Søg
 

Referat

Møde i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen

mandag den 11. marts 2019 kl. 08:00

Mødelokale 1


Deltagere:

Tina Boel (F)

Freddy Blak (A)- afbud

Charlotte Petersson (A)

Trine Birk Andersen (A)

Lars Folmann (O)- afbud

Anders Koefoed (V)

Claus Bakke (V)

Anja Raun

Tonny Nielsen

Nikolaj Bolsing Bak

Birgit Lind Pedersen

Søren Rask Bredkjær- afbud

Thomas Houe
1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3830535

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 11. marts 2019, pkt. 1

Dagsordenen blev godkendt.

Søren Rask Bredkjær, Freddy Blak (A) og Lars Folmann (O) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.


2. Medarbejder-repræsentanternes Top 3 over hvad der optager dem i klinikken

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3912352

Som udgangspunkt for en drøftelse på mødet præsenterer den politiske styregruppes medarbejderrepræsentanter de emner, de finder det væsentligst at få adresseret i deres daglige arbejde med Sundhedsplatformen netop nu.

Sagsfremstilling

Som en del af den politiske konstitueringsaftale har det midlertidige udvalg ”den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen” fast tilknytning af faglige kompetencer fra klinikere, som deltager i udvalgets arbejde. Udvalget lægger vægt på en arbejdsform, hvor der er åbenhed om styregruppens arbejde og at man har en tillidsfuld og konstruktiv dialog. Arbejdsformen skal bidrage til, at styregruppen får kvalificerede oplæg som baggrund for deres drøftelser og rådgivning af Forretningsudvalg og Regionsrådet.

Bidraget fra medarbejderrepræsentanterne kan være såvel udfordringer som succeshistorier for noget der er lykkes/forbedret mv.

På udvalgets møde den 14. januar 2019 blev det aftalt, at opfølgningsnotatet, der sidst blev opdateret i forbindelse med mødet i september 2018, skulle opdateres forud for mødet den 13. marts 2019.

Drøftelsen på dette møde tager således udgangspunkt i det opdaterede notat - vedlagt som bilag - med fokus på medarbejderrepræsentanternes oplevelse af status samt eventuelt supplerende emner.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Sagen afgøres af Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 11. marts 2019, pkt. 2

Medarbejderrepræsentanterne bemærker, at opgraderingen fortsat er meget ny og at de derfor endnu ikke har det fulde billede af, hvordan opfattelsen er blandt medarbejderne. Sekretærgruppen oplever, at nogle arbejdsgange er blevet mere besværlige - bl.a. også som følge af LPR3 - og vil til næste møde komme med konkrete eksempler.

Det besluttes, at et nyt notat med medarbejdernes væsentligste områder til forbedring etableres i forbindelse med næste møde til løbende opfølgning.

Søren Rask Bredkjær, Freddy Blak (A) og Lars Folmann (O) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:

Oversigt februar 2019_Medarbejdernes top3


3. Status efter opgradering af LPR3/SP2018

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3912614

Resume

Lørdag den 2. februar 2019 blev Landspatientregistret(LPR) og Sundhedsplatformen (SP) planmæssigt opgraderet på sygehuse, hospitaler og psykiatri i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Opgraderingen vedrører overgang fra LPR2 til LPR3 og fra SP15 til SP18. Overgangen til LPR3 og SP18 er forløbet godt. Sagsfremstillingen vil på mødet blive suppleret af en mundtlig præsentation.

Sagsfremstilling

Landspatientregistret

LPR3 er et nationalt projekt, og den største gennemgribende modernisering af Landspatientregisteret siden 1994. Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Midtjylland har i weekenden 2. – 3. februar 2019 opgraderet til LPR3 for at imødekomme dette krav. Region Nordjylland og Region Syddanmark gennemførte opgraderingen til LPR3 i weekenden den 1-3 marts 2019.

Forberedelsen har været grundig, og der har i begge regioner været et stort fokus på at tilrettelægge opgraderingen, så patienterne har mærket færrest mulige forstyrrelser.

Der vil dog gå noget tid, inden fordelene med det nye Landspatientregister viser sig med bedre data til statistik og forskning samt et bedre overblik over patienternes sygdomsforløb. Med LPR3 vil der være en periode, hvor tidligere data fra LPR2 ikke umiddelbart kan sammenlignes med nye fra LPR3, da kodningen er ændret. Dataleverancerne bliver imidlertid genoptaget hurtigst mulig.

Sundhedsplatformen

Den hidtil gældende version af SP (SP15) som blev implementeret i november 2017 i Region Sjælland er nu opdateret til SP2018 med nye funktionaliteter og rettelser. SP version 2018 er en forudsætning for implementeringen af LPR3. Fremadrettet vil der blive gennemført flere mindre opgraderinger af SP.

Langt de fleste aktiviteter frem mod og under Go-live med begge systemer forløb planmæssigt. Som følge af tekniske problemer, blev Go-live udskudt 1 time og integrationen til de radiologiske systemer blev taget i brug ca. et døgn senere. Dette var pga. database problemer i et radiologisk system og kan ikke henføres til hverken LPR3 eller SP2018.

Der har frem til 28. februar 2019 været hypercare i begge regioner, hvilket betyder øget beredskab og support til både tekniske og anvendelsesudfordringer samt øver ledelsesfokus.

Om opgraderingen

Alle hospitals- og sygehusvendte aktiviteter forløb planmæssigt. Helt afgørende for en succesfuld Go-live var overholdelse af de meget korte deadlines under cutover. Alle hospitaler, sygehuse og psykiatri har medvirket til dette arbejde. Efter planen skulle alle indlagte patienter, i alt 1565 patienter, udskrives (teknisk udskrivelse) fra LPR2 for senere at blive indlagt (teknisk indlæggelse) i LPR3. I alt 135 sekretærer mødte op på Ringsted Sygehus for at gennemføre dette arbejde.

Integrationen til Region Sjællands radiologiske systemer har vist sig vanskeligt at få til at fungere optimalt. Der har været fuldt fokus på at løse og fejlrette og alle kritiske fejl er nu løst. Integrationen fungerer nu efter hensigten, men der arbejdes fortsat på at forbedre løsningen for både radiologer og klinikere.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 11. marts 2019, pkt. 3

Orientering om status efter opgradering af LPR3/SP18 blev taget til efterretning.

Søren Rask Bredkjær, Freddy Blak (A) og Lars Folmann (O) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.


4. Indsats for individuel brugertilpasning, videndeling, kommunikation mv. til klinikerne i Sundhedsplatformen

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3912709

Resume

Der er iværksat en række initiativer til at optimere anvendelsen af Sundhedsplatformen på baggrund af prioritering af midler fra Budgetaftalen 2018 og 2019. Et enkelt initiativ fra 2018 prioriteringen er fortsat i gang og initiativer for 2019 forløber planmæssigt. Sagsfremstillingen vil på mødet blive suppleret af en mundtlig præsentation.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen følger op på de indsatsområder, der blev rapporteret på mødet i den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen den 14. januar 2019.

Programmet ’Indsats for individuel brugertilpasning, videndeling, kommunikation mv. til klinikerne i Sundhedsplatformen’ består af følgende fire indsatsområder:

1. Etablering af SP specialistteam.

2. SP data som styringsværktøj for ledere.

3. Bedre understøttelse af videndeling mellem faggrupper.

4. Bedre mulighed for at følge egne indmeldte ændringsønsker og problemrapporteringer i det nuværende sags- og fejlindmeldingssystem (HPSM).

Derudover er to afledte projekter blevet defineret som svar på klinikerbehov, der er identificeret i arbejdet med de fire indsatser.

1. Pilotimplementering af Canto – adgang til SP for læger ved brug af tablet.

2. Analyse af kort log-on – mulighed for at anvende et adgangskort som hurtigere vej til log-on på SP.

De fleste indsatser med tilhørende delprojekter er afsluttet primo 2019, og nærværende status afspejler de opnåede resultater, gevinster og læringer for hvert indsatsområde og afledte projekter.

Et enkelt delprojekt om it-driftsorganisering pågår frem til udgangen af marts 2019, hvorefter udestående aktiviteter overgår til driftsorganisationen.

Der er vedlagt uddybende beskrivelser, der bl.a. omhandler de drøftelser som var på mødet i januar 2019:

- Den fokuserede SP optimering (kaldet ’sprint indsatser’) i to afdelinger på Holbæk og Slagelse (bilag 1)

- Organisering af de lokale SP teams (bilag 2)

- Uddybende beskrivelse af indsatsen for kliniske byggere jf. budgetaftalen for 2019 (bilag 3).

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 11. marts 2019, pkt. 4

Orientering om status på indsats for individuel brugertilpasning, videndeling, kommunikation mv. til klinikerne i Sundhedsplatformen blev taget til efterretning.

Sagen vil fortsat blive fulgt nøje af den Politiske styregruppe for Sundhedsplatformen, og det bemærkes, at spredningen af de gode erfaringer fra indsatserne bør prioriteres og estimeres økonomisk.

Søren Rask Bredkjær, Freddy Blak (A) og Lars Folmann (O) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:

Bilag 1 Sprint_optimering på udvalgte afdelinger

Bilag 2 Lokale SP teams

Bilag 3 Klinisk byg


5. Udvikling i aktivitet m.v. efter implementeringen af Sundhedsplatformen

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3912942

Resume

Forretningsudvalget tog på deres møde den 25. februar 2019 orientering om ’ Udvikling i aktivitet m.v. efter implementeringen af Sundhedsplatformen’ til efterretning. Samme sag forelægges hermed Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget tog på deres møde den 25. februar 2019 orientering om ’ Udvikling i aktivitet m.v. efter implementeringen af Sundhedsplatformen’ til efterretning. Sagen omfatter udviklingen for hele 2018.

Udviklingen er beskrevet i vedlagte sagsfremstilling, notat og præsentation. Sagen er identisk med den blev forelagt Forretningsudvalget den 26. november 2018.

I forbindelse med Forretningsudvalgets behandling af sagen blev det aftalt, at sagen fremadrettet som udgangspunkt forelægges den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen inden behandling i Forretningsudvalget. Altså en tilbagevenden til den praksis som var gældende frem til og med 2. kvartal 2018.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 11. marts 2019, pkt. 5

Orientering fra Forretningsudvalgsmødet den 25. februar 2019 om udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live, blev taget til efterretning.

Det bemærkes til opgørelsen bl.a., at der fortsat er lokale forskelle der arbejdes på at udligne.

Det bemærkes desuden, at Forretningsudvalget i forbindelse med deres behandling besluttede, at orienteringen om udvikling i aktivitet mv. som udgangspunkt vil blive behandlet i Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen inden behandling i Forretningsudvalget.

Søren Rask Bredkjær, Freddy Blak (A) og Lars Folmann (O) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

FU sagsfremstilling_Udvikling i aktivitet m.v. efter implementeringen af Sundhedsplatformen

Bilag_Notat_Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder 2018

Bilag_PP_Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder 2018


6. Samarbejde med Region Hovedstaden om SP taskforces

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3912826

Resume

Vicedirektørforum for Sundhedsplatformen er et tværregionalt forum for samarbejde mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden. Vicedirektørforum har nedsat to taskforces med fokus på hhv. Arbejdsgange og Ambulatorier samt Uddata. I sagsfremstillingen præsenteres en række anbefalinger de to taskforces er kommet med henblik på at forbedre klinikkernes arbejde med Sundhedsplatformen. Sagsfremstillingen vil på mødet blive suppleret af en mundtlig præsentation af vicedirektør på Holbæk Sygehus Lone Bjørklund.

Sagsfremstilling

Vicedirektørforum for Sundhedsplatformen (VDF) har nedsat to taskforces med fokus på:

1) Arbejdsgange og Ambulatorier

2) Uddata

Taskforce for Arbejdsgange og Ambulatorier

Taskforce for Arbejdsgange og Ambulatorier blev nedsat i august 2018 som et samarbejde mellem de 2 regioner. VDF har 9. januar 2019 afsluttet taskforcen og har overgivet leverancen til hospitaler og sygehuse, som nu har ansvar for at inddrage erfaringerne i deres daglige arbejde.

Taskforcens projektgruppe blev sammensat af medarbejdere fra hospitaler og sygehuse, af proceskonsulenter og medarbejdere med indsigt i SP. Det tværfaglige samarbejde har været succesfuldt, og gennemgående er der tilfredshed med det brede samarbejde.

Idekataloget ’Bedre Hverdag’

18 ambulatorier på tværs af de to regioner har bidraget til idekataloget ’Bedre Hverdag’, med eksempler på implementeringer, der er lykkedes med at frigive tid hos lægerne, øge patient- og/eller medarbejdertilfredshed, reducere ventetid gennem øget produktion, sikre bedre kvalitet i arbejdsgange – eller en kombination af flere af disse målsætninger.

Det har de gjort ved at definere arbejdsgange og roller i In Basket, ved lokal tilpasning af SP, fx SmartSets, og SmartPhrases, ved at fokusere på patientflow i form af tilpasset samarbejde mellem personalegrupper og - i et enkelt tilfælde - at anvende AutoHotKey til at reducere antallet af indtastninger i modtagelsen af patienter.

Fælles for implementeringerne gælder, at den lokale ledelse har taget ansvar for at skabe bedre arbejdsgange ved at prioritere tid og ressourcer til arbejdet, at være tilstedeværende i både udvikling og opfølgning og endelig ved vedholdende at holde fokus på det lokalt definerede mål.

Idékataloget er vedlagt sagen som bilag.

Implementering

Den lokale ledelse har en afgørende betydning for succesfulde implementeringer. På den baggrund er anbefalingen fra taskforcen, at det er en lokal opgave at sikre, at eksemplerne fra idekataloget ’Bedre Hverdag’ bliver drøftet og implementeret i relevant omfang.

Idekataloget ’Bedre Hverdag’ fremsendes til medlemmer af VDF samt implementerings koordinator-netværk i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Der kommunikeres endvidere via intranet, ved at idekataloget gøres tilgængeligt på Taskforcens intranetsider og som nyhed på alle hospitaler og sygehuses intranet.

Der gives en tilbagemelding til VDF i juni 2019 om sygehusene og hospitalernes arbejde med taskforcens anbefalinger.

Taskforce for Uddata

Forretningsudvalget i Region Hovedstaden besluttede den 28. juni 2018 at nedsætte en taskforce, der skal finde en løsning på, hvordan der kan trækkes validerede data ud fra Sundhedsplatformen til brug for klinikere, forskning og udvikling samt at sikre integration til de nationale kliniske databaser.

Regionsrådet i Region Hovedstaden godkendte initiativ for nedsættelsen af taskforce for uddata den 21. august 2018. Taskforce for SP-Uddata er efterfølgende nedsat med repræsentanter fra både Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Taskforcens fokus har været at finde løsninger, der kan forbedre klinikernes daglige brug af SP samt løsninger for forskeres adgang til data. Resultatet af taskforcens arbejde fremgår af rapporten: ”Taskforce SP-Uddata”. Rapporten er vedlagt sagen som bilag.

Taskforcen har lagt vægt på i første omgang at finde løsninger på de mest presserende udfordringer og samtidig komme med forslag til en mere langsigtet datastrategi.

I rapporten fremgår blandt andet,hvad der vurderes muligt iforhold tiluddata fra SP, hvad klinikere og forskere har brug for, samt hvad der vurderes muligt inden for lovgivningsmæssige rammer.

Der gives i rapporten en række juridiske og tekniske anbefalinger, blandt andet i forhold til den rollematrix der regulerer adgangen til SP (oversigt over hvilke rettigheder i SP, som gives de enkelte stillingskategorier),eksport af data fra SP, integrationer med andre databaser samt prioritering af nye løsninger.

Data

SPbestår af flere databaser. Det er taskforcens anbefaling, at det første skridt skal være at give mulighed for at trække data fra databasen Caboodle. Det vurderes, at dette kan være med til at løse nogle af de udfordringer, som klinikerne møder i deres hverdag. Løsning af denne opgave kræver en opnormering af rapporteringsteamet.

Adgang til Caboodle løser ikke alle de udfordringer, som forskerne beskriver. Det er derfor taskforcens anbefaling, at der fortsat samarbejdes tæt med Datacenter Øst om at finde løsninger. Datacenter Øst eren del afsamarbejdet mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet om østdansk infrastruktur forpersonlig medicin.

Rollematrix

Adgangen til SP er reguleret ud fra en række juridiske vurderinger, der ligger til grund for den nuværende rollematrix. Det er taskforcens anbefaling, at dette grundlaggennemgås og vurderes på ny, med fokus på om adgangene kan justeres.

Videre arbejde

Rapporten har været drøftet i VDF den 9. januar 2019, der vil arbejde videre med anbefalingerne. VDF foreslår, at det videre arbejde med at SP-uddata integreres i SP-governance-organisationen og dennes samlede arbejde.

Der lægges i det videre arbejde vægt på at prioritere arbejdet med adgang til Caboodle, samarbejdet med Datacenter Øst samt et eftersyn af det juridiske fundament.

De samlede ressourcemæssige konsekvenser af taskforcens arbejde er ikke opgjort. Der arbejdes videre med at opgøre dette med henblik på, at det kan indgå i drøftelsen af disponering af ledigt råderum i 2019. Alternativt at drøftelsen sker som led i budgetprocessen 2020.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Den Politiske Styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 11. marts 2019, pkt. 6

Samarbejde med Region Hovedstaden om SP taskforce blev forelagt til orientering.

Søren Rask Bredkjær, Freddy Blak (A) og Lars Folmann (O) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:

Bilag 1 Bedre hverdag Idekatalog

Bilag 2 Rapport Taskforce uddata


7. Brugerkonference om Sundhedsplatformen 2019

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3912903

Resume

Bestyrelsen for Sundhedsplatformen har besluttet, at der i lighed med sidste år, igen i 2019 gennemføres en dansk SP Brugerkonference. Konferencen afholdes den 12. juni 2019 på Roskilde Kongrescenter. Der er i alt 150 pladser til rådighed for Region Sjælland, som er fordelt mellem sygehuse og psykiatri, og desuden er der afsat pladser til en række virksomhedsområder i øvrigt. Konferencens primære formål er at dele erfaringer med anvendelse af SP fra kliniker til kliniker.

Sagsfremstilling

I 2018 blev der for første gang afholdt en SP brugerkonference for kliniske brugere af SP fra Region Hovedstaden og Region Sjælland med det formål at sprede gode idéer og måder at anvende SP på direkte fra kliniker til kliniker. Der var i alt ca. 600 deltagere bredt repræsenteret fra de to regioners sygehuse og hospitaler samt psykiatri og administrative funktioner.

Konference igen i 2019

Et stort fokus på SP i 2019 har været opgraderingen til SP2018 og LPR3. Men arbejdet med optimering af brugen af SP i den kliniske hverdag, er forsat et meget væsentligt fokusområde vi har til fælles med Region Hovedstaden. Bestyrelsen for den fælles SP-organisation har derfor besluttet, at der igen i 2019 skal afholdes en fælles ”SP Brugerkonference”, hvor SP-brugerne fra de to regioner kan få mulighed for at lære af hinanden.

SP Brugerkonferencen afholdes onsdag den 12. juni 2019 i Roskilde Kongrescenter.

Fra kliniker til kliniker

Det overordnede formål med konferencen er deling af erfaringer med anvendelse af SP, hvor man er lykkedes med gode og hensigtsmæssige arbejdsgange, tilpasning af SP, og andre lokale initiativer, der optimerer og løfter den daglige anvendelse af SP. Hovedparten af konferencens faglige indhold hentes fra klinikere, som vil dele deres erfaringer med kolleger fra andre afdelinger og sygehuse/hospitaler. Processen med at indsamle oplæg til konferencen er i fuld gang i begge regioner.

Konferencen er, udover at være et forum til at dele gode ideer og hente inspiration til, hvordan man kan arbejde mere optimalt i klinikken med SP, også en god mulighed for at netværke med klinikere fra andre sygehuse og hospitaler i de to regioner.

Konferencen henvender sig til alle relevante faggrupper, alle specialer samt alle organisatoriske niveauer i de to regioners sygehus/hospitalsvæsen. Der vil være plads til i alt 600 deltagere, hvoraf 150 pladser er til rådighed for Region Sjælland. Deltagerne vil primært være sundhedsmedarbejdere fra hospitalerne og sygehusene, ikke mindst relevante SP nøglemedarbejdere, der vil kunne bidrage til at iværksætte de gode tiltag, som indhøstes og erfares på konferencen, i egen afdeling/område. Desuden vil der deltage et mindre antal medarbejdere fra de regionale SP-stabsfunktioner og SPs systemforvaltningsorganisation, der arbejder med at forbedre SP.

I Region Sjælland er der med udgangspunkt i regionens økonomiske fordelingsnøgle mellem de fire sygehusområder og psykiatrien fastlagt en fordeling af antal deltagere pr. område, der kan tilmeldes konferencen, og der er opfordret til, at udnytte alle pladser, der er til rådighed.

Deltagelse i konferencen

Konferencen finansieres via deltagerbetaling, som de enkelte sygehuse og øvrige områder afholder inden for egne budgetter. Det forventes, at deltagerbetalingen i 2019 bliver på ca. 1.000 kr. pr. deltager.

Det er en projektgruppe med repræsentanter fra både Region Hovedstaden og Region Sjællands It- og udviklings/uddannelsesorganisationer, der står for den praktiske planlægning og gennemførelse af konferencen.

Når programmet for SP Brugerkonferencen er endeligt fastlagt, vil der blive informeret om konferencen til alle medarbejdere.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Den Politiske Styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 11. marts 2019, pkt. 7

Formål med brugerkonferencen om Sundhedsplatformen 2019 blev forelagt til orientering.

Søren Rask Bredkjær, Freddy Blak (A) og Lars Folmann (O) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.


8. Aktuelle sager

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3830536

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 11. marts 2019, pkt. 8

Der var ikke nogen aktuelle sager til behandling.

Søren Rask Bredkjær, Freddy Blak (A) og Lars Folmann (O) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.


9. Næste møde

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3830537

Udvalgets næste møde finder sted mandag den 13. maj 2019 kl. 8.00 - 10.00 i Regionshuset, Sorø.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 11. marts 2019, pkt. 9

Udvalgets næste møde finder sted mandag den 13. maj 2019 kl. 8.00-10.00 i Regionshuset, Sorø.

Søren Rask Bredkjær, Freddy Blak (A) og Lars Folmann (O) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener