Søg
 
Møde i

7. Drifts- og udviklingsaftaler 2019

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3849344

Resume

Drifts- og udviklingsaftaler for 2019 for de fire somatiske sygehuse, Psykiatrien, Socialområdet og Præhospitalt center forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det tidligere Regionsråd godkendte et nyt styringskoncept for Region Sjælland baseret på indførelsen af værdibaseret styring. Styringskonceptet skal overordnet sikre, at Regionsrådets politiske målsætninger bliver omsat til konkrete driftsmæssige mål. Drifts- og udviklingsaftalerne er et vigtigt element i styringskonceptet. Der forelægges driftsaftaler for 2019 for de somatiske sygehuse, Psykiatrien, Præhospitalt Center og Socialområdet til godkendelse.

Drifts- og udviklingsaftalen har til formål at:

· Synliggøre de krav og forventninger Regionsrådet stiller til den enkelte virksomhed

· Synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar

· Synliggøre mål for udviklingen

· Synliggøre de midler, som Regionsrådet stiller til rådighed for opgaven

Dermed bliver drifts- og udviklingsaftalen omdrejningspunktet for dialogen mellem regionens ledelse og den enkelte virksomhed.

Rammerne for Drifts- og udviklingsaftalerne er:

· Regionsrådets strategi ”Region Sjælland på forkant”

· Den økonomiske udviklingsplan

· Budgetaftale 2019

· Fokus på udvikling af det nære sundhedsvæsen

· Værdibaseret styring fortsætter med fokus på borgeren i centrum samt de otte nationale mål for sundhedsvæsnet og bedre kapacitetsudnyttelse på sygehusene

Aftalerne angiver konkrete og specifikke målsætninger og aktiviteter for 2019. De udgør derigennem en udmøntning af de strategiske indsatser og adresserer aktuelle muligheder og udfordringer i 2019.

Drifts og udviklingsaftaler for de somatiske sygehuse

Drifts- og udviklingsaftalerne for de fire somatiske sygehusene (vedlagt) er opdelt i tre overordnede sektioner indeholdende nationale og regionale målsætninger samt virksomhedsmålsætninger.

Nationale målsætninger

· Overholdelse af kræftpakker

· Maksimale ventetider for kræftpatienter

· Overholdelse af behandlings – og udredningsret

· Øget patientinddragelse: Patientansvarlig læge

· Omstilling til det nære

Regionale målsætninger

· Økonomisk udviklingsplan og budgetoverholdelse 2019

· Det medicinske område

· Reduktion af ambulante kontroller

Dertil kommer sygehusspecifikke virksomhedsmålsætninger, som understøtter udviklingen af det enkelte sygehus profil.

Drifts- og udviklingsaftalerne blev forelagt for Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud onsdag den 28. november 2018, pkt. 4 med følgende protokoltekst:

”Drifts- og udviklingsaftaler for de fire somatiske sygehuse for 2019 blev godkendt. Det bemærkes, at udvalget ser frem til de løbende opfølgninger på drifts- og udviklingsaftalerne. ”

Drifts- og udviklingsaftale 2019 for Psykiatrien

Aftalen for Psykiatrien (vedlagt) er opdelt i tre overordnede sektioner indeholdende nationale og regionale målsætninger samt virksomhedsmålsætninger.

Nationale målsætninger

· Øget patientinddragelse: Patientansvarlig læge

· Styrket indsats for kronikere og ældre: Indlæggelser

· Behandling af høj kvalitet og reduktion af tvang i Psykiatrien

Regionale målsætninger

· Økonomisk udviklingsplan og budgetoverholdelse 2019

· Medarbejderne som vigtigste aktiv: Rekruttering

· Kapacitet – overholdelse af udrednings –og behandlingsretten

· Det nære sundhedsvæsen – styrket tværsektorielt samarbejde

· Udvidet samarbejde mellem somatiske sygehuse og Psykiatrien

· Patientstøtte

Dertil kommer sygehusspecifikke virksomhedsmålsætninger som understøtter udviklingen af Psykiatriens profil.

Drifts- og udviklingsaftale 2019 for Socialområdet

Drifts- og udviklingsaftalen for Socialområdet (vedlagt) tager udover de generelle rammer udgangspunkt i:

· Strategi for Socialområdet 2017 til 2020

· Rammeaftale 2018 til 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Aftalen skal understøtte en konsolidering af det regionale socialområde som en kompetent samarbejdspartner for kommunerne og en foretrukken leverandør af specialtilbud på social- og specialundervisningsområdet.

Aftalen er opdelt i følgende områder:

· Produktudvikling

· Leverandør af landsdækkende specialrådgivningsopgaver

· Stabile takster

· Rekruttering og kompetenceudvikling

· Forskning

· Arbejdsmiljø

· Kommunikation og samarbejde

· Sundhed

· Dokumentation

· Metodeudvikling

Drifts og udviklingsaftaler for Socialområdet og Psykiatrien blev forelagt på Social og psykiatriudvalget den 6. december 2018, pkt. 3 med følgende protokoltekst:

”Det anbefales, at Drifts- og udviklingsaftaler 2019 for Psykiatrien og Socialområdet godkendes. ”

Drifts- og udviklingsaftale 2019 for Præhospitalt Center

Aftalen for Præhospitalt Center (vedlagt) er opdelt i tre overordnede sektioner indeholdende nationale og regionale målsætninger samt virksomhedsmålsætninger.

Nationale målsætninger

· Kvalitetsindikatorer til det akutte præhospitale område

Regionale målsætninger

· Hurtig og kvalificeret hjælp til borgere i akutte situationer

· Bedre sammenhængende patientforløb

· Økonomi – budgetoverholdelse

Dertil kommer specifikke virksomhedsmålsætninger, som understøtter udviklingen af Præhospitalt Center.

Aftalen forelægges til godkendelse med forbehold for Udvalget for det nære sundhedsvæsens behandling på deres møde den 17. januar 2019.

Opfølgning og rapportering til Regionsrådet

Der sker opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne til Regionsrådet i forbindelse med budgetopfølgningerne pr 31. marts, 31. maj og 31. august 2019.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administration indstiller at,

· Drifts- og udviklingsaftale 2019 Holbæk Sygehus godkendes

· Drifts- og udviklingsaftale 2019 for Nykøbing F Sygehus godkendes

· Drifts- og udviklingsaftale 2019 for Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse godkendes

· Drifts- og udviklingsaftale 2019 for Sjællands Universitetshospital godkendes

· Drifts- og udviklingsaftale 2019 for Socialområdet godkendes

· Drifts- og udviklingsaftale 2019 for Psykiatrien godkendes

· Drifts- og udviklingsaftale 2019 for Præhospitalt Center godkendes

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. december 2018, pkt. 7

Anbefales. I forbindelse med kommende opfølgninger evalueres driftsaftalernes form og indhold og behandlingen af driftsaftalerne i udvalgene.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. januar 2019, pkt. 7

Forretningsudvalgets indstilling blev godkendt.

Jens Gredal og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 7:

SjællandsUniversitetshospital.Drifts- og udviklingsaftale2019

Næstved,Slagelse,RingstedSygehuse.Drifts-ogudviklingsaftale2019

HolbækSygehus.Drifts-ogudviklingsaftale2019

NykøbingF.Sygehus.Drifts-ogudviklingsaftale2019

Psykiatrien.Drifts-ogudviklingsaftale2019

PræhospitaltCenter.Drifts-ogudviklingsaftale2019

Socialområdet.Drifts-ogudviklingsaftale2019


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener