Søg
 
Møde i

3. Status for Region Sjællands LPR3/SP18 implementeringsprogram

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3869710

Resume

I forlængelse af tidligere orienteringer er udarbejdet en status på forberedelsen til Go Live for opgraderingen til SP18 og overgang til LPR3 den 2. februar 2019. Sagsfremstillingen suppleres af en mundtlig præsentation på mødet.

Sagsfremstilling

Baggrund og overordnet status

Implementering af LPR3 er en national forpligtigelse, hvor de fem regioner ifølge Økonomiaftalen for 2018 med regeringen skal indberette til den nye centrale LPR3 instans.

For Region Sjælland og Region Hovedstaden indebærer det primært udvikling af LPR3 ift. Sundhedsplatformen, herunder tilhørende systemer, der er integreret til Sundhedsplatformen i de to regioner. Det er en forudsætning for implementeringen af LPR3, at der også sker en opgradering til SP2018, hvorfor Go-live er planlagt til at ske samtidig den 2. februar 2019.

Programmet LPR3/SP2018 er forankret i Region Hovedstaden, SP enheden under CIMT. Region Hovedstaden varetager – i samarbejde med Region Sjælland - udviklingen for begge regioner. Region Sjælland har både lokale og centrale aktiviteter særligt vedr. uddannelse og parathed, men også tekniske forberedelser. Det er samtidig nødvendigt, at der i Region Sjælland koordineres mellem virksomhedsområderne (sygehuse, hospital og psykiatri), så den samlede indsats er tilpasset lokale forhold og behov. Dette danner samlet baggrund for Region Sjællands LPR3/SP18 implementeringsprogram.

Status for Region Sjællands LPR3/SP18 implementeringsprogram er med udgangen af december 2018 overordnet i gul, da der særligt for områderne Teknik og Registrering er udfordringer.

Status for centraler områder

Nedenfor gives status på en række centrale områder under Region Sjællands LPR3/SP18 implementeringsprogram:

· Parathed

· Kommunikation

· Uddannelse

· Registrering

· Teknik

· Plan for det akutte indtag ved Go-live LPR3/SP2018.

Parathed - Projektet er i grøn.

Den anden af i alt tre parathedsmåling i Region Sjælland er gennemført 17.12.2018. Her måles både sygehuse, hospitaler og psykiatri og SP18 program på en række områder. Rapporter fra anden parathedsmåling viser altovervejende blå og grønne statusopdateringer, kun få gule og enkelte røde tjek punkter.

· Blå tjek betyder; er udført og klar til at go-live,

· grøn tjek betyder; følger planen, men er ikke udført,

· gult tjek betyder; følger ikke planen, men der er en klar ny plan,

· rødt tjek betyder; afviger markant fra planen og risikerer ikke at være klar til go-live.

De gule og røde tjek der er konstateret ved andet parathedstjek omhandler tekniske udfordringer og manglende oprydning i SP kontakter i LPR2 frem mod den automatiske konvertering medio januar 2019. Begge gives der uddybende status på nedenfor under hhv. Registrering- og Teknik projektet.

Som en del af parathedskonceptet er der afholdt 3 informationsmøder for ledere på alle virksomhedsområder i Region Sjælland. Tilstede på møderne er virksomhedsområdets afdelingsledere. På samme måde som parathedsmøderne er indhold for præsentationen for lederne tilpasset, hvor i implementeringsfasen man er. Formålet med møderne er at præsentere lederne for forestående opgaver, samt sikre at lederne er velinformeret på en række centrale områder. Det har ligeledes været formålet at afdelingsledere mødes med program og projektledere.

Til alle præsentationer er der tilhørende talenoter. Dette giver lederne mulighed for at anvende materialet i egen afdeling.

Tilbagemeldinger fra møderne har været altovervejende positive. Lederne føler sig velinformeret og tager godt i mod muligheden for at anvende materialet lokalt, samt tale direkte med program- og projektledere.

Under parathed hører også forberedelse til konvertering. Under Go-live skal der foretages manuel konvertering af data fra nuværende LPR2/SP15 til LPR3/SP18. Forberedelserne til dette arbejde er igangsat både centralt og lokalt på alle sygehuse, hospitaler og psykiatri. Aktiviteter styres centralt og koordineres lokalt. Der er udpeget tovholdere (klinisk tovholder og sekretærtovholder) fra alle afdelinger, som skal understøtte denne lokale koordinering. Der skal primo 2019 afholdes informationsmøder for tovholdere ift. manuelle konverteringer og inddateringen af nedetidsdokumentation. Der er sendt invitationer til deltagere i generalprøve (Dry run) på den manuelle konvertering. Denne generalprøve afholdes den 11. januar 2019 i Region Sjælland.

Kommunikation – projektet er i grøn

Der udsendes løbende kommunikationspakker målrettet sygehuse, hospitaler og psykiatri. Dertil afholdes løbende møder med de lokale implementeringskoordinatorer (IK), hvor der informeres og drøftes forestående opgaver, samt sikres at ledere er velinformerede på en række centrale områder. Intranettet holdes ligeledes opdateret som informationskilde.

Uddannelse – Projektet er i grøn

Uddannelse i SP18/LPR3 tager udgangspunkt i sygehuse, hospitaler og psykiatris ønsker om mindre tilstedeværelsesundervisning og mere sidemandsoplæring/lokal uddannelse.

Uddannelsen er opdelt i 3 faser:

· Uddannelsesforløb del 1 afvikles centralt i Ringsted af certificerede undervisere. Her er der fokus på at introducere til Sundhedsplatformen. Først på det generelle overblik og systemforståelse, dernæst introduceres de grundlæggende dokumentationsredskaber

· Uddannelsesforløb del 2, afvikles lokalt, her sikres den kliniknære- og specialespecifikke oplæring ved oplæring fra superbrugere. Superbrugernes opgave med oplæring af kollegaer tager afsæt i de lokale arbejdsgange

· Uddannelsesforløb del 3 indeholder egen læring i form af E-læring, øvelser i træningsmiljø og slutteligt certificeringstest.

Status medio/ultimo december 2018:

· Der er gennemført uddannelse af alle Certificerede undervisere (uge 48-49)

· Der er gennemført uddannelse af alle Superbrugere (uge 50-51)

· Uddannelsesmaterialer til lokal kliniknær uddannelse er lagt på Region Sjællands intranet

· Træningsmiljøet til SP2018 er skudt ud til alle brugere.

Registrering – projektet er i gul

Projektet Registrering har til formål at sikre understøttelse af oprydningsopgaven i LPR2 frem mod go-live den 2. februar 2019.

I forbindelse med oprydningen er deadline for nedbringelse til 3 dages drift pr 12. december 2018 ikke nået. Det er primært SUH som fortsat har en oprydningsopgave. Der er nedsat en taskforce som sammen med SUH skal sikre den nødvendige fremgang. Der er specifikt for SUH ligeledes planlagt en ekstra temadag for udredning og oprydning.

Der afholdes for alle virksomhedsområder workshops med fokus på oprydning af radiologikontakter. Der afholdes møder hver 14. dag med SP/CIMT ift. overblik over tekniske udfordringer og status for indberetning til LPR.

Primo 2019 skal projektet sikres tilføjelse af resurser fra alle virksomhedsområder. Der er behov for specialistviden inden for sekretærområdet, som kan indgå i det team, der skal sikre at tekniske fejl findes, analyseres og ved løsning, at viden går til brugerne.

Frem mod Go-live skal der ligeledes fastlægges aktiviteter før, under og efter Go-live med fokus på viden og support omkring oprydning efter Go-live. Der skal primo 2019 planlægges informationsmøder på alle virksomhedsområder ift. oprydningsprocessen samt status.

Teknik – projektet er i gul

ADT performance:

Denne aktivitet er i rød. ADT (admission discharge transfer) performance er kort fortalt tekniske beskeder, der kommer til og fra Sundhedsplatformen. ADT beskederne er allerede i dag belastet, og EPIC har i forbindelse med implementering af SP18 estimeret et øget load på ADT beskeder på 30%. Der er nedsat en Taskforce med deltagere fra både Region Sjælland og Region Hovedstaden. Taskforcen har både analyserende og optimerende aktiviteter og aktiviteter der skal sikre nødvendige hardvare merindkøb. Aktiviteter følges tæt og EPIC involveres også yderligere i arbejdet. Der er ikke nogen af de nuværende igangsatte tiltag, der med udgangen af december 2018, vurderes at kunne sikre den øgede performance der er behov for.

Radiologi:

Denne aktivitet er i grøn. Projektets leverancer arbejder med at sikre den fulde integration til de billeddiagnostiske systemer. Der er også i dette delprojekt nedsat en taskforce som skal sikre den nødvendige fremgang. Arbejdet med enkelte integrationer til 3. partssystemer er udfordret, men følger planen.

Plan for det akutte indtag ved Go-live LPR3/SP2018 – leverancen er i grøn

Som led i forberedelserne til opgraderingen SP2018, LPR3 har Præhospitalt Center i samarbejde med relevante parter udarbejdet plan for det akutte indtag og dermed plan for beredskabet under Go-live.

Økonomi

Region Sjællands LPR3/SP18 implementeringsprogram følger det aftalte budget.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 14. januar 2019, pkt. 3

Status for Region Sjællands LPR3/SP18 implementeringsprogram blev forelagt til orientering.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener