Søg
 
Møde i

3. Udvikling af Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3688899

Resume

Jf. budgetaftalen for 2018 skal der udarbejdes en plan for, hvordan Sjællands Universitetshospital, Roskilde udvikles til et velfungerende specialsygehus. Hermed fremlægges første led i arbejdet, der beskriver den fremtidige overordnede profil for Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Senere forelægges en trinvis plan for anvendelse og frasalg af de fysiske arealer på sygehusmatriklen i Roskilde.

Sagsfremstilling

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud behandlede på deres møde onsdag den 29. august 2018 sag om udvikling af Roskilde sygehus, og i den forbindelse bemærkede udvalget, at oplægget lå tæt op af publikationen "Region Sjællands sygehuse - sammenhæng og specialisering" og savnede nærmere beskrivelser af en række forhold og dets mulige konsekvenser. Udvalget besluttede, at der skulle udarbejdes et mere uddybet og konkret beslutningsforslag.

En revideret sagsfremstilling foreligger nu.

I forbindelse med endelig tilsagn om statslig medfinansiering fra Kvalitetsfonden til Projekt Universitetshospital Køge er det en forudsætning, at Roskilde Sygehus omdannes til et elektivt og ambulant sygehus med udfasning af den stationære aktivitet (senge). I Sygehusplan 2010 er dette benævnt specialsygehus. Dette betyder, at Region Sjælland i forbindelse med byggeriet i Køge har forpligtet sig til, at der med fuld ibrugtagning af Universitetshospitalet i Køge ikke længere skal være senge på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Derudover har staten ved tilsagnet til Projekt Universitetshospital Køge fastsat et effektiviseringskrav på 7 pct. (svarende til 193 mio. kr. 2013-pl) for de hospitalsfunktioner, der fusioneres og samles i Køge. Dette begrundes med, at byggeriet giver nye muligheder for arbejdstilrettelæggelse, kapacitetsudnyttelse mv. Udfasning og frasalg af bygninger er et vigtig element heri, ligesom samling af funktioner betyder færre dobbeltfunktioner og mere effektiv brug af personalets tid.

I budgetaftalen for 2018 er det besluttet, at der skal udarbejdes en plan, der sikrer, at Sjællands Universitetshospital, Roskilde bliver et velfungerende specialsygehus. Årsagen til at planlægningen påbegyndes allerede nu er, at forberedelsen er tidskrævende med blandt andet udvikling af området, ændring af lokalplaner og frasalg af bygninger.

Første trin i planen er derfor at fastlægge, hvilke nye funktioner, der tilføres sygehuset, og hvilke funktioner der flytter til andre geografier. Profilen vedrører Roskilde i 2019 og 2024 efter endelig og fuld ibrugtagning af Sjællands Universitetshospital i Køge. Funktionerne er beskrevet overordnet i 2024, under hensyntagen til, at der er seks år til planen er fuldt gennemført.

Udgangspunktet er fortsat Sygehusplan 2010 og den efterfølgende profilbeskrivelse for Sjællands Universitetshospital, Roskilde, der er vedtaget af Regionsrådet den 7. januar 2016. Det skal bemærkes, at der er vedtaget profilbeskrivelser for alle sygehuse i regionen, og alle fremtidige kendte funktioner, på overordnet niveau, er placeret. Det betyder, at hvis Sjællands Universitetshospital, Roskilde skal tilføres yderligere funktioner, skal de fjernes fra et andet sygehus i regionen.

Sjællands Universitetshospital, Roskilde 2019

I 2019 tilbyder Sjællands Universitetshospital, Roskilde behandling til patienter inden for en række områder:

· Pædiatri

· Dermatologi og venerologi, kun ambulant

· Gynækologi og obstetrik

· Hæmatologi

· Onkologi, herunder palliativt ambulatorium og –sengeafsnit, samt udgående funktion

· Kardiologi

· Kirurgi

· Karkirurgi

· Specialiseret behandling inden for geriatri, infektionsmedicin, lungemedicin og reumatologi

· Neurologi

· Plastikkirurgi

· Urologi

· Øjensygdomme

· Genoptræning, kun ambulant

  • Enhed for Tværfaglig Udredning og Behandling (ETUB), kun ambulant
  • AK-klinik og AK-skole, kun ambulant

Til at understøtte ovenstående aktivitet er der desuden funktioner inden for:

· Anæstesi

· Billeddiagnostik

· Patologisk anatomi og cytologi

· Sygehusapotek med produktion af cytostatika (kemoterapi)

· Klinisk genetik

· Klinisk farmakologi

· Klinisk immunologi (blodbank)

· Klinisk biokemi (bl.a. blodprøvetagning)

Der er desuden en døgnåben skadestue.

Sjællands Universitetshospital, Roskilde varetager desuden specialiseret behandling (regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner) inden for en lang række af ovenstående specialer.

Sjællands Universitetshospital, Roskilde 2024

I 2024 forventes Sygehusplan 2010 at være fuldt gennemført, og Sjællands Universitetshospital, Roskilde vil være et specialsygehus, som tilbyder elektiv og ambulant behandling. Hermed sikres nærhed for patienter i den nord-østlige del af regionen og en hensigtsmæssig udnyttelse af de tilbageværende faciliteter på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, samt et bæredygtigt fagligt miljø på sygehuset.

I 2024 varetages således følgende sygehustilbud på Sjællands Universitetshospital, Roskilde:

I tilpas tid inden 2024 skal sygehusets ledelse udpege de konkrete funktioner indenfor medicinske og kirurgiske specialer. Samtidig vil det være naturligt at gentænke det elektive sygehus i forhold til dets rolle i etableringen af et nært og trygt sundhedsvæsen med fokus på at borgerne skal behandles, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Det kan for eksempel være med øget vægt på, at nogle ambulante funktioner vil foregå telemedicinsk, og at der er skal være et mere udbygget samarbejde med kommunerne.

Til at understøtte ovenstående aktivitet vil der desuden være funktioner inden for:

· Anæstesi

· Billeddiagnostik

· Sygehusapotek med produktion af cytostatika(kemoterapi) [2]

· Klinisk biokemi (bl.a. blodprøvetagning).

Der vil desuden fortsat være en skadeklinik.

Der etableres et regionalt simulationscenter, der skal fungere som et lærende eksperimentarium for hele regionen. Her tilbydes simulationstræning i nye arbejdsgange, nye koncepter og ny teknologi for medarbejdere på alle regionens sygehuse. Simulationscenteret vil således fungere som et supplement til de lokale simulationsfaciliteter, der eksisterer på nogle sygehuse, hvor nærheden til klinikken er vigtig. Fordelen ved et centralt simulationscenter er, at træningen kan foretages i et isoleret miljø, hvor træningen ikke afbrydes af hverdagens gøremål på afdelingen. Simulationscenteret kan ligeledes bruges til træning af medicin- og sygeplejerskestuderende.

Hvis der på et senere tidspunkt, bliver behov for at placere andre regionale funktioner på et eller flere sygehuse, vil Sjællands Universitetshospital, Roskilde indgå i beslutningen på lige fod med de øvrige sygehuse i regionen. På samme måde vil en eventuel senere beslutning om etablering af nære sundhedstilbud i samarbejde med kommunen kunne indarbejdes, jf. den videre proces beskrevet nedenfor.

Ledelse og administration af Sjællands Universitetshospital indgår i byggeriet i Køge, jf. dimensionering i dispositionsforslaget, der udfolder disponeringen af de kommende bygninger. I lighed med profilen for Næstved Sygehus, placeres staben, hvor aktiviteten er størst.

Rokader

Som det fremgår ovenfor, skal en del funktioner flyttes til Sjællands Universitetshospital i Køge i takt med at byggeriet færdiggøres. Tidsplan for rokader og flytninger udarbejdes i takt med at byggeriet færdiggøres.

Videre proces

Efter Regionsrådets behandling af profilen for Sjællands Universitetshospital, Roskilde følger anden del af sagen, udviklingsplan for Sjællands Universitetshospital, Roskilde, der vedrører den fremtidige fysiske plan for udnyttelse af bygningsmassen på sygehusmatriklen i Roskilde. Denne udviklingsplan forventes fremlagt til politisk godkendelse i foråret 2019.

I udviklingsplanen vil der blive angivet muligheder for evt. samarbejde med kommune og private aktører i den del af den nuværende bygningsmasse, der fremadrettet forventes anvendt til sundhedsformål. Evt. samarbejde med andre aktører, vil blive afklaret de kommende år frem mod den fulde implementering af sygehusplanen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den beskrevne profil for Sjællands Universitetshospital, Roskilde godkendes, således at Sjællands Universitetshospital, Roskilde i 2024 varetager elektiv ambulant behandling inden for de nævnte områder, og at der arbejdes videre med en fysisk plan, der afspejler profilen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud tirsdag den 2. oktober 2018, pkt. 2

Den beskrevne profil for Sjællands Universitetshospital, Roskilde godkendes, således at Sjællands Universitetshospital, Roskilde i 2024 varetager elektiv ambulant behandling inden for de nævnte områder, og at Enhedslisten tog forbehold for godkendelsen.

Annemarie Knigge, Brigitte Klintskov Jerkel og Kirsten Devantier deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen skal ses i sammenhæng med anden sag på dagsorden om strukturelle initiativer på Sjællands Universitetshospital, som har konsekvens for Roskilde Sygehus.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 29. oktober 2018, pkt. 6

Sagen blev udsat, jf. beslutning under dagsordenens punkt 4.

Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. december 2018, pkt. 3

Et flertal i Forretningsudvalget bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre og Det Konservative Folkeparti anbefaler den foreslåede profil, men understreger, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at vurdere og tage stilling til det fremtidige behov for sengepladser på SUH, Roskilde, da det bl.a. må bero på mulighederne for at udvikle nære sundhedstilbud til borgerne.

Radikale Venstre anbefaler administrationens indstilling.

Enhedslisten tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. januar 2019, pkt. 3

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre og Det Konservative Folkeparti godkendte Forretningsudvalgets indstilling.

Enhedslisten og Radikale Venstre stemte imod Forretningsudvalgets indstilling.

Radikale Venstre ønskede at følge administrationens indstilling.

Enhedslisten mener:

· At der skal fastholdes senge i Roskilde

· At SUH med afdelinger i Køge og Roskilde har akut på flere matrikler

Jens Gredal og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener