Søg
 
Møde i

5. Brugerundersøgelse af Sundhedsplatformen i Region Sjælland

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3986554

Resume

Region Sjælland ønsker at gennemføre en brugerundersøgelse af Sundhedsplatformen henover sensommeren 2019. Undersøgelsen skal bruges som element i den løbende forbedring af Sundhedsplatformen. Undersøgelsen skal sikre en bred repræsentantiv viden om brugernes oplevelse af Sundhedsplatformen. Forud for undersøgelsen skal der fastlægges en proces for gennemførelse af brugerundersøgelsen i Region Sjælland samt vedtage spørgerammen. Region Hovedstaden gennemførte i maj 2018 en brugerundersøgelse og har planer om, at gennemføre endnu en brugerundersøgelse i september 2019.

På mødet vil enhedschef i Region Hovedstadens Center for It, Medico og Telefoni Kim Veber Carlsen fortælle om deres erfaringer og overvejelser i forhold til brugerundersøgelserne, mens kvalitetsdirektør i Region Sjælland Peder Ring vil præsentere de foreløbige overvejelser for en undersøgelse i Region Sjælland. Den politiske styregruppe vil få lejlighed til at stille spørgsmål og komme med deres input til det kommende arbejde med planlægning og iværksættelse af undersøgelsen.

Sagsfremstilling

På mødet i Den politiske styregruppe den 14. maj 2018 blev resultatet af brugerundersøgelse for Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og den videre proces i forhold til en evt. brugerundersøgelse i Region Sjælland drøftet.

Styregruppen overvejede foråret 2018, at der burde gennemføres en brugerundersøgelse i sensommeren 2019 af tilfredsheden med Sundhedsplatformen på tværs af faggrupper. Undersøgelsen har til formål, at få et bredt og repræsentativt indblik i brugernes oplevelse af anvendelse af Sundhedsplatformen. Region Hovedstaden gennemførte en tilsvarende brugerundersøgelse i maj 2018. Det er vurderingen, at Region Sjælland med fordel overvejende kan anvende samme spørgeramme som Region Hovedstaden, justeret med tilretninger på baggrund af Region Hovedstadens erfaringer og eventuelt særlige forhold gældende for Region Sjælland.

Udviklingstiltag og forbedringer

Region Hovedstadens erfaringer viser, at undersøgelsens resultater er velegnet til at få et billede af, hvilke udviklings- og optimeringsindsatser der er behov for. Resultaterne skal således tilvejebringe værdifulde oplysninger og et solidt datagrundlag, der skal gøre SP Drifts- og Udviklingsorganisationen klogere på, hvordan Sundhedsplatformen, opleves som it-system og arbejdsredskab, og hvordan det kan forbedres. For eksempel er de optimeringsindsatser der prioriteres aktuelt i både Region Hovedstaden og Region Sjælland bl.a. udsprunget af de problemstillinger, som undersøgelsen sidste år pegede på. SP Drifts- og Udviklingsorganisationen vil, i dialog med virksomhedsområderne, bruge resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen i det videre arbejde med at forbedre Sundhedsplatformen og supporten til brugerne.

Region Hovedstadens erfaring med SP brugerundersøgelser

Udover en årlig omfattende brugerundersøgelse af Sundhedsplatformen har Region Hovedstaden valgt at gennemføre såkaldte SPOT målinger, som er mindre men målrettede brugerundersøgelser. Der er indtil videre gennemført en SPOT måling i december 2018, og det er planlagt at gennemføre yderligere én i juni 2019 og igen i december 2019. Derudover vil man i Region Hovedstaden gennemføre endnu en større brugerundersøgelse i september 2019, svarende til den der blev gennemført i maj 2018.

I udarbejdelse af spørgerammen til SPOT målingerne har man i Region Hovedstaden involveret samarbejdsudvalgene (MED) for at sikre medarbejderkvalificering. SPOT målingerne indeholder fem spørgsmål hvoraf 3 typisk er generiske og 2 er mere specifikke. De specifikke spørgsmål kan typisk rettes sig mod igangværende indsatser, og kan således variere fra måling til måling.

Region Hovedstadens erfaringer viser, at kombinationen af de to typer målinger er fordelagtig, idet de kan bruges hhv. kortsigtet og langsigtet. SPOT målingerne giver således en hurtig indikation af brugertilfredsheden og kan generere en række ”quick fixes”. Den store brugertilfredshedsundersøgelse tilvejebringer et større datamateriale, der i højere grad kan understøtte mere langsigtede indsatser. Orientering til RR i Region Hovedstaden fra SPOT måling i december 2018 er vedlagt som bilag.

SPOT målingerne udarbejder Region Hovedstaden i samarbejde med deres HR afdeling. Det betyder bl.a. at de anvender samme metode og system som ved deres øvrige spørgeskemaundersøgelser.

I Region Sjælland er det besluttet, at ansvaret for udarbejdelse af spørgeramme og gennemførelse samt opfølgning på brugerundersøgelsen forankres organisatorisk i Sundhedsstrategisk Planlægning, der har det koordinerende ansvar for at Sundhedsplatformen bl.a. bliver et centralt understøttende redskab i den sundhedsfaglige digitaliseringsindsats og at Sundhedsplatformen integreres tæt med den videre udvikling af Region Sjællands kvalitetsarbejde. Arbejdet med brugerundersøgelsen vil naturligvis skulle foregå i tæt samarbejde med Koncern IT, Koncern HR, sygehusene samt MED.

Det videre perspektiv

Med afsæt i de to regioners fælles SP Drifts- og Udviklingsorganisation skal det afdækkes om der på længere sigt vil kunne samarbejdes om en fælles ramme for brugerundersøgelser de 2 regioner imellem.

Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen vil blive forelagt resultaterne af brugerundersøgelsen og blive involveret i opfølgningen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at oplægget drøftes og at der tages stilling til igangsættelsen af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med Sundhedsplatformen.

Sagen afgøres af Den politiske styregruppe for sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 13. maj 2019, pkt. 5

Oplægget blev drøftet og det blev besluttet, at der igangsættes en brugerundersøgelse om Sundhedsplatformen i Region Sjælland. Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen ønsker at se en procesplan samt et overordnet undersøgelsesdesign forud for igangsættelsen.

Nikolaj Bolsing Bak, Anja Raun, Tonny Nielsen, Birgit Lind Pedersen, Thomas Houe, Charlotte Petersson (A) og Claus Bakke (V) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

Orientering til regionsrådet om resultaterne af spot-målingerne

Bilag 1-3 orientering til regionsrådet


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener