Søg
 
Møde i

2. Strukturelle initiativer som led i besparelsesplaner på SUH

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3831784

Resume

Med baggrund i Region Sjællands økonomiske udviklingsplan og behandling af tidligere sag den 29. oktober 2018 foreslås fire strukturelle initiativer, som indgår i de foreslåede planer for implementering af besparelser på Sjællands Universitetshospital (SUH). Initiativerne vedrører Sygehusplan 2010 og er begrundet i kvalitetsmæssige udfordringer og mulighed for økonomiske besparelser. Det foreslås midlertidigt at samle sengebåren klinisk onkologi og bryst- og plastikkirurgi på Sjællands Universitetshospital (SUH), Roskilde, samt at nedlægge lokal blodprøvetagning i Hundige. Endelig foreslås samling af SUH’s administrative stab i Køge.

Sagsfremstilling

På Forretningsudvalgets møde mandag den 8. oktober 2018 blev der givet en foreløbig status for udmøntningen af den økonomiske udviklingsplan, der blev vedtaget med budget 2019, i regionens virksomhedsområder og tværgående centre. Der blev endvidere orienteret om planerne for besparelser på Sjællands Universitetshospital (SUH).

I besparelsesplanen for SUH indgår strukturelle initiativer, der vedrører en fremrykning af Sygehusplan 2010 og andre tidligere politiske beslutninger, som kræver selvstændig politisk stillingtagen.

På Forretningsudvalgets møde den 29. oktober 2018 blev forelagt sag om principiel godkendelse af strukturelle initiativer som elementer i den foreslåede plan for implementering af besparelser på SUH. Forretningsudvalget udsatte sagen med henblik på en samlet gennemgang af status for og behovet for fremrykninger af sygehusplanen.

Med Regionsrådets strategi ”Region Sjælland på forkant” er Sygehusplan 2010 en forudsætning for, at Region Sjælland kan varetage den almindelige behandling på de fire akutsygehuse samt udbygge og opbygge den specialiserede behandling i overensstemmelse med den gældende specialeplan og udviklingsaftalen mellem regionen og Sundhedsstyrelsen om varetagelse af specialiserede funktioner i Region Sjælland.

Sygehusplanen skal overordnet set bidrage til at skabe kvalitet og effektivitet i sygehusvæsenet. Implementering og evt. fremrykning af planen skal tilrettelægges, så dette kan imødekommes.

Som nævnt foreslås fire strukturelle initiativer, der vedrører implementering af sygehusplanen. Initiativerne har til formål at imødegå kvalitetsmæssige udfordringer, herunder at samle funktioner og optimere den fysiske kapacitet på den korte bane frem mod fuld implementering af Sygehusplan 2010.

Herunder gives en kort status på arbejdet med implementering af Sygehusplan 2010, udeståender samt mulige fremrykninger. Der henvises til vedlagte bilag for nærmere beskrivelse.

Dernæst beskrives de fire initiativer kort, mens der henvises til vedlagte bilag for nærmere beskrivelse af initiativerne, herunder transaktionsomkostninger, produktionstab samt konsekvenser for patienter, personale og øvrige sygehuse.

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud har på møde den 28. november 2018 drøftet oplæg om status for sygehusplanen og de strukturelle initiativer.

Sagen forelægges med forbehold for behandling i MED-Hovedudvalget den 17. december 2018, hvor der kan fremkomme synspunkter fra medarbejderne, der skal tages højde for i den videre planlægning.

I det omfang den videre planlægning kræver det, vil der senere blive fremlagt enkeltelementer til politisk stillingtagen.

Status på Sygehusplan 2010

Implementering af sygehusplanen er nået meget langt. Der er gennemført fysiske samlinger af funktioner, og i andre tilfælde er der gennemført organisatoriske samlinger. Ligeledes er der lukket fire mindre sygehuse, og befolkningsunderlaget er ændret inden for det akutte medicinske område. Allerede gennemførte tiltag fremgår af oversigten i vedlagte bilag.

Trods de mange gennemførte tiltag udestår der fortsat mange kommende initiativer. Dette skyldes, at tilvejebringelse af fysisk kapacitet er en forudsætning for de fleste ændringer. Fysisk kapacitet, som for langt den største dels vedkommende først er til rådighed, når byggeriet af Projekt Universitetshospital Køge (USK) er tilendebragt ved udgangen af 2024.

Der udestår tre organisatoriske samlinger, idet de regionale afdelinger indenfor klinisk mikrobiologi og klinisk immunologi skal overgå fra Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse (NSR) til SUH, ligesom klinisk mammografi, der er en del af Radiologisk Afdeling på Ringsted Sygehus, skal overgå fra NSR til SUH.

Derudover er der en række fysiske samlinger, der primært skal ske, når den fysiske kapacitet er udbygget i Køge. Dog flytter Præhospitalt Center allerede i 2019 fra Slagelse til Næstved. Ifølge hovedtidsplanen for Projekt Universitetshospital Køge forventes projektet afsluttet ved udgangen af 2024 og alle flytninger gennemført.

Derudover skal alle specialiserede funktioner (regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner) flyttes fra de øvrige sygehuse til universitetshospitalet i Køge. Ligeledes skal der i forbindelse med indflytning i Køge ske en omfordeling af akutsygehusenes befolkningsunderlag.

På baggrund af ovenstående status på arbejdet med implementering af Sygehusplan 2010 er der basis for at fremrykke den organisatoriske samling af klinisk mikrobiologi og klinisk immunologi. Det vurderes ikke, at der er et besparelsespotentiale, idet der ikke ændres på driften. Modsat vurderes det ikke hensigtsmæssigt for nuværende at overdrage mammaradiologi og mammografiscreening til SUH, da funktionen er en del af en afdeling, ligesom der ikke foreligger konkret tidspunkt for flytning til Køge.

De fysiske samlinger bør afvente færdiggørelse af byggeriet i Køge. I enkelte tilfælde kan der være tale om andre hensyn (for eksempel kvalitet, rekruttering eller lignende), som taler for en midlertidig samling andet sted. Dette ses for eksempel i forbindelse med forslagene om at flytte onkologiske senge fra Næstved til Roskilde og brystkirurgi fra Ringsted til Roskilde.

Befolkningsunderlag/andel af aktivitet og specialiseret behandling kan ikke flyttes, før der er tilvejebragt tilstrækkelig fysisk kapacitet på alle matrikler samlet set.

Fire strukturelle initiativer

1. Styrkelse og samling af klinisk onkologi på SUH, Roskilde

Patienter indlagt på Onkologisk Afdeling i Næstved har oftest behov for højt kvalificeret lægefaglig ekspertise. Typisk er patienterne indlagt med blodforgiftning eller øget blødningstendens som komplikation til deres kemobehandling. Det er begge alvorlige livstruende tilstande, som kræver omfattende og kompetent lægefaglig behandling. I aften/nattevagten er der udfordringer med at levere højt kvalificeret lægefaglig ekspertise, hvilket til dels skyldes rekrutteringsvanskeligheder, og at tilstedeværelsesvagten derfor ofte må dækkes af vikarer med begrænset kendskab til specialet. Forvagten dækkes i 90% af tiden af en lægevikar (via vikarbureau), der ikke har onkologisk kendskab, mens bagvagten altid varetages af en onkologisk læge.

Samtidigt er der i forbindelse med rokaderne på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse fraflyttet en række kliniske funktioner fra Næstved Sygehus. Dette betyder blandt andet, at der ikke længere er intensivafdeling og akutberedskab på Næstved Sygehus. Det udgør en patientsikkerhedsrisiko, da patienter på Onkologisk Afdeling potentielt kan blive akut kritisk syge med behov for intensiv behandling og i sådanne tilfælde skal overflyttes til intensiv behandling på et andet hospital. Desuden afspejler indrapporterede utilsigtede hændelser tilfælde af bekymrende situationer opstået i forbindelse med kritisk syge patienters overflytning til intensiv terapi på andre regionale sygehuse.

Der er desuden ikke laboratorieservice i vagten på Næstved Sygehus. Dette betyder, at ved akut dårlige patienter skal blodprøverne sendes til analyse på Slagelse Sygehus, hvilket forsinker behandlingen. Samtidigt betyder rokaderne på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, at anæstesi ikke længere kan yde den samme service i Næstved.

Det foreslås midlertidigt at samle de onkologiske sengeafsnit i Roskilde, inkl. to palliative senge, der midlertidigt dækkes af det onkologiske sengeafsnit. Stråleterapi, ambulant kemobehandling og palliativ behandling forbliver i Næstved.

I forhold til risici ved flytningen af klinisk onkologi, kan det få betydning for Øjenafdelingen i Næstved, da de i meget sjældne tilfælde låner senge på det onkologisk sengeafsnit i Næstved. Ved flytning af klinisk onkologi til Roskilde, vil det derfor betyde, at disse patienter fra Øjenafdelingen fremover vil skulle indlægges i Roskilde.

Der forventes en samlet besparelse på 2,5 mio. kr. pr. år. Der forventes udgifter til klargøring af lokaler i Roskilde og flytning af kontormøbler og løst inventar. Dette beløber sig til 0,2 mio. kr. i 2019. Der forventes et ganske begrænset produktionstab for afdelingen i 2019.

Det skal bemærkes, at der herudover vil være en ekstraudgift forbundet med etablering af særskilt forvagtsfunktion (aften/nat og weekend) på Lungemedicinsk Afsnit på Næstved Sygehus, da denne aktuelt varetages af Onkologisk Afdeling i Næstved. Den medicinske aktivitet på Næstved Sygehus er begrænset, og således er der ikke et tilstrækkeligt antal lægelige uddannelsesstillinger på Næstved Sygehus til at dække et særskilt medicinsk forvagtslag. Derfor skal vagterne dækkes med lægevikarer fra eksterne vikarbureauer. Da de medicinske senge på Næstved Sygehus skal bevares jf. Sygehusplan 2010, er der tale om en permanent løsning.

2. Styrkelse og samling af bryst- og plastikkirurgi på SUH, Roskilde

Placeringen af den brystkirurgiske funktion i Ringsted medfører en række kvalitetsmæssige udfordringer. I Ringsted er der ikke backup fra højt kvalificeret anæstesipersonale og andre relevante specialer, særligt i forbindelse med komplikationer. Ligeledes er der ikke døgnbetjent Klinisk Biokemisk Afdeling og Billeddiagnostisk Afdeling i Ringsted. Det begrænser mulighederne for hurtig handling, ligesom nogle patienter skal overflyttes til andre sygehuse. Derudover kan brystkirurgiske patienter med anden alvorlig sygdom (co-morbiditet) i dag ikke opereres i afdelingen på grund af ovenstående.

Under brystkirurgiske operationer tages vævsprøver, der transporteres med taxa til analyse i Patologiafdelingen på Slagelse Sygehus (patologiafdelingen drives af SUH). Imens der ventes på prøvesvar fastholdes patienterne i bedøvelse, nogle gange i op til en time. Hvis funktionen får adgang til hurtigere prøvesvar, kan bedøvelsestiden for patienterne reduceres med ca. 30 minutter. Bemærk, at dette kræver, at SUH samtidig flytter Patologiafdelingens afsnit fra Slagelse til Roskilde.

Der er aktuelt en udfordring med sammenhængskraften mellem den bryst- og plastikkirurgiske funktion, ligesom fleksibiliteten mellem de to specialer er begrænset på grund af placeringen på to matrikler. Derudover er det vanskeligt at rekruttere personale, især læger. Dette afspejles blandt andet i den seneste lave målopfyldelse på pakkeforløb for brystkræft.

Kvalitetsmæssigt og økonomisk vurderes det at være en fordel at samle afdelingens aktivitet midlertidigt i Roskilde. Dog forudsætter flytningen, at SUH internt flytter Patologiafdelingens afsnit fra Slagelse til Roskilde. Dette skyldes at afsnittet primært udfører analyser i relation til brystkirurgien. Der er enkelte andre funktioner (analyser), der vil blive overført til afsnittet på Næstved Sygehus.

De dele af den mammaradiologiske funktion på Ringsted Sygehus, der direkte relaterer sig til de kirurgiske indgreb (nålemarkeringer mm.), bør flytte til SUH, Roskilde sammen med den brystkirurgiske funktion. Fysisk kapacitet og udgifter i forbindelse med etablering af funktionen i Roskilde skal afdækkes.

Der forventes en samlet besparelse på 4,6 mio. kr. pr. år. Udgifterne til selve flytningen vil forventeligt udgøre ca. 0,1 mio. kr. i 2019, da der alene er tale om flytning af møbler og løst inventar. Derudover vil der være udgifter forbundet med flytning af den mammaradiologiske funktion og evt. etablering af røntgenrum. Omfanget er ikke afdækket for nuværende. Der forventes et ganske begrænset produktionstab for afdelingen i 2019.

3. Nedlæggelse af blodprøvetagning i Hundige

SUH driver et mindre blodprøvelaboratorium i Hundige Storcenter (Waves), som betjenes af Klinisk Biokemisk Afdeling i Køge. Der tages kun visse typer prøver i laboratoriet. Alle øvrige prøver, herunder prøver der kræver særlig håndtering og prøver af børn, og al analyse af prøverne foregår på SUH, Køge.

Det foreslås at lukke laboratoriet og flytte personalet til afdelingen i Køge, hvor ressourcerne kan udnyttes mere optimalt og alle prøver håndteres.

SUH forventer en samlet besparelse på 0,6 mio. kr. årligt, bestående af reduktion i personale og udgifter til husleje mm.

Det skal bemærkes, at SUH herudover driver blodprøvetagning i Fakse Sundhedscenter, i eget hjem/plejehjem, samt som en forsøgsordning i mobilt laboratorium, der løber til udgangen af 2018. Ligeledes kan langt de fleste patienter få taget blodprøver ved egen læge. Undtaget ét lægehus er praktiserende læger i Hundige og omegn tilknyttet den regionale transportordning og kan derfor sende prøver to gange dagligt til SUH, Køge.

Ca. 10% af patienterne i blodprøvelaboratoriet er bosiddende i Region Hovedstaden.

Ydermere skal det bemærkes, at forslaget har været i skriftlig høring ved Udvalget for det nære sundhedsvæsen, som anbefaler indstillingen om at nedlægge tilbuddet.

4. Samling af den administrative stab i Køge

Den forestående reduktion af administrationsgraden (7,7 fuldtidsstillinger) medfører behov for mere effektiv anvendelse af de administrative ressourcer. Ligeledes har SUH behov for at frigøre arealer til ambulant behandling og andre funktioner, der ikke er direkte kliniske arbejde.

På den baggrund foreslås det, at den administrative stab på SUH samles i Køge. Forslaget fremgår ligeledes af sag om udviklingsplan for SUH, Roskilde, der behandles sideløbende med denne sag.

Ledelse og administration af Sjællands Universitetshospital indgår i byggeriet i Køge, jf. dimensionering i dispositionsforslaget, der udfolder disponeringen af de kommende bygninger. I lighed med profilen for Næstved Sygehus, placeres staben, hvor aktiviteten er størst.

Staben kan samles midlertidigt i eksisterende lejemål på Lykkebækvej 2 i Køge, hvor projektorganisationen for USK har til huse. Projektorganisationen flytter ind i den ny videnbygning, når denne står klar i 2019. Anvendelse af lejemålet i Køge sikrer fuld udnyttelse af bygningen, der også rummer Audiologisk Afsnit/Høreklinikken og testfaciliteter for byggeprojektet.

Bygningerne i Roskilde forudsættes i stort omfang anvendt til ambulant behandling, kontorer mm., idet samling af staben i Køge er en forudsætning for, at der kan tilvejebringes tilstrækkelig ledig fysisk kapacitet til samling af de onkologiske senge og brystkirurgien i Roskilde.

SUH forventer en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt, bestående af besparelse på leje af kontorpavilloner i Roskilde, rengøring mm.

Andre initiativer

Derudover arbejdes med yderligere fem initiativer, der vedrører interne ændringer og omprioriteringer på SUH, og de kan derfor iværksættes umiddelbart. Disse er:

· Styrkelse og samling af kardiologien på SUH, Roskilde.

· Styrkelse og udvidelse af Akutafdelingen på SUH, Køge.

· Flytning af klinisk fysiologi og nuklearmedicin fra Holbæk til SUH, Køge (Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling har aktuelt funktioner i Næstved, Holbæk og Køge under SUH’s ledelse. Ifølge Sygehusplan 2010 skal der fremadrettet være funktioner i Næstved og Køge).

· Styrkelse og samling af kirurgi på SUH, Køge.

· Samling af Patologiafdelingens afsnit fra Slagelse Sygehus til SUH, Roskilde (Patologiafdelingen har aktuelt funktioner i Roskilde, Næstved og Slagelse under SUH’s ledelse. Ifølge Sygehusplan 2010 skal der fremadrettet kun være patologi i Køge). Samlingen er en forudsætning for forslaget om samling af bryst- og plastikkirurgi i Roskilde, og vil derfor kun være aktuel, såfremt der træffes beslutning herom.

Økonomi

De fire strukturelle initiativer, som beskrevet ovenfor, bidrager hver især med afledte besparelser på driften. I 2019 vil der, i et mindre omfang, være udgifter til flytning mm. Bemærk at for forslag 2. Styrkelse og samling af bryst- og plastikkirurgi på SUH, Roskilde, vil der være yderligere udgifter i 2019 i forbindelse med flytning af mammaradiologi. Disse er ikke afdækket for nuværende.

Bemærk at beløbet for 2019 er angivet med helårseffekt, men vil blive tilpasset i forhold til den konkrete flytning af funktion og personale efter gældende regler om varsling.

Forslag

2019, mio. kr.

2020, mio. kr.

2021, mio. kr.

1. Styrkelse og samling af klinisk onkologi på SUH, Roskilde

2,3

2,5

2,5

2. Styrkelse og samling af bryst- og plastikkirurgi på SUH, Roskilde

4,5

4,6

4,6

3. Nedlæggelse af blodprøvetagning i Hundige

0,6

0,6

0,6

4. Samling af den administrative stab i Køge

0,3

0,5

0,5

Total

7,7

8,2

8,2

Det skal bemærkes, at besparelser indhentet ved implementering/fremrykning af Sygehusplan 2010 skal indgå i det udmeldte effektiviseringskrav i forbindelse med tilsagn til Projekt Universitetshospital Køge. Den forventede besparelse indgår således i dette regnskab, men kan samtidig anvendes til ny sygehusaktivitet. Dog vil det være hensigtsmæssigt, om en andel af de samlede besparelser reserveres til flytteudgifter, når byggeriet i Køge tages i brug.

Indstilling

Administrationen indstiller, at følgende initiativer godkendes under forbehold for behandling og udtalelse fra behandling i MED-Hovedudvalget den 17. december 2018, der forelægges Regionsrådet i forbindelse med behandling:

1. Klinisk onkologi (sengeafsnit) samles midlertidigt på SUH, Roskilde forud for samlet indflytning i byggeriet i Køge, jf. Sygehusplan 2010.

2. Bryst- og plastikkirurgi samles midlertidigt på SUH, Roskilde forud for samlet indflytning i byggeriet i Køge, jf. Sygehusplan 2010.

3. Tilbuddet om blodprøvetagning i Hundige flyttes til SUH, Køge, således funktionen i Hundige nedlægges.

4. Staben for SUH samles på SUH, Køge

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling

Som opfølgning på Forretningsudvalgets beslutning i møde den 29. oktober 2018 om at udarbejde en samlet gennemgang af status for og behovet for fremrykninger af sygehusplanen beskriver sagsfremstillingen de mange forskellige processer, der følger fra vedtagelse af Sygehusplan 2010 til den fulde implementering, herunder status på arbejdet med implementering af sygehusplanen, udeståender, samt mulige fremrykninger. Formuleringer omkring bl.a. flytning af klinisk mikrobiologi og klinisk immunologi er således blot en status for mulige ændringer, der ikke tages stilling til forbindelse med denne sag.

I forhold til forslaget om at samle bryst- og plastkirurgi i Roskilde (indstillingens punkt 2) vil en afledt konsekvens være, at patologiske funktioner vedrørende mammakirurgi, der i dag varetages af SUH på afdeling i Slagelse, flyttes fra Slagelse til Roskilde for at sikre hurtigere adgang til prøvesvar.

Det skal altså præciseres, at der alene skal tages stilling til de fire strukturelle initiativer, der er foreslået i sagsfremstillingen og i indstillingen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. december 2018, pkt. 2

Et flertal i Forretningsudvalget bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance anbefaler indstillingens punkt 2, 3 og 4.

Samme flertal i Forretningsudvalget anbefaler, at konsekvenserne af indstillingens punkt 1 undersøges nærmere med henblik på fornyet forelæggelse for FU i februar 2019.

Frem mod Regionsrådets møde udarbejdes notat, der beskriver de kapacitetsmæssige muligheder for permanent at flytte bryst- og plastikkirurgi til SUH, Køge.

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre tog forbehold for indstillingens punkt 1 og 2 frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Enhedslisten tog forbehold for indstillingens punkt 1, 2 og 3 frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Regionsrådet

Som opfølgning på Forretningsudvalgets behandling af sagen foreligger udtalelse fra MED-Hovedudvalgets behandling af sagen.

”Der blev peget på, at flytningen af bryst- og plastikkirurgien til Roskilde Sygehus ikke vurderes at få stor økonomisk betydning. Det er samtidig medarbejdernes vurdering, at en midlertidig placering på Roskilde Sygehus har kvalitetsmæssige uhensigtsmæssigheder - f.eks. i forhold til anvendelse af radioaktivt sporstof, højere skiftetider på Roskilde Sygehus og andet.

Der er fremsendt bemærkninger fra medarbejdere og fagfolk, som forventes inddraget i den videre beslutnings- og planlægningsproces.

Generelt var der tilslutning til flytningen, hvis den understøtter et løft i patientsikkerhed og faglighed. Samtidig blev der generelt opfordret til at begrænse antallet af flytninger med henvisning til de konsekvenser, som flytninger har for de berørte ansatte.

Der var ingen bemærkninger til nedlæggelse af blodprøvetagningen i Hundige og samling af administrativ stab i Køge."

SUH har svaret følgende angåendeudtalelsen fra MED-Hovedudvalget om radioaktive sporstoffer:

”Radioaktive stoffer: Før mammakirurgi kan starte i Roskilde med operationstyper som i Ringsted skal operationsstuer m.v. godkendes til radioaktive stoffer af Statens Institut for Strålehygiejne. Det burde ikke kræve nogen strukturelle bygningsmæssige tiltag, da operationsstuer i forvejen er indrettet mhp høj rengøringsstandard. Godkendelsen skal selvfølgelig foreligge inden ibrugtagning, så ansøgningsprocessen skal hurtigst muligt sættes i gang. Der betales et årligt gebyr på ca. 1600 kr pr godkendt rum. Da antallet af godkendelser formentlig vil være det samme i Roskilde som i Ringsted, er der ikke øgede udgifter herved.

Nuklearmedicinsk afsnit i Næstved leverer radioaktive stoffer til Ringsted og møder derfor tidligt for at kunne lave leverancen klar til operationer kl. 8. Hvis operationerne flyttes til Roskilde, vil stofferne i stedet skulle leveres fra vores afsnit i Køge pga transporttid. Dette vil kræve, at personalets mødetider justeres med ca. 1 time om morgenen på begge afsnit (senere mødetid i Næstved og tidligere i Køge).

Konklusion: brug af radioaktive stoffer ved mammakirurgiske operationer er ingen hindring for flytning til Roskilde.”

Der vedlægges notat, der beskriver de kapacitetsmæssige muligheder for permanent at flytte bryst- og plastikkirurgi til SUH, Køge.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. januar 2019, pkt. 2

Forretningsudvalgets indstilling til punkt 1, 3 og 4 blev enstemmigt godkendt, således at der ift. indstillingens punkt 1 foretages en nærmere undersøgelse af konsekvenser med henblik på fornyet forelæggelse for FU i februar 2019.

Indstillingens punkt 2 blev sat til afstemning:

For indstillingen stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Imod indstillingen stemte Enhedslisten.

Dermed blev indstillingens punkt 2 godkendt.

Jens Gredal og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:

Status på Sygehusplan 2010

Supplerende notat vedr. strukturelle initiativer

Uddybende notat i forhold sagsfremstilling og supplerende notat


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener