Søg
 
Møde i

4. Modernisering af Nykøbing F. Akutsygehus Fase 2

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3838642

Resume

Regionsrådet vedtog i foråret 2010 Region Sjællands Sygehusplan, hvorefter Nykøbing F. Sygehus skal udgøre et af regionens fire akutsygehuse. Ved budgetaftalen for 2019 blev der afsat samlet rådighedsbeløb på 659,2 mio. kr. fra 2019 og fremad til modernisering af Nykøbing F. Sygehus Fase 2. Der fremlægges ideoplæg for Modernisering af Nykøbing F. Akutsygehus Fase 2 med henblik på, at opgradere og styrke Sygehuset som akutsygehus.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i foråret 2010 Region Sjællands Sygehusplan, hvorefter Nykøbing F. Sygehus skal udgøre et af regionens fire akutsygehuse. Således er der med regionens budgetaftale 2019 på investeringsoversigten for 2019 afsat et samlet rådighedsbeløb på 659,2 mio. kr. til en opgradering, modernisering og renovering af Nykøbing F. Sygehus til moderne akutsygehus standard.

En modernisering vil imødekomme tre væsentlige hovedhensyn:

1. En styrkelse af Nykøbing F. Sygehus som akutsygehus

2. Skabe tidssvarende faciliteter for patienter, pårørende og personale

3. Sikre en styrket rekruttering og fastholdelse af nøglepersonel

Moderniseringen indeholder følgende elementer og prioriteringer (vedlagt principdiagram):

· Etablering af tunnelforbindelser af hensyn til logistik

· Nedrivning af bygning K-P (boliger)

· Midlertidige erstatningsboliger

· Etablering af nye en-sengestuer i nybyggeri mod øst

· Nybyggeri af bygning med operationsstuer og CT-scanner til Akutafdelingen

· Ombygning/renovering af eksisterende hovedkompleks, bestående af bygning A og B, primært til ambulatorier

· Aptering af resterende etager i nybyggeri mod øst med de nye sengepladser

· Helikopterlandingsplads

Herudover vil det være nødvendigt at,

· Have fokus på optimering af sygehusets logistik, herunder bl.a. varetransporter, affald, sengevask mv.

· Forbedre ankomstforhold og parkeringsforhold til ny sengebygning mod øst

Moderniseringsopgaven vil omfatte diverse ombygninger og inkluderer samtidig et stort omfang af nybyggeri på sygehusmatriklen i Nykøbing F.

Erfaringsmæssigt er det oftest dyrere at renovere og ombygge frem for at nybygge. Samtidig udgør de eksisterende bygningsrammer en barriere for etableringen af tidssvarende indretning af sengestuer, toilet og badeforhold, logistik mv.

Nybyggeriet med en-sengestuer i tilknytning til MANA byggeriet understøtter det overordnede koncept med sengeslanger, som indebærer, at afdelingernes behov for ekstra senge i en spidsbelastningssituation kan imødekommes ved en simpel udvidelse af sengeafsnittet. Dette løses ved, at sengeafsnittene er placeret i sammenhæng og med gode interne forbindelser.

Myndighedsforhold

Der er indledt dialog med Guldborgsund Kommune. Dialogen vedrører lokalplanen, som tilstræbes ændret i løbet af 2019, så ideoplægget kan realiseres.

Hovedtidsplan

Der er opstillet følgende overordnede tidsplan for byggeriet.

· Ideoplæg godkendes af Regionsrådet januar 2019

· Udbud og valg af bygherrerådgiver primo/medio 2019

· Udbud og valg af totalrådgiver medio 2019

· Program godkendes af Regionsrådet december 2019

· Projektforslag for de enkelte etaper fremlægges løbende, startende med tunnelforbindelser primo 2020

· Udførelse fra 2020 med forventet afslutning i 2028

Projektorganisation

Til gennemførelse af projektet etableres en projektorganisation bestående af styregruppe, projektgruppe og brugergruppe, der følger projektet gennem alle faser.

Program udarbejdes af regionens totalrådgiver.

Bygherrerådgivnings-/ og totalrådgivningsopgaven for arbejderne fra og med udarbejdelse af program sendes i EU-udbud.

Økonomi

Der er udarbejdet følgende anslåede budget

Håndværkerudgifter inklusiv uforudsete udgifter

430.000.000

Apparatur og inventar

130.000.000

Rådgivning og øvrige omkostninger

99.200.000

Total

659.200.000

På investeringsoversigt for 2019 er afsat samlet rådighedsbeløb på 659,2 mio. kr. fordelt på 5,310 mio. kr. i 2019, 26 mio. kr. i 2020, 81,930 mio. kr. i 2021, 101,224 mio. kr. i 2022, 444,736 mio. kr. i perioden 2023-2030.

De driftsmæssige konsekvenser ved projektet vil blive fremlagt i forbindelse med fremlæggelsen af projektforslagene.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Ideoplæg til modernisering af Nykøbing F Sygehus fase 2godkendes som beskrevet

2. Der meddeles anlægsbevilling på 5,3 mio. kr. til gennemførelse af rådgivningsudbud og udarbejdelse af program

3. Der frigives rådighedsbeløb på 5,3 mio. kr. i 2019

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. december 2018, pkt. 4

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. januar 2019, pkt. 4

Godkendt.

Jens Gredal og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:

Principdiagram over eksisterende og fremtidige Nykøbing F. Sygehus


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener