Søg
 
Møde i

11. Regnskab for Program for Sundhedsplatformen

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3845727

Resume

Programmet for Sundhedsplatformen har regnskabsmæssigt nået sin afslutning, og der er udarbejdet en opgørelse over økonomien for regnskabsperioden 2014-2018. Implementeringen af Sundhedsplatformen blev færdig pr. 31. december 2017, mens de afsluttende betalinger foretages frem til udgangen af 2018. Orienteringen forelægges parallelt i Region Hovedstaden og Region Sjælland og indgår senere i regionernes årsregnskaber for 2018.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at orientere om regnskabet for den fælles programorganisation for Sundhedsplatformen, som Region Hovedstaden og Region Sjælland har drevet siden 2014. Det samlede forventede forbrug for hele programperioden, som regnskabsmæssigt har strakt sig over årene 2014 til 2018, udgør 1.347 mio. kr. I forhold til den samlede bevilling til programmet på 1.363 mio. kr. udgør mindreforbruget 16 mio. kr. Regnskabet for Sundhedsplatformen er opgjort pr. 1. november 2018, og der forventes ikke yderligere forbrug.

Implementeringen af Sundhedsplatformen blev færdig pr. 31. december 2017, mens de afsluttende betalinger foretages frem til udgangen af 2018. Nedenfor viser skemaet en oversigt over Sundhedsplatformens samlede programregnskab for regnskabsperioden 2014 til 2018:

Mio. kr.

Budget

Forbrug

Difference

Samlede anlægsudgifter

927,4

911,7

-15,7

Samlede driftsudgifter

435,7

435,7

0,0

Udgifter i alt

1.363,1

1.347,4

-15,7

Af mindreforbruget kan omkring 11 mio. kr. henføres til, at Epic i tidligere år har opkrævet udgifter for integrationer (”integrationer” er en tilpasning til et it-system, som gør det muligt, at det kan tale sammen med et andet system. Fx ved visning af data fra et andet system og overførsel af data fra et system til et andet), der allerede var en del af kontraktvederlaget.

Det resterende mindreforbrug på 5 mio. kr. kan henføres til dels mindreforbrug på et budget reserveret til eventuelle udestående betalinger fra programperioden, dels at enkelte aktiviteter ikke nåede at blive igangsat og gennemført i 2018. Disse aktiviteter vil efterfølgende blive prioriteret i det videre arbejde med Sundhedsplatformen og eventuelt udført inden for regionernes afsatte budgetter til drift og videreudvikling af Sundhedsplatformen.

Region Sjællands andel af programudgifterne udgør 358,9 mio. kr. i forhold til et budget tildelt programmet på 362,8 mio. kr. svarende til, at Region Sjællands andel af mindreforbruget udgør 3,9 mio. kr.

Region Sjællands samlede godkendte bevilling afsat til implementering af Sundhedsplatformen udgør 375,3 mio. kr., hvoraf der netto blev udmøntet 362,8 mio. kr. til den fælles programorganisation til afholdelse af de fælles programudgifter. De resterende midler på 12,5 mio. kr. har været afsat primært til udgifter i forbindelse med udbudsfasen i regionens eget regi før programperioden.

I samarbejdsaftalen mellem regionerne fordeles udgifterne med 75 pct. til Region Hovedstaden og 25 pct. til Region Sjælland. Den endelige fordeling af regnskabet mellem de to regioner er endt på 73 pct. til Region Hovedstaden og 27 pct. til Region Sjælland. Dette skyldes, at der er lavet forholdsmæssigt flere integrationer for Region Sjælland end for Region Hovedstaden, og at udgifterne hertil er fordelt efter, om der er tale om fælles integrationer eller integrationer som kun vedrører den enkelte region. Regnskabet for Sundhedsplatformen indgår i regionernes årsregnskab for 2018 og godkendes i den forbindelse sammen med det samlede årsregnskab.

Udover de afholdte udgifter til det fælles program, som fremgår af regnskabet, har regionerne anvendt personaleressourcer og regionens egenleverancer. Det drejer sig om udlånte medarbejdere til programorganisationen fra it-afdelingerne, sygehusene og administrationerne samt om superbrugerressourcer på sygehusene i forbindelse med go-live-perioderne og de investeringer, som var nødvendige for, at man i Region Sjælland kunne tage Sundhedsplatformen i brug.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om Sundhedsplatformens samlede programregnskab i regnskabsperioden 2014 til 2018 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. december 2018, pkt. 13

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. januar 2019, pkt. 11

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jens Gredal og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 11:

Bilag 1 Notat Programmet for SP samlet regnskab, bestyrelsen 29.11.18

Bilag 2 Programmet for SP oversigter forelagt SP Bestyrelsen 29.11.18


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener