Søg
 
Møde i

4. Indsats for individuel brugertilpasning, videndeling, kommunikation mv. til klinikerne i Sundhedsplatformen

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3912709

Resume

Der er iværksat en række initiativer til at optimere anvendelsen af Sundhedsplatformen på baggrund af prioritering af midler fra Budgetaftalen 2018 og 2019. Et enkelt initiativ fra 2018 prioriteringen er fortsat i gang og initiativer for 2019 forløber planmæssigt. Sagsfremstillingen vil på mødet blive suppleret af en mundtlig præsentation.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen følger op på de indsatsområder, der blev rapporteret på mødet i den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen den 14. januar 2019.

Programmet ’Indsats for individuel brugertilpasning, videndeling, kommunikation mv. til klinikerne i Sundhedsplatformen’ består af følgende fire indsatsområder:

1. Etablering af SP specialistteam.

2. SP data som styringsværktøj for ledere.

3. Bedre understøttelse af videndeling mellem faggrupper.

4. Bedre mulighed for at følge egne indmeldte ændringsønsker og problemrapporteringer i det nuværende sags- og fejlindmeldingssystem (HPSM).

Derudover er to afledte projekter blevet defineret som svar på klinikerbehov, der er identificeret i arbejdet med de fire indsatser.

1. Pilotimplementering af Canto – adgang til SP for læger ved brug af tablet.

2. Analyse af kort log-on – mulighed for at anvende et adgangskort som hurtigere vej til log-on på SP.

De fleste indsatser med tilhørende delprojekter er afsluttet primo 2019, og nærværende status afspejler de opnåede resultater, gevinster og læringer for hvert indsatsområde og afledte projekter.

Et enkelt delprojekt om it-driftsorganisering pågår frem til udgangen af marts 2019, hvorefter udestående aktiviteter overgår til driftsorganisationen.

Der er vedlagt uddybende beskrivelser, der bl.a. omhandler de drøftelser som var på mødet i januar 2019:

- Den fokuserede SP optimering (kaldet ’sprint indsatser’) i to afdelinger på Holbæk og Slagelse (bilag 1)

- Organisering af de lokale SP teams (bilag 2)

- Uddybende beskrivelse af indsatsen for kliniske byggere jf. budgetaftalen for 2019 (bilag 3).

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 11. marts 2019, pkt. 4

Orientering om status på indsats for individuel brugertilpasning, videndeling, kommunikation mv. til klinikerne i Sundhedsplatformen blev taget til efterretning.

Sagen vil fortsat blive fulgt nøje af den Politiske styregruppe for Sundhedsplatformen, og det bemærkes, at spredningen af de gode erfaringer fra indsatserne bør prioriteres og estimeres økonomisk.

Søren Rask Bredkjær, Freddy Blak (A) og Lars Folmann (O) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:

Bilag 1 Sprint_optimering på udvalgte afdelinger

Bilag 2 Lokale SP teams

Bilag 3 Klinisk byg


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener