Søg
 
Møde i

6. Løsning vedr. serviceassistentopgaver, indkøb og logistik mv.

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3847176

Resume

Der forelægges forslag til ny organisering i forlængelse af Regionsrådets beslutninger om serviceassistentkonceptet og administration. Serviceassistenter og lager- og depotfunktioner overføres til sygehusene, ligesom de grønne områder flyttes, når kontrakten med den private leverandør udløber. Der oprettes en ny enhed: Indkøb, produktion og logistik. Koncern Service nedlægges som en konsekvens af dette.

Sagsfremstilling

Regionsrådet traf d. den 4. juni 2018 beslutninger vedr. den administrative organisering og serviceassistentopgaver. Herunder blev det besluttet, atadministrationen udarbejder et oplæg, der beskriver, hvordan der kan samles flere opgaver for at skabe synergi ift. de tilbageværende serviceopgaver i Koncern Service.

Regionsrådet har desuden arbejdet ud fra et princip om at opgaver, der kræver nærhed til kerneopgaverne, bør løses lokalt, mens opgaveløsning, som kan give "stordriftsfordele", eller som kræver særlige fagligheder eller standardiseringer for bl.a. at sikre omkostningseffektivitet, løses fælles. På den baggrund foreslås følgende (forslaget beskrives nærmere i vedlagte notat):

Flytning af opgaver til sygehusene

Medarbejdere med serviceassistentopgaver overføres fra Koncern Service til sygehusene som besluttet, dog pr. 1. juli 2019. Styregruppen for serviceassistentkonceptet forankres i sygehusledelserne. Kvalitetskontrol og udvikling af konceptet flyttes til sygehusene. Ansvaret for uddannelsesdelen forankres i Koncern HR.

Lager og depotfunktionerne på sygehusene flyttes organisatorisk til sygehusene.

Ansvaret for grønne områder flyttes til sygehusene, når den nuværende kontrakt udløber.

Etablering af ny enhed og nedlæggelse af Koncern Service

Der oprettes et nyt tværgående center – Indkøb, produktion og logistik – med følgende opgaver.

  • Indkøb og udbud
  • Transport mellem sygehuse mv. (ikke patienter). Varer transporteres til ”rampen” hvorefter sygehuset tager over.
  • Produktion og leverance af mad til patienter, kantine og mødeforplejning
  • Produktion og leverance af vaskeriydelser
  • Driften af regionshuset
  • Rejsefunktion

Enheden bliver desuden – i samarbejde med Sygehusapoteket – ansvarlig for et udviklingsprojekt, som skal se på mulige synergier mellem enhedens opgaver samt opgaver omkring indkøb, lager og logistik i Sygehusapoteket. Herunder forskellige bygnings- og lokaliseringsløsninger.

Som konsekvens af forslaget nedlægges Koncern Service, og Indkøb flyttes organisatorisk fra Koncern Økonomi til Indkøb, produktion og logistik.

Med en vedtagelse af forslaget skal der gennemføres MED-proces, implementering og personaleproces med henblik på, at løsningen samlet kan træde i kraft pr. 1. juli 2019.

MED Hovedudvalget drøfter sagen d. 17. december 2018, og udvalgets bemærkninger vil indgå i Regionsrådets behandling. Indstilling er derfor med forbehold for MED Hovedudvalgets bemærkninger.

Økonomi

Det forventes, at der kan realiseres et økonomisk provenu omkring administrationen og stabsfunktioner på både sygehuse og i det nye tværgående center ved flytning af opgaver samt sammenlægningen af enheder på 2-3 mio. kr. fra 2020. Udviklingsprojektet omkring indkøb, lager og logistik, vil muligvis også kunne sikre et provenu på længere sigt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Serviceassistentopgaver, drift af lager/depot og ansvaret for grønne områder overgår til sygehusene

2. Serviceassistentkonceptet fastholdes som tidligere besluttet

3. Der etableres et nyt tværgående center: Indkøb, Produktion og Logistik

4. Koncern Service nedlægges

5. Ændringerne træder i kraft 1. juli 2019

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. december 2018, pkt. 6

Anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Som opfølgning på Forretningsudvalgets behandling af sagen foreligger referat af MED-Hovedudvalgets behandling af sagen i møde den 17. december 2018:

Medarbejdersiden tilsluttede sig forslaget.

Serviceassistentkonceptet fastholdes med en tidligere organisatorisk overflytning af medarbejderne til sygehusene. Øvrige elementer omkring uddannelse, modning af de kliniske afdelinger til overtagelse af serviceopgaverne m.v. fastholdes ligeledes i den nye organisering.

Det videre arbejde med organisering af serviceopgaverne bør forankres med opmærksomhed på medindflydelse i MED, arbejdet i implementeringsorganisationen/-grupper og koordinering af uddannelse.

Der blev udtrykt bekymring for, om forankringen på sygehusene vil betyde øget jobusikkerhed for serviceassistenterne som faggruppe.

Jes Hansen udtrykte som særstandpunkt en bekymring for om den uddannelsesafdeling, der etableres kan levere det sygehusene har behov for.

Ledelsen anførte at der med beslutningen ikke lægges op til indholdsmæssige ændringer i uddannelsen.

Der var tilslutning til, at Nykøbing Falster Sygehus og Koncern Service i en overgangsfase kan finde løsninger i forhold til pilotafprøvningen, der gennemføres mellem i to enheder.

Torben Dencker Rasmussen, Anette Sztuk, Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, Lisbet Jensen og Carsten Krabbe deltog ikke i MED-Hovedudvalgets behandling af sagen.

Susanne Østergaard Pedersen deltog som suppleant for Anette Sztuk.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. januar 2019, pkt. 6

Godkendt.

Jens Gredal og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:

Oplæg om organisering af serviceopgaver mv.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener