Søg
 
Møde i

5. Supplerende analyse, handleplan og udmøntning af midler på det medicinske område

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3819639

Resume

Udvalget præsenteres for en supplerende analyse på det medicinske område, en handleplan for området samt forslag til udmøntning af de 11,2 mio. kr. fra Sundhedsstrategien, som er reserveret det medicinske område i 2019.

Sagsfremstilling

Supplerende analyse af det medicinske område

Udvalget for Sygehusenes Behandlingstilbud har ønsket en supplerende analyse af det medicinske område på baggrund af analysen fra maj 2018. Vedlagte analyse skal således ses som et supplement til analysen fra maj, hvor der bl.a. beskrives indlæggelsesmønstre på det medicinske område.

Overordnet viser analysen, at der i vinteren 2017/2018 var en særlig udfordring på de medicinske afdelinger sammenlignet med vinteren 2016/2017. Udfordringerne er ikke de samme på tværs af sygehusene, og der er flere forskellige årsager til presset på de medicinske afdelinger.

Hvor den største udfordring for nogle afdelinger er mange tunge patienter med lange indlæggelser, har andre afdelinger udfordringer med mange genindlæggelser. Derudover er der stor forskel i befolkningsgrundlaget, herunder befolkningens livsvilkår, som har betydning for antal indlæggelser og længden heraf.

Analysen peger bl.a. på, at:

- Akutsygehusenes organisering og befolkningsgrundlag har stor betydning for belastningen på de medicinske afdelinger

- Der er forskel i kommunernes potentiale for at forebygge indlæggelser og genindlæggelser

- Holbæk Sygehus er særligt udfordret af et relativt stort befolkningsgrundlag pr. seng, de tilhørende kommuners socioøkonomiske forhold og en svær rekrutteringssituation.

Handleplan

Sideløbende med udarbejdelse af den supplerende analyse har der været drøftelser med bl.a. sygehusene om tiltag for at imødekomme et forventet øget pres i den kommende vinter, men også om hvad der bør ske på længere sigt på området. På den baggrund fremlægges vedlagte forslag til handleplan.

I handleplanen præsenteres en bred vifte af tiltag, herunder indsatser, som har til formål at sikre flere hænder til direkte patientkontakt, forslag til mere fleksibel brug af personaleressourcer samt forslag til en række organisatoriske tiltag. Handleplanen præsenterer tillige forslag til et styrket samarbejde med primær sektor.

I handleplanen angives det, hvilke indsatser sygehusene har ansvaret for at løfte, og hvilke indsatser administrationen i Regionshuset iværksætter. Der er en forventning om, at sygehusene implementerer relevante tiltag fra handleplanen, og opfølgning vil ske efter princippet ”følg eller forklar”.

Det bemærkes, at der - for at imødekomme det forventede øgede pres i den kommende vinter – allerede er planlagt iværksat en række konkrete initiativer på sygehusene. Disse følges op af yderligere initiativer, jf. handleplanen.

Udmøntning af midler fra Sundhedsstrategien

Der er afsat 11,2 mio. kr. i Sundhedsstrategien til drift på det medicinske område i 2019.

Administrativt er det besluttet at forlænge de 10 midlertidige senge på Sjællands Universitetshospital, Køge som aflastning af Holbæk Sygehus, som blev iværksat i juni 2018. Sengene forlænges til udgangen af april 2019, og det anbefales, at der afsættes midler til drift af sengene i årets fire første måneder. Det foreslås ligeledes, at der reserveres midler til drift af 10 senge i de to sidste måneder af 2019, når den næste vintersæson sætter ind.

Det anbefales, at de resterende midler reserveres til indsatser inden for rammerne af handleplanen, hvor administrationen får mandat til at udmønte midlerne. Ved denne model er der mulighed for at handle hurtigt, hvis der opstår behov for dette.

Økonomi

De 11,2 mio. kr. fra Sundhedsstrategien til det medicinske område i 2019 foreslås udmøntet som følger:

Drift af 10 midlertidige senge på SUH, Køge som aflastning af Holbæk Sygehus (jan.-apr.)

4,0 mio. kr.

Reservering af midler svarende af drift af 10 midlertidige senge i november og december 2019

2,0 mio. kr.

Ramme til prioritering inden for handleplanens initiativer.

5,2 mio. kr.

I alt

11,2 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Den supplerende analyse tages til efterretning.

2. Handleplanen for det medicinske område godkendes.

3. Fordeling af midlerne til det medicinske område reserveret i Sundhedsstrategien besluttes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud onsdag den 28. november 2018, pkt. 2

De 3 elementer i indstillingen blev tiltrådt. Det bemærkes, at udvalget ønsker formuleringen i handleplanens initiativ 1 og 2 omformuleret så fokus er på, at der sker en fleksibel anvendelse af personaleressourcerne.

Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Supplerende sagsfremstilling

Handleplanen er justeret i henhold til bemærkning fra Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud på deres møde den 28. november 2018. Justeringen er indsat med synlig rettelsesmarkering.

Administrationen skal i øvrigt bemærke, der er tale om et første udkast af den supplerende analyse. Sammenfatningen skal tages med forbehold, da der en vis usikkerhed hæftet ved data. Ligeledes peges der i analysen på en række forhold, hvor det ikke er muligt at påvise den bagvedliggende årsag ud fra data. Analysens pointer skal derfor betragtes som tendenser inden for det medicinske område og ikke som entydige konklusioner.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. december 2018, pkt. 5

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. januar 2019, pkt. 5

Indstillingens punkt 1 blev taget til efterretning. Indstillingens punkt 2 og 3 blev godkendt.

Jens Gredal og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

Handleplan for det medicinske område

Supplerende analyse på det medicinske område


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener