Søg
 
Møde i

6. Udvalgenes arbejde med afbureaukratisering og modernisering

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3992730

Resume

På Regionsrådets seminar 4.-5. marts 2019 blev det aftalt, at alle udvalg ser på muligheder for afbureaukratisering og modernisering inden for eget område med henblik på at frigøre ressourcer til kerneopgaverne. Udvalget for afbureaukratisering og modernisering vil samle udvalgenes bidrag i en samlet afrapportering til Regionsrådet i efteråret.

Sagsfremstilling

Udvalget for afbureaukratisering og modernisering fremlagde målsætninger for udvalgets arbejde på Regionsrådets seminar d. 4.-5. marts 2019. Målet er, at forenkling af procedurer og regler, effektivisering af arbejdsgange og gode idéer til nye løsninger skal bidrage til at frigøre ressourcer til regionens kerneopgaver.

Regionsrådet tilsluttede sig, at alle udvalg i løbet af foråret gennemgår eget arbejdsområde for at finde ud, hvordan udvalget kan bidrage. Brev fra udvalgsformand Egon Bo blev efterfølgende sendt til samtlige udvalg og er vedlagt sagen.

Eksempelvis kan det dreje sig om, hvilke procedurer og rapporteringer, der er på udvalgets fagområde, og om regionen har mulighed for at forenkle disse. Videre kan det være eksempler på innovative arbejdsgange inden for fagområdet, som med fordel kan bredes ud til andre. Der kan også være tale om regler, som er indført på et tidspunkt, og som der ikke længere er behov for, eller som kan forenkles.

Muligheder inden for udvalgets arbejdsområde

På baggrund af kommissoriet og arbejdsplanen for Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen kan mulighederne drøftes inden for hovedindsatsområderne:

- Følge udviklingen i sygehusenes produktion (ambulante og elektive patientforløb) som opfølgning på den planlagte, midlertidige nedgang i produktionen i forbindelse med go-live. Udvalget vil herunder have fokus på overholdelse af patientrettigheder

- Følge initiativer, herunder udviklingen af funktionaliteter, der skal optimere brugen af Sundhedsplatformen på sygehusene og sikre korrekt brug af Sundhedsplatformen

- Følge systemmæssige opdateringer og tilpasninger til nyt Landspatientregister i 2018

- Følge op på uddannelsesinitiativ

- Rådgive Regionsrådet om udmøntning af de reserverede midler til at understøtte brugen af Sundhedsplatformen

- Sikre politisk koordinering i samarbejdet med Region Hovedstaden om Sundhedsplatformen

- Fokusere på de udviklingsmuligheder, som Sundhedsplatformen giver, såvel i forhold til inddragelse af patienter som brug af data til udvikling af ny viden.

På baggrund af drøftelsen kan der opstilles forslag til afbureaukratisering og modernisering inden for udvalgets arbejdsfelt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der identificeres konkrete forslag til afbureaukratisering og modernisering inden for udvalgets arbejdsområde

2. udvalgets forslag indgår i en samlet afrapportering til Regionsrådet

Sagen afgøres af Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 13. maj 2019, pkt. 6

Sagen blev drøftet.

Nikolaj Bolsing Bak, Anja Raun, Tonny Nielsen, Birgit Lind Pedersen, Thomas Houe, Charlotte Petersson (A) og Claus Bakke (V) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:

Brev til udvalgene


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener