Søg
 
Møde i

7. Brugerkonference om Sundhedsplatformen 2019

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3912903

Resume

Bestyrelsen for Sundhedsplatformen har besluttet, at der i lighed med sidste år, igen i 2019 gennemføres en dansk SP Brugerkonference. Konferencen afholdes den 12. juni 2019 på Roskilde Kongrescenter. Der er i alt 150 pladser til rådighed for Region Sjælland, som er fordelt mellem sygehuse og psykiatri, og desuden er der afsat pladser til en række virksomhedsområder i øvrigt. Konferencens primære formål er at dele erfaringer med anvendelse af SP fra kliniker til kliniker.

Sagsfremstilling

I 2018 blev der for første gang afholdt en SP brugerkonference for kliniske brugere af SP fra Region Hovedstaden og Region Sjælland med det formål at sprede gode idéer og måder at anvende SP på direkte fra kliniker til kliniker. Der var i alt ca. 600 deltagere bredt repræsenteret fra de to regioners sygehuse og hospitaler samt psykiatri og administrative funktioner.

Konference igen i 2019

Et stort fokus på SP i 2019 har været opgraderingen til SP2018 og LPR3. Men arbejdet med optimering af brugen af SP i den kliniske hverdag, er forsat et meget væsentligt fokusområde vi har til fælles med Region Hovedstaden. Bestyrelsen for den fælles SP-organisation har derfor besluttet, at der igen i 2019 skal afholdes en fælles ”SP Brugerkonference”, hvor SP-brugerne fra de to regioner kan få mulighed for at lære af hinanden.

SP Brugerkonferencen afholdes onsdag den 12. juni 2019 i Roskilde Kongrescenter.

Fra kliniker til kliniker

Det overordnede formål med konferencen er deling af erfaringer med anvendelse af SP, hvor man er lykkedes med gode og hensigtsmæssige arbejdsgange, tilpasning af SP, og andre lokale initiativer, der optimerer og løfter den daglige anvendelse af SP. Hovedparten af konferencens faglige indhold hentes fra klinikere, som vil dele deres erfaringer med kolleger fra andre afdelinger og sygehuse/hospitaler. Processen med at indsamle oplæg til konferencen er i fuld gang i begge regioner.

Konferencen er, udover at være et forum til at dele gode ideer og hente inspiration til, hvordan man kan arbejde mere optimalt i klinikken med SP, også en god mulighed for at netværke med klinikere fra andre sygehuse og hospitaler i de to regioner.

Konferencen henvender sig til alle relevante faggrupper, alle specialer samt alle organisatoriske niveauer i de to regioners sygehus/hospitalsvæsen. Der vil være plads til i alt 600 deltagere, hvoraf 150 pladser er til rådighed for Region Sjælland. Deltagerne vil primært være sundhedsmedarbejdere fra hospitalerne og sygehusene, ikke mindst relevante SP nøglemedarbejdere, der vil kunne bidrage til at iværksætte de gode tiltag, som indhøstes og erfares på konferencen, i egen afdeling/område. Desuden vil der deltage et mindre antal medarbejdere fra de regionale SP-stabsfunktioner og SPs systemforvaltningsorganisation, der arbejder med at forbedre SP.

I Region Sjælland er der med udgangspunkt i regionens økonomiske fordelingsnøgle mellem de fire sygehusområder og psykiatrien fastlagt en fordeling af antal deltagere pr. område, der kan tilmeldes konferencen, og der er opfordret til, at udnytte alle pladser, der er til rådighed.

Deltagelse i konferencen

Konferencen finansieres via deltagerbetaling, som de enkelte sygehuse og øvrige områder afholder inden for egne budgetter. Det forventes, at deltagerbetalingen i 2019 bliver på ca. 1.000 kr. pr. deltager.

Det er en projektgruppe med repræsentanter fra både Region Hovedstaden og Region Sjællands It- og udviklings/uddannelsesorganisationer, der står for den praktiske planlægning og gennemførelse af konferencen.

Når programmet for SP Brugerkonferencen er endeligt fastlagt, vil der blive informeret om konferencen til alle medarbejdere.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Den Politiske Styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 11. marts 2019, pkt. 7

Formål med brugerkonferencen om Sundhedsplatformen 2019 blev forelagt til orientering.

Søren Rask Bredkjær, Freddy Blak (A) og Lars Folmann (O) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener