Søg
 
Møde i

6. Samarbejde med Region Hovedstaden om SP taskforces

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3912826

Resume

Vicedirektørforum for Sundhedsplatformen er et tværregionalt forum for samarbejde mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden. Vicedirektørforum har nedsat to taskforces med fokus på hhv. Arbejdsgange og Ambulatorier samt Uddata. I sagsfremstillingen præsenteres en række anbefalinger de to taskforces er kommet med henblik på at forbedre klinikkernes arbejde med Sundhedsplatformen. Sagsfremstillingen vil på mødet blive suppleret af en mundtlig præsentation af vicedirektør på Holbæk Sygehus Lone Bjørklund.

Sagsfremstilling

Vicedirektørforum for Sundhedsplatformen (VDF) har nedsat to taskforces med fokus på:

1) Arbejdsgange og Ambulatorier

2) Uddata

Taskforce for Arbejdsgange og Ambulatorier

Taskforce for Arbejdsgange og Ambulatorier blev nedsat i august 2018 som et samarbejde mellem de 2 regioner. VDF har 9. januar 2019 afsluttet taskforcen og har overgivet leverancen til hospitaler og sygehuse, som nu har ansvar for at inddrage erfaringerne i deres daglige arbejde.

Taskforcens projektgruppe blev sammensat af medarbejdere fra hospitaler og sygehuse, af proceskonsulenter og medarbejdere med indsigt i SP. Det tværfaglige samarbejde har været succesfuldt, og gennemgående er der tilfredshed med det brede samarbejde.

Idekataloget ’Bedre Hverdag’

18 ambulatorier på tværs af de to regioner har bidraget til idekataloget ’Bedre Hverdag’, med eksempler på implementeringer, der er lykkedes med at frigive tid hos lægerne, øge patient- og/eller medarbejdertilfredshed, reducere ventetid gennem øget produktion, sikre bedre kvalitet i arbejdsgange – eller en kombination af flere af disse målsætninger.

Det har de gjort ved at definere arbejdsgange og roller i In Basket, ved lokal tilpasning af SP, fx SmartSets, og SmartPhrases, ved at fokusere på patientflow i form af tilpasset samarbejde mellem personalegrupper og - i et enkelt tilfælde - at anvende AutoHotKey til at reducere antallet af indtastninger i modtagelsen af patienter.

Fælles for implementeringerne gælder, at den lokale ledelse har taget ansvar for at skabe bedre arbejdsgange ved at prioritere tid og ressourcer til arbejdet, at være tilstedeværende i både udvikling og opfølgning og endelig ved vedholdende at holde fokus på det lokalt definerede mål.

Idékataloget er vedlagt sagen som bilag.

Implementering

Den lokale ledelse har en afgørende betydning for succesfulde implementeringer. På den baggrund er anbefalingen fra taskforcen, at det er en lokal opgave at sikre, at eksemplerne fra idekataloget ’Bedre Hverdag’ bliver drøftet og implementeret i relevant omfang.

Idekataloget ’Bedre Hverdag’ fremsendes til medlemmer af VDF samt implementerings koordinator-netværk i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Der kommunikeres endvidere via intranet, ved at idekataloget gøres tilgængeligt på Taskforcens intranetsider og som nyhed på alle hospitaler og sygehuses intranet.

Der gives en tilbagemelding til VDF i juni 2019 om sygehusene og hospitalernes arbejde med taskforcens anbefalinger.

Taskforce for Uddata

Forretningsudvalget i Region Hovedstaden besluttede den 28. juni 2018 at nedsætte en taskforce, der skal finde en løsning på, hvordan der kan trækkes validerede data ud fra Sundhedsplatformen til brug for klinikere, forskning og udvikling samt at sikre integration til de nationale kliniske databaser.

Regionsrådet i Region Hovedstaden godkendte initiativ for nedsættelsen af taskforce for uddata den 21. august 2018. Taskforce for SP-Uddata er efterfølgende nedsat med repræsentanter fra både Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Taskforcens fokus har været at finde løsninger, der kan forbedre klinikernes daglige brug af SP samt løsninger for forskeres adgang til data. Resultatet af taskforcens arbejde fremgår af rapporten: ”Taskforce SP-Uddata”. Rapporten er vedlagt sagen som bilag.

Taskforcen har lagt vægt på i første omgang at finde løsninger på de mest presserende udfordringer og samtidig komme med forslag til en mere langsigtet datastrategi.

I rapporten fremgår blandt andet,hvad der vurderes muligt iforhold tiluddata fra SP, hvad klinikere og forskere har brug for, samt hvad der vurderes muligt inden for lovgivningsmæssige rammer.

Der gives i rapporten en række juridiske og tekniske anbefalinger, blandt andet i forhold til den rollematrix der regulerer adgangen til SP (oversigt over hvilke rettigheder i SP, som gives de enkelte stillingskategorier),eksport af data fra SP, integrationer med andre databaser samt prioritering af nye løsninger.

Data

SPbestår af flere databaser. Det er taskforcens anbefaling, at det første skridt skal være at give mulighed for at trække data fra databasen Caboodle. Det vurderes, at dette kan være med til at løse nogle af de udfordringer, som klinikerne møder i deres hverdag. Løsning af denne opgave kræver en opnormering af rapporteringsteamet.

Adgang til Caboodle løser ikke alle de udfordringer, som forskerne beskriver. Det er derfor taskforcens anbefaling, at der fortsat samarbejdes tæt med Datacenter Øst om at finde løsninger. Datacenter Øst eren del afsamarbejdet mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet om østdansk infrastruktur forpersonlig medicin.

Rollematrix

Adgangen til SP er reguleret ud fra en række juridiske vurderinger, der ligger til grund for den nuværende rollematrix. Det er taskforcens anbefaling, at dette grundlaggennemgås og vurderes på ny, med fokus på om adgangene kan justeres.

Videre arbejde

Rapporten har været drøftet i VDF den 9. januar 2019, der vil arbejde videre med anbefalingerne. VDF foreslår, at det videre arbejde med at SP-uddata integreres i SP-governance-organisationen og dennes samlede arbejde.

Der lægges i det videre arbejde vægt på at prioritere arbejdet med adgang til Caboodle, samarbejdet med Datacenter Øst samt et eftersyn af det juridiske fundament.

De samlede ressourcemæssige konsekvenser af taskforcens arbejde er ikke opgjort. Der arbejdes videre med at opgøre dette med henblik på, at det kan indgå i drøftelsen af disponering af ledigt råderum i 2019. Alternativt at drøftelsen sker som led i budgetprocessen 2020.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Den Politiske Styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 11. marts 2019, pkt. 6

Samarbejde med Region Hovedstaden om SP taskforce blev forelagt til orientering.

Søren Rask Bredkjær, Freddy Blak (A) og Lars Folmann (O) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:

Bilag 1 Bedre hverdag Idekatalog

Bilag 2 Rapport Taskforce uddata


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener