Søg
 
Møde i

3. Status efter opgradering af LPR3/SP2018

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3912614

Resume

Lørdag den 2. februar 2019 blev Landspatientregistret(LPR) og Sundhedsplatformen (SP) planmæssigt opgraderet på sygehuse, hospitaler og psykiatri i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Opgraderingen vedrører overgang fra LPR2 til LPR3 og fra SP15 til SP18. Overgangen til LPR3 og SP18 er forløbet godt. Sagsfremstillingen vil på mødet blive suppleret af en mundtlig præsentation.

Sagsfremstilling

Landspatientregistret

LPR3 er et nationalt projekt, og den største gennemgribende modernisering af Landspatientregisteret siden 1994. Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Midtjylland har i weekenden 2. – 3. februar 2019 opgraderet til LPR3 for at imødekomme dette krav. Region Nordjylland og Region Syddanmark gennemførte opgraderingen til LPR3 i weekenden den 1-3 marts 2019.

Forberedelsen har været grundig, og der har i begge regioner været et stort fokus på at tilrettelægge opgraderingen, så patienterne har mærket færrest mulige forstyrrelser.

Der vil dog gå noget tid, inden fordelene med det nye Landspatientregister viser sig med bedre data til statistik og forskning samt et bedre overblik over patienternes sygdomsforløb. Med LPR3 vil der være en periode, hvor tidligere data fra LPR2 ikke umiddelbart kan sammenlignes med nye fra LPR3, da kodningen er ændret. Dataleverancerne bliver imidlertid genoptaget hurtigst mulig.

Sundhedsplatformen

Den hidtil gældende version af SP (SP15) som blev implementeret i november 2017 i Region Sjælland er nu opdateret til SP2018 med nye funktionaliteter og rettelser. SP version 2018 er en forudsætning for implementeringen af LPR3. Fremadrettet vil der blive gennemført flere mindre opgraderinger af SP.

Langt de fleste aktiviteter frem mod og under Go-live med begge systemer forløb planmæssigt. Som følge af tekniske problemer, blev Go-live udskudt 1 time og integrationen til de radiologiske systemer blev taget i brug ca. et døgn senere. Dette var pga. database problemer i et radiologisk system og kan ikke henføres til hverken LPR3 eller SP2018.

Der har frem til 28. februar 2019 været hypercare i begge regioner, hvilket betyder øget beredskab og support til både tekniske og anvendelsesudfordringer samt øver ledelsesfokus.

Om opgraderingen

Alle hospitals- og sygehusvendte aktiviteter forløb planmæssigt. Helt afgørende for en succesfuld Go-live var overholdelse af de meget korte deadlines under cutover. Alle hospitaler, sygehuse og psykiatri har medvirket til dette arbejde. Efter planen skulle alle indlagte patienter, i alt 1565 patienter, udskrives (teknisk udskrivelse) fra LPR2 for senere at blive indlagt (teknisk indlæggelse) i LPR3. I alt 135 sekretærer mødte op på Ringsted Sygehus for at gennemføre dette arbejde.

Integrationen til Region Sjællands radiologiske systemer har vist sig vanskeligt at få til at fungere optimalt. Der har været fuldt fokus på at løse og fejlrette og alle kritiske fejl er nu løst. Integrationen fungerer nu efter hensigten, men der arbejdes fortsat på at forbedre løsningen for både radiologer og klinikere.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 11. marts 2019, pkt. 3

Orientering om status efter opgradering af LPR3/SP18 blev taget til efterretning.

Søren Rask Bredkjær, Freddy Blak (A) og Lars Folmann (O) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener