Søg
 

Referat

Møde i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen

mandag den 13. maj 2019 kl. 08:00

Mødelokale 1


Deltagere:

Tina Boel (F)

Freddy Blak (A)

Charlotte Petersson (A)- afbud

Trine Birk Andersen (A)

Lars Folmann (O)

Anders Koefoed (V)

Claus Bakke (V)- afbud

Anja Raun- afbud

Tonny Nielsen- afbud

Nikolaj Bolsing Bak- afbud

Birgit Lind Pedersen- afbud

Søren Rask Bredkjær

Thomas Houe- afbud
1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3830540

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 13. maj 2019, pkt. 1

Dagsordenen blev godkendt.

Nikolaj Bolsing Bak, Anja Raun, Tonny Nielsen, Birgit Lind Pedersen, Thomas Houe, Charlotte Petersson (A) og Claus Bakke (V) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.


2. Medarbejder-repræsentanternes Top 3 over hvad der optager dem i klinikken

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3995348

Som udgangspunkt for en drøftelse på mødet præsenterer den politiske styregruppes medarbejderrepræsentanter de emner, de finder det væsentligst at få adresseret i deres daglige arbejde med Sundhedsplatformen netop nu.

Sagsfremstilling

Som en del af den politiske konstitueringsaftale har det midlertidige udvalg ”den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen” fast tilknytning af faglige kompetencer fra klinikere, som deltager i udvalgets arbejde. Udvalget lægger vægt på en arbejdsform, hvor der er åbenhed om styregruppens arbejde og at man har en tillidsfuld og konstruktiv dialog. Arbejdsformen skal bidrage til, at styregruppen får kvalificerede oplæg som baggrund for deres drøftelser og rådgivning af Forretningsudvalg og Regionsrådet.

Bidraget fra medarbejderrepræsentanterne kan være såvel udfordringer som succeshistorier for noget der er lykkes/forbedret mv.

På udvalgets seneste møde den 11. marts 2019 blev det aftalt, at der skulle etableres et nyt notat på baggrund af hvad medarbejderne oplever som de væsentligste områder til forbedring.

Der er forud for mødet ikke modtaget bidrag fra medarbejderrepræsentanterne, hvorfor drøftelsen på mødet tager udgangspunkt i medarbejderrepræsentanternes mundtlige tilkendegivelse på mødet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Sagen afgøres af Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 13. maj 2019, pkt. 2

Dagsordenspunktet udskydes til næste møde.

Nikolaj Bolsing Bak, Anja Raun, Tonny Nielsen, Birgit Lind Pedersen, Thomas Houe, Charlotte Petersson (A) og Claus Bakke (V) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.


3. Indsats for individuel brugertilpasning, videndeling, kommunikation mv. til klinikerne i Sundhedsplatformen

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3995871

Resume

Der er iværksat en række initiativer til at optimere anvendelsen af Sundhedsplatformen på baggrund af prioritering af midler fra Budgetaftalen 2018 og 2019. De væsentlige fokuspunkter for udviklingen af SP lige nu er to initiativer til forbedring af lægernes anvendelse af SP –Talegenkendelse og Canto (iPad) samt løbende medicineringsforbedringer. Sagsfremstillingen vil på mødet blive suppleret af en mundtlig præsentation.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen følger op på de indsatsområder, der senest er rapporteret på møder i den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen den 14. januar og 11. marts 2019.

Programmet ’Indsats for individuel brugertilpasning, videndeling, kommunikation mv. til klinikerne i Sundhedsplatformen’ består af følgende fire indsatsområder:

1. Etablering af SP specialistteam.

2. SP data som styringsværktøj for ledere.

3. Bedre understøttelse af videndeling mellem faggrupper.

4. Bedre mulighed for at følge egne indmeldte ændringsønsker og problemrapporteringer i det nuværende sags- og fejlindmeldingssystem (HPSM).

Derudover er to afledte projekter blevet defineret som svar på klinikerbehov, der er identificeret i arbejdet med de fire indsatser.

1. Pilotimplementering af Canto – adgang til SP for læger ved brug af tablet.

2. Analyse af kort log-on – mulighed for at anvende et adgangskort som hurtigere vej til log-on på SP.

De fleste indsatser med tilhørende delprojekter er afsluttet primo 2019, og nærværende status ser primært på to initiativer til forbedring af lægernes anvendelse af SP, nemlig Talegenkendelse og Canto (iPad) samt løbende medicineringsforbedringer.

Der er vedlagt et notat til sagen der beskriver status og initiativer på områderne nærmere.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 13. maj 2019, pkt. 3

Orientering om status på indsats for individuel brugertilpasning, videndeling, kommunikation mv. til klinikerne i Sundhedsplatformen blev taget til efterretning.

Nikolaj Bolsing Bak, Anja Raun, Tonny Nielsen, Birgit Lind Pedersen, Thomas Houe, Charlotte Petersson (A) og Claus Bakke (V) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:

Status på initiativer under ”Indsats for individuel brugertilpasning, videndeling, kommunikation mv. til klinikerne i Sundhedsplatformen


4. Udvikling i aktivitet m.v. efter implementeringen af Sundhedsplatformen – 1. kvartal 2019

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3989506

Resume
Region Sjælland er på samme aktivitetsniveau ved udgangen af 4. kvartal 2018 som før implementeringen af Sundhedsplatformen. Med tallene for 1. kvartal 2019 er det vurderingen, at stabiliseringen i aktiviteten fortsætter. Region Sjælland monitorerer løbende udviklingen i de centrale mål for budgetaftalen for 2019 for aktivitet og patientrettigheder og fokus fortsætter efter opgraderingen til ny version af Sundhedsplatformen i februar 2019 med afsæt i regionale data fra Sundhedsplatformen.

Sagsfremstilling

I henhold til kommissoriet for den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen skal gruppen: ”følge udviklingen i sygehusenes produktion (ambulante og elektive patientforløb) som opfølgning på den planlagte, midlertidige nedgang i produktionen i forbindelse med go-live. Udvalget vil herunder have fokus på overholdelse af patientrettigheder”.

Det fremgår endvidere af Regionsrådets Budgetaftale for 2019 i relation til Sundhedsplatformen bl.a. at:

”Indførelsen af Sundhedsplatformen har forventeligt givet en nedgang i produktionen på regionens sygehuse i 2017 og 2018. Parterne er enige om, at produktionen skal tilbage på mindst niveauet før implementeringen af Sundhedsplatformen. Forretningsudvalget vil følge udviklingen kvartalsvis på følgende parametre:

- Overholdelse af behandlings- og udredningsret

- Udviklingen i forbrug på privathospitaler

- Udviklingen i aktivitet

Forretningsudvalget vil herudfra opsætte konkrete målsætninger”.

Status på de centrale mål i budgetaftale 2019

Regionens aktivitet steg gennem 2018 efter nedgang i forbindelse med overgangen til Sundhedsplatformen. Region Sjælland var ved udgangen af 4. kvartal 2018 på samme aktivitetsniveau som før implementeringen af Sundhedsplatformen. Region Sjælland opgraderede til en ny version af Sundhedsplatformen pr. 3. februar 2019 samtidig med overgang til nyt LPR3 på nationalt plan. Overgangen til LPR3 og opgradering af Sundhedsplatformen i februar 2019 er for 1. kvartal 2019 sikret med en bibeholdelse af 95% af aktivitetsniveauet sammenlignet med 4. kvartal 2018.

På baggrund af de seneste tal til og med 1. kvartal 2019 er den overordnede udvikling på de mål, som står centralt i budgetaftalen for 2019 beskrevet herunder. Udviklingen er hertil uddybet i vedlagte notat og præsentation.

De seneste tal til og med 1. kvartal 2019 viser overordnet, at:

- Overgangen til LPR3 og opgradering af Sundhedsplatformen i februar 2019 er for 1. kvartal 2019 sket med en bibeholdelse af 95% af aktivitetsniveauet sammenlignet med 4. kvartal 2018.

- I 1. kvartal 2019 ligger antallet af henvisninger til private sygehuse fortsat under gennemsnittet for 2018.

- Overholdelse af patientens rettigheder i form af udredningsret og kræftpakke ligger fortsat højt sammenlignet med starten af 2018, og den positive udvikling fra 4. kvartal 2018 synes dermed at fortsætte ind i 1. kvartal 2019, hvor gennemsnittet er på 88% overholdelse af udredningsretten og 84% overholdelse af forløbstider i kræftpakkerne.

Data for sygehusenes aktivitet og overholdelse af patientrettigheder overvåges ugentligt og indgår i den løbende dialog mellem direktionen og sygehusledelserne, bl.a. i opfølgningen på drifts- og udviklingsaftaler.

Overvågningen har hidtil været baseret på data fra Landspatientregistret (LPR), hvor regionernes indberetninger opgøres til målinger af overholdelse af patientrettigheder og kræftpakker.

På grund af overgang til nyt LPR3 vil de nationale data, som regionen normalt bruger til opfølgning på en række prioriterede områder, tidligst være tilgængelige i løbet af efteråret 2019, og i nogle tilfælde først i starten af 2020. Der vil fx ikke være data fra Sundhedsdatastyrelsen, der gør det muligt at monitorere overholdelse af udredningsretten og pakkeforløb for kræft.

Region Sjælland følger fortsat udviklingen via regionale data fra Sundhedsplatformen.

Data fra før overgangen til nyt LPR3 vil ikke kunne sammenlignes 1:1 efter overgangen til LPR3 pga. af nye opgørelsesmetoder.

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 13. maj 2019, pkt. 4

Orientering om den fortsat positive udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter implementering af Sundhedsplatformen, blev taget til efterretning.

Nikolaj Bolsing Bak, Anja Raun, Tonny Nielsen, Birgit Lind Pedersen, Thomas Houe, Charlotte Petersson (A) og Claus Bakke (V) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:

Notat_Udvikling i aktivitet mv_1 kvartal 2019

Præsentation af udvikling i aktivitet og patientrettigheder efter go live_1 kvartal 2019


5. Brugerundersøgelse af Sundhedsplatformen i Region Sjælland

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3986554

Resume

Region Sjælland ønsker at gennemføre en brugerundersøgelse af Sundhedsplatformen henover sensommeren 2019. Undersøgelsen skal bruges som element i den løbende forbedring af Sundhedsplatformen. Undersøgelsen skal sikre en bred repræsentantiv viden om brugernes oplevelse af Sundhedsplatformen. Forud for undersøgelsen skal der fastlægges en proces for gennemførelse af brugerundersøgelsen i Region Sjælland samt vedtage spørgerammen. Region Hovedstaden gennemførte i maj 2018 en brugerundersøgelse og har planer om, at gennemføre endnu en brugerundersøgelse i september 2019.

På mødet vil enhedschef i Region Hovedstadens Center for It, Medico og Telefoni Kim Veber Carlsen fortælle om deres erfaringer og overvejelser i forhold til brugerundersøgelserne, mens kvalitetsdirektør i Region Sjælland Peder Ring vil præsentere de foreløbige overvejelser for en undersøgelse i Region Sjælland. Den politiske styregruppe vil få lejlighed til at stille spørgsmål og komme med deres input til det kommende arbejde med planlægning og iværksættelse af undersøgelsen.

Sagsfremstilling

På mødet i Den politiske styregruppe den 14. maj 2018 blev resultatet af brugerundersøgelse for Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og den videre proces i forhold til en evt. brugerundersøgelse i Region Sjælland drøftet.

Styregruppen overvejede foråret 2018, at der burde gennemføres en brugerundersøgelse i sensommeren 2019 af tilfredsheden med Sundhedsplatformen på tværs af faggrupper. Undersøgelsen har til formål, at få et bredt og repræsentativt indblik i brugernes oplevelse af anvendelse af Sundhedsplatformen. Region Hovedstaden gennemførte en tilsvarende brugerundersøgelse i maj 2018. Det er vurderingen, at Region Sjælland med fordel overvejende kan anvende samme spørgeramme som Region Hovedstaden, justeret med tilretninger på baggrund af Region Hovedstadens erfaringer og eventuelt særlige forhold gældende for Region Sjælland.

Udviklingstiltag og forbedringer

Region Hovedstadens erfaringer viser, at undersøgelsens resultater er velegnet til at få et billede af, hvilke udviklings- og optimeringsindsatser der er behov for. Resultaterne skal således tilvejebringe værdifulde oplysninger og et solidt datagrundlag, der skal gøre SP Drifts- og Udviklingsorganisationen klogere på, hvordan Sundhedsplatformen, opleves som it-system og arbejdsredskab, og hvordan det kan forbedres. For eksempel er de optimeringsindsatser der prioriteres aktuelt i både Region Hovedstaden og Region Sjælland bl.a. udsprunget af de problemstillinger, som undersøgelsen sidste år pegede på. SP Drifts- og Udviklingsorganisationen vil, i dialog med virksomhedsområderne, bruge resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen i det videre arbejde med at forbedre Sundhedsplatformen og supporten til brugerne.

Region Hovedstadens erfaring med SP brugerundersøgelser

Udover en årlig omfattende brugerundersøgelse af Sundhedsplatformen har Region Hovedstaden valgt at gennemføre såkaldte SPOT målinger, som er mindre men målrettede brugerundersøgelser. Der er indtil videre gennemført en SPOT måling i december 2018, og det er planlagt at gennemføre yderligere én i juni 2019 og igen i december 2019. Derudover vil man i Region Hovedstaden gennemføre endnu en større brugerundersøgelse i september 2019, svarende til den der blev gennemført i maj 2018.

I udarbejdelse af spørgerammen til SPOT målingerne har man i Region Hovedstaden involveret samarbejdsudvalgene (MED) for at sikre medarbejderkvalificering. SPOT målingerne indeholder fem spørgsmål hvoraf 3 typisk er generiske og 2 er mere specifikke. De specifikke spørgsmål kan typisk rettes sig mod igangværende indsatser, og kan således variere fra måling til måling.

Region Hovedstadens erfaringer viser, at kombinationen af de to typer målinger er fordelagtig, idet de kan bruges hhv. kortsigtet og langsigtet. SPOT målingerne giver således en hurtig indikation af brugertilfredsheden og kan generere en række ”quick fixes”. Den store brugertilfredshedsundersøgelse tilvejebringer et større datamateriale, der i højere grad kan understøtte mere langsigtede indsatser. Orientering til RR i Region Hovedstaden fra SPOT måling i december 2018 er vedlagt som bilag.

SPOT målingerne udarbejder Region Hovedstaden i samarbejde med deres HR afdeling. Det betyder bl.a. at de anvender samme metode og system som ved deres øvrige spørgeskemaundersøgelser.

I Region Sjælland er det besluttet, at ansvaret for udarbejdelse af spørgeramme og gennemførelse samt opfølgning på brugerundersøgelsen forankres organisatorisk i Sundhedsstrategisk Planlægning, der har det koordinerende ansvar for at Sundhedsplatformen bl.a. bliver et centralt understøttende redskab i den sundhedsfaglige digitaliseringsindsats og at Sundhedsplatformen integreres tæt med den videre udvikling af Region Sjællands kvalitetsarbejde. Arbejdet med brugerundersøgelsen vil naturligvis skulle foregå i tæt samarbejde med Koncern IT, Koncern HR, sygehusene samt MED.

Det videre perspektiv

Med afsæt i de to regioners fælles SP Drifts- og Udviklingsorganisation skal det afdækkes om der på længere sigt vil kunne samarbejdes om en fælles ramme for brugerundersøgelser de 2 regioner imellem.

Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen vil blive forelagt resultaterne af brugerundersøgelsen og blive involveret i opfølgningen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at oplægget drøftes og at der tages stilling til igangsættelsen af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med Sundhedsplatformen.

Sagen afgøres af Den politiske styregruppe for sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 13. maj 2019, pkt. 5

Oplægget blev drøftet og det blev besluttet, at der igangsættes en brugerundersøgelse om Sundhedsplatformen i Region Sjælland. Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen ønsker at se en procesplan samt et overordnet undersøgelsesdesign forud for igangsættelsen.

Nikolaj Bolsing Bak, Anja Raun, Tonny Nielsen, Birgit Lind Pedersen, Thomas Houe, Charlotte Petersson (A) og Claus Bakke (V) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

Orientering til regionsrådet om resultaterne af spot-målingerne

Bilag 1-3 orientering til regionsrådet


6. Udvalgenes arbejde med afbureaukratisering og modernisering

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3992730

Resume

På Regionsrådets seminar 4.-5. marts 2019 blev det aftalt, at alle udvalg ser på muligheder for afbureaukratisering og modernisering inden for eget område med henblik på at frigøre ressourcer til kerneopgaverne. Udvalget for afbureaukratisering og modernisering vil samle udvalgenes bidrag i en samlet afrapportering til Regionsrådet i efteråret.

Sagsfremstilling

Udvalget for afbureaukratisering og modernisering fremlagde målsætninger for udvalgets arbejde på Regionsrådets seminar d. 4.-5. marts 2019. Målet er, at forenkling af procedurer og regler, effektivisering af arbejdsgange og gode idéer til nye løsninger skal bidrage til at frigøre ressourcer til regionens kerneopgaver.

Regionsrådet tilsluttede sig, at alle udvalg i løbet af foråret gennemgår eget arbejdsområde for at finde ud, hvordan udvalget kan bidrage. Brev fra udvalgsformand Egon Bo blev efterfølgende sendt til samtlige udvalg og er vedlagt sagen.

Eksempelvis kan det dreje sig om, hvilke procedurer og rapporteringer, der er på udvalgets fagområde, og om regionen har mulighed for at forenkle disse. Videre kan det være eksempler på innovative arbejdsgange inden for fagområdet, som med fordel kan bredes ud til andre. Der kan også være tale om regler, som er indført på et tidspunkt, og som der ikke længere er behov for, eller som kan forenkles.

Muligheder inden for udvalgets arbejdsområde

På baggrund af kommissoriet og arbejdsplanen for Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen kan mulighederne drøftes inden for hovedindsatsområderne:

- Følge udviklingen i sygehusenes produktion (ambulante og elektive patientforløb) som opfølgning på den planlagte, midlertidige nedgang i produktionen i forbindelse med go-live. Udvalget vil herunder have fokus på overholdelse af patientrettigheder

- Følge initiativer, herunder udviklingen af funktionaliteter, der skal optimere brugen af Sundhedsplatformen på sygehusene og sikre korrekt brug af Sundhedsplatformen

- Følge systemmæssige opdateringer og tilpasninger til nyt Landspatientregister i 2018

- Følge op på uddannelsesinitiativ

- Rådgive Regionsrådet om udmøntning af de reserverede midler til at understøtte brugen af Sundhedsplatformen

- Sikre politisk koordinering i samarbejdet med Region Hovedstaden om Sundhedsplatformen

- Fokusere på de udviklingsmuligheder, som Sundhedsplatformen giver, såvel i forhold til inddragelse af patienter som brug af data til udvikling af ny viden.

På baggrund af drøftelsen kan der opstilles forslag til afbureaukratisering og modernisering inden for udvalgets arbejdsfelt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der identificeres konkrete forslag til afbureaukratisering og modernisering inden for udvalgets arbejdsområde

2. udvalgets forslag indgår i en samlet afrapportering til Regionsrådet

Sagen afgøres af Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 13. maj 2019, pkt. 6

Sagen blev drøftet.

Nikolaj Bolsing Bak, Anja Raun, Tonny Nielsen, Birgit Lind Pedersen, Thomas Houe, Charlotte Petersson (A) og Claus Bakke (V) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:

Brev til udvalgene


7. Studietur

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3995548

Resume

Det skal på mødet afklares hvorvidt Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen ønsker at administrationen sætter et arbejde i gang med henblik på afvikling af en studietur i 4. kvartal 2019.

Sagsfremstilling

Den politiske styregruppe har senest på mødet den 12. november 2018 drøftet hvorvidt de ønsker at komme på studietur, herunder formålet.

Der var ikke opbakning til at gennemføre en tur til Cambridge University Hospital. Det blev efterfølgende drøftet hvorvidt der kunne findes relevante alternativer i udlandet eller i Danmark, uden at der blev konkluderet på drøftelsen.

Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen bedes tage stilling til hvorvidt det ønskes, at administrationen arbejder videre med at planlægge en studietur, herunder formålet med turen.

Af hensyn til budgetprocessen vil en evt. studietur først kunne gennemføres i 4. kvartal 2019.

Med udvalgets stillingtagen og evt. input til formål vil administrationen - i samarbejde med udvalgets formandskab – sætte et program sammen for en evt. studietur til endelig stillingtagen på mødet den 8. september 2019.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der tages stilling til hvorvidt de ønsker at der arrangeres en studietur i 4. kvartal 2019.

Sagen afgøres af Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 13. maj 2019, pkt. 7

Administrationen vil - i samarbejde med udvalgets formandskab - sætte et program sammen med fokus på patientsikkerhed til endelig stillingtagen på mødet den 8. september 2019.

Nikolaj Bolsing Bak, Anja Raun, Tonny Nielsen, Birgit Lind Pedersen, Thomas Houe, Charlotte Petersson (A) og Claus Bakke (V) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.


8. Aktuelle sager

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3830542

Der er ikke på forhånd modtaget emner til behandling under dagsordenspunktet.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 13. maj 2019, pkt. 8

Der var ikke nogen bemærkninger til dagsordenspunktet.

Nikolaj Bolsing Bak, Anja Raun, Tonny Nielsen, Birgit Lind Pedersen, Thomas Houe, Charlotte Petersson (A) og Claus Bakke (V) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.


9. Næste møde

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3830548

Udvalgets næste møde finder sted mandag den 9. september 2019 kl. 8.00 - 10.00 i Regionshuset, Sorø.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 13. maj 2019, pkt. 9

Udvalgets næste møde finder sted mandag den 9. september 2019 kl. 8.00-10.00 i Regionshuset, Sorø.

Nikolaj Bolsing Bak, Anja Raun, Tonny Nielsen, Birgit Lind Pedersen, Thomas Houe, Charlotte Petersson (A) og Claus Bakke (V) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener