Søg
 
Møde i

6. Arbejdsplan 2019

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3870008

Resume

Der lægges op til drøftelse af udvalgets arbejdsplan for 2019 med udgangspunkt i udvalgets kommissorium, indsatsen i 2018 og initiativer i Budgetaftalen for 2019.

Sagsfremstilling

Af Kommissoriet for den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen, fremgår det at udvalget har til opgave at:

- Følge udviklingen i sygehusenes produktion (ambulante og elektive patientforløb) som opfølgning på den planlagte, midlertidige nedgang i produktionen i forbindelse med go-live. Udvalget vil herunder have fokus på overholdelse af patientrettigheder.

- Følge initiativer, herunder udviklingen af funktionaliteter, der skal optimere brugen af Sundhedsplatformen på sygehusene og sikre korrekt brug af Sundhedsplatformen.

- Følge systemmæssige opdateringer og tilpasninger til nyt Landspatientregister i 2018.

- Følge op på uddannelsesinitiativer.

- Rådgive Regionsrådet om udmøntning af de reserverede midler til at understøtte brugen af Sundhedsplatformen.

- Sikre politisk koordinering i samarbejdet med Region Hovedstaden om Sundhedsplatformen.

- Fokusere på de udviklingsmuligheder, som Sundhedsplatformen giver, såvel i forhold til inddragelse af patienter som brug af data til udvikling af ny viden.

Opgaverne har i større eller mindre grad indgået i udvalgets arbejde i 2018 og det vil fortsætte i 2019. Udover kommissoriet udgør Regionsrådets strategi og budgetaftalen grundlaget for udvalgets arbejde.

Udover de opgaver der allerede er nævnt ovenfor kan mulige temaer for udvalgets arbejde i 2019 bl.a. være:

- Indsats for individuel brugertilpasning, videndeling, kommunikation mv. til klinikerne i Sundhedsplatformen (budgetaftale 2019)

- Involvering i den fortsatte udvikling af MinSP, brug af talegenkendelse mv.

- Region Sjællands kommende Brugerundersøgelse om SP

- Fastlæggelse af studietur.

På baggrund af udvalgets drøftelse udarbejder administrationen en dynamisk arbejdsplan med temaer, der kan danne udgangspunkt for fastsættelse af de specifikke dagsordner til udvalgets møder og aktiviteter i 2019.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter arbejdsplan for 2019.

Sagen afgøres af Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 14. januar 2019, pkt. 6

Administrationen udarbejder på baggrund af inputtet en dynamisk arbejdsplan for 2019 og kommer med forslag til formål, tid og sted for evt. studietur.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener