Søg
 
Møde i

8. Udvidelse af driftsoverenskomst med Marjatta

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3849060

Resume

Bestyrelsen for Driftsfonden Marjatta har tilkendegivet, at Marjatta ønsker at udvide driftsoverenskomsten med Region Sjælland til også at omfatte et samarbejde vedr. § 85-området pr. 1. januar 2019.

§ 85-området dækker socialpædagogisk indsats overfor borgere i eget hjem, en indsats der aftales med kommunerne på timebasis.

Sagsfremstilling

For at Region Sjælland kan opfylde sin lovmæssige forpligtigelse til at stille højt specialiserede tilbud til rådighed på det sociale område, er der bl.a. indgået driftsoverenskomst med bestyrelsen for Driftsfonden Marjatta.

Ud over de budgetterede aktiviteter bedriver Marjatta også indtægtsdækket virksomhed, bl.a. i form af salg af §85-ydelser, hvor der indgås aftaler med de visiterende myndigheder om levering af socialpædagogisk bistand på timebasis.

Som det gælder på Socialområdet generelt, er der også på § 85-området øgede krav om gennemsigtighed i relationen mellem indhold og pris (omkostningsægte priser), kontraktindgåelse samt dokumentation af indsats og resultat. Region Sjælland vil ved udvidelse af driftsoverenskomsten blive garant herfor.

Marjatta yder § 85-bistand til ca. 60 borgere. Omfanget har været forholdsvist stabilt i en årrække. I 2018 forventes en omsætning på ca. 32,5 mio. kr.

Den udvidede driftsoverenskomst bliver behandlet af bestyrelsen for Driftsfonden Marjatta i december 2018 og træder i kraft 1.1.2019. Ordlyden af driftsoverenskomsten præsenteres i vedlagte bilag. Ændringer i forhold til tidligere driftsoverenskomst er markeret med blåt.

Udvidelsen af driftsoverenskomst med Marjatta blev drøftet på møde i Udvalget for social og psykiatri d. 6. december 2018 med følgende protokoltekst: ”Indstillingen om, at driftsoverenskomst pr. 1.1.2019 træder i stedet for tidligere indgået driftsoverenskomst mellem Driftsfonden Marjatta og Regionsrådet, anbefales.”

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvidet driftsoverenskomst mellem Driftsfonden Marjatta og Regionsrådet godkendes.

Sagen afgøres i Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. december 2018, pkt. 8

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. januar 2019, pkt. 8

Godkendt.

Jens Gredal og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 8:

Udvidet driftsoverenskomst Marjatta


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener