Søg
 
Møde i

4. Udvikling i aktivitet m.v. efter implementeringen af Sundhedsplatformen – 1. kvartal 2019

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3989506

Resume
Region Sjælland er på samme aktivitetsniveau ved udgangen af 4. kvartal 2018 som før implementeringen af Sundhedsplatformen. Med tallene for 1. kvartal 2019 er det vurderingen, at stabiliseringen i aktiviteten fortsætter. Region Sjælland monitorerer løbende udviklingen i de centrale mål for budgetaftalen for 2019 for aktivitet og patientrettigheder og fokus fortsætter efter opgraderingen til ny version af Sundhedsplatformen i februar 2019 med afsæt i regionale data fra Sundhedsplatformen.

Sagsfremstilling

I henhold til kommissoriet for den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen skal gruppen: ”følge udviklingen i sygehusenes produktion (ambulante og elektive patientforløb) som opfølgning på den planlagte, midlertidige nedgang i produktionen i forbindelse med go-live. Udvalget vil herunder have fokus på overholdelse af patientrettigheder”.

Det fremgår endvidere af Regionsrådets Budgetaftale for 2019 i relation til Sundhedsplatformen bl.a. at:

”Indførelsen af Sundhedsplatformen har forventeligt givet en nedgang i produktionen på regionens sygehuse i 2017 og 2018. Parterne er enige om, at produktionen skal tilbage på mindst niveauet før implementeringen af Sundhedsplatformen. Forretningsudvalget vil følge udviklingen kvartalsvis på følgende parametre:

- Overholdelse af behandlings- og udredningsret

- Udviklingen i forbrug på privathospitaler

- Udviklingen i aktivitet

Forretningsudvalget vil herudfra opsætte konkrete målsætninger”.

Status på de centrale mål i budgetaftale 2019

Regionens aktivitet steg gennem 2018 efter nedgang i forbindelse med overgangen til Sundhedsplatformen. Region Sjælland var ved udgangen af 4. kvartal 2018 på samme aktivitetsniveau som før implementeringen af Sundhedsplatformen. Region Sjælland opgraderede til en ny version af Sundhedsplatformen pr. 3. februar 2019 samtidig med overgang til nyt LPR3 på nationalt plan. Overgangen til LPR3 og opgradering af Sundhedsplatformen i februar 2019 er for 1. kvartal 2019 sikret med en bibeholdelse af 95% af aktivitetsniveauet sammenlignet med 4. kvartal 2018.

På baggrund af de seneste tal til og med 1. kvartal 2019 er den overordnede udvikling på de mål, som står centralt i budgetaftalen for 2019 beskrevet herunder. Udviklingen er hertil uddybet i vedlagte notat og præsentation.

De seneste tal til og med 1. kvartal 2019 viser overordnet, at:

- Overgangen til LPR3 og opgradering af Sundhedsplatformen i februar 2019 er for 1. kvartal 2019 sket med en bibeholdelse af 95% af aktivitetsniveauet sammenlignet med 4. kvartal 2018.

- I 1. kvartal 2019 ligger antallet af henvisninger til private sygehuse fortsat under gennemsnittet for 2018.

- Overholdelse af patientens rettigheder i form af udredningsret og kræftpakke ligger fortsat højt sammenlignet med starten af 2018, og den positive udvikling fra 4. kvartal 2018 synes dermed at fortsætte ind i 1. kvartal 2019, hvor gennemsnittet er på 88% overholdelse af udredningsretten og 84% overholdelse af forløbstider i kræftpakkerne.

Data for sygehusenes aktivitet og overholdelse af patientrettigheder overvåges ugentligt og indgår i den løbende dialog mellem direktionen og sygehusledelserne, bl.a. i opfølgningen på drifts- og udviklingsaftaler.

Overvågningen har hidtil været baseret på data fra Landspatientregistret (LPR), hvor regionernes indberetninger opgøres til målinger af overholdelse af patientrettigheder og kræftpakker.

På grund af overgang til nyt LPR3 vil de nationale data, som regionen normalt bruger til opfølgning på en række prioriterede områder, tidligst være tilgængelige i løbet af efteråret 2019, og i nogle tilfælde først i starten af 2020. Der vil fx ikke være data fra Sundhedsdatastyrelsen, der gør det muligt at monitorere overholdelse af udredningsretten og pakkeforløb for kræft.

Region Sjælland følger fortsat udviklingen via regionale data fra Sundhedsplatformen.

Data fra før overgangen til nyt LPR3 vil ikke kunne sammenlignes 1:1 efter overgangen til LPR3 pga. af nye opgørelsesmetoder.

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 13. maj 2019, pkt. 4

Orientering om den fortsat positive udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter implementering af Sundhedsplatformen, blev taget til efterretning.

Nikolaj Bolsing Bak, Anja Raun, Tonny Nielsen, Birgit Lind Pedersen, Thomas Houe, Charlotte Petersson (A) og Claus Bakke (V) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:

Notat_Udvikling i aktivitet mv_1 kvartal 2019

Præsentation af udvikling i aktivitet og patientrettigheder efter go live_1 kvartal 2019


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener