat):

Flytning af opgaver til sygehusene

Medarbejdere med serviceassistentopgaver overføres fra Koncern Service til sygehusene som besluttet, dog pr. 1. juli 2019. Styregruppen for serviceassistentkonceptet forankres i sygehusledelserne. Kvalitetskontrol og udvikling af konceptet flyttes til sygehusene. Ansvaret for uddannelsesdelen forankres i Koncern HR.

Lager og depotfunktionerne på sygehusene flyttes organisatorisk til sygehusene.

Ansvaret for grønne områder flyttes til sygehusene, når den nuværende kontrakt udløber.

Etablering af ny enhed og nedlæggelse af Koncern Service

Der oprettes et nyt tværgående center – Indkøb, produktion og logistik – med følgende opgaver.

 • Indkøb og udbud
 • Transport mellem sygehuse mv. (ikke patienter). Varer transporteres til ”rampen” hvorefter sygehuset tager over.
 • Produktion og leverance af mad til patienter, kantine og mødeforplejning
 • Produktion og leverance af vaskeriydelser
 • Driften af regionshuset
 • Rejsefunktion

Enheden bliver desuden – i samarbejde med Sygehusapoteket – ansvarlig for et udviklingsprojekt, som skal se på mulige synergier mellem enhedens opgaver samt opgaver omkring indkøb, lager og logistik i Sygehusapoteket. Herunder forskellige bygnings- og lokaliseringsløsninger.

Som konsekvens af forslaget nedlægges Koncern Service, og Indkøb flyttes organisatorisk fra Koncern Økonomi til Indkøb, produktion og logistik.

Med en vedtagelse af forslaget skal der gennemføres MED-proces, implementering og personaleproces med henblik på, at løsningen samlet kan træde i kraft pr. 1. juli 2019.

MED Hovedudvalget drøfter sagen d. 17. december 2018, og udvalgets bemærkninger vil indgå i Regionsrådets behandling. Indstilling er derfor med forbehold for MED Hovedudvalgets bemærkninger.

Økonomi

Det forventes, at der kan realiseres et økonomisk provenu omkring administrationen og stabsfunktioner på både sygehuse og i det nye tværgående center ved flytning af opgaver samt sammenlægningen af enheder på 2-3 mio. kr. fra 2020. Udviklingsprojektet omkring indkøb, lager og logistik, vil muligvis også kunne sikre et provenu på længere sigt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Serviceassistentopgaver, drift af lager/depot og ansvaret for grønne områder overgår til sygehusene

2. Serviceassistentkonceptet fastholdes som tidligere besluttet

3. Der etableres et nyt tværgående center: Indkøb, Produktion og Logistik

4. Koncern Service nedlægges

5. Ændringerne træder i kraft 1. juli 2019

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. december 2018, pkt. 6

Anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Som opfølgning på Forretningsudvalgets behandling af sagen foreligger referat af MED-Hovedudvalgets behandling af sagen i møde den 17. december 2018:

Medarbejdersiden tilsluttede sig forslaget.

Serviceassistentkonceptet fastholdes med en tidligere organisatorisk overflytning af medarbejderne til sygehusene. Øvrige elementer omkring uddannelse, modning af de kliniske afdelinger til overtagelse af serviceopgaverne m.v. fastholdes ligeledes i den nye organisering.

Det videre arbejde med organisering af serviceopgaverne bør forankres med opmærksomhed på medindflydelse i MED, arbejdet i implementeringsorganisationen/-grupper og koordinering af uddannelse.

Der blev udtrykt bekymring for, om forankringen på sygehusene vil betyde øget jobusikkerhed for serviceassistenterne som faggruppe.

Jes Hansen udtrykte som særstandpunkt en bekymring for om den uddannelsesafdeling, der etableres kan levere det sygehusene har behov for.

Ledelsen anførte at der med beslutningen ikke lægges op til indholdsmæssige ændringer i uddannelsen.

Der var tilslutning til, at Nykøbing Falster Sygehus og Koncern Service i en overgangsfase kan finde løsninger i forhold til pilotafprøvningen, der gennemføres mellem i to enheder.

Torben Dencker Rasmussen, Anette Sztuk, Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, Lisbet Jensen og Carsten Krabbe deltog ikke i MED-Hovedudvalgets behandling af sagen.

Susanne Østergaard Pedersen deltog som suppleant for Anette Sztuk.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. januar 2019, pkt. 6

Godkendt.

Jens Gredal og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:

Oplæg om organisering af serviceopgaver mv.

7. Drifts- og udviklingsaftaler 2019

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3849344

Resume

Drifts- og udviklingsaftaler for 2019 for de fire somatiske sygehuse, Psykiatrien, Socialområdet og Præhospitalt center forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det tidligere Regionsråd godkendte et nyt styringskoncept for Region Sjælland baseret på indførelsen af værdibaseret styring. Styringskonceptet skal overordnet sikre, at Regionsrådets politiske målsætninger bliver omsat til konkrete driftsmæssige mål. Drifts- og udviklingsaftalerne er et vigtigt element i styringskonceptet. Der forelægges driftsaftaler for 2019 for de somatiske sygehuse, Psykiatrien, Præhospitalt Center og Socialområdet til godkendelse.

Drifts- og udviklingsaftalen har til formål at:

· Synliggøre de krav og forventninger Regionsrådet stiller til den enkelte virksomhed

· Synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar

· Synliggøre mål for udviklingen

· Synliggøre de midler, som Regionsrådet stiller til rådighed for opgaven

Dermed bliver drifts- og udviklingsaftalen omdrejningspunktet for dialogen mellem regionens ledelse og den enkelte virksomhed.

Rammerne for Drifts- og udviklingsaftalerne er:

· Regionsrådets strategi ”Region Sjælland på forkant”

· Den økonomiske udviklingsplan

· Budgetaftale 2019

· Fokus på udvikling af det nære sundhedsvæsen

· Værdibaseret styring fortsætter med fokus på borgeren i centrum samt de otte nationale mål for sundhedsvæsnet og bedre kapacitetsudnyttelse på sygehusene

Aftalerne angiver konkrete og specifikke målsætninger og aktiviteter for 2019. De udgør derigennem en udmøntning af de strategiske indsatser og adresserer aktuelle muligheder og udfordringer i 2019.

Drifts og udviklingsaftaler for de somatiske sygehuse

Drifts- og udviklingsaftalerne for de fire somatiske sygehusene (vedlagt) er opdelt i tre overordnede sektioner indeholdende nationale og regionale målsætninger samt virksomhedsmålsætninger.

Nationale målsætninger

· Overholdelse af kræftpakker

· Maksimale ventetider for kræftpatienter

· Overholdelse af behandlings – og udredningsret

· Øget patientinddragelse: Patientansvarlig læge

· Omstilling til det nære

Regionale målsætninger

· Økonomisk udviklingsplan og budgetoverholdelse 2019

· Det medicinske område

· Reduktion af ambulante kontroller

Dertil kommer sygehusspecifikke virksomhedsmålsætninger, som understøtter udviklingen af det enkelte sygehus profil.

Drifts- og udviklingsaftalerne blev forelagt for Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud onsdag den 28. november 2018, pkt. 4 med følgende protokoltekst:

”Drifts- og udviklingsaftaler for de fire somatiske sygehuse for 2019 blev godkendt. Det bemærkes, at udvalget ser frem til de løbende opfølgninger på drifts- og udviklingsaftalerne. ”

Drifts- og udviklingsaftale 2019 for Psykiatrien

Aftalen for Psykiatrien (vedlagt) er opdelt i tre overordnede sektioner indeholdende nationale og regionale målsætninger samt virksomhedsmålsætninger.

Nationale målsætninger

· Øget patientinddragelse: Patientansvarlig læge

· Styrket indsats for kronikere og ældre: Indlæggelser

· Behandling af høj kvalitet og reduktion af tvang i Psykiatrien

Regionale målsætninger

· Økonomisk udviklingsplan og budgetoverholdelse 2019

· Medarbejderne som vigtigste aktiv: Rekruttering

· Kapacitet – overholdelse af udrednings –og behandlingsretten

· Det nære sundhedsvæsen – styrket tværsektorielt samarbejde

· Udvidet samarbejde mellem somatiske sygehuse og Psykiatrien

· Patientstøtte

Dertil kommer sygehusspecifikke virksomhedsmålsætninger som understøtter udviklingen af Psykiatriens profil.

Drifts- og udviklingsaftale 2019 for Socialområdet

Drifts- og udviklingsaftalen for Socialområdet (vedlagt) tager udover de generelle rammer udgangspunkt i:

· Strategi for Socialområdet 2017 til 2020

· Rammeaftale 2018 til 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Aftalen skal understøtte en konsolidering af det regionale socialområde som en kompetent samarbejdspartner for kommunerne og en foretrukken leverandør af specialtilbud på social- og specialundervisningsområdet.

Aftalen er opdelt i følgende områder:

· Produktudvikling

· Leverandør af landsdækkende specialrådgivningsopgaver

· Stabile takster

· Rekruttering og kompetenceudvikling

· Forskning

· Arbejdsmiljø

· Kommunikation og samarbejde

· Sundhed

· Dokumentation

· Metodeudvikling

Drifts og udviklingsaftaler for Socialområdet og Psykiatrien blev forelagt på Social og psykiatriudvalget den 6. december 2018, pkt. 3 med følgende protokoltekst:

”Det anbefales, at Drifts- og udviklingsaftaler 2019 for Psykiatrien og Socialområdet godkendes. ”

Drifts- og udviklingsaftale 2019 for Præhospitalt Center

Aftalen for Præhospitalt Center (vedlagt) er opdelt i tre overordnede sektioner indeholdende nationale og regionale målsætninger samt virksomhedsmålsætninger.

Nationale målsætninger

· Kvalitetsindikatorer til det akutte præhospitale område

Regionale målsætninger

· Hurtig og kvalificeret hjælp til borgere i akutte situationer

· Bedre sammenhængende patientforløb

· Økonomi – budgetoverholdelse

Dertil kommer specifikke virksomhedsmålsætninger, som understøtter udviklingen af Præhospitalt Center.

Aftalen forelægges til godkendelse med forbehold for Udvalget for det nære sundhedsvæsens behandling på deres møde den 17. januar 2019.

Opfølgning og rapportering til Regionsrådet

Der sker opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne til Regionsrådet i forbindelse med budgetopfølgningerne pr 31. marts, 31. maj og 31. august 2019.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administration indstiller at,

· Drifts- og udviklingsaftale 2019 Holbæk Sygehus godkendes

· Drifts- og udviklingsaftale 2019 for Nykøbing F Sygehus godkendes

· Drifts- og udviklingsaftale 2019 for Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse godkendes

· Drifts- og udviklingsaftale 2019 for Sjællands Universitetshospital godkendes

· Drifts- og udviklingsaftale 2019 for Socialområdet godkendes

· Drifts- og udviklingsaftale 2019 for Psykiatrien godkendes

· Drifts- og udviklingsaftale 2019 for Præhospitalt Center godkendes

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. december 2018, pkt. 7

Anbefales. I forbindelse med kommende opfølgninger evalueres driftsaftalernes form og indhold og behandlingen af driftsaftalerne i udvalgene.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. januar 2019, pkt. 7

Forretningsudvalgets indstilling blev godkendt.

Jens Gredal og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 7:

SjællandsUniversitetshospital.Drifts- og udviklingsaftale2019

Næstved,Slagelse,RingstedSygehuse.Drifts-ogudviklingsaftale2019

HolbækSygehus.Drifts-ogudviklingsaftale2019

NykøbingF.Sygehus.Drifts-ogudviklingsaftale2019

Psykiatrien.Drifts-ogudviklingsaftale2019

PræhospitaltCenter.Drifts-ogudviklingsaftale2019

Socialområdet.Drifts-ogudviklingsaftale2019

8. Udvidelse af driftsoverenskomst med Marjatta

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3849060

Resume

Bestyrelsen for Driftsfonden Marjatta har tilkendegivet, at Marjatta ønsker at udvide driftsoverenskomsten med Region Sjælland til også at omfatte et samarbejde vedr. § 85-området pr. 1. januar 2019.

§ 85-området dækker socialpædagogisk indsats overfor borgere i eget hjem, en indsats der aftales med kommunerne på timebasis.

Sagsfremstilling

For at Region Sjælland kan opfylde sin lovmæssige forpligtigelse til at stille højt specialiserede tilbud til rådighed på det sociale område, er der bl.a. indgået driftsoverenskomst med bestyrelsen for Driftsfonden Marjatta.

Ud over de budgetterede aktiviteter bedriver Marjatta også indtægtsdækket virksomhed, bl.a. i form af salg af §85-ydelser, hvor der indgås aftaler med de visiterende myndigheder om levering af socialpædagogisk bistand på timebasis.

Som det gælder på Socialområdet generelt, er der også på § 85-området øgede krav om gennemsigtighed i relationen mellem indhold og pris (omkostningsægte priser), kontraktindgåelse samt dokumentation af indsats og resultat. Region Sjælland vil ved udvidelse af driftsoverenskomsten blive garant herfor.

Marjatta yder § 85-bistand til ca. 60 borgere. Omfanget har været forholdsvist stabilt i en årrække. I 2018 forventes en omsætning på ca. 32,5 mio. kr.

Den udvidede driftsoverenskomst bliver behandlet af bestyrelsen for Driftsfonden Marjatta i december 2018 og træder i kraft 1.1.2019. Ordlyden af driftsoverenskomsten præsenteres i vedlagte bilag. Ændringer i forhold til tidligere driftsoverenskomst er markeret med blåt.

Udvidelsen af driftsoverenskomst med Marjatta blev drøftet på møde i Udvalget for social og psykiatri d. 6. december 2018 med følgende protokoltekst: ”Indstillingen om, at driftsoverenskomst pr. 1.1.2019 træder i stedet for tidligere indgået driftsoverenskomst mellem Driftsfonden Marjatta og Regionsrådet, anbefales.”

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvidet driftsoverenskomst mellem Driftsfonden Marjatta og Regionsrådet godkendes.

Sagen afgøres i Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. december 2018, pkt. 8

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. januar 2019, pkt. 8

Godkendt.

Jens Gredal og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 8:

Udvidet driftsoverenskomst Marjatta

9. Indstilling af bestyrelsesmedlem til Erhvervshus Sjællands bestyrelse

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3832365

Resume

1. januar 2019 etableres et nyt erhvervshus i Region Sjælland. Der skal i den forbindelse udpeges en selvstændig bestyrelse. Region Sjælland skal udpege ét medlem til Erhvervshus Sjællands bestyrelse.

Sagsfremstilling

Reformen af erhvervsfremmesystemet træder i kraft 1. januar 2019. Det betyder bl.a., at der etableres ét nyt Erhvervshus Sjælland. Erhvervshus Sjælland får hovedkontor i Sorø og et filial i Vordingborg. Erhvervshus Sjælland vil erstatte det nuværende Væksthus Sjælland, og medarbejdere derfra overflyttes til det nye Erhvervshus. Der nedsættes en samlet bestyrelse, som skal sikre effektiv opgavevaretagelse, der møder virksomhedernes behov og tværkommunale prioriteter for erhvervsudvikling.

Erhvervshusenes bestyrelse består af 11 medlemmer, heraf 1 formand og 1 observatør. Derudover består bestyrelsen af 3 kommunale repræsentanter, 4 virksomhedsrepræsentanter, 1 repræsentant fra en videninstitution, 1 repræsentant for en arbejdstagerorganisation, 1 medlem udpeget af Region Sjælland, og 1 observatør udpeget af Erhvervsministeriet.

KKR Sjælland har på et møde d. 14. november 2018 udpeget Borgmester for Guldborgssund Kommune, John Brædder, som formand for bestyrelsen. Ligeledes har de udpeget Borgmester for Stevns Kommune Anette Mortensen, Borgmester for Køge Kommune Marie Stærke og Borgmester for Vordingborg Kommune Mikael Smed som medlemmer af Erhvervshus Sjællands bestyrelse.

Det første møde afholdes 18. december 2018, og forventes primært at handle om overgangen fra Væksthus til Erhvervshus.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges et medlem til Erhvervshus Sjællands bestyrelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. december 2018, pkt. 10

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten anbefaler Peter Jacobsen (O).

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre anbefaler Evan Lynnerup (V).

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. januar 2019, pkt. 9

Peter Jacobsen (O) og Evan Lynnerup (V) var bragt i forslag.

For Peter Jacobsen (O) stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten.

For Evan Lynnerup (V) stemte Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Dermed blev Peter Jacobsen (O) valgt.

Jens Gredal og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

10. Ændring af pladser i flere udvalg

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3841533

Resume

Ellen Knudsen ønsker at udtræde af Udvalget for Sundhed for alle, Camilla Hove Lund ønsker at udtræde af Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp og Ursula Dieterich-Pedersen ønsker at udtræde af Udvalget for Sundhed for alle. Der skal derfor vælges nye medlemmer til disse udvalg

Sagsfremstilling

Med virkning fra 1. januar 2019 er der følgende ønsker om udtræden af udvalg og skift af udvalgspladser:

Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf. § 28, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse, og § 15, stk. 3, i regionsloven.

De konservative afgiver med virkning fra 1. januar 2019 en plads i Udvalget for Sundhed for alle til et medlem af Venstre, som er i samme valggruppe.

Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til Udvalget for Sundhed for alle. Valggruppen har oplyst, at Ellen Knudsen (C) ønsker at udtræde af udvalget, og at den ledige plads besættes med Evan Lynnerup (V).

Camilla Hove Lund (V) ønsker samtidig at udtræde af Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp.

Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp. Venstre har oplyst, at gruppen ønsker at indstille Ellen Knudsen (C) til den ledige plads i samarbejdsudvalget.

Ursula Dieterich-Pedersen ønsker at udtræde af Udvalget for Sundhed for alle.

Enhedslisten har oplyst, at gruppen ønsker at indstille Jørgen Holst til den ledige plads i Udvalget for Sundhed for alle.

Økonomi

Sagerne er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Ellen Knudsen ønsker at udtræde af Udvalget for Sundhed for alle. Regionsrådet vælger Evan Lynnerup til Udvalget for Sundhed for alle.

2. Regionsrådet tager til efterretning, at Camilla Hove Lund ønsker at udtræde af Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp. Regionsrådet vælger Ellen Knudsen til Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp.

3. Regionsrådet tager til efterretning, at Ursula Dieterich-Pedersen ønsker at udtræde af Udvalget for Sundhed for alle. Regionsrådet vælger Jørgen Holst til Udvalget for Sundhed for alle.

Sagerne afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. december 2018, pkt. 11

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. januar 2019, pkt. 10

Godkendt.

Jens Gredal og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

11. Regnskab for Program for Sundhedsplatformen

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3845727

Resume

Programmet for Sundhedsplatformen har regnskabsmæssigt nået sin afslutning, og der er udarbejdet en opgørelse over økonomien for regnskabsperioden 2014-2018. Implementeringen af Sundhedsplatformen blev færdig pr. 31. december 2017, mens de afsluttende betalinger foretages frem til udgangen af 2018. Orienteringen forelægges parallelt i Region Hovedstaden og Region Sjælland og indgår senere i regionernes årsregnskaber for 2018.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at orientere om regnskabet for den fælles programorganisation for Sundhedsplatformen, som Region Hovedstaden og Region Sjælland har drevet siden 2014. Det samlede forventede forbrug for hele programperioden, som regnskabsmæssigt har strakt sig over årene 2014 til 2018, udgør 1.347 mio. kr. I forhold til den samlede bevilling til programmet på 1.363 mio. kr. udgør mindreforbruget 16 mio. kr. Regnskabet for Sundhedsplatformen er opgjort pr. 1. november 2018, og der forventes ikke yderligere forbrug.

Implementeringen af Sundhedsplatformen blev færdig pr. 31. december 2017, mens de afsluttende betalinger foretages frem til udgangen af 2018. Nedenfor viser skemaet en oversigt over Sundhedsplatformens samlede programregnskab for regnskabsperioden 2014 til 2018:

Mio. kr.

Budget

Forbrug

Difference

Samlede anlægsudgifter

927,4

911,7

-15,7

Samlede driftsudgifter

435,7

435,7

0,0

Udgifter i alt

1.363,1

1.347,4

-15,7

Af mindreforbruget kan omkring 11 mio. kr. henføres til, at Epic i tidligere år har opkrævet udgifter for integrationer (”integrationer” er en tilpasning til et it-system, som gør det muligt, at det kan tale sammen med et andet system. Fx ved visning af data fra et andet system og overførsel af data fra et system til et andet), der allerede var en del af kontraktvederlaget.

Det resterende mindreforbrug på 5 mio. kr. kan henføres til dels mindreforbrug på et budget reserveret til eventuelle udestående betalinger fra programperioden, dels at enkelte aktiviteter ikke nåede at blive igangsat og gennemført i 2018. Disse aktiviteter vil efterfølgende blive prioriteret i det videre arbejde med Sundhedsplatformen og eventuelt udført inden for regionernes afsatte budgetter til drift og videreudvikling af Sundhedsplatformen.

Region Sjællands andel af programudgifterne udgør 358,9 mio. kr. i forhold til et budget tildelt programmet på 362,8 mio. kr. svarende til, at Region Sjællands andel af mindreforbruget udgør 3,9 mio. kr.

Region Sjællands samlede godkendte bevilling afsat til implementering af Sundhedsplatformen udgør 375,3 mio. kr., hvoraf der netto blev udmøntet 362,8 mio. kr. til den fælles programorganisation til afholdelse af de fælles programudgifter. De resterende midler på 12,5 mio. kr. har været afsat primært til udgifter i forbindelse med udbudsfasen i regionens eget regi før programperioden.

I samarbejdsaftalen mellem regionerne fordeles udgifterne med 75 pct. til Region Hovedstaden og 25 pct. til Region Sjælland. Den endelige fordeling af regnskabet mellem de to regioner er endt på 73 pct. til Region Hovedstaden og 27 pct. til Region Sjælland. Dette skyldes, at der er lavet forholdsmæssigt flere integrationer for Region Sjælland end for Region Hovedstaden, og at udgifterne hertil er fordelt efter, om der er tale om fælles integrationer eller integrationer som kun vedrører den enkelte region. Regnskabet for Sundhedsplatformen indgår i regionernes årsregnskab for 2018 og godkendes i den forbindelse sammen med det samlede årsregnskab.

Udover de afholdte udgifter til det fælles program, som fremgår af regnskabet, har regionerne anvendt personaleressourcer og regionens egenleverancer. Det drejer sig om udlånte medarbejdere til programorganisationen fra it-afdelingerne, sygehusene og administrationerne samt om superbrugerressourcer på sygehusene i forbindelse med go-live-perioderne og de investeringer, som var nødvendige for, at man i Region Sjælland kunne tage Sundhedsplatformen i brug.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om Sundhedsplatformens samlede programregnskab i regnskabsperioden 2014 til 2018 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. december 2018, pkt. 13

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. januar 2019, pkt. 11

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jens Gredal og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 11:

Bilag 1 Notat Programmet for SP samlet regnskab, bestyrelsen 29.11.18

Bilag 2 Programmet for SP oversigter forelagt SP Bestyrelsen 29.11.18

12. Anmodning fra regionsrådsformand Heino Knudsen om behandling af forslag om økonomisk analyse

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3849777

Resume

Anmodning fra regionsrådsformand Heino Knudsen om behandling af forslag om økonomisk analyse.

Sagsfremstilling

Regionsrådsformand Heino Knudsen har i mail af 3. december 2018 anmodet om, at følgende forslag behandles af Regionsrådet:

Regionsrådet konstaterer, at de økonomiske rammer for regionerne fastlægges i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og Danske Regioner. Vi konstaterer samtidig at væksten i sundhedsbudgetter i Danmark over en årrække, ikke er steget i samme takt som de lande vi normalt sammenligner os med. For fremadrettet at sikre de bedst mulige økonomiske rammer for regionerne er Regionsrådet enig om, at der frem mod forhandlingerne om en økonomiaftale for 2020, skal skabes et så stærkt grundlag som muligt for forhandling om regionernes økonomi. Regionsrådet vil derfor iværksætte et arbejde, der skal identificere og belyse særlige udfordringer af strukturel karakter, herunder bl.a. demografiske forhold. Resultatet af arbejdet vil indgå i grundlaget for Region Sjællands deltagelse i arbejdet i Danske Regioner om økonomiaftale for 2020. Region Sjælland vil desuden anmode om, at der ses på nogle af de styringsudfordringer der er oplevet med: etårige budgetter, der gør det svært at håndtere store og flerårige forandringsprojekter, p/l rul midt i budgetåret og den manglende gennemskuelighed ved udarbejdelse af både udgifts- og omkostningsbaserede budgetter og regnskaber.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. december 2018, pkt. 14

Et flertal i Forretningsudvalget bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten anbefaler forslaget.

Venstre og Det Konservative Folkeparti stemte imod forslaget.

Radikale Venstre tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. januar 2019, pkt. 12

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten stemte for forslaget.

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre stemte imod forslaget.

Dermed blev forslaget vedtaget.

Jens Gredal og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

13. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3833077

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. januar 2019, pkt. 13

Formanden orienterede om, at Femern A/S nu har modtaget den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-forbindelsen fra Transportministeriet i Slesvig-Holsten.

På foranledning af Freddy Blak drøftes rammer for taletid på Regionsrådets møder på kommende seminar for Regionsrådet.

Jens Gredal og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.[1] Kan for eksempel være mindre kirurgiske og ortopædkirurgiske indgreb, samt konsultationer og mindre undersøgelser indenfor kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, nefrologi, geriatri mm.

[2] Det skal bemærkes at Regionsrådet i forbindelse med Budget 2019 har afsat midler til en foranalyse af et samlet lager- og logistikprojekt. Dette indebærer også arbejdet med en samling og opgradering af Sygehusapotekets lagre af lægemidler, der i dag er placeret rundt på sygehusene, herunder på Roskilde Sygehus.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener