Søg
 
Møde i

2. Medarbejder-repræsentanternes Top 3 over hvad der optager dem i klinikken

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3912352

Som udgangspunkt for en drøftelse på mødet præsenterer den politiske styregruppes medarbejderrepræsentanter de emner, de finder det væsentligst at få adresseret i deres daglige arbejde med Sundhedsplatformen netop nu.

Sagsfremstilling

Som en del af den politiske konstitueringsaftale har det midlertidige udvalg ”den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen” fast tilknytning af faglige kompetencer fra klinikere, som deltager i udvalgets arbejde. Udvalget lægger vægt på en arbejdsform, hvor der er åbenhed om styregruppens arbejde og at man har en tillidsfuld og konstruktiv dialog. Arbejdsformen skal bidrage til, at styregruppen får kvalificerede oplæg som baggrund for deres drøftelser og rådgivning af Forretningsudvalg og Regionsrådet.

Bidraget fra medarbejderrepræsentanterne kan være såvel udfordringer som succeshistorier for noget der er lykkes/forbedret mv.

På udvalgets møde den 14. januar 2019 blev det aftalt, at opfølgningsnotatet, der sidst blev opdateret i forbindelse med mødet i september 2018, skulle opdateres forud for mødet den 13. marts 2019.

Drøftelsen på dette møde tager således udgangspunkt i det opdaterede notat - vedlagt som bilag - med fokus på medarbejderrepræsentanternes oplevelse af status samt eventuelt supplerende emner.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Sagen afgøres af Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 11. marts 2019, pkt. 2

Medarbejderrepræsentanterne bemærker, at opgraderingen fortsat er meget ny og at de derfor endnu ikke har det fulde billede af, hvordan opfattelsen er blandt medarbejderne. Sekretærgruppen oplever, at nogle arbejdsgange er blevet mere besværlige - bl.a. også som følge af LPR3 - og vil til næste møde komme med konkrete eksempler.

Det besluttes, at et nyt notat med medarbejdernes væsentligste områder til forbedring etableres i forbindelse med næste møde til løbende opfølgning.

Søren Rask Bredkjær, Freddy Blak (A) og Lars Folmann (O) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:

Oversigt februar 2019_Medarbejdernes top3


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener